DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 1     <-- 1 -->        PDF

BKOf 4 U ZACiREBU 1. TRAVNJA 1909. GOD. X\Viil


ŠUMARSKI LIST


Pretplat a zaueHaiKne K 12 uu godinu.— (´Umovi .-,uinar. dru/x\.´ il()bi\ iju lisi Invplattic


— Članarina iznaša za utemefjitelj.a K 2U(). — Zn L]aiio\e poduptiajuće K 2(´. — 7a redovite
članove 1. razreda K IO i 2 K pristupnine. — Za lutkarsko o^obljt iC 2 i 1 K pu.^ttiprimc i za
iSuiit. list´ K 4 u ime preplate -^ Lug´arski viestnik´- dobivaju Članovi ludari hadavrj. Pojedini
broj Suin. hfata´< scojt I K, Clatiarinii i pretplatu na list piiuia proiKjednićUo ´Jru^rva.
Uvrstbina za og´lase; /a i stranicu 16 K; za ^/^ scranice 8 K: za 7^ stranu e 5 K t^O SI.
Vi stranice 4 K. — Kod višekratnog uv) stenja primjereni popust.


O porezu na šume.


Piše dr. Gjuro Neoadić, kr. šumar, pristav.


I.
U zajedoi^kom lirv.-iigar. saboru n Budimpešti raspravlja
ge 2akoBska osnova o reformi poreza, o kojoj se u našoj javnoBti
mnogo piše i govori. Nema BuniDJe o tomu, da de osnovu


o reformi poreza biti od velikog upliva Ba naš budući narodnogospodarski
i kulturni razvitak.
Uvadjaju se novi porezni oblici, koji iz temelja ruše trošiiu
zgradu Btarogu poreznoga sistema, a na ruševinama njeoim
diže se novE;, mnogi vele: bolja i ljepša, koja ce pod krov
svoj primiti i siromašnoga seljaka, koji svoju grudu zemlje obradjuje
u znoju lica svoga.


Zakonska o^^nova o reformi^ poreza, pozna ove porezne
oblike: 1, Porez od zemlje ili zemljarinu, 2. Porez od ku(:a ili
ku6urinn, 3. Ob<5u tecivarinu. 4, Porez na kamate i rente. 5.
Teciv^rinu na poduzeća, koja BU obvezana na javno polaganje
svoji li računa. G. Đoliodarinu.


O svakom poreznom oblika ne možemo ovdje n^po^ej^a^spravljati,
jer bi naB to predaleko odvelo i j^r to. .^tropjo i*;2evši.
ne Bpada a nmu dužno^´t nego u dužnost dr^ugili Itkl´oia.


Opazka nrecluištvu Ova rjisprav^i po lunn Dam je jo^ u DI-JL´-J,I I
t g-. d´jkie u vi´ienfc. I^rnlf ^´e je u --ororii s^lajeća zt\koi´^k(k osuov.i j´"u
zajedničkom ufj;ff^ko-iirvalK!f:a]H saliorM, iiu ra´Ii isom^hjki´iDja prostnj.n uuj: eiiic^ ]ctek s,!--!?; -Jonjetu - /,nkojiska OHtiovA o r^-^lbriDi ´Ii´>:,iTniL i´^isivi^^b ;jjre´-i.
koju je lamhif^r — pre´´Kje´´´´nik L>r. A. AVekerle zjij^-dairkoui Rakm - p " iI-i´ ii ´´"i "
pHđu 1;´07. IfiJa je p^ediJ^eidin p^rlnmMit-me ra>^prave %D. vrJcni´^ ol i . Ki-´-uvA^^^
IB. omO a i, ;/., te je inkou lojra dosUivIjei^a ve]ifca>-k^^j kur], n ]-.>oj j-^ fikn-iicr
prihvnt^cna. (<^ 7/aUu) poJne.^e´on ]s;5 sankoijji ti:i jm-vi^jje nii´^i,.
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 122 — ^
Mi 6emo nastojati izložiti glavne ustanove zakonske osnove


o zemljarini u opće, a porez na šume osvjefcliti sa gledišta
lumsko-politickoga napose.
Zemljarina je historijski najstariji porez^ jer kada je čovjek
prestao nomadskim načinom života živjeti i počeo stanovita
površinu zemljišta orati i kopati, poprimilo je to zemljište oblik
kapitala Na zemljištu se najprije opazilo, da ono po odbitku
troškova produkcije, stanoviti čisti prihod odbacuje. Ovaj cisti
prihod bio je izvor poreza na zemljište, koji se danas u nas
odmjerujc po jedinici površine — po jutru.


Čisti dohodak od zemljišta eini obično znameniti dio u
čistom prihodu naroda, pa je za to porez od zemljišta važan
dio državnog prihoda, koji postaje još tim važniji, što je stalan^
jer je teško promjenljiv.


Poznato je, da se porez na zemljište najprije udarao po
broju posjeda, a na pašnjake po broju i vrsti blaga, zatim ne
prešlo na veličinu posjeda, a mnogo kasnije uzela se u obzir
vrijednost po.^jeda i brutto-prihod, a ua koncu uzeo se za podlogu
;,čisti " prihod svake pojedine površine zemljišta.


Ovaj poh^iedoji način oporezovanja zemljišta mogao je u
život stupiti tek onda, kada se zemljišni katastar osnovao i
uredio, pa se iz ovog jasno vidi^ koliku važnost uredjen katastar
u svakoj zemlji ima.


Carskim patentom od 31./.V. 1849, uveden je austrijski
zemljišni kata&ter u Hrvatskoj i Slavoniji, a carskim patentom
od 4, ožujka 1850. uvedena je privremena zemljarina (Zem.
zakon, vJadin list za Hrv. i Slav. od g 1850., komad V.,
broj zakona 32,, strana 1(57.). Pošto se ovaj patent nije mogao
provesti za upravnu godinu IHoL, to se je od 1„ studena
1S50., pa do 5yr,^etka privremenog zemljišnog katastra, raspi"
sivac porez po jutru^ kulturi i razreda u raznim imosima.


Kada je hio dovršen privremeni katastar i uzakoojen
claukom XXV-: 18^8,^ koji je za oi-^riovku poreza useo čisti
prihod za Bvaku cesticu za sebe, bude prvi put raapisana zem»
ijarhiH 8a 20"/,,, a sa zemljorasteretnim prirezom ukupno sa
2l´}´1if´/\, Oii &i.og prihoda.
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 3     <-- 3 -->        PDF

; ,1 ako su naeela ovoga katastra bita ispravna,, to se ipak
mijesu valjano provela, pa sastavljeni operatinijesu uslijed toga
odgovarali fakticuoBi stanju stvari,


´ Zbog toga bude god. ´ISTS. zakonskim člaokom VII« stvoren
moderan, stalan zemlj. katastar^ koji je na snagu stupio
.:g-ođ. 1884., te do danas postojL ´"´,-


:/Glavna razlika izioedju ovoga i OBOga katastra, leži u na


6inu Izmjere zemljišta. .Dok su površine staroga katastra bile
ustanovljene vedim dijelom pomoću ^ lanca^ usiuenog valovanja^
ili-proejene^ to je površina novoga katastra -ustanovljena, na
temelju triaogulatorne i grafičke izmjere. ,
.Zakonskim člankom XL/o d god. 1881. kontingeotirana
je zemljarina za Hrvatsku i Ugarsku sa 29 milijuna forinti
´;(be^ zemljorasteretnog nameta), ^ koji je kontingenat zak. el._
XLVI/od g. 18-83. snižen^ na 26´milijuna forinti.´
´Prema lomu je .na ukupni prosječni cisti prihod zemljišta
odredjen porezni kljue sa 17´P/o?-a na zemljorasteretoi namet
-sa 8*4% ili.ukupno 26*5%.


U Hrvatskoj i Slavoniji iznosi danas čisti katastr. prihod17,
a u Ugarskoj 144 milijona kruna, što odgovara prosječno
:xa sve vrsti zemljišta, po .jutru u ´Hrvatskoj i Slavoniji 4´90
.K, a u Ugarskoj 5-48 ´K, ´


^ Prema Bedo-u* iznosi čisti katastr. prihod šuma u pojedinim
.županijama, kako slijedi :


V Ukupni eisti Katasfcr.
Županija Katastr. jutara kat. prihod cisti pri


´´


u krunama ~ hod po


jutru u K.
´.Licko-krbavska. = . . : 463.384 . 315.100 0´68
Modruš.-iiječka. . . . 365.5 i 1 20S.342 .0-57
Zagrebačka . \ , , . 456.72,6 730.760 1-60
Varaždinska = . . 158.662 209.288 ; 1-32 ,
Bjelovarsko^križ . ^ . . 321.334 , 349.803 . 1-09 .
..
Poieška ´ / . :. . 3.45.778 33Li)46 . 0-95,
Virovitička : . . . . 317.124 / 545.452 1-72


Srijemska / . „ . . 230.918 498.782" 2-16
.Svega 2/>59..32() 3,189.472 1.03"
* Die Besehreibung der \Vi\]d´3x ´Icri .unganschon´ St&at.es. 189^´.


ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 124
Od kada je zemljišni katastar osnovan, pa do dans^,
projurilo je četvrt vijeka. U tomu vremenu nastale su u go podarskom
obradjivaaju zemljišta mnoge promjene, uslijed
kojih kataster daaašnjim potrebama vremeaa više ne odgOTara.
Ta u prirodi veo leži, da ondje, gdje itna napretka, mora
biti i promjenljivosti, jer je promjenljivost polazna tačka napretku
i kulturi.


Nova zakonska osnova želi te promjene u red dovesti :
Biane katastra odstraniti na dva načina.


1. Imaju se provesti promjene,; koje su nastale u težadbenoj
vrsti pojedinih zemljišta ii opće.
2. Imaju se odstraniti nepravilnosti zemljarine u onim
općinama, gdje su zemljišta vec u početku pogriešoo klasificirana^
ili gdje su te nejednakosti poslije nastale, a ondje^ gdje je
neobhodno potrebno, imaju se ustanoviti i nove ljestvice čistog
prihoda.
Prema tomu ne će se ovom zakonskom osnovom o reviziji
katastra^ mjeojati tehničkom izmjerom udareni OSBOTI
katastru i porezo od zemljišta, nego se hode odstraniti OHC^,
što u njemu ne valja i potrebama vremena više ne odgovara.


Ispravak težadbene grane ima se provesti svuda t. j» IT
katastra imaju se provesti sve do sada trajno nastale promjene


kuUure. Ako se daklem šuma ili pašnjak pretvorio u oranico
ili livado, ima se ta promjena u katastru provesti,
uslijed česa 6e se naravno i zemljarina u drugom iznosu
plaćati, ,


U buduće imaju se sve promjene u načinu obradjivanja
zemljišia za 30 dana ii^a nastale promjene financijalnom ravnateljstvu
prijaviti, da to promjenu u katastru provede.


Ovo je vrlo važna novos t n zakonu o zemljarini. Dosada
spi prostrane površine šuma i p.išujaka pretvorene u
oraaicp i livade, a u katastru su ostale i dalje kao šume i
pašojal: su ije-^.natuom zemljariuom. Primjera radi navad]ai}io,
da ne po´7rširm šuma u Hrv. i Slav- od godine 1900,, 19(;´i>„
mnimjUu ys 1:J3.526 juir^nj. koja su ve6im djelom Uashiižtvi´
privatnih veleposjednika.
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 125,, —


To je sve ^ teoretskog gledišta poBve ispravno i odgovai-a
prave^aosti. Nu iskustvo stečeno dosada B našim katastrom ^
ulijeva u nas bojazan, da n praksi ne 6e sve tako la´hko od
ruke ićL Ta poznato je, da se u katastru ne provadjaju valjano
ni promjene posjednika^ te se vrlo često propisuje porez od
zemljišta tojesto pravom posjedniku, kojoj tre<;o] osobi. Bojati
se dakle, da se ni promjene težadberie grane ne de valjano
i točno provadjati, pa ce zbrka u katastru biti samo još veda^


PogTieške n klasifikaciji zfmljišta ispravljat ce za svaku
županiju županijsk o zemljarinsko povjerenstvo^ koje ce biti
sastavljeno iz 12 redovitih članova i 6 zamjenika, koje bira
županijska skupština, a može biti izabran i onaj, koji nije
Član župan« skupštine. Zemaljsk o zemljarinsko povjerenstvo
sastoji se od 30 redovitih članova i isto toliko zamjenika^ od
kojih i-yiYQ, zastupnička i velikaška kuća svaka po (» redovitih
članova i isto toliko zamjenika^ a hrvatski sabor bira 5 redovita
člana i isto toliko zamjenika^ 15 redovitih članova i isto
toliko zamjenika im^enuj^.ministar financija/´Predsjednik je ministar
fiinacija ili po njemu designirani njegov zamjenik. Izvje^
titfiji su po ministru financija imenovani državni orgsni bez
prava glasa.


Izvjestitelj fioaneijalno^ ravnateljstva predlaže ponajprije
po njemu ustanovljenu skalu čistog prihoda dotičnom županijskom
povjeranstvu, ovo ustanovljuje tu .skalu, a zemaljsko
povjerenstvo ju preispituje i konačno ustanovljuje razrede zem-
Ijišta i čiste prihode svakoga pojedinog razreda.


Nakon toga upisuje se u katasi;ra kod svakog zemljišta
novo ustanovljeni čisti prihod dotičnog razreda. Ovi se ispravci
izlože na javni uvid. Protiv te razredbe podnesene prigovore
rješava županijsko semljarinsko povjei´-enstvo, a prizive protiv
rješitbe županijskog zemijarinskog povjerenstva, zemaljsko zemljarinsko
povjerenstvo.


´´ Ovako je bilo u izvoraoj zakonskoj osnovij u u medjutim je csnova promjenjeBii
onamo, da zemalj sk o zemljarinsko po v jer ea s ivo ikoje je zajeiiiiićko
za Ugarska I Hrvatsku i SJavODiju), sastoji ocl 40 redovitih članova i isto
toliko /amjenikfl, od kojih će po 10 dlanova i iBto toliko zamjenika birati zajediiirki
sabor i velikaška kuca, a 20 čJmnova i isto tolikr^ 7riT))jMi5ka iHienot^iti i´e ministar


iin; n.´ijM,
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 6     <-- 6 -->        PDF

126


Troškove oko Tevizije katastra nosi država; svi prizivi i:
iDolbe kod uredjenjazeraijariae jesu prosti od hiljegovine, aslužbetiodopisivaojeopćina
i članova povjerenstva, prosto je od poštarine^.


. Zeioljarina ima´ se preroa novoj procjeni plodnosti zemljišta,.´
obavljenoj pr€ma novoj´zakonskoj osnovi, slijedeću-gođimi, iza
dovršenja svih poslova- propisati. To sve ima biti gotovo do^
konca god. 1911. Preinaka zemljarine uslijed promjenjene


kulture, ima se pako počevši od^ 1* siječnja 1909. provesti..
Dok se svi ti poslovi u Hrvatskoj i Ugarskoj ne dovrše^..
ostaje u krijeposti dosadanji ključ. .\
´Iza dovršenja svija radnja, dakle od h siječnja 1912,.


sjedinjuje se sadanja zemljarina (17´1^/^^ čistog prihoda)! zemljo.
rasteretoi namet (8*4*´/^/ čistog prihoda) u jednu jedinstvenu.
zemljariuUj kojoj se ključ ustanovljuje sa 207^ novog čistog"
prihoda, zemljišta^ bez obzira-na to, koliko ce. ta zemljarina u
obim zemljama iznositi. Osnova dakle dokida dosadanje kontin-^
gentiranje poreza od zemljišta (26 milijuna forinti), pa se prematomu
morao postotak odmah ´zakonom opredijeliti. Kada bi
se kontigentiranje poreza pridržaio, onda bi bilo ´ nemogućeporez
od faktički Čistog prihoda ubirati^ te bi´ u tom slučaju i´revizija
katastra imala samo momentanu vrijednost,, koja bi.
što dalje/sve više gubila se i. niže podala.


Pogodnosti, što ih sad uživaju poplavi izvržena zemijista^,
ostati de u krijeposti, dok im vrijeme, ne izmine.


Prema novoj zakonskoj osnovi snizit ce se zemljarina ondje,.gdje
se dosadanji čisti prihod zemljišta ne će povisiti novom-procjenom,
i ispravkom težadbene kulture.


Katastralni čisti prihod nije jednak faktičnom čistom prihodu
zemljišta, nego je mnogo manji od ovoga. Razlog toj nejednakosti,
leži u oačimr odradjenja´katast. čistog´prihoda, .koč
kojeg se ne uzima za podlogu cielokupno gospodarstvo´dotičnogpoHJednika,
nego se taj prihod ustanovljuje za svaku česticu-,
za -Bebe,´bez obzira, na gospodaretveDu svezu jedne čestice sa
drugom-. Ako se´je damis čisti prihod zemljišta povisio iznad
onog kata str alnog=^´ ustanovljenog-.g. 1886. samo, za 25%, %to>
* čisti kaUstraloi prihod i^narg kod nas prosječno 490 K. . / " , ´


ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 7     <-- 7 -->        PDF

. — 127 je
za cijelo istina, to de faktički veći žisfci prihod zelDljiŠta
pos^´e paralizirati niži postotak zemljarine. ´ , /


Zemljarinski ključ od 20*^/^,:. jest najveS od sviju -poreza´i
takay 6e i u buduće ostati* Na prvi -pogled´ mogao bi tko po.
misliti, da u tomu leži" jedna velika nepravednost* Nu to nije


istina,, jer
dok ce se ´droge vrsti poreza odmjeri vati od faktičnog´
prihoda, dotle ce se zeniljarina´ u buduće ođmjerivati od kat.´
čistog prihoda, koji je kako smo gore razložili,, mnogo manji
od faktički čistog prihoda,´ Obično se danas drži, da je kat, čistiprihod
2 i pol puta manji o.d faktički čistog prihoda zemljišta^
prema Čemu-u istinu pada, postotak^ zemljarine ispod 10%, To
s/teoretskog gledišta^ nije ispravno, te bi više odgovaralo duhu
vremena, da se katastralni Čisti prihod u sklad dovede" sa
faktičnim čistim prihodom zemljišta.
U Vojnoj Krajini, gdje ne postoji zemljorasteretni nameta
koji u bivšem Provincialu iznosi 1,624.000 K, iznosi sada
zemljarina samo 17"1*^/^ od katastralnog čistog prihoda, te cese
u tom dijelu, domovine i kod sadanjeg čistog prihoda zem»
Ijarina povisiti na 20*^/^^-. kalastralnog čistog prihoda ili za 2*9%
više,´nego do sada, ´ ´


V buduće vodit če se sva borba oko toga, da ljudi svoja
zem:l]išta" sto niže "kvalificiraju i da im se što manji. dohodak
ustanovi´"". . -


Ako reasomiramo sve što smo rekli, to´ dolazimo, do ovih
glavnih, rezultata: :


1. Ispravlja se i dotjeruje dosta zastarjeli zemljišni katastar
prema pravom, stanju^ na trošak države. ;^
-2. Oporezuje Be zemlja prema faktički čistom , prihodu,,
dakle razmjerno i pravedno, te ee porezni ključ od 25´5% čistog
katastr. prihoda snizujena 20%,


. Toliko neka je u glavnom rečeno o novoj zakonskoj osnovi


o refoi´mi .poreza, gleđom na zemljarinu u o´pče. Iznijeli smo
samo njene glavne ustanove onako, kako su u našoj široj jav-.
nosti vee objelodanjene. Razumije se, da pojedine ustanova
mogu od strane narodnog predstavništva biti promjenjene.
* Do Bada iznosUa je zemljarina Hrvatske i. Slavonije preko 7 .milijuna kruua.
koja svota je biU parlr^.^oa u doaadanjeiri" kontingent´i od 52 Tallijuna- -,,


ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 8     <-- 8 -->        PDF

~ 128 ~


A sad .nam preostaje, da razložimo, sto se ima razumije;-
vati pod ^>6i8tim zemljišnim prihodom « šume, koji
se ima oporezorati i da li se on mora promatrati u tu svrhu
sa istog gledišta kao i onaj poljodjelskog zemljišta?


II.
Čisti prihod poljodjelskog ili šumskog zemljišta jest zemljišna
renta. Ako se ima prema pojmu zemljarine samo
´zemljište oporezovati to je polocena zemljišna renta onaj iznos .
koji se in^a oporezovanju podvrći Nu nastaje pitanje, da li je
kod šumskos; gospodarenja ispravno i opravdano sam o zemijišie
oporez.>v.tti? Kod toga moramo u pameti imati razliku
između potrajnog godišnjeg gospodarenja (Nachlialtsbetrieb) i
oaog, na kojem se radi malene površine šume i radi pomanjkanja
raznih dobnih razreda ne može gospodariti godišnje potrajno,
nego samo prekidno (anssefczender Betrieb)«
Pitanje o načiim oporezovanja šuma obrazložio je sve
strano profesor monakovskog univerziteta Dr. M, Eiidres u
svojoj pozfiatoj knjizi ^Forstpplitik« (1905.), 0?o pitanje nije
još posve riješeno, te je na poslijednjem međunarodnom kong^-
esii n Beeu (1907,) bilo predmetom rasprave, u kojoj je
prof, Endres bio glavni referenata U našem dalnjem razlaganja^
oslonit demo se na njegove izvode.
1, Oporezovanje sume, u kojoj sepotrajno godišnj
e gospodar i (Die Besteuerung der Betriebsklasse),
Prihodi, koje posjednik iz svoje potrajno godišnje uređene
same uživa, sastoje se iz zemljišne rente i iz kamata drvne
glavnice, koja se u šumi nalazi. Ova drvna glavnica, koja reprpsentira
76—86% vrijednosti cijele šume einij da se šuma
može potrajno godišnje nživati. Za vrijednost iznosa drvne
davniee jest posjednik šume bogatiji od posjednika poljodjelskog
zemljišta jednake dobrote zemljišta.
Ako se dakle a potrajno godišnje nredjenoj šumi sam o
zemljišn a rent a oporezuje^to ostaje neoporezovana drvna
davnira, koja predočuje snažno vrelo šumskog prihoda.
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 9     <-- 9 -->        PDF

; :^ ,Iz ovoga slijedi,´ da se s u m, a, u- k o j´ o j s e po t r a j n o
.godi š n j e gospodarenje Y o d i, i m a o p or e zo vati.


prema šumgkoj, a ne zemljištnoj´renti.


´Oporezovanje šumske rente ima za posljedico, da se od
samom .obrasle površioe više poreza plada. nego´li od površine-
iste veličine i-jednake -dobrote zemljišta, ako se ona kao
oranica ili livada obradjuje. ´;Bvi staxiji zakoni, o zfmljarini
iiijesu to usvojili, ^nego su šumsko rentu indentificirali sa zemljišnom
rentom poljodjelskog zemljišta^ pa- su šumu oporezo


vali-jednakom mjerom :kao , oranicu i livadu. Ako tomu još
dodamo, . d:a su prihodi šum,e prije procjenjivani na osnovu
niske cijene i da ni svi priliodi/šume nijesu bili točno.´ fiksirani^
to se šumskom gospodarstvu kako prije, tako idanas^
pred poljodjelskim gospodarstvom kod odmjere poreza pogoduje.
Da razliku u oporezoTanju poljodjelskog i šumskoga zemljišta
predočimOj navesti., ćemo´ ovaj primjer: Neka je A posjednik
šume od iOO jutara, koja je..potrajno godišnje uredjeila
BalOO godišnjom , obhodnjom, a B- neka je posjednik poljo-djelskog-
zemljišta takodjer od 100 jutara iste. dobrote zemilšta.
Pribodua vrijednoat zemljišta u oba slučaja iznosi 280 K,
,a godišnja´renta zemljišta, uzevši,, da je p :=:r= 2"´57o5 iznosi 7-K.
Posjednik´šumskog zemljišta A crpe iz Sume godišnje 3.500 K^
od koje svote ođpada na zemljišnu rentu 700 K, a ostatak od
2800 K na- kamate "drvne glavnice..


´. Prema\poreznom ključa od 207o morao bi on od godišnjeg
prihoda ođ 3600 K, platiti -poreza .u iznosu od" 700 K; od
koje svote od.pada 140 K na ^ zemljište, a 660 K na drvno
glavnica. Posjednik poljodjelskogazemljišta ^ pako^polučuje´go
dišoji čisti prihod od 700 K te bi imao piadati od toga godišnje poreza,
u iznosu od 140 K. Istu svotu platit ce posjednik šume-A
oadaj.ako se samo vrijednost zemljišta oporezuje, i to unatoč
tomu, sto oti godišnje više crpe u iznosu- od 2800^ K i što,-je
m 2800,: 0-025 .=:. 112.000 K "bogatiji´ od .posjednika B poljodjelskog
zemljišta.
Oni, koji se protive oporezovanju drvne glavnice navadjaju;


da 86 u poljodjelstvu takodjer ni živi. inventar —. stoka —-ne


ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 10     <-- 10 -->        PDF

130 —


opore^u]e. Nu to stanovište nije ispravno, jer se stoka jeduog:
poljodjelskog dobra ne može oporezovati, budući da se ona od
prihoda tog dobra uzdržaje. Ispravno bi bilo to stanovište tek
onda„ ako se od brutto-prihoda oranica i livada odbiju
troškovi uzdržavanja stoke, odnosno da vlasnik ražunom ustanovi,
koliku vrijedeost predočuje djabar i rad stoke uložen n
obradjivauje poljodjelskog zemljišta, te da se ta vrijednost stavi
u ravnotežje sa troškovima uzdržavanja dotične stoke. JediEO
u onom slučaju morala bi se Btoka oporezovati, ako je ona
sama sebi svrhom gospodarenja,´ te se hrani s krmom, koja se na
vlastitom posjedu neproizvadja, nego se sa strane kupom nabavlja.


2. Oporezovanje sume, u kojoj se ne mož e potrajno godišnje
gospodariti (Dio Besteuerung des aussetzenden Betrieb^sj«
Posve drugačije mora se oporezovati šuma, u kojoj se n e
može potrajno godišnje gospodariti od one, u kojoj se takovo
gospodarenje može voditi.


Vrijednost glavnog sječivog prihoda i na koncu obhodaje
prolongiranih sviju medjutimnih užitaka, koji su tijekom obhodaje
uniŠli, po odbitke kroz isto vrijeme prouzrokovanih kuituraih
i upravnih troškova, — jednaka je konačnoj vrijednosti" za
vrijeme obbodnje polučenih zemljišnjih renta, odnosno kamatima
prihod ne vrijednosti zemljišta. Šume ove vrsti jesu površinom
maJene ; to su ve6im dijelom šume seljaka, koji, kada
su jo jednom posjekli i zasadili ili posijali, čekaju kroz dugi
niz godina na ponovnu žetvu. Sječivi prihod takove mme
možemo si predočiti takodjer kao sumu vrijednostih sviju dobara
koja budu godišnje proizvedena i na kraju vremena — za koje
produkcija traje — užita. Taj proces produkcije dobara, jednak
je onomu, kada bi netko stanovitu svotu novaca kroz dulje
vremena godišnje ulagao ii štedionicu i nve odnosne iznose
zajedno sa kamatima, na jedanput podigao.


Ako žeHmo čisti prihod, koji na koncu obhodnje polučimo,
jediioHčno na pojedine godine razdijeliti, to ,dotičnu računsku
operaciju možemo provesti na osnovu ove jtdnačbe :


J// + /J./ . l"a;>"-^


Ovi
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 11     <-- 11 -->        PDF

;, —isi —´


\ Ato medjutimne užitke, te, upravne, i kulturne troškove
jednostavnosti radi iz raŽuna ispustimo,´to´ier =3:= -"-- ------´, 0´ Oi^;
Ovaj matematski izraz predočuje nam rentu zemljišta (Boden-´
rente)"ili prosječni Čisti prihod šume, koja se potrajno godišnje-^
ne. uživa. ",´


Recimo, -da. je sjeČivi prihod " A/jr^, =^ 3500 K, to uzevši
,p = 2´5^/^j, — rentu zemljišta^ . koja, ^e ima " oporezovati,


. . ,.-,´ 3600^´


predočuje ovaj iznos: Y:n;27i^~7;;;;"-^^^ 0°026 = 7^ K. Ako porezai
ključ iznosi 20% čistog prihoda, to bi posjednik šume mor^icr


godišnje
platiti 7.0´20 := 1"40 K .poreza.
Iz ovoga jasno slijedi, da se. šuma, u kojoj se-.potrajno
go^dišnje n e,gospodar i, mora oporezovati
pr e ma zem 1 ]i š no j renti.
Prije se cisti prihod takove šume, koji se morao oporezovati,
^ ustanovljivao tako, da´ se sjeČivi prihod aritmetički
razdijelio na pojedine-godine , i .dobivene parcele smatrale se
kao jedinice površine poirajno urodjene šume. Prema tomu
razdijeljenju .morao je posjednik šume platiti porez na kamate
drvne glavnice, koja u šumi u istinu nije ni postojala, Nataj´´
način mora posjednik takove šume, platiti mnogo vedi porez,´
nego li´posjednik polodjelskog zemljišta jednake dobrote zem>
Ijišta. - ´ / : /
U našem primjeru jest iznos, koji ´se mora oporezovati
´Au 3500 ^^ -. ,\/ ^ ,, . ,.,.´ ,-.


™— „ -;--^-_-^ -IZ 36´K. Ako porezni khue iznosi 20% to hi


U´ 100 -´..,, .^
morao posjednik šnme platiti porez ođ- 35X)´20 = 7 K, dakle
m´7 —1-40 = 6-60 K više! \ . -" . . ;
Ovaj se višak očituje u tomu, da su u prosječnom iznosu
od 35 K sadržani kamati drvne glavnice u izaosu od
35—7 = 28 K, koje posjednik šume u istinu ne uživa, ^jer
ih nema. Ove kamate, bi on tek onda uživao, ako bi osio:;
jednog jutra površine, imao .još-99 jutara obrasle površine .-i´
to´ sa normalnim poi-edjajem dobnih razreda, _ ´:
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 12     <-- 12 -->        PDF

-^ 132 --


Spoznaja, da je oporezovanje šume, u kojoj se ne može
potraJBO godišnje gospodarenje voditi, prema prosječnom go^
. Au
di´Šnjem prihodu ustanovljenom na aritmetski način -- krivo,


dovelo je mno^e na misao, da bi oporezovrtnje periodički ustaaovljene
priiiodne vrijednosti šume (Walderwortiings\vert) bilo
ispravnije. Nu ovo stanovište ne ndaljuje se ni malo od prvoga,
^.^´ ni ono takodjer nije ispravno, jer se zemljarina ima smarcMti
kao porez, koji se udara na prihod zemljišta, a ne oporezuje
se zemljište kao nekaki kapitaL Godišnji prihod zemljišta
mora se u principu samo jedanput oporezovati i to samo
a onoj godini, kada on unidje, a dalje više ne. Prema tomu
dužan je posjednik takove šume namiriti porez od prihoda
nnišlo^^a u dotičaoj godini, a ne od prihoda unišlog prošle i slijedeće
godine^ Samo ovaj naČin oporezovanja šume jesi ispravan
i temeljit i on odgovara općem principu oporezovanja zemljišta.
Taj način oporezovanja šume stoji prema onomu^ kod kojega
^e porez udara na prihodnu vrijednost zemljišta, u diametralnoj
oprieci. Ako bi se ovaj poslijednji način oporezovanja šume
prema njenoj prihodnoj vrijednosti usvojio, to bi se prihod
svake prošle godine s onim slijedeće godine ponovno oporezovao,
r.. j . postepeno sakupljani prihodi od sjetve pa do žetve bi se
neprestano oporezivali, što je posve neispravno^ jn- se godišnji
prihod zemljišta ima samo jedanput oporezovati.


Ako bi .^azfla za osnovku oporezovanja, to bi se kod šume, u kojoj se
ae može potrajuo godišnje gospodarenje voditi, oporezovak samo
vrijednost godišnjega prirasta, koji preostaje kao razlika izmedju
prihodoih vrijednostih dviju sastojina, koje jedna za drugom
dolaze.


Zbroj svijo prihoduih vrijednosti pojedine sastojine jednak
je vrijednosti glavnog sječivog prihoda Au, a zbroj godišnjih
renta sviju prihoduih vrijednosti dotičnih sastojina jest jednak
i-edti normalne drvne glavnice, koja je renta kod šume uredjene


za
potrojno godišnje gospodarenje, jednaka njenom čistom godišnjeuj
priliodn (AValdreinertrag), ´


ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 13     <-- 13 -->        PDF

13B


Oporezovanje vrijednosti godišnjeg prirasta šume, u kojoj
se ne može potrajno godišnje gospodarenje voditi^ ne može se
više smatrati kao zeoiijarina, nego kao tecivarina, a to 5:;8to.
jer se zemljarinom udara porez na prosječni godišnji prihod
zemljišta bez obzira na godišnju promjenljivost vrijednosti tog
prihoda, koji je kod šume, koja se oe može potrajno godišnje
uživati, skoro svake godine druge vrijednosti.


Protiv -različitog oporezovanja šuma^ u kojima se ali i
različito gospodari, a koje mogu imati i jednaku površinu^ navadjalo
se^ da se na taj način od jedne te iste površine, ubire
vedi ili manji porez preroa tomu^ da li se oporezuje zero«
Ijišna ili šilinska renta. Nu ti navodi ne počivaju na čvrstoj
osnovci, jer ih je prof. Endres^) oborio^ dokazavši matematski^
da je oporezovanja potrajno godišnje uredjene šume prema
šumskoj renti, i one, n kojoj se ne može potriijno godišnje
gospodariti, prema zeraljištooj renti, bar za vrijeme jedne obhodnje
posve jednako i da u tomu nema nikakve razlike.


Teoretski ispravno stanovište o oporezovanja šuma, t j .
one šume, u kojoj se može potrajno godišnje gospodariti, prema
šumskoj renti, a one some, u kojoj se ne može potrajno godišnje
gospodariti, prema zemljiŠtnoj renti, usvojio je samo
bavarski zakon.


U Pruskoj se oporezuju oba načina gospodarenja prema
zemljišnoj renti^ gdje vlasnici šuma, uredjenili za potrajno godišnje
gospodarenje, vuku veliku korist, jer se veliki dio njihova
kapitala^ sadržanog u drvnoj glavnici^ ne oporezuje»


Može biti i treći slučaj, da se naime oba načina gospodarenja
oporezuju prema šumskoj renti^ koji način oporezovatjja
poznaje austrijski, virtemberski i badenski zakon. Kod toga načina
ubire se porez od šume, koja se ne može potrajno godišnje
uživati, tako, da se glavni sjeoivi prihod razdijeli na godine
obhodnje i od svakog se dijela stanoviti postotak u ime poreza
ubire,


Vtčina država medjutimne šumske užitke oporezuju, a droge
opet ne; isto vrijedi i za nuzgredne šumske užitke. Kije sasma
ŠUMARSKI LIST 4/1909 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 134 —


IspraTno, da se obje vrsti užitaka ne oporezup, jer njihova
vrijednost u mnogim šumama nije danas ništa manja od glavnog


§amskog užitka drva.


Isto se tako u mnogim državama kod odmjerenja poreza
uzimljii različito n odbitak troškovi oko uprave i čuvanja šuma.


Jedino je posve opravdano i u interesu države korisno,
da se nove šumske kulture, podignute sa znatnim troškovima
na ^-olim i pustim krajevima, opraštaju od poreza na stanoviti
Eiz godina.


Tako austrijski zakon oprašta takove kulture na vrijeme
od 25 godina, u Franceskoj se oprašta jedna trećina zemljarine
na 30 godina, u Rusiji sve nove kulture takodjer kroz 30 godina,
a zaštitne sume se opraštaju posvema od poreza, U Pruekoj,
Bavarskoj i drugim saveznim državama njemačkoga carstva ne
poznaju se takove polakšice.


Zakonski oblik zemljarina jest kako smo naprijed spomenuli
najstarija forma poreza. Danas ima ona mnogo svojili
protivnika, te su mnogi narodni poslanici u zajedničkom saboru
u Budimpešti zagovarali, da se i tu uvede progresivno oporezovanje
i t. z, »Existenzmimmum«5 jer bi se još i time polučila
pravedna i razmjerna razdioba javniii tereta na pojedine državljane.


Nije ovo mjesto, da se o tim pitanjima raspravlja, nego


šenio jedino istaci, da su se priliodi šum, gospodarstva, kao i


ostalih graoa agrikulturne produkcije znatno povedali, a naročito


onih večili prema manjima šum= gospodarstvima razmjerno


nrnogo više poskočili^ te nije ispravno, da FO kod odmjerenja


poresja svima jednakom mjerom mjeri.


O produkciji drva I carini na drvo-


Nedavno je ii Beču izasla knjiga: M. von Engel „Hol.v
z 0 \´- n n d H 0 J z p r o đ u k t i o n s - V e r li H 1 t n i s se% koju
6e Ba z^uh^jmj^m prolistati ne samo industrijalac i trgovac
(jx7on\, veo i auniar. Knjiga zasložuje pažnju ne mmo zato.