DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 33     <-- 33 -->        PDF

19 3 -"


Ovaj §eraatizam predstavlja´prTii- knjigu ove vrsti" u hrvatskoj literaturi.
Glavni razlog- izdanju seiiiatizfaa bio je, kako se to u predgovoru
ističe taj, da se upravi «Društva gospodarskih,i špipaar^kih diuovnika
« podade podloga, na kojoj će osnivati ´ svoj dalnji" rai , Društvo.
imade nakanu, da šematii^am proširi sa opisima pojedinih posjeda, a:
bude li ta nakana ostvarena, što je svakako za želiti^ tad će ova knjiga
^na´ svojoj vrijednosti znatno dobiti. ´


Sam sastav ovog prvog šematizma dosta je primitivan, On sadržaje
sam o "imena oinovnika vlastelinskih i. većih dobara^´ ter imena onih
činovnika, koji se ne nalaze u takovoj službi, no po svojem zvanju
stoje u svezi sa poljoprivredom. Tako su u njemu navedeni i šumar, činovnici
kod poHtičke uprave i kod imovnih obćina u bivšem krajiškom području,
nu ne sasvim točno^ tako n. pr. su navedeni šumarski činovnici" u
šumar, odsjeku kr. zem vlade, ali je ispušten zemaljski šumarski izvjestitelj.
Svaki početak je težak, nu kod budućega izdanja je svakako za
željeti, da taj šematizam bude točniji.


Za podlogu sastava uzeto je razdjeljenje po županijama. Na kraju


šematizma pridodano je potpuno abecedno kazalo. Pred popisom či


novnika otisnut je predgovor, a iza ovoga ljetopis društva, gospodar


skih i" šumarskih činovnika sa popisom odbora i članova.


´/Prethodno če ova " J^njiga interesovati najviše same gospodarske i


šumarske činovnike,. Nadalje će knjigu u svoje svrbe moći upotrebiti


razne tvrtke^ koje trebaju adrese gospodarskih i šamarskih činovnika,,


za koje je svrhu šematizam osobito prikladan, jer sadržaje potpunu


adresu činovnika,


Knjižarama i privatnicima dobavlja djelo knjižara R. Bačić,


Osijek Lj na koju se valja obratiti*


Cijena K 2.— Poštom pojedini primjerak 10 fil više.


LOVMAPĆHI«. MACHHK Amr za, m^fmpG^^Bo H iuyMCKy, M.HAycTpMJy,,
opran. cpriOKor uiy?;^^pciiGryAPy>HeHba, ,
PrimiU smo l. i 2. broj rečenoga lista, koji je početkom tekuće


godine počeo izlaziti u Beogradu. Izdaje ga i uredjuje Dr Gjoka Jova


nović, sekretar miaist. narodne privrede. Šumarski glasoik izlaziti ee kao


organ j,Šumarskog ođroženja u kraljevini Srbiji", u mjesečnim svezcima,


a stoji izvan Srbije za članove 10^ a za nečlanove 20 dinara u zlatu.


Sadržaj 1. i 2. broja je sliedeei: Naša reč. — Pravila šumarskog


udruženja. — Popaša. u šumama od Jak. Markovića«—.Jedan normalan


tip planinske šume od Vlad.´D. -Popovića. — Naše šumarstvo; od Mi


lana M. Jovanovića. — Izrada i proračunavanje kačarske gradje od dr.


Gj« St. Jovanovića, — Potreba izmena u zakonu o šumama od .Jov.


Bukovala, ´— Treba li dopustiti da se i dalje razvija redarstvo u Sr


biji, na-, štetu šumarstva od Jevdj. Jov; Marinkovića..— Eeč-dve o nesa


Vesnom.´gazdovanju s opštinskim-i seoskim šumama,i utrinama od Svet.


D,, T« ~ Kad treba, seči šume? od Milana M. Jovanovića. —- Privredni


plan,od đr. Grj/St,

pregled. — Oglasi. ´ [ . ^


Pozdravljamo srdačno taj-novi glasnik i našeg sudruga na polju
unapredjenja šum.arstva -i šumarsko-stališkib pitanja, želeći da se ne
samo održi, nego, i, što bolje razvije i;, time podupre i unapriedi svrha^.
r^đi koje je počeo i^iariti, 15