DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Različite vijesti


Predavanja 2a praktične šumare na 0. kr. visokoj školi za kulturu
tla u Beču/Biti će skoro dva decenija što su na spomenutoj školi uvedena
predavanja (Unterichtskurse) za praktične šumare i gospodare, koji
trajn samo njekoliko daha, a svrha im je, da stručne krugove upozna
sa najnovijim uspjesima znanstvenoga iztraživanja i sa novijim znanstveno´^
praktičnini metodama iz cjelokupnoga područja šumarstva i gospodarstva.
Ta predavanja obdržavat će se ove godine za vrieme od
24,-28. svibnja t g., a zaključiti će se na 29. svibnja t. g. sa malim
izletom ti gornju Štajersku. U svrhu da se poluči što uži kontakt izmedju
znanosti i prakse, obratio se je rektorat spomenute škole u sporazumku
sa profesorima šumarstva, na njeke praktičare sa molbom, da bi i oni
držali predavanja. Toj molbi su se mnogi i odazvali. Program predavanja
obnarodovati će se naknadno, nu imena onih,, koji su obećali
držati predavanja poznata su već sada, pak ih ovdje donašamo. To su
sliedeća gospoda: Docent nadzornik Dr Berscb; šumski kontrolor kneza
Lichtensteina 0. Biitmann; profesori Dr. Gieslar, Grau, J- Marchet
i dvorski savjetnik Dr. A. vitez Guttenberg; docenti D. H. vit
Guttenbcrg i Dr. Štritar; cetralni ravnatelj dobara Hufnagel;
šumarnik Janka ; zemaljski šumar, nadzornik i ravnatelj Dr, Jug o
vitz; šumar nadsavjetnik H. R e us s; lovački spisatelj Dr Riegler;
šumski upravitelj Dr. Sedlaczek; šumar, nadsavjetnik Dr Trubrig
i profesor E IVachtel.


Prijave za sudjelovanje na predavanjima imaju se najkasnije do


22. svibnja t. g. upraviti na rektorat spomenute visoke škole.
Gradnja šatnske željeznice. U javnoj skupštini gradiške imovne
obćine iznio je gospodarstveni ured pred zastupstvo predlog radi izgradnje
šumske željeznice u srezovima „Tisovačko i Vrbovačko brdo´´.


Gradnja šumske željeznice ima omogućiti´exploataciju nepristupnih
djelova tih srezuva, a uz to shodnije nan^irenje pripadnosti pravoužitnika
i dotiranje vlastitog skladišta drva.


Biti će da je to prvi slučaj znatnije investicije jedne ioiovue obćine


U: svrhu same exploatacije šuma« Stoga će možda zanimati kratak opis
projektirane željeznice prema obrazloženom predlogu gospodarstvenoga
ureda. ..
Šuin:e leže u brdskom predjelu, a najveća visina iznaša 616 metara
(Maksimov hrast) nad morem.
Površina svih šuma, koje leže u dohvatu ´te željeznice, iznaša´
okruglo 5600 jutara. -´ .
´ Uporabom željeznice crpila bi se sada razpoloživa zaliha sječive
šume od približno 260.000 m^, dakle bi se ta željeznica — pošto godižBJi
etat tih šuma iznaša okruglo 13.000 m^ — rabila i podržavala
za vrieme od 20 godina, a nakon toga rabila bi za ostale đjelove, koji
bi međutim do sječe dorasli, to bi tako ta željeznica ostala u trajnoj
porabi


. Zasno-vaoa je izgradnja dviju glavnih pruga-željeznice izvan područja
posjeda imovne općine tako, da se drvo bude moglo izvažati
na cestu i time: učiniti pristupnim i onim´- selima, koja sa od´tih sre