DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 142 —


Proračunanje drvne zalihe i prirasta u prebornim
šumama.


u smislu ustanove točke II, §. 10. naputka za sastavak
gospodarstvenili osnova, odnosno programa, koji je izdan naredbom
ki\ hrv^-skv.-dslm, zemalj. vlade, odjek za unutarnje
podove od 23. IV« 1903. br, 23.162, ima se „Opis sastojio?/´
za preboroe šume sastaviti po obrazcu 4 toga naputka. Taj
pako obrazac propisuje, da dse stabla imaju razvrstati u deb=
Ijinske razrede od 10 —10 cm., te da se ima sasvim napustiti
do nedavna običajeno ustanovljivanje starosti sastojina.


Ta odredba učinjena je stoga, što stabla u prebornim šumama,
prema tomu da li su u svojoj mladosti i prigodom dalnjega
razvitka bila dulje ili kraće vrieme potištena^ veoma ne
jednako prirašeujuj pak stoga fizičko doba stabla nije nikakoro
mjerilo za njegovu sječivost. Da li je naime stablo za sječu dozrelo
ili ne, odlučuje njegova gospodarstvena starost^ a zatujevaijano
mjfrilo jedino njegova debljina. Stoga nam za prosudjenje
»da li u pojedinom odsjeku imamo sječivih stabala i koliko ib
imamo´´ ne bi nikako bilo dovoljno^ kada bi ustanovili i n
»Opisu sastojina´^ naznačili srednju starost sastojine, nego moramo
ustanoviti i naznačiti-koliko stabala, te sa kojom drvnom
gromađom odpadb na pojedini debljinski razred.


Vješt taksator^ koji je dugogodišnjim radom u prebornim
šumama, svoje oko dovoljno izvježbao, moči ce to pomoću zato
udešenih priliodnib ekrižaijka dosta točno izračunati na temelju
okularne procjene, nu najvtei dio uredjajnika morati ce se tu
pomoči polaganjem pokusnih ploha, te če pri tomu, kako je
poznato postupati tako, da če ponajprije obači odsjek u svrbii,
da 8i stvori jasnu sliku, zatim če izabrati i iskoleili pokusnu
plohu, a potom imati č<5 na toj pokusnoj plohi preduzeti potrebne
izmjere, kao što bu klupiranje stabala, izračunanje nji-liovog
kobnog sadržaja i i/j-acnuanje prirasta.


lime smo došli do oaoga o čemu želimo u ovoj razpravici
raspravljati.
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Gospodar. jediB´ica^...... .,_;__.:,...__:_.:.„.!; _..,
Odjela br.. ,-odBJeka br...
Poknsae plohe: broj,,.´...:.; -duljina ...... , širina ; površina


Svotnik:


a) na pokusnoj .plohi


´^ Stabala Sbroj temelJDica Drvna gromada Tekući god prirast
po vrsti drveća


. ...


% ´ m´ 7o ; n


m´ m


b) na jednom .ralu
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 24     <-- 24 -->        PDF

144:
I
I
—.-™-= ==^ -— -\


--""´ j Po vrsti- drveća Srednje (uzor)štab lo po


Broj stabala ukupno vrsti drveća


Temelj1=
nica . SlH." temeljnica


po vrsti drTeea


bala


0"´"


,2 B m^ jcm m^^ m^ j( :irj m"*


m´^ . 1 L .1 11 0-imb ~n i i ^


i 1


13 ,0-010B. 1 j


1 .
15 ^ 0-0177 !1
i


i \
!


..


17 0-0227


´


0-0284 ] 1 i


i
1 1 1 Ufe^pno


r i /´ "
1 21 0´0-*^46 1 i
i ´


1 , ,


——
0 0415 1


25 0 0491

"27. 0-057^5 i


. -1
"^""T


29 0-0661


1 Ukupno i


. . ^


ai ^ 0-0755
,


1 :
1 SB´ 0 0855
i


1


,


1 ar> 0-0962


" 37 0-1075


-


39 0-.195´


Ukupno 1


^ 41 01320 1 .


1 I


43 04 452


I.
45 0-1590
> 1
´ 47 " 0-i735


49´ 0-1886
tlkapno


ri
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 25     <-- 25 -->        PDF

145


Po vrsti drveća Srednje (uzor) stablo po


broj stabala


ukupno vrsti drveća


2 "^ TemeljO-"^
1 nica statemeljnica


po vrsti đrrTeća


bala
. 1 m^ jcm|m´^ rn´-^ cnajm^


m^. ´ 1 ,


51 ^ O-r^lMS


i
!


1


53 0-2206


i


´
55 " 0-2376


; !


´ 57 ´ 0-2552


´; i´
; 1


5© 0-2734


.
1


61 0 2922 -
,j63^
0-3 j 17 i
! ,
65 0-3318
i


!


67 0 3526


i


1


^ " i .


69 0-3739


I -
1 ´


´ 71 0 3959 1
1
i


i


7.S. 0-4ia ´
1,
i
1
, i
75´ 0-4418
1
!
r


1.
77^ 0-4r57 "! ´ ´ .
´
79 i 0*4902 , 1
1


i
1


81 0-5153
r


:


1 ´


1


83 : 0-6411


[ {


. j


85 O´5076
j
1


11 i
i

i !


1


-
-
i i
! i


, 1 [ 1 ´1".


^ ; ! ^


:„_-—


! i " i i


; 1
i i
;


1
i


1
´ \ \1 ^
., . j , i 1 . ^


i


1
; i 1


I
\


i
1 ^


´: i ; (


r
i


" . i
\1


´


,i 1 \\ -i = i


´
1 1
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 26     <-- 26 -->        PDF

-^ im


Stabla Tzvrtkarp o tomu 1 Stsbla i Izvttka ~"FC tomu


^


o M


at 1


1 bD CL,


1 ^ p > "^ -ji> d i


d i i


rt
t


! 1 M li !i 1 itt a !i 1


cm br. cm 1 . cm isHi To lm´i ^ cm br. cm cm ™™ %;m_^


11 OJ
( ´ 9


1 M,. 1 i 1 I I 11 ´ 1 1i i 1 i


1 ^


! 1 i´ i ´ 1


1 ´ I1


M 1 ´ i!
^ ! J 1 j i ! ,


i


1


1 !


; 1 i ´ 1


, 1 i


; 1 T ´
i


] : i i 1


i ; i i ´ ´ i \ ´ . 1 1 \


. 1 i.


´ i


( ^ 1 i i i I i 1


; . I


[ i


1
\. i


´ 1 ! 1 ´


i 1 i ´
i ´´ i 1 ! i i


´ ´1 !
i I !


´: 1 1 i


i
i ´ I , h! 1 i (


^ ´ r 1 i 1


! i 1 11 \ , ^ 1 r
. \ i i 1 !


1


i!


j i


1


"~1 ´ 1


1 ; 1 1


1
1


i


! : : 1 ].l 1


1


1 1 !


11 1
" ^´"M


1 1
i 1


i


! 1 " 1 1
^ .I´ i 1
O´ p i s 0 d s ]. e k a:
1, Opis. stojbine: elevacija ; ekspozicija ´
deklinacija .„^ opis tla (vrst gorja ili temeljnoga kam-enja.
sastav, fizikalna svojstva, .vanjsko stanje tla) ,...: ...,.;,_


2, Opis sastojine, vrst drvec^a i smjesa.: : ..:_. -. _..^_,,
obrast ^ razred stojbin. vrstnode..,.. , vrst uzgoja : ´.: ^ ,
postanak sastojine, : :. : ´. \__. , stanje sastoiine
_.:: , _._..


n


3. Opazke .o sječi i nzgoju, te inim gospodar, odredbaroa.


^ 4/ Iz kojila-debljin. razreda te koliko´ ce se imati sjeći, a ko^
liko ostaviti _ :
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 27     <-- 27 -->        PDF

147


Prehoroo gospodarstvo vodi se kod nas u pravilu n jelovim
i bukovim šumama Gorskoga kotara i gornje Krajine.


Pošto te žurne radi razmjerno slabih cleaa jelovine i bukovine
0. pr. prema hrastovini, te radi mjestimično slabih izvoznih
prilika (pomanjkanje šumskih cesta), ili prevelike udaljenosti
od svjetskih prometila, odbacuju slabi novčani prihod,
to 6e radi toga slaboga rentabiliteta m^orati i uredjajnik imati
na umu, da .uredjerije šuma provede oz što manji trošak zk
Bumoposjednika, On doduše ne 6e smjeti štediti na uštrb valjanoga
gospodarskoga razdjelenja, jer obzirom na to, što se gospodarsko
i´azdjelenje u pravilu ne ima mjenjati kod dogodiČnih
revizija, nego ima biti nješto stalnoga, treba da to svakako n
duhu današnjega stanja znanosti i u smislu propisa spomenutoga
naputka valjano i svrsi shodno provede, te da ga ne same
u nacrte uriše, nego i vani u naravi trajno i vidljivo obiljež:´
načinom, kako je to propisano u §. 6. spomenutoga naputka„


Kod procjene ali drvnih gromada i prirasta treba uredjajnik
svakako da nastoji, da to obavi za uredjajne svx4"ie dovoljno
točno, ali uz to sa sto većom štednjom na trošku i
Tremenu Stoga ee on pri tomu imati izbjegavati rušenje velikoga
broja »srednjih (uzor) stabala«* i aeče se smjeti baviti
sa veoma dugotrajnim i skupocjenim istraživanjima u svrhu
ustanovljenja kubnoga sadržaja i prirastnih funkcija, nego ce
dobro učiniti, ako to obavi što moguće jednostavnije, a to st"
po našem mnijenja dade učiniti na sliedeci način.


Na pokusnoj plohi obavi se klupirauje stabala,- te rezultat
ubilježi u odnosnim stupcima obrasca sa y,Pokusne plohe^(
vidi stranu 14.3—146 o. 1)- Stabla se naime uvrste u odnosne
rubrike dotičnoga debljinskoga razreda, na temelju odnosniii
temeljnica izračuna se temeljnica i prsni promjer ^^srednjega
(uzor) stabla", nadalje se mjerenjem visine tih srednjih stabala,
kojim poznatim visinomjerom (Faustmanov, W]nklerov i t, d.).


´^ Do sada injestinučno uobic-jijeni i?raz ^uzor stablo" držimo da :je odgov^^m.
tako dobro kao izraz .srednje stablo , Ne traži sa naiBie. jjajJiepie ^ mzorao;
st bio, nego oimkorOj koje odgovara prosjek u mih stabala, a to je srednji?
stablo.
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 28     <-- 28 -->        PDF

. . — 148 —


nstanovi u koji razred lokalnih stablimižnih prihodnili skri-
Mjka dotična sastojina spada, te iz tih. skrižaljka ustanovi
drvna gromada „srednjega stabla", a prema tomu i svih stabala
dotičnoga debljinskoga razreda, ^.


Ovakovih stablimienih prihodnih skrižaljka (Baummasseniafeln),
imamo ved za´ njeke predjele^ a gdje ih nema, mogu se
sravnjivanjem i prema, tomu eventualno shodnim reduciranjem
ili povišenjem, sasvim dobro upotriebiti oue skrižaljke, što
ib je za spomenute krajeve sastavila kr. erarska^- šumska
uprava, ili one, koje je / za njeke´kraške predjele Kranjske
(dakle na stojbini, koja je slična stojbini naših kraških šuma)/
izradio i objelodanio šumarnik .-M. Hladik (vidi »Som, list^
od g,- 1904 str. 138).


´ .Tim načinom ustanovljenja drvnih gromada otpada veoma
skuf>ocieno i dngotrajno´ obarenje i mjerenje „srednjih (uzor)
stabala.´^ , ,. "


: ,Preo8taje nam još izracunanje prirasta i to ne „popreč noga
" godišnjega prirasta ?.a onu dobu, kada ce se´dotične
sastojine predvidljivo posjeći, nego u smislu alin, 2. točke 3,
§. 11. spomenutoga naputka ^^tekuc.ega prirasta^ ´ kao
prosjeka svih debljinskih,razreda.


Pošto je prirast u prebornoj´. šumi prema tomu, da li je
dotično stablo bilo,, dugo . potišteno ili ne, vanređno raglicanj
to ako želimo da o njemu dobijemo pouzdane i uporabive podatke,
moramo njegov razvoj istražiti ne na jednom ili dva
stabla, nego na vedem^ broju stabala, i mjerenjem na više SU"^
protnih strana. Ako uredjajnik ho6e s jedne strane da tomu.
.udovolji, ,a opet B druge strane da udovolji i zahtjevu »da ne^
potroši odveć vremena i novca«, io ,oa^ ne smije da obara
,,srednja (uzor) stabla´^ i da na njima mjeri-prirastne´funkcije,,
nego se oa mora u ta svrhu posložiti Presslerovim svrdlom
(Prirastnjakom) i formulama za izracunanje prirasta na drvnoj
gromadi u postotcima i to onih formula, koje taj prirast izra


?unavaju iz´ sadaujega prsnoga promjera i onoga prije« godina.


ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 29     <-- 29 -->        PDF

TakoTe formule jesu:
a) Presslerova (ako stablo- više u´visiaune priraš<5u]e) po^,
, D^—d´´ 200. , D~d 400
D^d


n n
D´—d^ 200´


b); py (u onom slučaja uko je prirastu.


n
debljinu proporcionalan prirastu u visinu);


? i
e) Graaerova formula po kojoj je pv = 400 —j--;
k


d) SclineideroTa. formula, po kojoj je pv ==^ —jr


,U svim tim formulama znaci \ " ^ ^


D ^= sadanji promjer u prsnoj ´visini´ bez- kore mjeren ;


,, d = promjer pi´sni prije n godina;


pv = postotak prirasta .na drvnoj gromadi (volumenu),


´ i =" širina jednoga goda samo na jeinoj strani;


, k = konstanta, koja varira izmedju´ 400´ i, 800, ..a n. u
Sciineiderovoj formuli predstavlja broj godova, koji idu na


1" cm. ; ´


-, ;Za uredjajne svrhe u prebornim´ šumama^ držimo da je
najbolje uporabivi oblicak pod a)^ a ´naročito Granerov oblicak
pod c)»


Granerovom oblicku se doduše s .teoretiČkog stanovišta^
dade prigovoriti to, da on daje toSoe rezultate samo onda, ako
je i t. j . širina jednoga (zadnjegodišnjega) goda (samo na jedno]
strani)^ veoma točno.ustanovljena" (naime na milimetre).-To je
ali, ako mjerimo samo jedan .,god^S veoma teško obxironi
na to, što granica izmedju jednoga god a i drugoga ^ god a
nije svugda tako markantno označena, a da se kod mjerenja
tih godova ne bi u milimetrima´" moglo pogriešiti«


, Da. se toj pogrieški u praksi izbjegne i da se fm specialno
za preborne šume .veoma praktično formulu može u praksi´
upotriebiti, preporacuje se^dase taj odlužuj-ud i »i» ne izračuna
iz debljine jednoga .(zadnjegodišnjega) goda, nego ´ kac^
prosjek n. pr. zadnjih 5. godišnjih godova.^
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 30     <-- 30 -->        PDF

, " .— !50 — ´ ´ . ,


Na ovakav .umin, .kako sam to ved spomeBuo, ne demo
^dodaše postupati strogo ^uanBtveno, ali demo.zs, praktičnu poraba.
dobiti veonia uporabive podatke, ,^


Budemo li postupali na spomenuti iiačio, to ćemo "dobiti


drvBu gromadu i postotak prirasta za »srednja (ozor) stabla«
dotičnoga debljinskog razreda, a pomnožimo li te podatke sa
brojem stabala dotičnoga debljioskoga razreda, to ćemo dobiti
tirvna gromadu i % prirasta za cieli taj debljinski razred.
Po onomu, što smo do sada naveli, obračunali smo postotak
prirasta samo za -pojediBi debljinski razred. Mi ali taj postotak,
a i" tekoeijri^^ moramo obračunati i u .^Opisu sastojioa´^
Baziiaciti "za cielu sastojinu (odsjek). To je doduše obična računska
operacija, nu pošto smo u praksi naišli, da gd jeko ja
gg. sudruzij tu učine računsku pogriešku tim, što bez obzira
aa drvne gromade pojedinoga debljioskoga razreda, uzimlju
jednostavna aritmetičku sredinu izmedju svijuh prirasta, to
liržim da ne 6e biti na odmet, ako jednim primjerom razjasnim^
kako se u tomu slučaju ima računati.


N, pr. da imamo;.,.-- .cv.
Debi. razr," Drvna zaliha m^ 7o prirasta Prirast u m^


I. 18 4-5 1 \Jk == 0-81
II. ..... 26-:
3-1 1 r = "0-81


III. .. . , . . 30 2-2 : = 0-66
IV. ...... 80 1-7 1 1 _ 1-36
V. . . . . . 86 1 o, = 0-77
0:9 J
^´:. ´


Ukupno 240. m^ Ukupno 4´4Im´
Po tomu je ,zajednički 7o prirasta svih 5 deblj; razrada po
100,k ´?:´: -´h--^-yh"´ ´"´ ,
Dblieku p = —g--= 461:240 = p-^^^!J,,. .-fu:-´_,


Pošto se koli podatci o prirastu, toJi i oui, .´´koji su potrebni
za opisstojbine, sastojine i t; d, imaju sabrati odmah
:ttžikon izkbipiranja stabala .pokusne plohe, to sam usvrhu^ da
m na ,licu- mjesta mogu brzo izračunati´ promjeri ,,srednjih stabala^"
za svaki debljinski razred/ te- zatim na, njima´ preduzeti
potrebnavrtanja sa „Prirastnjakom´S sastavio na strani 143. —146.´
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 31     <-- 31 -->        PDF

151


otisnuti obrazac ^^za obračunavanje pokusoih ploba^´ sa željom,


da ga gg. sudruži izvole prigodom svojih radova upotriebiti


prema vlastitim o-pažanjima eventualno popraviti.


-Izim. navedenih razloga potaklo me je Ba to okolnost, što
u tu svrhu nije službeno propisan nikakav obrazac, pak sam
.stoga imao prigode vidjeti, da,se u tu ,svrhu .npottiebljuju ne
gamo neshodni ili nepodpuni obrazci, nego da se podatci višeputa
bilježe na ^kojekakove papiriće tako, da ih cesto sam sa


:?-tavitel] nakon dulje vremena nezna odgonetnuti ^
" ´ Bude li se ali rabio sp-^niemiti obrazac i to štampan ili
litografiran u veličini obična arka papira, to ne samo da 6e


biti pregledan, čitljiv i za svakoga^ šumara razumljiv, , nego. će
se polučiti "i to, da dotični šumar ne će modi´ zaboraviti zabilježiti
niti jedan podatak^ koji mu je´ potreban za potpuni opis
sastojine i stojbine.
Za slučaj pako, da bi radi premještaja, bolesti ili inog


kojega razloga, jedan šumar morao nastaviti nedovršeni ure
djajni rad dragoga´ šumara, ne ce se pojavljati poteškoće, koje
su se u tom pogledu znale do sada dogadjati, A. Kern.´
LISTA-K:.


Osobne viestL


Imenovanja. — U statusu kr. erarskog šuoiarskoga osoblja u Hrvatskoj
i Slavoniji imenovani su:
a) U području kr. šumskog ravnateljstva u Zagrebu kr. šumarnici


^Emil T 0 r đ o n y i JuUjo U 1 r e i c h kr. šumarskim savjetnicima u VIL.
zatim kr. nadšumari Šandor K a y s e r, Gjuro M a r t o n, Oton N ^n t r a yi Rudolf Haj du kr. šumarskim nadinžinirima u VIIL^ ifa% šumar Stjepan
J a n u s s e k´´ kr. šumarskim inžinirom u IX. činovnom razredu, svi sa
-sastavnim berivima.
b) U području kr. šumskog ureda*) u V"inkovcima kr. šumarnici


^) Rabimo naslov „šumski ured" stoga^ što uobičajeni naslov »aadšumarski
ured" držimo Boispravnim. VinfcovaČki ured imao bi se saime nasivati prema njemačkom
^Oberforstamt^, Što bi na hrvatski doslovno prevedeno glasilo ^^uadšumski


ured´^. To pako ^ne odgovara dubu krvatskoga jeseika, pak kao god što se je g. 1894.
prigodom organizacije"´ šumako-tehniČke službe kod političke upraTe u kraljevinama
.FIrvatskoj i Slavoniji,.i/; tih razloga napustio naslov ^nadnadzornik´^, tako se ne može