DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1909 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 109 -
Osim plodnih zemljišta, ima Švicar i zaslužbe po mnogobrojnim
tvornicama, stranci puno novca u zemlji ostavljaju,
domaći obrt je silno razvijen i t. d. taliO, da tamo sirotinje
ni neima, a Lika uvjek jadna Lika.


Uz takove prilike lahko je Švicaru odredjivati i glede
krava i glede koza, te mu je lahko birati izmedju koza, koje
jedu i koje ne jedu lista i t. d., kad mu to sve stoji na volju
i kad inia.de sredstava da si želji udovolji.


Uz tikove prilike nije onda ni čudo, da Švicari imadu i
sasvim drugi pojam o zakonu i o činovnicima svojima Uvaženi
šumarski stručnjak švicarski Enderlin nije znao, što da
odgovori, kad smo ga zapitali »kako oni postupaju, kad koji
žitelj silom blago u branjevinu utjera". Toga veli kod nas
nema, jer se zabrana javno proglasi! Oni dakle ne mogu ni
pojmiti, da bi itko hotice nješto protuzakonitog ili protupropisnog
učinio, ili učiniti htjeo.


Da još bolje prikazem, kako Švicari shvačaju zadadu činovnika,
niiram spomenuti, da njih svaki drži, da činovnik
nije postavljen zato, da izriče kazne, nego zato, da u svojoj
struci nastoji pronaći sve ono, što je nuždno, da se za korist
naroda provede. S toga on takova činovnika i njegove odri dbe
cieni i bira ga opet ponovno. Oni naime biraju činovnike avake
treće godine. Spomenuti šum. Ptručnjak Enderlin veli, da to
nije moguće da činovnik neće biti izabran, ako je vršio svoje
dužnosti! Zar ne idealno i zavidjanja vriedno.


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije ime
novac je: Vinka B e n a k a, šamarnika i upravitelja gospodarstvenoga
ureda II. banske imovne obćine, Slavo ljuba Slapničara,
šumarnika i upravitelja gospodarstvenoga ureda gjurgjevačke imovne
obćine iAntunaMarka , šumarnika i upravitelja gospodarstvenoga
ureda križevačke imovne obćine, nadšumarnicima u VII. činovnom razredu
; nadalje Ivana Troppera i Jaromira Vida! e-a
ŠUMARSKI LIST 3/1909 str. 32     <-- 32 -->        PDF

. ´ -- 110


nadšumare kod brodske imovne obćine, šumarnicima u VIII. ćmov. razredu
; Gustav a Lacha , nadšumara - procjenitelja gjurgjevačke
imovne obćine, šumarnikom u VIII činov. razredu i zamjenikom upravitelja
gospodar, ureda kod spomenute imovne obćine, te Antun a
Renner a nadšumara-procjenitelja kod II. banske imovne obćine, šumarnikom-
procjeniteljem u VIII. činov. razredu ; nadalje Ilij u V 1 ahovića
i Julija Anderku šumare brodske imovne obćine, nadšumarima
u IX. činov. razredu; nadalje Zlatk´a Derenčin a
šumarsko-računarskoga oflcijala brodske imovne obćine, kotarskim šu
marom u X. čin. razredu, ostavljajući ga i nadalje na dosadašnjem
mjestu službovanja kod računovodstva spomenute imovne obćine ; nadalje
Mihajl a Deretu , apsolventa kr. šumar, akademije zagrebačke,
privremenim kr. šumar, vježbenikom kod kr. kot. oblasti u Sisku,
i napokon Ivan a Ce o vica , apsolventa spomenute šumarske akademije,
privremenim šumarskim vježbenikom kod gjurgjevačke imovne
obćine sve sa sustavnim berivima, odnosno pripomoći.


Umro. Dne 5. veljače t g. umro je na Rieci u 60. godini života
umirovljeni kr nadšumar Iva n Jerbić . Vječni mu pokoj i slava.
Dne 22. veljače t. g. umro je u Zagrebu nakon kratke bolesti u


70. godini svoga života Dr. Vjekoslav Koroskenj de Felso Kor6škeny
de Toth Prona, kr. profesor, lektor za praktičnu ekonomiju na
sveučilištu Franje Josipa I. u Zrgrebu i komander srp- reda sv. Save.
Pokojnik, koji je bio utemeljitelj ni član hrv, slav. šumarskoga
društva, a njeko vrieme i ravnatelj obstojaloga kr. gospodarsko - šumarskoga
učilišta u Križevcima, biti će dobro poznata ličnost raedjuistarijom gg. šumarima, pak stoga ćemo u kratko donjeli njegov životopis.


Učio je tehničke i gospodarstvene discipline u Grazu i u Beču, a
bio je promoviran doktorom filosofije u Rostocku god. 1867. God ne
1860. postao je asistentom u gospodarsko-šumarskom učilištu križevačkom,
gdje je god. 1861. avansirao na učitelja, god. 1870. na profesora i g.
1874. na upravitelja. Upravljao je cjelokupnim križevačkim zavodom
i njegovim imanjem četir godine, a onda je bio dodieljen kr. zem. vladi,
te je god. 1880. umirovljen, a tri godine kašnje opet uzposlavljen i
dodieljen bogoštovno-nastavnom odjelu kr. zem. vlade. Godine 1888.
bio je K6r6skeny definitivno umirovljen, ali zato ipak nije posve obustavio
svoj rad, nego je u kr sveučilištu od god. 1897. kao lektor predavao
o pojedinim gospodarstvenim granama ža pravnike


Pokojuik izticao se je kao gospodarski pisac, te je napisao čitav
niz stručnih radnja o voćarstvu i vinogradarstvu u raznim časopisima,
a naročito u „Nar. Nov," od god. 1880.—1883. Izdao je i dvije oveće
knjige o gospodarstvu, te uredjivao vinogradarski i šumarski koledar.
Osobito je izašao na glas kao vrstan voćar, pa je svojim izložcima
prekrasnog voća stekao odlikovanje na pomoložkoj izložbi u Grazu i u
Zagrebu.


Pokojnik je uz brojno učešće rodbine, prijatelja i štovatelja sa-
hi´anjen u Zagrebu dne 24. veljače t. g., a kako je bio plemenitoga srca
i osjećaja za svoj narod i domovinu, vidi se od tuda, što je gotovo dvie
trećine svoga liepog imetka u iznosu od 80.000 K ostavio u razne do-
Ijrotvorne i uzgojne narodne svrhe.


Slava pokojniku !