DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 34     <-- 34 -->        PDF

_ 154 —^ ^
li opravsie prakse.


šume onakovih zemfjiitsiih zajednica, koje nm u stanja _da svaka
zk sebe namjestr i plati valjanoga lugara, mogu se sjoliti u JeMnu zajedničku
čuvariju. . ^ -, o v .,


Rjeiitbom kr. zem- vlade, odjela za. rinutarnje poslove od d. ožujka
t g. broj 56.339 ex 1908., odbijen je utok zemlj štnili zajednica M.^ L.,
M, i T., te potvrdjena odluka kr, kotarske oblasti u S., odnosno žup.
upravnoga odbora u Z., kojom je odredjeno, da spomenute četiri zein.
zajednice imaju za čuvanje njihove šume L, u zajednici namjestiti jednog
osposobljenog lugara.


Spomenute odluke su potvrđjene iz slijedećih razloga:


Šumarski tehničari kr. kotarskih oblasti, koji vode stručnu upravu
u šumama zemljištnih zajednica a naročito onaj kod kr, kotarske oblasti
u S., kojega je poslovanje uslijed velikoga broja zemljištnih zajedn´ca i
velikoga njihovoga šumskoga posjeda, veoma razgranjeno i mnogostrano,
može tu upravu uspješno voditi samo u onom slučaju, ako se lugarsko
osoblje zemljištnih zajednica uz čuvarsku službu, može takodjer upotrebljavati
kao pomoćno tehničko osoblje. To se pako polučiti može
samo onda, ako je to osoblje s jedne strane propisno osposobljeno, a
s druge strane tako plaćeno, da se ono ne mora baviti inim nuzgrednim
zanimanjem, nego se svojoj lugarskoj službi može pođpunoma
posvetiti.


Potrebno je stoga da spomenute zem. zajednice postave osposobljeno
lugarsko osoblje, a ako one takovo osoblje nisu kadre svaka za
sebe namjestiti i platiti, to je opravdano, da se njihove šume spoje u
jednu^ zajedničku čuvariju i time omogući^ da se bez znatnijega obterećenja
tih zemlj. zajednica namjesti osposobljeni lugar.


Tražbine krajiške imovne obcrne protiv sijenin činovnika, koje $0


izvode iz službenog odnošaja Imadu se utjerati administrativsiim pnUm


bez utjecaja suda


Rješitbom kr, zem, vlade, odjela za unut. poslove^ od L prosinca


1907, broj 68.195. nije potvrdjen zaključak gospodarstvenog odbora 0.


imovne obćine od 17. kolovoza 1907. kojim je zaključeno, da se svota


od 474 E 95 f., što ju u ime raznth predujmova i. naknada duguje re


čenoj imovnoj obćini umirovljeni šumar X., imade sudbeno osigurati na


jamčevinu rečenog šumara, s razloga, što se u smislu zadnje alineje §. 9.


zakona od IL srpnja 188L (kojim se razjašnjuju odnosno preinačuju


neke ustanove zakona od 15. lipnja 1873, 0 imovnim obćinama u brv,


slav. vojnoj Kiajini), u savezu sa previšnjim riješenjem od 8. kolovoza


1834., proglašenim odpisom dvorske komore od 1. prosinca 1834 i pfe


višnjeg riješenja od U. prosinca 1841., proglašenog odpisom dvorske


komore od 3. siječnja 1842/^) broj 50.693., tražbine imovne obćine


* PreviŠBjim riješenjem od 8. kolovoza 18B4. ustanovljeno je naime, da odbitke
od plada ili miroviDa državnih, činovnika sbog utjeranja ili osiguranja erarskib, iz
Hlužbenili odnošaja proiz;-fciču(5ih tražbina imadu ~ bez utjecaja sudova — odrediti
dotične upravne oblasti i izpoalovali kod blagajne budi neposredno, budi putem
predpostavljemh im oblasti; nadalje takove odbitke ne mogu pod nikojim na&om
priječiti makar i prije još po privatnicib stečene zapljene i ustupi, pa da se Hto^a
i´zvedeBJe odnosnih prava privatnika može zatražiti namo na onaj dio plaće ili miro