DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 152 —


Pavao D i a n 0 V s z k y kr. šumarskim savjetnikom u Vi[., kr. nadšumar


Julijo Sosk a kr. nadinžinirom u VIIL, kr. šumar Bela Maie r kr.


inžinirom u IX. te kr. šumarski vježbenici Egidij Zvonk a i Mihajlc


Ljuštin a kr. šumarsko-inžinirskim kandidatima u XL činovnom raz


edu, sa sustavnim berivima.


c) U područja kr. šumskog ureda na Sušaku kr. šumarnik Dra


gutin P 0 i a ć e k kr. šumarskim savjetnikom u VII., kr. nadšumari Rudolf


Reschner i Franjo B a r k o c z a i kr. šumarskim nadinžinirima u VIIL,


kr, šumar Bela Zudo r kr. šumarskim inžinirom u IX te kr. šumarski


vježbenik Todor Budisavljevj ć kr. šumarsko-inžinirskim kandi


datom u XI činovnom razredu sa sustavnim berivima.


Kod računovodstva pridieljenog kr. šumskom ravnateljstvu u Za


grebu imenovani su kr. šumarsko-računarski revidenti Nikola Nj e


goran, Bela Thuranskj i Hinko Sole kr. šumarsko-računarskim


savjetnicima u VIIL činovnom razredu sa sustavnim berivima.


Konačno je kr. pisarnički pristav kod spomentoga šumskoga ravniiteljstva
Gjuro o u r č i ć imenovan kr. pisarničkim oficijalom u X. činovnom
razredu, sa sustavnim berivima.


C e r n y Ladislav, nadšumar prvostolnoga kaptola zagrebačkoga
imenovan je šumarnikom


Dušan J a s i ć absolvent zagrebačke šumarske akademije, imenovan
je privremenim šumarskim vježbenikom kod 2. banske imovne obćine,
Schmid t Josip okružni šumar vlastelinstva valpovačkoga, imenovan
je šumarnikom vlastelinstva čabarskoga sa sjedištem u Gerovu.
Stublić Vjekoslav nadšumar slunjske imovne obćine, imenovan
je kr. račun, revidentom u IX. činov. razredu sa sustavnim berivima.


Umro — Početkom ovoga mjeseca umro je u Topuskom Prokop
Agjić j umirovljeni kot. šumar 1. banske imovne obćine. Pokojnik se
je nakon svoga umirovljenja stalno nastanio u Topuskom, gdje se jtbavio
civilnim mjernictvom, a uz to ustrojio je i rukovodio privatni
^-mjesečni lugarski tečaj, koji če dakako usljed njegove smrti morati
prestati obstojati.


Zakoni i naredbe«


u kojem sfsjčajo imaju gospodarstveni uredi imovi?ih obćina pla
ćat! razne poštanske pristojbe, a od kojih plaćanja sii oproštene.


Er. zem, vlada, odjel za unutarnje poslove izdao je dne 20. siečnja
t, g. pod brojem 6/.489 ex 1908., na gospodarstvene urede svih imovnih
obćina slijedeću naredbu:


Povodom ovamo podnesene molbe gospodarstvenoga m-eda jedne
imovne obcine za posredovanje i izhodjenje meritorne rješilbe, i2 kojt
bi se obzirom na dopis Preuzvišenog gospodina kr. ug ininistra trgo
vine u Budimpešti od 30. kolovoza 1907, broj 05 800/V, priobćene ov^
dasnjiro ^otfpisom od 4. studenoga 11)07, broj 53.392 da!o jasno razabrati,
II kojeui slučaju imadu imovne obćine plaćati razne pošbnske
prislojbe i od kojih su plaćanja oproštene, odpisuje se znanja i ravnaaJA


rablM liiti m,.4<}Y „nail^nniski ured", sli i-^to tako držimo pogriesnim i naslov „Ui\fišumarsld
urG<}\ jei bi to odgovaralo ujerafu^kom ´OljerforBlef^i)!! , r^to je jednako si^
^OherforRtfm", u, to ]o u bilno.^i išlo kao nnSo kotarske .^uiunrije. Hioiru Hb->preui
uaslov ^^unii^´ki urcd^´ nije Hn-yliii t´.<*;(n i/,rn/, držnno du jo ip:ik zufduo holji r PM
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 33     <-- 33 -->        PDF

.´>,-^


radi u savoz.u ,s ovdiiRiijini odpisoai od 26. lipuja l8´)4. broj 29.G86..
odnosno već napried s|.)oinenui)Mi odpisoni od 4. siudeiioga 1907. bi´oj
5o.592., da je Preuzvišeni gospodin kr. \iy:. rinniistar Irgovino u tom pogledu
svojhii dopisom od 18. sLudt^noga 19(^8 broj 89.584 ovamo sa-
obćio siijcnleće:


Gospodarsivoai uredi imovnih općina u Hrvatskoj i Slavoaiji umivaju
oprost od poštarine za on-- svoje obične (nepreporučene) listove i
dopisnice, kao i zamotke spisa, šio ih medjusoboo i bezuvjetno portoprosiim
oblaslima, uredima i organima u poslu javne oprave upravljaju.


Gospodarstveni uredi su dužni za preporučeno predane portoproste
svoje listove i dopisnice prigodom predaje platiti pristojbu za preporuku,
a oprost od poštarine ne proteže se na novčane pošiljke ni na druge
pošiljke — osim zamotaka spisa ~ koje potječu od gospodarstvenih
ureda.


Od gornjega opsežniji oprost od poštarine ne može se gospodarstvenim
uredima imovnih općina u Hrvatskoj i Slavoniji podijeliti, buduć
imovne općine u Ugarskoj materi zemlji u opće ne uživaju oprosta od
poštarine, odnosno^ ako se njihove poštanske pošiljke možda ovdje ondje
portoprosto rukuju, to se samo pogriješkom zbiva.


Sto se tiče oprosta ispod dostavnine i doglasnine za gospodarstvene
urede imovnih općina u Hrvatskoj i Slavoniji mjerodavne su ustanove
naredbe spomenutog gospodina ministra od 30. kolovoza 1907. broj


65.800 priobćene ovdašnjom naredbom od 4. studenoga 1907. broj
o3,392.j pa da stoga, što upitni gospodarstveni uredi polag gore navedenog
u stanovitim granicama uživaju oprost od poštarine, još ne slijedi,
da uživaju i bezuvjeta n oprost od dostavnine i dogiasnine, već su
u potonjem pogledu mjerodavne općenite ustanove.
Gospodarstveni su uredi dakle u smislu točke 22 a) §-a 16. dijela


11. „Poštanskih tarifa i Poštanskog poslovnika"´ oprošten i od dostavnine
i doglasnine samo za one zamotke i novčane listove, koje od
kojega ureda dobivaju^ ali su inače za zamotke i novčane listove, koji
na njihov naslov prispjevaju, dužni dostavninu i doglasninu platiti.
Gore navedeno popunjuje se još time^ da u smislu točke 2. §-a 18.
poglavja L i točke 7, §-a 6 poglavja IL u dijelu I. „Poštanskih tarifa i
Poštanskog poslovnika´´ gospodarstveni uredi nisu dužni dostavnine plaćati
za dopisivanje i poštanske doznačnice^ izuzev ona mjesta, gdje poštanski
ured istodobno su dostavom poštanske doznačnice isplaćuje na
domu i svotu doznačnice, jer sa ondje gospodarstveni uredi dužni plaćati
pristojbu za isplatu na domu od 4 f. po komadu (iznad pet komada
2 f. po komadu, ali barem 20 f.).


Konačno što se tiče novčanih pošiljaka, koje općinska poglavarstva
upravljaju na gospodarstvene urede imovnih općina, opaža se^ da se ne
može prigovoriti onom stanovištu poštanskog i brzojavnog ravnateljstva
u Zagrebu, što izjavljuje^ da su i ovi novci podvrženi poštarini.


Općine naime u smislu točke 3. ustanova, sadržanih na strani 124.
odnosno 125. dijela V. „Poštanskih tarifa i Poštanskog poslovnika" uživaju
oprost od poštarine samo za one novce, koje u svojem prenesenom
djelokrugu za državu sabiru, ubiru ili utjerivaju, — ali i u ovom slučaju
mogu samo drugoj općini ili bezuvjetno portoprostim oblastima, uredima
i organima slati takove novce prosto od poštarine.