DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1909 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 76 ^PremJ4Št6nja
Kr. šumarski savjetnici Gjula Kuzma i Robert
Bokor premješteni su međjusobno iz službenih obzira i to prvi iz
Vinkovaca kr. ug. šumskom uredu u Apatin, a potonji iz Apatina kr.
nadšumarskom uredu u Vinkovcima, te mu je podjedno povjerena
uprava potonjega ureda.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


njif;


i)ie Jagdfauna der Domane Martijanec von Dr. Miroslav
Hire, Kustos am zoologischen Landesmuseum in Zagreb (Kroatien).
Ovo djelo izdao je pisac u vlastitoj nakladi, a ciena mu je poštom
2 K. 10 fil.


Promet i trgovina.


Japanska konkurencija hrvatskoj hrastovini. U »Narodnim Novinama"
od 13. siečnja t. g. broj 9. otisnut je izvještaj, kojega je gosp.
Peroslav Pa skie vić-Cikara. zamjenik tajnika trgovačko-obrtne komore
u Zagrebu, sa svoga službenoga putovanja nedavno podneo kr.
ug. ministru trgovine.


Pošto se taj izvještaj tiče trgovine sa hrastovinom, koja je u
zadnje doba dospjela u kritični položaj, to taj izvještaj, akoprem se sa
njekim izvodima ne slažemo, donosimo radi toga, da šumari budu obavješteni
i o mnienju izvanšumarskih krugova.


Spomenuti izvještaj glasi:


^. . . . u nekoj velikoj provincijalnoj pilani sastao sam slučajno
jednog mladog Japanca, koji je po nalogu svoje znamenite eksportne
pilane u Japanu, došao ravno u Hrvatsku, da proučava šumski posao.


Kad sam upitao ravnatelja naše pilane, kako on ovako opasnom
takmacu našeg drva na inostranom tržištu može podavati objašnjenja
tako delikatne poslovne naravi, odgovori mi on, da to doduše nerado
dini, ali se mora pokoriti nalogu svoje centrale u Belgiji, koja od tvrdke
dotičnog Japanca povlači u Evropu velike količine iirva uz povoljnije
uvjete, nego iz Hrvatske, pa se ne može oteti želji Japanaca, da im
omogući, orientirati se o eksploataciji i izradbi drva u Hrvatskoj, jer
im se ovo iztiče kao primjer poželjne kakvoće. Dotična kuća željela je
dapače, da njen pouzdanik dodje na dulje vrieme u našu pilanu kao
bezplatan namještenik, kako bi se u struci na ovdješnji način izobrazio.
Toj želji nije medjutim udovoljeno.


Rečeni Japanac, koji od stranih jezika jedva natuca njemački i
englezki, ravnatelj je dviju velikih pilana, koje su uredjene po japanskom
sustavu, te zaposluju 600 radnika, a kuća njegova nabavila
je za nekoliko milijuna jedan čitav otok u Japanu u svrhu eksploatacije
šuma. Pošto se u Evropi iztiče uviek hrvatska (slavonska)
hrastovina kao uzor-roba, želi se više pomenuti Japanac o izradbi iste
točno obaviestiti i nakon povratka u domovinu urediti treću pilanu,
poput naših pilana, kako bi se čim bolje udovoljilo zahtjevima evropskog
tržišta


Opazio sam, da,Japanac mnogo ne đosadjuje s pitanjima, već sam
stvar proučava. Fotografički aparat, što sobom nosi, bitno mu je po
ŠUMARSKI LIST 2/1909 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 77 magalo
za to. On fotografiše sve, što se na inđustrijalnom naselju vidi,


napose tetiničko razredjenje poduzeća, pojedine sirove i izradjene pro


izvode, način slaganja, a najveću briJU posvećuje strojevima, te ih snima


u stojećem i poslujućem stan,u, bilježeći sebi nabavna vrela i cienu.


Instalatera i dvoritelja strojeva, veli on, da u Japanu ne treba, jer da


to oni sami znadu.


Japanac ostao je u pilani dva dana, te se je zatim odputio u


jednu slavonsku šumu, da ondje prouči i šumski rad.


U koliko je meni poznato, nije ovo prvi put. što Japanci dolaze u


Hrvatsku, da proučavaju tehničku stranu drvarskoga posla. Prije dvie


godine zadržavalo ih se je u nas više.


Oinjenice dokazuju, da se Japan u najnovije vrijeme razvio kao


veoma opasan takmac izvoza hrvatske hrastovine. Predbježao donosi on


na tržište ponajviše hrastovinu, u kojoj je Hrvatska zau´.imala dosad


gospodujući položaj. U Belgiju, Holandiju, Francezku, Englezku i Nje


mačku prodire japanska hrastovina sve više. Najviše je uvoz;i Belgija,


jer ova traži za svoje potrebe gotovo izključivo hrastovo drvo, pod


kojim se je dosele ondje razumievalo samo „clieae de Slavonie". Sjd


se uslied promienjeue situacije na drvarskom tržištu počima napuštati


tu provenienciju, jer često i fino prekomorsko drvo, kao mahagon i dr.


ide bolje u račun, a kamo li ne bi daleko jeftinija japanska hrastovina.


Kakvoća potonje ravna je našoj, a postojeću razliku u izradbi nastoji


še brižno izravnati, dok se k nama izašilju japanski stručnjaci, da svoj


postupak prilagode našem.


Ova se okolnost ne smije omalcvažiti, jer nema sumnje, da je
nastojanje Japana podobno ozbiljno uzdrmati prodju našeg proizvoda.
Japan konkurira dapače, kako je poznato, svojim tvrdiip drvom i zapadnim
dielovima Sjeverne Ameriker s američkim drvom, a kamo li ne
ie s vremenom u Evropi radi nerazmjerno jeftmije svoje sirovine, radne


sile i pomorskog podvoza postati premoćan faktor.
Perspektiva je za naš izvoz svakako slabo utješljiva, osobito, ako


se uvaži, da u Hrvatskoj već dvie godine javne dražbe velikih čestica,


koje su se prije na jagmu kupovale, ostaju ne samo nerazprodane, nego


i bez dražbovatelja. Konjunktura je do očajnosti nepovoljnaj jer je


medjunarodno tržište zasićeno robom, ponajviše američkog, ruskog,


rumunjskog i japanskog poriekla, s kojom je danas poradi ciene ovozemnoj


robi veoma težko, gotovo nemoguće konkurirati.


No unatoč te notorne činjenice stavljaju se u nas javnom dražbom


na prodaju šume uz visoke procjene, dotično po ključu iz vremena


najpovoljnije poslovne konjunkture. Dosadašnji kupci našeg drva biti će


uslied toga prisiljeni, da svoje tekuće potrebe drugdje namiruju i pri


učivši se tako na nova nabavna vrela, mogu nam se u buduće sasvim


iznevjeriti


Uz takve prilike pojmljivo je sustezanje domaćih šumskih pod


uzetnika i opetovani podpuni neuspjeh javnih dražba drva.


Kao posljedicu toga opažamo, da sn neke veće domaće pilane


rrZbog
nestašice posla rad obustavile, a druge se na to spremaju Taj
nemili pojav urodio je tužnom činjenicom, da u našoj zemlji imade
već kroz dvie godine oko 40U0 šumskih radnika bez posla, a bez
ŠUMARSKI LIST 2/1909 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 7« —


privrede su i mnogobrojni vozači u području hrvatskih šuma, Ifoji s e
bave prevažanjem šumskih proizvoda do željezničkih i vodenih postaja.
Kolika šteta izvire iz toga stanja po naše i onako slabo narodno gospodarstvo,
ne treba pobliže obrazlagati.


Pošto je pako znatan broj hrvatskih izseljenika prisiljen, da svojim
radom ojačava eksport drva u sjevero-američkim sjedinjenim državama
i pošto k nama dolaze Japanci, da prisvoje sebi našu zamjernu vještinu
u šumskom poslovanju, nije izključeno, da nam ovi pritegnu k sebi i
preostale naše šumske radnike. To bi po gotovo bio udarac od nedoglednih
posjeriica za našu trgovinu dr\a.


Razgovarajući o drvarskoj krizi u Hrvatskoj sa vlastnicima pilana
i veletržcima drva, konstatirao sam, da postoji općenita zabrinutost,
kako će se prilike u buduće razviti. Zanimani krugovi tvrde nadalje,
da će se žestokoj utakmici rečenih država samo onda moći uspješno
odoljevati, ako se sadašnje previsoke šumske pristojbe, dotično procjene
snize barem za 25—3ii7o


Poboljša li se tečajem vremena poslovna konjunktura, to će
šumski poduzetnici, kako dojakošnje iikustvo dokazuje, prigodom dražba,
radi utakmice ciene šimi povisivati, te ih postavljati u razmjeru sa
prodjom robe na medjunarodnom tržištu.


Preuzvišenost Vaša, kao nadležan skrbnik i promicatelj trgovačkih
interesa kraljevine Hrvatske i Slavonije, znati će i htjeti bez sumnje
da nadje puta i sredstva, kako bi se težki položaj šumske trgoviae
naskoro shodno ublažio i odvratila prieteća pogibelj, koja može da
vrši vrlo nepovoljan upliv i na zajednička trgovačku bilaacu Hrvatske
i Ugarske."


Stanje tržišta krzna i kožica od divljači. Pretrživanje te robe tek
je započelo, ali već se sada ponešto može razabrati, kakove će ciene
bili na odnosnim sajmovima u Budimpešti i Leipzigu Kune zlatice proti
svakom oč-kivanju ove godine pokazuju znatno nižu cienu prema cienama
lanjske godine, te ote ciene neće porasti, nego prije još za sitnicu
pasti. Naprotiv su kune bjelice jesenas dosta zanemarene, dosegle
skoro istu cienu, koju su lanjske godine imale. Vidre se drže postojano
bez velikih promjena u cieni, a tako isto i tvorići. Divlje mačke
odavna prezrene i zabačene, ove godine nenadano su poskočile u ciehi,
kao nikad dosela. Razlog tomu treba tražiti u izvanredno dotjeranoj
tehnici bojadisanja krzna. Doći će u promet bojadisane kao risovin«
koja postaje sve rjedja i skuplja. Zato samo veliki i jaki sortimenti nalaze
dobru prodju, mali sortimenti dosižu jedva ´/g vriednosti velikiU.
Nadalje pogoduje moda ove godine i lisićja krzna i to ona sa vrlo
gustim i dugačKim krznom (bosanske i gorske lisice), koja će biti takodjer
raznoliko bojadisana i tek onda u promet stavljena. Jesenske
lisice i u obće slabiji sortimenti dosižu jedva polovinu vriednosti bosanskih,
odm sno gorskih lisica Jazavac se malo traži, te se veće par-tije
težko unovčuju prema dosadanjim visokim cienania. Srne ljetne i
zimske nisu osobite ciene, dočim zečevina nalazi dobru prodju. i dobro
se plaća. Ako još dometnenio, da su vučja krzna slabe ciene i da se
ne rado u većoj množini uzimaju, to bi time izcrpivo prikazali sadanje
stanje tržišta krznene robe. Glede samog unovčenja upozorujem*
na oglas u priležećemu „Lugarskorau viestniku". M.