DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 152 —


Pavao D i a n 0 V s z k y kr. šumarskim savjetnikom u Vi[., kr. nadšumar


Julijo Sosk a kr. nadinžinirom u VIIL, kr. šumar Bela Maie r kr.


inžinirom u IX. te kr. šumarski vježbenici Egidij Zvonk a i Mihajlc


Ljuštin a kr. šumarsko-inžinirskim kandidatima u XL činovnom raz


edu, sa sustavnim berivima.


c) U područja kr. šumskog ureda na Sušaku kr. šumarnik Dra


gutin P 0 i a ć e k kr. šumarskim savjetnikom u VII., kr. nadšumari Rudolf


Reschner i Franjo B a r k o c z a i kr. šumarskim nadinžinirima u VIIL,


kr, šumar Bela Zudo r kr. šumarskim inžinirom u IX te kr. šumarski


vježbenik Todor Budisavljevj ć kr. šumarsko-inžinirskim kandi


datom u XI činovnom razredu sa sustavnim berivima.


Kod računovodstva pridieljenog kr. šumskom ravnateljstvu u Za


grebu imenovani su kr. šumarsko-računarski revidenti Nikola Nj e


goran, Bela Thuranskj i Hinko Sole kr. šumarsko-računarskim


savjetnicima u VIIL činovnom razredu sa sustavnim berivima.


Konačno je kr. pisarnički pristav kod spomentoga šumskoga ravniiteljstva
Gjuro o u r č i ć imenovan kr. pisarničkim oficijalom u X. činovnom
razredu, sa sustavnim berivima.


C e r n y Ladislav, nadšumar prvostolnoga kaptola zagrebačkoga
imenovan je šumarnikom


Dušan J a s i ć absolvent zagrebačke šumarske akademije, imenovan
je privremenim šumarskim vježbenikom kod 2. banske imovne obćine,
Schmid t Josip okružni šumar vlastelinstva valpovačkoga, imenovan
je šumarnikom vlastelinstva čabarskoga sa sjedištem u Gerovu.
Stublić Vjekoslav nadšumar slunjske imovne obćine, imenovan
je kr. račun, revidentom u IX. činov. razredu sa sustavnim berivima.


Umro — Početkom ovoga mjeseca umro je u Topuskom Prokop
Agjić j umirovljeni kot. šumar 1. banske imovne obćine. Pokojnik se
je nakon svoga umirovljenja stalno nastanio u Topuskom, gdje se jtbavio
civilnim mjernictvom, a uz to ustrojio je i rukovodio privatni
^-mjesečni lugarski tečaj, koji če dakako usljed njegove smrti morati
prestati obstojati.


Zakoni i naredbe«


u kojem sfsjčajo imaju gospodarstveni uredi imovi?ih obćina pla
ćat! razne poštanske pristojbe, a od kojih plaćanja sii oproštene.


Er. zem, vlada, odjel za unutarnje poslove izdao je dne 20. siečnja
t, g. pod brojem 6/.489 ex 1908., na gospodarstvene urede svih imovnih
obćina slijedeću naredbu:


Povodom ovamo podnesene molbe gospodarstvenoga m-eda jedne
imovne obcine za posredovanje i izhodjenje meritorne rješilbe, i2 kojt
bi se obzirom na dopis Preuzvišenog gospodina kr. ug ininistra trgo
vine u Budimpešti od 30. kolovoza 1907, broj 05 800/V, priobćene ov^
dasnjiro ^otfpisom od 4. studenoga 11)07, broj 53.392 da!o jasno razabrati,
II kojeui slučaju imadu imovne obćine plaćati razne pošbnske
prislojbe i od kojih su plaćanja oproštene, odpisuje se znanja i ravnaaJA


rablM liiti m,.4<}Y „nail^nniski ured", sli i-^to tako držimo pogriesnim i naslov „Ui\fišumarsld
urG<}\ jei bi to odgovaralo ujerafu^kom ´OljerforBlef^i)!! , r^to je jednako si^
^OherforRtfm", u, to ]o u bilno.^i išlo kao nnSo kotarske .^uiunrije. Hioiru Hb->preui
uaslov ^^unii^´ki urcd^´ nije Hn-yliii t´.<*;(n i/,rn/, držnno du jo ip:ik zufduo holji r PM