DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1909 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Broj 29. — 1909.


Oglas drairbe stabala


Na temelju naredbe hralj. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove oi 23. studena
1908. broj 62.303., prodavati ee se putnu javne pismene dražbe dan a 4. veljač e
1909. u n sati prije podne kod gospodarstvenog ureda IL banske imovne
obdine u Petrinji 1329 kom. hrastovih stabala, proojenjenih na K 26.416. — novčane vrijednosti,
u šumskom srezu Naitaku, udaljeno od željezničke stanice Kostajnica 10 kim.


Obći dražbeni uvjeti.


1. Dražba ee se obaviti izključivši ustmene, jedino na temelju pismenih ponuda
(offerta).
2. Panude imaju biti dobro zapečaćene, te se primaju najkašnje do 11 sati prije
podne gore odredjenog dam.
3. V ponudi valja naročito spomenuli, da sii nudioeu svi dražbeni uvjeti dobro
poznati i da ih u cijelosti prihvača.
4. Ponudi treba priložiti 5% procjenb« ne vrijednosti u ime žaobine, koju svotu imati
če đostalac kao jamčevinu nadopuniti na 10°/„ ponudjene kupovnine. Osim toga dužan je
dostalao "´2% ol kupovnine uplatiti u zakladu za odgoj djece šuuiarskih činovnika.
5. Ponuda veže nudioea odmah, iiiiovi.ii občinu pako nakon potvr.le dražbe po
visokoj kr. zemaljskoj vladi.
6. Predmet prodaje jest samo za tehničku porabu sposobna deblovina, sav ostali
materijal ostaje imovnoj op´-ini na razpolaganje.
Izradba guli za tanin, kocaka za taracanje materijali za ograde, kolje i druge
sitne drvarije nije dozvoljena.


7. Đostalac je dužan kupovninu uplatiti odmah nakon potvrde dražbe po visokoj
kralj, zemaljskoj vladi
8. Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se doznati za vrijeme uredovnih sati kod gospodarstvenog
ureda u Petrinji i kod kotarske šumarije u Dubici.
Šurasko-gospodiir.stroiii urert imovne općine II. banske
U Petrinji, dne 6. siečnja 190i(.


Natječaji.


Kod gospodarstvenoga ureda petrovaradinske imovne obi^ine u Mitrovici imaju
se popuniti tri novoustrojena mjesta šumarskih vježbenika, svaki sa godišujom pripomoći
oil 1000 K. stanarinom od 200 K > 18 prostm. ogrievnih drva postavljenih
u dvorište, a za vrieme službovanja kod šumarije putni paušal od 4ij0 K godišnje.
Propisno obložene molbenice imaju se spomenutom uredu podnjeti najjasnije do


20. veljače 1909.
SADRŽAJ. Strana
Pošumljenja krasa. Napisao B. Kosović, kr. žup. šum. nadzornik
41 — 62
Stanovište erarskih šumarskiti činovnika u predmetu sjedinjenja
njihovoga statusa sa statusom ostalih šumarskih
činovnika, a koji spadaju u djelokrug kr. ug. ministarstva
za poljodjelstvo u Budimpešti. Priobćuje iz lista „Erdeszeti
lapok" kr. šumarnik Vilim Pere 62—76
(Listak Osobne viesti. Imenovanje. — Premještanja . . . 75—76
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 76
Promet i trgo\ina 76—78
Različite vijesti: Prodaja vlastelinstva Kamenica. — Dar
Koroskenijevoj pripomoćnoj zakladi 79
Dražba stabala 79—80