DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 176 -»
drvo u obde- ne može izvažati. Kada se stoga oko izgradnje putena
do sada mje radilo, to bi se tim intenzivnije moralo raditi u
budu«Se, pak Btoga držimo da je^ bilo veoma potrebno, da se je u
smislu § 41. naputka izradila i gospod, osnovi kao sastavni
dio priložila »Osnova za gradnju Šumskih puteva«.


A, Kern,


Uredjenje preborne šume.


Paragrafom 31.-´ naputka za sastavak gospodarstvenih
osnova, odnosno programa.^ koji je izdan naredbom kr. hrv*slav.-
dalm. zem. vlade, odjela za unut, poslove, od 23. travnja
1903. broj 23.152. jest glede proračunavanja godišnjega pri-*
hoda u prebomim šumama odredjeno,, da se drvne gromade,
koje se imaju sjeći u pojedinom razdoblju, imaju izraSuoati
tako, da se sadanjoj drvnoj zalihi dotičnoga odsjeka pribroji
tekući godišnji prirast do polovice razdoblja (polurazdoblja), u
kojem je dotični odsjek opredijeljen za sijeŽu, a zatim da se
od tako ustanovljene ukupne drvne zalihe odbije ona drvna
gromada, koja prema obavljenom istraživanju ima preostat i
na površini nakon sječe, pazeći pri tom, da se u pravilu
ne smanji broj .stabala ili sbroj temeljnica po jutru,
koji je kao normala n ustanovljen za dotičnu šumu nakon


sječe* --^^


Vaditi se imaju u prvom redu stabla najvišega debljinskoga
razređaj u koliko se tome ne protive uzgojni razlozi, a
i% ostalih razreda ona stabla^ koja se zbog uzgoja sastojine kao
prekobrojna , potištena itd. izvaditi moraju.
Spomenuti naputak. jest doduše propisan samo za uredjenje
onih šumaj koje stoje pod osobitim javnim nadzorom
t/ ]» za Mm^ onih posjednika, koji su navedeni u §§. 1. i 14.
zakona od 26. ožujka 1894., kojim se uredjuie stručna uprava
i šumsko gospodarenje u šumama, stojećima pod osobitim jav
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— ifS
nim nadzoi^om/ nn obzirom na okolnost, što se prebome šume,
u koju vrst spadaju skoro sve same otočke imovne obdine^ ne
mogu urediti po propisima naputka B. k´zakonu´od 11. srpnja


188L 0 krajiškim imovnim obciiiaj je kr. hrv.-slav.-dalm. zem.
vlada, odjel za unut. poslove iznimno dozvolila/ da se i šume
otožke imovne obdine urede - po načelima prvo spomenutoga
naputka.


Naša sva istraživanja, koja čemo ovdje iznositi, odnose se
na XVIII. uređajni razred čiste jelova šume zv. >Godača«,
koji je uvršten u II. stojbinski razred prema, tabelama iz
Gorskoga kotara.


Službujudi kod otočke imovne občine^ gdje se počam od
godine 1907. obavlja revizija, odnosno boljerekuči novi sastavak
gospodarstvenih -osnova, kojemu poslovanju sam" i ja
bio đodjeljen, imao sam priJiku baviti se praktičnom provedbom´načela-
sadržanih u spomenutom naputku, a napose pako
sa propisima rečenoga §. SLpakdemo u toku ove male raspraviče
iznieti 0 tom paragrafu naša opažanja. / -


:Ne demo se pobliže upuštati u raspravljanje načina, kojim
se ustanovljuju drvne zalihe i prirasti, pošto su to obde poznate
stvari, nego demo samo iznieti o tomu sabrane podatke ih
njih izvesti zaključke.-


Pri tomu u prvom redu ima veoma važnu ulogu prirast,
koji nam je mjerodavan za računanje u bududnost, a i za´ odmjeru
te bududnosti, s kojom želimo računati, a koja se kod
prebornih šuma sadrži u obhodnjici^ koja opet stoji u svezi
sa debljinskim razredima stabala^ koji daju karakter prebomoj
šumi.


Mi moramo tražiti .vrijeme, u kojemu stabla prsnoga promjera
41—60 em povedaju svoj promjer za´ 10 cm i tim´pređu
u debljinski razred 51 — 60 cm, a to vrijeme biti de obhodnjica.
Kod nas su se ta istraživanja obavljala pomodu Presslerovog
svrdla, pri čemu smo Činili izvrtke od 5 cm. duljine^
(dulje izvrtke je teško vrtati i. čuvati), pa smo ustanovili,, da
drveta prsnoga promjera:
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 17     <-- 17 -->        PDF

—. m


: u ~ 20 ero, treimja 15 god.,,dok im proa-ijer priraste zB,Bem
21—30 " 14 » ^
´ 31—40 , ., 13 ,, , ^


. 41-60" ´„ » 13 ^ : > „
^´ 51"-,60 , „^´ 13 ^´ ´ ´^
^
k j\ prosjecDO trfbžijn 14 godina,´a da im promjer priraste za
10 cm. trebaju 28 godina.
Prenaa tome istreživaBJn može Be uzeti obhođBJica sa 30
godina^ .a podjela n 6 debljinskih -razreda i to počam od 11 cm.
pa^ 60:cm.5 jer drveta jspod 10 ciD, ge u opde ne inTentariBU,
a .preko 60 -cm.´ ne demo .uzgajati, pošto takova ve6nom ve<5
tada fizižki padaju.Ova istraživanja daju svakako približan´ rezultat, s kojim
možemo prilično sigurno računati, Jer ustanovljen na§ prirast
prilično se slaže ^se ietraživanjem prirasta u -Gorskom kotaru,
a i s istraživanjima u alpinekim pr.ebornim šumama, gdje se
uzima.iao´maximum vrijeme od 16 godina, da se-prsni .promjer
uve^a za 5 cm.


Nakon ovoga imamo u" smislu ustanove alin. 8. točke .b
§. 18= spomenutoga naputka ustanoviti po katastr, jutru b r oj
štaba la, k-r u ž n e površine i d r v nu zalihu ´.za
s V a k i ;debljinski razred -za normalno stanje šume (u našem
slučaju jelove), i to prije "i poslije sječe —--moramo dakle stvoriti
t» ZV. normalni tip šume, kojemu imamo privoditi današnji
abnormalni tip,


Kada dođemo do toga normalnoga tipa, znati demo, što
on.đa mora na sječnoj površini preostati, a što se moŽe
p 0 s j e 6 i za vrijeme od 30 godina^ i to oboje obzirom na
broj stabala, kružne površine im asu, jer kada
znamo, da u V. debljinskom razredu mora biti x drveta, IV. y,
IIL z itd.j da bude šuma normalno obrasla, onda znamo, -da
nakon sjeŽe mora ostati u IV. razredu x stabala^ JI L ,y itd.,
koji razredi će za vrijeme od 30 godina poslije sječe prijeđi.u
sljedeće višje razrede i onda prije sječe imati svoj normalni tip.


Istraživanje i, ustanovljenje ovoga normalnoga tipa najteži
je posao od svili ostalih i to s razloga^ što u današnjoj . šumi
14
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 178
vladaiu Ftvakako ahnornialni odnosi, koje nioraiBO tražiti u Sto
manjoj mjeri. Mi raoramo uzimati onakove površine šume, gdje
vidimo, da je obrast l´OO, pa klupiraDJeui clrveta istraživati
odnošaj između pojedinih debljinskih razrada, pa promatrati,
gdje ovaj vlada povoljnije. Ta istraživanja izvadjali smo aa
pokusnim plohama od 1 rali,


iS^a licu mjesta nakon premjere drveta vidi se odmah,
koji je razred slabo zastupan, a koji opet previše, O tomu dobiti
ćemo veoma jasnu sliku, ako te odnose predočimo grafički,
gdje budemo za broj stabala, kružne površine i mase dobili
posve nepravilne linije, a mi moramo tražiti pravilnu liniju,
što demo niže prikazati,


U našim mnogim slučajevima odlučili smo se, da nam
odsjek 3a najbolje predstavlja normalan tip^ a brojevno prikazan
izgledje ovako:


I. razr, 11^ 20 cm. 88 drveta, 1 63m^kruž. površ, i lOm^ d. z.
II. » 21-30 „ 120 » 5-39 „ » » 43 » »
III. „ 31 — 40 » 88 » 7-76 » » 75 »
y> n


IV. * 41—50 » 30 > 4-34 > » > 43 » ??
V. » 51—60 » 13 » 2-<)7 » y) > 31 » »
» n
preko 60 » 3 > 0-95 » » ^8 „
Sumarno 342 » 23-04 210


51.1
^ 3a


noi V


I


I


o


´ 1


5QCJ


^ ,.}


^ 1
I — O--»V-^


"nO.^-.


0 G


L>


-o~--O


-?0 .511 41.0


50 00 preko 60 ciii
^ t´-b ij i n 5 K i razred 1
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 19     <-- 19 -->        PDF

in


1006
700
n3
4 30O
200
W
6 e b tj-i n s K i r40
a z r
50
e 6 i
-o20
10 i SL3
8 O
1^7 0 "
CL.
U
«4 0
B
3 6
2 O
1 O
O
<>
o -
preko 6t)cm.
e b Ij i
c>o
11/ 3 K 1<>-50
r a
40
2: ie
50
c> i
20
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 20     <-- 20 -->        PDF

~ 186 —


U slici 1.—3. nam crta označena ^a:
3a predociije sadanje sianje odsjeka. 3a
7d » » » ´^ ´?d


lOh > > » » lOh
Puaa crta predočuje nvormalno stanje.
Ako oyo gtanje debljinBkih razreda predočimo grafički, ob


zirom na broj stabala, kruž, površine i kubaluru stabala, dobivamo
posve nepravilne linije, sto se vidi iz slika 1, 2 i 3, Vidimo
da je II. i JIL razred prekobrojao a ostali da su malobrojni,
pa ako pravilnije porazmjcstiaio drveta u pojedine debljinske
razrede, odlučili bismo se za ovaj odnos:


I, razr, 142 drveta 2%51 m´ kniž. površ 16 m´* drv. zaL


II. > 80 3-75 32 »
III. >. 48 4-60 44
IV. » o6 rr24 52
V 23 0-47 57
Sumarno 326 2I-67 201


PredoČinao li ovaj cdiios grafički obzirom na broj, kražfie
površine i kubatura Rtabala, dobivamo u svu tri slučaja pravilne
linije, što se vidi na f^L 1, 2 i 3,


iSTaširn razmje5tavanjem stabala izveli smo toliku izmjenu,
da srno iz II. razreda popundi I. razred, a iz III. ostale, što
u stvari nije ništa promjenil<\ jer ako ispustimo drveta preko
60 cn3,, 0 95 m´^ kružne površine i 8 m^ kubuture, imamo u
današnjem stanju 339 drveta, kružne površine 22´()9 m^. sa
kubaturom od 202 m´´, a iiakon našega obavljenoga razmještavanja
32G drveta, 21 %57 m´ kružne površine i kubature 201 m´^
dakle sve tri vel čine prll)iižno jednako.


Na licu mje.sta zapne oko za ovaj dio fc´ume Ra ojniom
lljepotom u svakom pogledu : isklop podpun, obrast pravilan,
drveta čistih debala, zirava, vi-aoka, le se fstoga inoži-.´mo sa


velikom signruošeu odlučiti, da nam ovakova šuma, nakon izvedene
privilnije grupacije drveta, prod^^tavlja nonnalni tip
preborne sume.
Da mm razmještavanje drveta pravilno izveli, pokazuje i


grafičko predočenje, a potvrđuje nam to i onaj razmjer, koji
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IBl


.mora
vladati ,u kubatari krupaijih i sitoijih-drveta^ a koji, je


u. oppe ustanovljen/za prebome, gume sa 6:3 , U jiašem slučaju,
uzev naime .normalni tjgj iznosi kubatum krqppijik 130 m´\ računajući ovamo´2V2, statij.a razreda, a kubatar.a,
sitoijili dryeta .2V9 mlađih razredaj 71 mVkoji i^inosi približno
stoje u gornjem razmjeru,
, Na slikama´ 1, 2 i 3 prikazano je grafički takođje.r abnormalno^,
dana^šnje stanje na ođBJeeinaa 7d sa obrastom l´^´O,
to.lOlL sa obrastoiB 0*7.-, . ,


JJ op& priapodabljajuci današnje stanje sa norn^aioim,,tipom,
dolazimo do^ zaključka^ da je I. i II. razred najslabije,
zastupan,, što se svakako mora" popravljati,-jer to Je nas, pomladak,
´ iz kojega 6e @e imati rekratirati starija drveta. MjeBtimičio
nema srednjih razreda, a mjestimično opet najstarijib,
Na^a je zadača, da to. popravljamo brdučim uređenjem, a to
Ćemo. kv.esti .opreznim vadjenjem i popravljanjem, uz štednju
pojedinih debljinskih .razreda. .:,.. ,. ..^ ..,„„.. ^


Sada imamo riješiti, što se kod normalnoga tipa nakon
sječe mora ostaviti^ o, što.se smije posjeći. Pri tpm,. jiapi
je mjerodavnoj da pri dolasku ponovne sjgče na toi mjesto,
moramo imati opet normalno sfcanjoj što .čem0 postidi j. ti.Ep, ^d^
danas ostavljamo iz pojedinih-razreda brojevno .tolikoi drvena,5
l;olik(;> ih ima sljedeči razred, jer taj razred ima za vrijeme
obliodojice prijeći u sljedeči, a sjeći čemo razliku između, susjednih
razreda. ---"-´"^ ^


Na
našem normalnom tipu izgleda to Ofako; .
... ostaviti: .,-posjedi: ^


´ I. Od 142 drveta 80 sa 1/44 m´´ k, p. i 9 m´ 62 drveta sa . 7 m´
11, » 80 , w 48 » 2-35.„ n .19 ,. 32 J? „ 13>
III » 48 » 33 ; 3.17 » JU 30 „ 15 » » 14»
IV., 33 » 23 » 3-68 » >
>> 36 , 10 > » 16»
V. .: 23 ´» .00 » ´ " n j> —>
>> 23 J5 » 57 ^
od 326 », 184 „ 10-64 » ^ 94 ^,142 »107


; Dakle ostaviti se mora svega 184 drveta sa 10´64 .m^kruž.
površine i 94 sii´´ kubalure. pri čemu će kroz 30 godiria TS\


ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 182 —


razred prijeđi u V, itd,, a prvi de se popuniti iz onih drveta
izpod 10 cm. i tako kada nakon 30 godina dodjemo na taj
odsjek ponovno sjeći, imati demo opet normalno stanje. Godišnje
bi 86 imalo sjeći 3´5 m^


Pošto smo ovako odredili što ima normaln o ostati
na jednoj rali svake sjecne površine, to lahko sječivi prihod
prema ustanovi alin, 2. §. 31> naputka izracunamo tako, da
prema današnjem stanja odsjeka i prirastu ustanovimo drvnu
zalihu u vrijeme sječe, pa da eventualni suficit zalihe propišemo
k sječi, a u slučaju deficita da napustimo sječu dotle,
dok se stanje ne popravi, eventualno da vadimo samo fizički
propala drveta, ako to dozvoljavaju obični uzgojni uslovi


1. primjer: Na pokusnoj plohi od 1 rali u odsjeku 7d
ima se odrediti, što se ima sjeČi.
Odsjek pada u 1. polurazdoblje, a kako bi se u našem
specialnom slučaju sječna površina prvoga polurazdoblja imala
posjedi na jedanput, ne demo računati prirasta^


ostaviti: posjedi:


I. Od 74 drveta sa 7 m^ 74 drveta sa 7 nv\ 00 drv´eta sa 00 m
lio »61 » > 20 » 61 :^ :^ 20 » 00 :^ ^ 00 »
IIL * 65 > > 65 » 35 » * 30 > 30 > ^ 25 ^
IV, :^ 60 > ^ 86 > 23 » :* 37 > 37 » > 49 »


V. * 24 :^ » 55 )> 00 > ;^ 00 :^ 24 » » 55 >´
prekofin ora 5 > » 17 » 00 » * 00 > 5 » » 1 / >
289 » »240 » 193 » „ 94 » 96 » , 146 y>
Dakle po 1 rali imati de se usjedi 96 drveta sa kubaturom
od 146 m\ Vidimo da je IV. razred u današnjem stanju
2 put jači od normalnoga, doeim I. i II. znatno su ispod normalnoga
stanja, a od prekobrojnosti IV, razreda dolazi i jaci
etat. —


2. primjer je u odsjeku lOh,
Ovaj odsjek određen je za sječu u 2. desetgodištu^ prema
čemu se ima pribrojiti sadanjoj zalihi 15 godiŠEiji prirast, a
isto tako uvedavaju se i prsni promjeri za 5 cm, kao Uo i
prira´^duju kružne površine.
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 23     <-- 23 -->        PDF

~ 183 —


Sadanje stanje je ovo
, I. 93 "drveta ,9 m´ l´M´ m^ kroz. površ.
; II. 53´ » ´ 19 ´ » \ 2´31 » > >
III. 24 , > 20 > , 2-16 » » >
IV. 20 » ", 30 » 3-00 ^ » » ^
. V. 13 > 32 : > -3-04 » » »
preko 60 cm 6 , » ; 23 » 2´io: » » :»


209 » 133 » 14-05 »
Nakon 15 godina stanje {e ovo :
ostaviti sjedi


I. 110 drveta 15 m´ 110 drveta 00 drveta 00 m^
II. 58 29 » 58 00 00 »
III. 30 2-6 » 30 00 00 >
/IV . 3.9 » 22 00 00 :»
V. 14 40 » 4 10 28 »
preko 60 cm 13 39 » 00 13 39 >


247 » 188 » 22
22224
44 > 2
223
33 ^ 67>


Kod ovoga odsjeka vidimo, da 6e u njemu i nakon i5 godina
vladati abnormalno stanje i da ćemo moći izvaditi sva drreta
preko 60 cm-, a od V. razreda samo 10 drveta, svega 67 mV.
doćim u ostale razrede kao malobrojne, ne smijemo dirati.


Ovo su izračunavanja etata/ koja se odnose na jedinicu
površine, a kad se ova proracunaju ´ za svaki odsjek,-jednostavnim
multipliciranjem sa brojem rali odsjeka, dobiju se
rezultati za cijeli odsjek^ kako je to označeno u obrascima´ iz-,
raćonavanja godišnjega sjecivoga prihoda.


Ovakovo bi računanje sjecivoga prihoda bilo onda., kada
ne\bi"´bilo "šumskih š.tet8, eventualno elementarnih nepogoda,
a da se i na ovo uzme obzir, mora se na sjecnoj površini za
toliko više drveta nad" normalno´ ustanovljeaim ostavljati, koliko
ovakovim pojavima odgovara, odnosno za ,toliko "umaajiti
sježivi prihod«
Kod´ otočke imovne obćine se stoga osobito obzirom na
znatnije šumske štete, ne računa ea zbiljnim , prirastom,. nego
se uzimlje u račun samo 507o toga prirasta, ´ ´, .
ŠUMARSKI LIST 5/1909 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 1-84 —


Naša istraživanja odnosila su se na ciste jelove šume, a
da se ustanovi normalni tip za mješovite šume, radi se istim
naprijed opisanim načinom.


Petar Manojlović, šum. pristav.


Osofrne viesti.


Imenovanje. Njegovo cesarsko i kraljevsko Apostolsko Veličanstvo
blagoizvolilo je previšnjim rlješenjem đsnom u Beču dne 10. ožujka t


g. premilostivo imenovati kr. šum. savjetnika Ivan a Kolar a kr. šumarskim
nadsavjetoikom u VL činovnom razredu sa sistemiziranim berivima,
a previšnjim riešenjem izdanom u Beču dne 11» ožujka t. g.
blagoizvoljelo je kr. šum. nadinžiniru Albert u Rosmanith u premilostivo
podjeliti naslov i značaj kr, šumarskog savjetnika uz oprost
pristojba.
Ban kraljevine Hrv. Slav. i Dalm. imenovao je kr. račun, revidenta
Ivan a Grčević a kr. rač, savjetnikom u VIII. čin. razredu sa susta´vniin
berivima i upraviteljem odsjeka IV, B (za imovne občine) njčunarskoga
ureda kr. hrv. slav, dalm. zem vlade. Nadalje imenovao je: Jovan a
Me tla š a šumarnika i zamjenika upravitelja gospodarstvenoga ureda
petrovarađinske imovne obćine upraviteljem toga ureda u istom svojstvu ;
Bogoslav a Hajek a nadšumara — procjen´teija gradiške imovne
obćiae šumarnikom — procjeniteljem u Vlii. čino^:nom razredu; kotarske
šumare: Teodora Solarića i Mirka Majera kod krizevačke
imovne obćine, Viktor a pl. Peičić a kod gradiške imovne obćine,
Gavru Kovačevića i Jovana Matica kod petrovarađinske
im. obćine, te Vaclava Faksa kod gjurgjev. im. obć. našumarima u
IX, čin, raz ; protustavnike X čin. raz.: Martina Španića kod gjurgjevačke
imovne obćine, Tom u Bogoevič a kod križevačke imovne
obćine, te Aleksandra Ugrenovića kod II banske imovne obeine,
protustavnicima u IX. činovnom razredu; šusnarske pristave: Josip a
Grk vene a kod križevačke imovne obćine, Ivana Muraviea kod
brodske imovne obćine, Petra Prpića, Andriju Petračića, Josipa
Bujana i Teodora Georgijevića kod gradiške imovne obćine,
kotarskim šumarima u X. činovnom razredu; Dragutina Gutvarić
a akcesistu kod gjurgjevačke imovne obćine oflcijelom u X.
čin, razredu; te Nikol u Gr zet u šumarskoga vježbenika kod gjurgje-.
vačke imovne obćine šumarskim pristavom u XI. čin. razredu, sve sa
sustavnim berivima.


PremještajL Ban kraljevine Hrv. Slav. i Dalm. premjestio je: na
vlastitu molba kr. šum. povjerenika Alek, Haviičeka od kr. kot oblasti
u Dvoru k šum. odsj. kr. hrv, siav. dalm. zem. vlade; iz službenih obzira
kr. kot šumara II r. Budimira Strgara od kr. kot oblasti u Gru