DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 134 —


IspraTno, da se obje vrsti užitaka ne oporezup, jer njihova
vrijednost u mnogim šumama nije danas ništa manja od glavnog


§amskog užitka drva.


Isto se tako u mnogim državama kod odmjerenja poreza
uzimljii različito n odbitak troškovi oko uprave i čuvanja šuma.


Jedino je posve opravdano i u interesu države korisno,
da se nove šumske kulture, podignute sa znatnim troškovima
na ^-olim i pustim krajevima, opraštaju od poreza na stanoviti
Eiz godina.


Tako austrijski zakon oprašta takove kulture na vrijeme
od 25 godina, u Franceskoj se oprašta jedna trećina zemljarine
na 30 godina, u Rusiji sve nove kulture takodjer kroz 30 godina,
a zaštitne sume se opraštaju posvema od poreza, U Pruekoj,
Bavarskoj i drugim saveznim državama njemačkoga carstva ne
poznaju se takove polakšice.


Zakonski oblik zemljarina jest kako smo naprijed spomenuli
najstarija forma poreza. Danas ima ona mnogo svojili
protivnika, te su mnogi narodni poslanici u zajedničkom saboru
u Budimpešti zagovarali, da se i tu uvede progresivno oporezovanje
i t. z, »Existenzmimmum«5 jer bi se još i time polučila
pravedna i razmjerna razdioba javniii tereta na pojedine državljane.


Nije ovo mjesto, da se o tim pitanjima raspravlja, nego


šenio jedino istaci, da su se priliodi šum, gospodarstva, kao i


ostalih graoa agrikulturne produkcije znatno povedali, a naročito


onih večili prema manjima šum= gospodarstvima razmjerno


nrnogo više poskočili^ te nije ispravno, da FO kod odmjerenja


poresja svima jednakom mjerom mjeri.


O produkciji drva I carini na drvo-


Nedavno je ii Beču izasla knjiga: M. von Engel „Hol.v
z 0 \´- n n d H 0 J z p r o đ u k t i o n s - V e r li H 1 t n i s se% koju
6e Ba z^uh^jmj^m prolistati ne samo industrijalac i trgovac
(jx7on\, veo i auniar. Knjiga zasložuje pažnju ne mmo zato.
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 15     <-- 15 -->        PDF

^:
~´im —


Uo je u njoj upravo ogromnim trudom sabran i obrađeEs.tako
´opsežni i rastepeni materijal, ved napose još i" zato, što je po
tekla iz pera žoY|eka, nikioga h obitelji, koja je ve<5 u tri´
.generacije zaposlena industrijom drva, i što. se sam pisac vec
pnna tri decenija,bavi eksportom´ drva na veliko.
", Prvi ,dio. knjige sadržaje podatke o.carini i prodakriji drva
u onim ´ zemljama^ koje-su bilo svojom trošujom, bilo svojom


^ proizvodnjom od važnosti po trgovinu ´ industriju drvom Austrougarske/
U´ drugom sa dijelu sakupljeni carinski stavci za
sirovo/drvo, polufabrikate i gotovu robu ooih carinskih podracja^
k ja su.po svjetsku trgovinuod važnosti. ^ "
"" .."


Djelu je priložena zanimljiva i trudom izrađena tabela o
izTOzu drva iz Austro-Ugarske godine 1905,, 1906. i 1907.
iz koje se ujedno .razabire kako je važan pol žaj^^ što ga zauzimlje
naša monarkija^ u svjetskoj´ trgovini drvom^.


Austro-Ugarska eksportira .sirovo drvo-, polufabrikate a i´,
mnogu "vrst .gotove robe ne samo u zemlje srednje, istočne^
južne i zapadne Evrope, vec i u Aziju, sjevernu Afriku idruga;
prekomorska-područja. Austro-Ugarska nam dakle pruža nsjeklatantniji
primjer za internacijonalitet trgovine drvom, koja ^


pretežito
obuhvaća sirovo drvo i polufabrikate.´ .; -
Iznosimo u\ slijedećem nekoliko misli iz Engelovoga djela.
" -Drvo je kao važni industrijalni proizvod,,u zadnjoj četvrti^
prošloga stoljeća prošlo niz značajnib promjena, koj ^ u glavnom,
Engel karakteriše ovako.


Osamdesetih i prve polovine devedesetih godina radilo ee
kod udaranja carine na drvo u nekim evropskim državama o
tomu, .da se na taj. način" zaštiti Šumska .renta, koja se smatrala
nedostatnom. Zemlje za import sirovog drva i poiufabrikata—
Njemačka, Franceska i Švicarska — nastojale su da taj" cilj
poluče „zaštitnom carinom" na rečenu robu; dok sa-eksportne
zemlje ~ Austro-Ugarska — išle za istom´svrhom niskim
željezuickim tarifama. , U toj perijodi nije ^ trgovina drvom pokazivala
nik.akve jasne i jedinstvene tendencije, uslijed čestog ,
dizanja^ i padanja cijena´ i konjunktura, koje su bile uzrokovane
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 16     <-- 16 -->        PDF

bUo otvorenjem novih produkcijonih. područja ili novih proMr


tik,, bilo promjenama" u "visini kamatnjaka,


:. Od konea devedesetih godina ovamo počela 8e na-drvnom
tržištu javljati znatna . promjena, .koja je, našla izražaja´.u, po-´
rastu cijena. Porast šumske .rente ostao.-je doduše skoro netaknut
od svih onih promjenljivih faktora^ koji su bili od
utjecaja na trgovanje drvom^ no unapređivao ju je več sani´
široki razvojni, zamah svjetskoga gospodarstva, (Uporabe- drva
u,, takovim granama industrije, koje troše i manje vrijedne-sortimente,
:-iodustrija papira," kemijska industrija,^ rudarstvo,; porast


^kulture, pučanstva, i blagostanja) /


Engel drži/, da-je evropskoj carinskoj i prometnoj´politici
prestalo da bude glavnim- ciljem .povišenje šumske rente, "vec
da je ona svratila s.vb j u pažn j u na polufabrikat e^kako
se to, imeoito opaža kod importcih zemalja, koje — s namjerom
da zaštite vlastitu industriju — idu svojom carinskom´
politikom ´naročito za tim, "da´ visinom´ carinskih stavaka zasirovo
´ drvo i ´polufabrikate, oteščaju izvoz prođukcijonim
zemljama, ´ . .,-´.
Baš carina´ na polufabrikate-— veli on dalje — bila jesredište
one žilave borbe,, koja m vodila kod sklapanja trgovačkih
ugovora, ´ . ,´. ^:: ´-"-., ´


Na koncu- svog uvodnog obrazloženja veli pisac, da u pclitici
carine na drvo sve više prevladava misao, da je,za šumsku
.rentu poskrbljen-o več´razvojem svjetskoga gospodarstva-u opce^
te da bi se imala svratiti pažnja u prvom ređuiia.-proizvodnju´
polufabrikata. -, -´ ´ ´ .


--´ ili -.-, ., - " „ , ´´^


Ocl opsežnog detalja, u kojem su obrađena sva -najvažnijacarinska
područja, iznijeti čem-o samo podatke-za´ A-Ustro^-lT^ar^bu
i Njemačku . , .


A u B t-r´o - U g a r s k a, , " , ^^-´ ´-/ ;-´´


-Na austro-ugarskcmi carinskom području nije — ni pastarom-
autonomnom, ni po novoriii konTencijonaliiom carinskom
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 17     <-- 17 -->        PDF

´ -^ ; :— 137 — ;


Vsviiu (od 1. ožujka 1906 ) — udareno carinom (redo-,
vito se misli na uvoznu carino):
1, SiroT O drvo : gorivo, građevno i tvorivo drvo, ma-
tt;rija-l za pletenje i ki6e.. Nadalje materijal za tokare i rezbare


"i napokon tvari za , bojadisanje i strojenje´(korjenje, liš^e, cvjetovi,
plodovi, šiška i kora izuzevši hrastovu i cetinjavu, koja
je udarena carinom od K. 0"60- po q).


2. P 0 1 u f a b r ik a t i:´ Piljena Toba, otesano, cijepano
i.rezano drvo (dužice, podvlake itd. izuzevši furnire).
^ Pod konac devetnajstoga i početkom, dvadesetoga vijeka
agitiralo se među interesiranim krugovima raznih industrijalnih
podtizeda^ koja troše drvo ^— no bez uspjeha —-daše sirovodrvo
udari, izvoznomc a r inom. Ta" s.e agitacija austrijskih
industrijalaca naročito upirala o tendencu, koja- se
je žitav jedan decenij očitovala u rastudim cijenama sirovoga drva^.
odnosno. u povišenje rente šum-skoga tla. Ta je poragna tendenea .
poticala na razmišljanje: hode li Žumske´ sastojine Austrougarske
biti kadre, da pored domadih potreba, koje neprestance
rastUj trajno podmiruju još i izvoz sirovoga drva i´ polufabrikata.
Taj prigovor našao je napokon izražaja n onom. bez
uspješnom nastojanju^ kojim se Je išlo, zatim, da´ m. na sirovo
drvo- udari izvozna carina,


^ Tomn. bi prigovora bilo samo- onda mjesta^ kad bi Austrougarska
bila na putu da postane importnom zemljom/ No
danas smo od te točke još veoma daleko. Anstro-Ugarska je
danas jedna od prvih eksportnih zemalja´(vidi dalje napried
skrižaljku o izvozu), jer njen uvoz upravo izcezava prema
izvozu i iznosi, po vrijednosti jedTa 5% od-ukupnog´ eksporta.,
na drvu. (Pored toga valja imati na umn^ da priličan dio toga .
importa otpada na egzotično drvo i na drvOj koje monarkiju samo
tranzitira).´ /´ /


Svima proročanstvima o tobožnjem ^bududem manjku na
drvu -uzvrada Eagel,´ da se danas, na mnogim područjima cov.
ecjega´ rada opaža nastojanje, kako bi ae drvo zamijemlo
drugim materijalom (kamenom, betonom^ željezom, čelikom itd.j.
-´ 11. .´
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 18     <-- 18 -->        PDF

-138 —


no"
pored, toga. prizoaje, da 6e se u bududaosti morati uzeti
više, obzira, ea fabrikaciju papira, koja danas guta veo na hiljade
hektara cetinjave. šume, ^ ^
Erigel se dakle pouzdaj© u to, da će šume Austro-Ugarske
još dugi niz godina´ namirivati ne samo sve domaće, veceksportne potr<3be, a to svoje pouzdanje upire on o ove činjenice.


Današnje stanje šuma prikazuje .se ovako: U Austriji ima
9-76
milijuna- hektara šume — dakle od,prilike 32V2^ od
čitave poTršine, Druga pola monarkije ima šume oko 9°04
milijuna hektara — dakle oko 28% od čitave površine, (Točnije
ovako: U Ugarskoj 26´V4\. u Hrvatskoj i Slavoniji 36%),
K tome dolazi još 2*65 milijuna hektara šuma u Bosni i Hercegovini
(527o od ukupne površine). U čitavom dakle austro-
iigarskom carinskom području ima |oš.´2i"45 milijuna šume,
žto^ bi odgovaralo oko 31*7% od ukupne površiae/
Polazeći s pretpostave da godišnja produkcija na drvu odgovara
godišnjem prihodu, cijeni Engei ukupni godišnji prihod
^svih šuma Austro-Ugarske na 60 milijuna kubičnih metara.
Od toga otpada na Austriju oko 30, na Ugarsku, Hrvatsku i
blavoniju oko 26 i na Bosnu i.´Hercegovinu oko 4 milijuna
kubičnih metara.


Prema vrsti drva^ otpada od godišnjeg´ prirasta na drvu
iia ausiro-ugarskom carinskom području: na Četinjače oko 29^
milijuna m^^ na bukvu 15 milijuna m", na hrast 7 milijuna m,^,
na ostale listace (cer, grab, jasen, brijest, javor, brezu itd.) oko


y^ milijuna m\ Od čitave producirane mase otpada manja polovica
na razno porabno drvo, a druga, veća polovica na gorivo
drvo (uračunani su ovamo i svi otpaci).
Do zbiljnoga izvoza dolazi oko 6 milijuna m´^ gradjevnog.
drva i to: oko 2V2 milijuna m^ sirovog drva (trupci, kusovi
itd.)j 3V2 milijuna m^ poiufabrikata (građevno drvo^ piljena
roba, podvlake, bačvarska roba itd.) Toj faktično eksportiranoj´
količini porabnog drva-^ odgovara — otpriKke —- 9 milijuna
m^_ sirovoga drva, koje je potrošeno.u tu svrhu.


^ Od gradjevnog drveta, koje, kako smo već spomenuli, iznaša
onu manju´polovicu .od ^ čitave prirastne masf, dolazi do eks
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 19     <-- 19 -->        PDF

:; . , — .139 ,—


porta: od četiBJača polovina, od hrastovine petiaa,´od bukovine
dvije desetine, a od ostalih listača nešto . manje od jedne dva4esetine,


´ Od ukopne godišnje produkcije gorivoga drva dolazi do
izvoza jedva jedvice jedan %.


Uzme li´ se k tome još u račun i ono po milijuna IB^^ što
se u Austro-Ugarsku godimice uveze, ostaje dakle monarkiji
što porabnogj što^ gorivog drva^ preko 50 milijuna m"V dakle
od, prilike I m^^ po glavi.


fzvoz drva !z Austro-Ugarske.


´ " Količina izvoza u q, u
^^


1


Fran-Veliku 1 n„„-


Njemačku Švicarsku 1 Italiju Srbija


cesku Britaniju! ^^´^^^, munjsku


11905 22,759.807 1 632.301 7,779.714 1,339.919 IP 5,807 2,649.784 i>,061.368 392.113
24.354X63 1,517.691 8,796,r91 1,064726 174.061 1,662.692 2,313.031 247A12
1907 24,199.985 1,747.332 9;709.248 1,025=591 106.780 1,839.956 2,688.649 175.591


Količina izvoza u q, u


NizoDruge


Tursku .«f -Belgij u Bugarsku: GrČku i ^Egipat


zemsku ^emlie


313.274 1:6.762 179.319 407.918 77.529 29C776 67 i .330 S 07,626
:207.779 145 572 . 96.023 302.490 66.321 336.296 524.209´ 40L752
U9.135 179.004 140 816 284.246 23,587 .296.124 564.817 428.845
Ukupna količina j Ukupna vrijednost


izvoza u q g izvoza u krunama


41,250.347 252,367.037
42,210.809 262,8i-/.939
43,558.706 263,(126.554
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 20     <-- 20 -->        PDF

,/´ ; — 140 -— ´


, Baš´ utom"pros;ecDOiu broju vidi EngeL osobito povoljan.
položaj Austro-Ugarske naprama dn^giio zemljama, .gdje je taj
broj znatno manji: Njemačka 0^8 m\ Franceska O´l m\ Belgija
0-6 m\ Velika Britanija 0-5 m´, Italija 0´4,„ m\ (Do ovik
je podataka došao pisac odbivši od godišnje produkcije na drvu
godišnji eksport). ´Da
nočim,o svestranost i´veličinu eksporta iz austro-ugarskog
carinskog . područja, donosimo napried skrižaljku, koja
sumarno prikazuje izvoz drva g. 1905., 1906, i 1907.


Kako se ved iz- ove tabele razabire, glavno područje izvoza
iz Austro-Ugarske jest Njemačko carstvo^ pa ce biti zanimljivoako
u nekoliko crta prikažemo i ovu importnu zemlju. , ..


" " N j e m a č ko carstvo. - ^ .-.
"Prema podacima, od godine 1900, ima Njemačka.oko 13*9milijuna
hektara šuma^ dakle 26´8^/o-od ukupne površine.´ Po
procentu šumovitosti zaostaje dakle Njemačka dobrano za Austro-
Ugarskom. Sta više: Pruska^ koja reprezentira .glavno´prođukcijouo
područje. Njemačke, zaostaje dapače svojim procentomršu-,
moyitosti(23"7%) za spomenutim prosječnim postotkom Njemačke.
Njemačka ne samo da je pučanstvom brojnija od Austro---
Ugarske,, več je "´ovo i gušće; a uvaži- li se^^ da se mnogo drva
troši u razne građevne, industrijalne i rudarske svrhe, lako je
razabrati^ da je potrošak drva ^— računan po glavi, znatno
veči nego u Austro-Ugarskoj« - . . . ´ , . _ ´


Njemačka je dakle pored svega toga, sto´producira gO´-,
^dišnje 35 milijuna m´^ drva, upudena na" uvoz i ,to poimence
^sirovog drva i polofabrikata. Ona je -dakle izrazito importna
. zemlja.


Dalje je- naročito istaci činjenicu, da "prema podacima od
godine 1900.,- samo malen, dio njemačkih šuma, (2*9 milijuna
ha. od ukupnih 13´9 milijona´ha.) zapremaju, iistače. Među
ovima je na-prvome´ mjestu bukva, a za njom hrast. ..Od pre-.
ostale površine zaprema: bor 6,243„50O ha,, smreka 2.817.574
ha/jeJa 373 053 ba. | ariš 16.952 ha. -^ . , ,: " ´ .
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 21     <-- 21 -->        PDF

^ -^´


141 ~


Iz ovoga se jasno razabize/da je Bajjaca potreba Njemačke
7)a tvrdom drvu — i to sirovom dr^ia, piljenoj" robi, dužici i
podvlakama —´ koju.´ poglavito podmiruje Rusija i Austro-.
Ugarska, No ni vlastitom produkcijom četinjavog drveta ne
MOŽe Njemačka da pokrije domadu potrebu, koja sve više raste
UBlijed zamašnije fabrikaeije papira.


.Ukupni uvoz drva Njemačke iz Auatro-Ugarske do3egao
je. posljednjih godina 240.000 vagona- (u vrijedaosti od kojih,
130´.milijuna kruna). ^


Garinu na sirovo drvo, piljenu, otesanu i cijepanu robu
valja u :Njemačkoj prosudjivati sa posve drugog´ stanovišta nego
na eksportnom području´Austro-Ugarske. Kad sa godine 1879.
uvodio u Njemačkoj zakon o carini, bila je na umu misao:
očuvati se carinom od jeftinoga drva Austro-Ugarske, Rasije
i Skandinavije. Bila je to dakle »zaštitna carina"-. No otkako
je porast na ^ sv6op6oj potrebi drva podigao cijene drvu i na
rečenim dobavnim područjima Njemačke, nije njemačka carina^
na sirovo drvo drugo, več neka rentovoa´ garancija za posjednike
sama. To de reci, ona reprezentira neki stalni prihod po*
sjedniku šume, a to su u glavnom . same njemačke države.
^(Valja istaknuti da najveći postotak [33^7%] od ukupne-šumske
površine otpada ,na´ državne i- krunske šume)- Eogel ovdje
ujedno vidi uzrok pojavu^ da je kod zadnjih pregovora o ca-
Tinskom ugovoru Njemačka mogla _ tako znatno sniziti carinu´
na sirovo drvo*).´ " .


Naprotiv carina udarena na piljenu robu početkom osam^
desetih godina,
imala je od uvijek karakter iodustrijalno za-štitne.
carine. Baš ova carina´ je prema novom ugovoru postala
još osjetljivijom za one trgovce^ koji eksportiraju polufabrikate;
u Njemačku.
.. Vrlo je umjerena" carina na bačvarsku robu, koju Nje-^
mačka potražuje u velike. -. , ^ " ´


Dr.. A. UgrenovuL


Y\d\ o tom Šujsaraki lifit od jr. 190´>.-str. 108.