DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1909 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 79 —


Različite vijesti.


Prodaja vlastelinstva Kamenica. Petrovaradinska imovna obćiaa
kupila je od grofa Karačonija vlastelinstvo Kamenica, koja leži uz Dunav
preko puta Novogasada. Kupovnina iznosi 1,500.000 K, a kupljeno vlastelinstvo
sastoji se iz 6! 7 jutara ekonomskoga zemljišta (oranice, livade,
vinogradi i trstici), zatim iz dunavske Ade (otoka) u površini oko 300
jutara, koji su obrasli vrbom i topolom, te oko 2979 jutara šume, koja
je obraštena lipovinom. bukvom, hrastom i grabom. Koli u vrbicima na
navedenoj Adi, toli u šumama vodi se nizko šumsko gospodarenje.
Dvorac i oko 60 jutara veliki perivoj nije imovna obćina kupila, nego
je to i nadalje ostalo vlastriičlvo rečenoga grofa.


Dar KSroskenijevoj priuomoćnoj zakladi U mjesto vienca na odar
blagopokojne gdje. Anke Schmidinger udove kr. žup. šum. n.idzornika,
a majke našf´ga sudruga g. kr. žup. šum. nadzornika Rikarda Schmidingera
u Varaždinu, darovpše „Koroškenijevoj pripomoćnoj zakladi",
po 10 K. gg. Pavao Wittman vlast, šumarnik, Slavoijub pl. Teklić kr.
kot. šumar i Franjo Petrovečki vlast, šumar; po 5 K gg. kr. kot, šumari
Josip Grunwald, Vinko Lončarić, Bartol Pleško i Stjepan Reyman
te gradski šumar, nadzornik Bogdan Svoboda, ukupno dakle 55 K.


Pošto spomenuta zaklada ima vanredno plemenitu i humanitarnu
svrhu, — iz nje se naime daju podpore potrebnim udovama i siroteadi
onakovih šumarskih činovnica i službenika, koji su bi´i članevima te
zaklade, to p n gg društvene članove tom prigodom upozorujemo na
tu zakladu i preporučamo im, da je se u danoj zgodi sličnim načinom
sjete.


Dražbe stabala.


1. Na 23 studena 1908. obdržavana je kod kr. šumarsko g
ravnateljstva u Zagrebu prodaja svih stabala osim hrastovih
nalazečih se u V. i VI. sjekoredu kr. šumarije u Umetiću. Na prodaiu
iznesena stabla bila su pretežno bukova sa nješto uštrkanih cerova i
koštanja, nalazila su se na površini od 981´61 rali, a bila su procjenjena
na 129.635 m* sa izkličnom cienom od 190965 K. Ponude bijahu stigle
od »Fursta i Weinbergera´ iz Županje na iznos od 191.000 K„ te tvrdke
.Braće Kronfeld" iz Zagreba, koji ponudiše 192.U´O K.
2. Po kr. šumar, ravnateljstvu u Zagrebu za dne
14 prosinca 1908. na dražbu iznesena bukova stabla u III. i IV, sjekoredu
kr. šumarije u Vojniću, procjenjena na 8929 m-´´ sa izkličnom cijenom
od 14.286 K, odnosno na 1499 m´ sa izkličnom cienom od
2759 K, ostala su neprodana, te je za prvospomenuta stabla uz sniženu
izkličnu cienu od 12.500 K raspisana ponovna dražba za 30 siačnja t g.
3. Na 2. prosinca 1908 obdržavana je dražbena prodaja stabala
kod gospodarstvenoga ureda otočke imovne obćine u Otočcu.
Na prodaju je bilo izneseno 2690 bukovih, 18721 jelovih i 325 borovih
stabala u ukupnoj procjenbenoj vriednosti od 214.812 K 28 fil.
U svemu bjjahu stigle samo dvie ponude i to za sva bukova
stabla u šumskom predjelu Brušljan kod Žutelokve, a od tih ponuda
bijaše prihvaćena ona Franje Oliviera iz Senja, koji je za 1 m^ ciepko-
Tine i tvoriva ponudio 8 K 40 fil. prema izkličnoj cieni od 7 K 68 fi".,
ŠUMARSKI LIST 2/1909 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 80 — . a
za prostorni metar ogrievnoga drva I. i II. razreda 2 K 15 fil. prema
iskličnoj cieni od 1 K. 92 fil.


Ponuda je stavljena po kubnom, odnosno prostornom metru stoga,
što se prodaja obavlja uz naknadnu premjeru, koji način prodaje se u
koliko nam je poznato, od svih imovnih obćina obavlja jedino kod
otočae imovne obćine.


4. Na dan 11. siečnja t. g. kod gradsk oga poglavarstva
u P e tri nji obdržavana dražbena prodaja stabala (vidi str, 39 u broju
1. o.
1.), ostala je bezuspješna, pošto nije stigla niti jedna ponuda.
5. Nadalje su tečajem mjeseca siečnja obdržavane sliedeće dražbe
stabala,od kojib nam uspjeh do sada nije poznat, te stoga molimo dotičnu
gg. sudrugove da bi nam na dopisnici izvolili priobčiti uspjeh :|ih dražba.
a) Kod kr. kotar, oblasti u Požegi bila je dražba i to na


17. siečnja t. g. za stabla iz pašnjaka z. z. Bešinac, a na 28. siečnja
t. g.
za stabla iz šume z. z. A.liIovac, te iz šume i pašnjaka z. z.
Podgorje
(vidi odnosne oglase na str 40. u broju 1. o. 1.).
b) Kod kr. šumskoga ureda u Vinkovcima bila je na


25. siečnja t. g. obdržavana dražbena prodaja jasenovih i inovrstnih
mladica za proizvodnju štapova.
c) Kod kr. kotarske oblasti u Djakovu obdržavana je
dražba vrhu 1441 hrastovih stabala iz šume i pašnjaka z. z. Majur
uz iskličnu cienu od 60.000 K


d) Kod gospodarstvenoga ureda petrovaradinske imovne
obćin e u Mitrovici, obdržavana je dražbena prodaja sliedećih stabala:
U šumariji Morović, srez Neprečava, okružje br. 21—23 755 hra


stova uz izkličnu cienu od 104 215 K.;
u šumariji Bosut, srez Vratična, okružje 6. i 8. 899 hrastova
5 jasena i 65 briestova uz iskličnu cienu od 101.880 K.; i
u šumariji Klenak, srez Karakuša, okružje 2. 1181 hrast uz izkličnu
cienu od 46 500 K.
e) Kod kr. kotarske oblasti u Slatini obdržavana


je
na 29. siečnja t. g. dražbena ppodaja sliedećih hrastovih stabala:
iz šuma z. z. Bukovica nova i gor. «6 štab. procj. na 1500 K.
iz šuma z. z. Bazj e dolnje 117 stabala procjenjenih na3800 K.
iz šuma z. z. Bistrica 58 stabala procj enjenih na 1651 K28fl.l.
iz šuma z. z. Macut e 438 stabala procjenjenih na 12360 K.


6. Dalnje dražbe razpisane su i to:
a) za dan 1. veljače t. g. kod kr. kotarske oblasti u Daruvar
u vrhu 500 bukovih stabala z. z. Potočani—Katinci procjenjenih
na 1547 m^ gradje, 19.006 prostorm. srednjih ciepanica i 14.062 prostorm.
za ugljen uz izkličnu cienu od 51 124 K 01 fil.;


b) za 4. veljače t. g po gospodarstvenom uredu II bansk e
imovne obćine u Petrinji (pobliže vidi u oglasu); i
c) po kr. nadšumarskom uredu u Vinkovcima razpisana je za dne


15. —20. veljače t. g. dražbena prodaja vrhu 2025 hrastovih, 258
jasenovih, 236 briestovih i 9 inih stabala u ukupnoj procjenbenoj vriednosti
od 73.642 K. Dotična stabla nalaze se u području kr. šumarije
Jasenovačke, Lipovljanske, Raičke, Novogradiške i Jaminske. Dražba će
se obdržavati u pisarni dotične šumarije.
Dredjuje kr. šum. nadzornik Ante Kern. Tiskara C. Albrecht (Maravlć i Dečak^