DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 39 —


8. Na 22. prosinca 1908. kod kr. kotarske oblasti u
Virovitic i obdržav.ina dražba 991 Iirastovog stabla iz šume zem.
zajednice „Gaćište", procjenjenih na 33 724 K. 41 fil., ostala je bezuspješna
s razloga, što ,ie najbolja ponuda i to ona tvrdke Mandel et
Mautner iz Pečuha na 28 000 K. bila izpod izklične ciene.
10. Na dražbi 931 hr.istovog stabla iz šume zem. zajednice Poljana,
koja je bila kod kr. kotarske oblasti u Daruvaru na
23. studena 1908., postala je dostalcem Ivrdka Filipa Deutscha sinovi
iz Zagreba za kupovninu od i 5.860 K.
Na 11. siečnja t. g prodavati će se kod gradskoga poglavarstva
u Petrinji putem pismenih ponuda hrastova stabla nalazeća se u gradskoj
šumi Kotar, i to 1960 stabala u predjelu „Medmostmi" procienjena na


225.095 K. i 4350 stabala u predjelu „Potrena kosa" procienjenih na
42.´.952 K.
Obavijest i poziv.


u smislu ustanove alineje 2. §. 7. društvenih pravila ima se članarina
u I. četvrti svake godine uplatiti. Upozorujući


p. n. gg članove na tu ustanovu umoljavaju se podjedno, da toj svojoj
dužnosti izvole udovoljiti, jer inače družtvo ne bi moglo udovoljiti
svojim obvezama.
Ona pako gg. članovi, koja još štogod duguju na članarini iz minulih
godina, umoljavaju se, da taj dug sa pospješenjem podmire, jer
inače će ovo predsjedničtvo biti prisiljeno u tom pogledu vršiti svoju
dužnost, te dug utužiti, a podjedno društvenom odboru staviti predlog
u smislu alin. o. § 7. društvenih pravila


Predsjedničtvo hrv.-slav, šumarslcoga đruMva.


Obavjest. Znadem iz prakse, da prekupioci krzna često puta ne opravdane
nizke ciene plaćaju, imenito u mjestitua podalje od
većih gradova.


Nakanio sam stoga baviti se prekuplivanjem krzna od divljači, te držim, da
sam time doskočio već davr.o os^ječinoj potrebi. Stoji do gg. lovaca i šumara, da ovo
poduzeće uzdrže. Svaki mjesec objelodaniti ću cienik a za sada pladani sliedeće riene.
Kunu zlaticu svjetlu od K 28 do K 29


tiimnu „ n 33 „ , 35


bjelicu , » 22 , , 23
Kune ljetne , , 1 „ „ 1´.5
Tvorca „ „ 3´5 „ „ 4´5
Lisice . . „ , 6´5 , , 7
Divje mačke „ , 2.5 , „ 5
Ja´avca . . „ „ 2 „ „ 3´5
Vuka ,, 3 „, 7
Srne ljetne , „ OS,, 1-0
Srna zimska . . . „ „ 0 (i „ , 0.8
Zeca , , 0 86 , „ 0-46


Roba ima se slati poštom franko uz točnu naznaku adrese odašiljača.
Kupovniuu šaljem obratnom poštom. Gornje ciene vriede, do nove objave ili nagle
promjene nsi tržištu.


U Zagrebu 31, prosinca 1908. D. Moonaj, šuma´uik u m.


Trg Franje Josipa 15.
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 42     <-- 42 -->        PDF

_. 40 —


Br. 14,931. — 1908. Kr. kotarska oblast u Požegi.


Dražba hrastovih stabala.


Temeljem dozvole kr. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove
od 17. studena 1908. broj 62528. i od 17. studena 1908. broj 62o29.
obdržavati će se u uredu kr. kotarske oblasti u Požegi na dne 28. siječnja
1909. u 10 sati do podne javna pismena ponudbena dražba hrastovih
stabala i to od:


1. 2072 kom. hrastova, nalazećih se u šumi zem. zajednice Alilovac
sa 6160 66 m´ gradje i 22 274 m´ podvlaka uz izkličnu cijenu
od 82.352 krune 60 filira.
2. 1926 kom. hrastova, nalazećih se u šumi i pašnjaku zem. zajednice
Podgorje, sa 446^97 m^ gradje i 172->^5 m^ podvlaka uz izkličnu
cijenu od 37.449 K. 75 fil.
Dražba obaviti će se za svaku hrpu napose na temelju pismenih
ponuda, koje imadu biti propisno biljegovane, sa propisanom žaobinom
od 107o izkhčne cijene providjene i zapečaćene, te predane kod predstojničtva
ove oblasti najkasnije do 10 sati do podne dana 20. siječnja 1909.


Brzojavne ponude neće se uzeti u obzir.


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrieme uredovnih satih
u uredovnici kr. kotarske šumarije Kaptolačke u Požegi i to četvrtkom
i nedeljom.


U Požegi, 26. prosinca 1908.


Kr. kotarski predstojnik B a b i ć v. r.


Broj 14200.—1908. Kr. kotarska oblast u Požegi.


Dražba hrastavih stabala.


Temeljem dozvole kr. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove
od 21. studena 1908. broj 62930. obdržavati će se u uredu kr, kotarske
oblasti u Požegi na 17. siječnja 1909 u 10 sati do podne javna pismena
ponudbena dražba 625 komada hrastovih stabala nalazećih se u pašnjaku
zem. zajednice Bešinac sa 81739 m´ gradje i 58´66 m´ podvlake, uz
izkličnu cijenu od 9343 K 86 fil.


Pismene ponude imadu biti propisno biljegovane i providjene žaobinom
od 10% izklične cijene, te zapečaćeno predane kod predstojničtva
ove onlasti najkasnije do 10 sat do podne dana 17. siječnja 1909.


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrieme uredovnih sat´
u uredovnici kr. kotarske šumarije Kaptolačke u Požegi i to četvrtkon^
i nedjeljom.


U Požegi, dne 16 prosinca 1908.
Kr kotarski predstojnik:
B a b i ć V. r


Uređjuje kr. šum. nadzornik Ante Kern. Tiskaia C. Albrecht (Maravie i Dečak)