DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 4     <-- 4 -->        PDF

bala, o šumskim požarima, o štetama od zarezaika, od poplava,
sniega i drugih elementarnih nepogoda, o osnivanju šumskoindustrijalnih
poduzeća, novih prometila i t. d., a nakon toga
dođi 6e volja i odvažnost i za veće i teže stvari. Naročito im
stavljam na srdce »Lugarski viestnik«, koji je jedina stručna
duševna hrana našega lugarskoga osoblja, te koje je s toga
željno valjanoga stručnoga štiva.


U to ime želim svima članovima i suradnicima sretn u
Novu godinu 1909.
Ante Kern,
kr. šum. nadzornik.


Pošumljenje krasa.


Napisao B. Kosović kr. žup. šum. nadzornik.


Postanak krasa u 1 i č k o-krbavsko j i modruškoriečkoj
županiji, te njegovo sadanje stanje.


Pod imenom »kras" razumjevaju se tvorbe vapnenca,
koje se u silnim naslagama nalaze na površini zemlje, a postale
su u formaciji jure, krede i doljnje tertiarne dobe.


Takav silni vapneni pokrivač prekrio je obje gore spomenute
županije u kraljevini Hrvatskoj, a osim toga pruž o
se i po susjednim zemljama; Istri, Kranjskoj, Dalmaciji, Bosni,
Hercegovini, Crnoj gori i t. d.


Gfcolozi tvrde, da su te ma^e vapnenca svojedobno morale
biti prekrivene debelim naslagama mladjih formacija, naime
sa laporom, glinom i pješčinom, te da su morale biti bujno
obraštene šumom i drugima rastlinama.


Sada više tih mladjih naslaga na vapnencu u pravilu ne
ima, nego se tek njihovi ostatci nalaze u pukotinama vapnenca
u obliku crnice zemlje i terra rose, koje tvorbe su nastale
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 3 —


trošenjem spomenutih mladjih naslaga, a sadanje šume i ine
rastline naselile su se po krasu naknadno ponovno po zaklo


nitijim i vlažnijim mjestima, a i ondje, gdje je vise mladjih
plodnih naslaga na vapnencu zaostalo. To su obično dulibe, sjeverne
strane ili ravnice, skojih gornje naslage nisu mogle biti odplov-
Ijene, nego su se trošile i stvarale plodnu crnicu. Dobar dio
krasa ali mora da je ostao odmah poslie odplavljenja gornjih
naslaga gol, a naročito na onih mjestih kula je žiteljstvo
kraško u većoj mjeri stoku na pašu gonilo, te se stoga šuma
podići mogla nije.
Općenito je mnenje, uz koje i svi šumari pristaju, da
«uma drži i štiti zemlju pod sobom, a kada se šuma posječe,
-da atmosferički uplivi a naročito oborine, tu zemlju odplavljuju,
i« gdje gdje i u velikim masama odvaljuju. Kada i s kojih
uzroka je one prvobitne šume na sadanjem krasu nestalo, te
kada su one mladje naslage sa sadanjega krasa odplavljene,
težko je kazati.


Već odavni je obći glas, koji se i danas podržava, da su
Mletčani i bivša krajiška uprava skrivila, da je tih prvih
šuma, naročito sa primorskoga krasa nestalo i to u srednjem
vijeku, a djelomice i tečajem 18. vijeka, a mnogo da je tomu
doprinjelo i žiteljstvo nerazboritom devastacijom šume i držanjem
prekomjerne stoke, naročito koza, uslied Česa da je
nestalo te Šume, a oborine su onda gornje naslage odplavile i
ukazao se goli kamen na površini t. j . od plodne zemlje nastao
je kras.


Može biti da je nješto krasa na taj način u to doba
nastalo, ali ja držim da u glavnom u to doba kras nastao
nije, nego da možebit iz one dobe samo jača devastacija šuma
potiče.


U nutrašnosti Like ima daleko više i gorega krasa nego


u Primorju, pa ipak nitko nezna da bi tamo Mletčani ili


stara krajiška uprava šume sjekla.


Ima toga kra^a u nutrašnjosti golog i obraštenog šumom,
pa ipak stabla u šumi, izuzam rietkih iznimaka, ne rastu na
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 6     <-- 6 -->        PDF

spomenutim mladjim naslagama, nego tek na ostatcima nji


hovima, feoji au se u pukotinama vapnenca sastavili.


Kako je dakle taj kras nastao i kada ?


Da devastacija šuma ue napreduje tako brzo kako se
obično misli, i da sume u Primorju na sada nj em golom
kras u ved u 18. stoljeću nije bilo, mogu dokazati opisom
Velebita i nacrtom šuma na njemu iz godine 1764.


Taj prvi službeni opis i nacrt može se, koliko je meni
poznato, nazvati prvim točnim opisom stanja šuma na
krasu, a sastavili su ga sto častnici mjerači, sto šumar stručnjak
„Waldmei8ter« Franzoni na nalog tadanje carice Marije Terezije.


U tom spisu tuži se Franzoni na mletačku grabežljivost
u pogledu šuma na krasu, i na razne narodne mane, kojima
se šuma zatire. Te mane su se do dana današnjega u narodu zadržale
i more se redi, da je gospodarstvo žiteljstva i njegov
postupak sa šumom i pašnjacima danas skoro onaj isti, koji
je bio prije 140 godina.


Pa ipak sravnimo li Franzonijev opis tla na Velebita
od Dalmatinske medje do Ogulina i tadanji nacrt sa današnjim
tlom i nacrtom šuma, to vidimo da je u ovih zadnjih 140
godina jedva ikakva promjena nastupila.


Gdje je godine 1764. goljet bila, tu je goljet i danas, a
kako danas na pošumljenom dielu Krasa raste drveće u pukotinama
vapnenca, tako je raslo upravo i u 18. stoljeću.


Ako dakle nije nastala nikakva promjena za 140 godina
onda se može reci, da proces devastacije nenapreduje brzo, te
ako još prije 140 godina više nego stogodišnja šuma nije narasla
na mladjim naslagama, nego na čistom krasu, onda je i
taj kras morao davno prije 18. stoljeća nastati


Ima bilježaka iz kojih se može razabrati kako je napried
spomenuto neizpravno javno mijenje o naglom napredovanje
devastacije nastati moglo. Tako se govori npr. da je još u
zadnje doba šuma sizala sve do grada Senja, dočim je danas
od njega daleko udaljena. Po mnienju mnogih razlog je tomu
taj, što je šuma izmedju sadanje medje grada Senja i sadanje
šume izBJečent), a uslied toga da je sa kamena zemlja odplavPena
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— o-


i ostao goli kamen, dakle, da se je tek u zadnje doba onaj :
komad Krasa zakrašio. . , ., ,^ ..


A ipak tomu nije tako. U ved spomenutom opisu šuma
i nacrtu, koje sam si dobrotom sadanjeg predstojnika c. k,,
ratnog arhiva u Beču feldmlt. E. pl. Wojnovicha prerisati i prer
pisati- mogao, je i taj predjel opisan i ucrtan, pak se iz njih
vidi, da je tadanja medja šume bila upravo tamo gdje je i
danas. Medja ali teritorija grada Senja sizala je tada sve do
šume u Senj, dragi, dapače su Senjani svojatali za svoj teritorij
i tu samu šumu. Marija Terezija ali suzila je odmah iza god.
1764. teritorij gradski, pak stoga je očito da se šuma nije od
medje gradskoga: teritorija odmakla uslijed devastacije, nego
uslijed toga, što je gradski teritorij znatno sužen. Ta okolnost
nije bila poznata raznim piscima, pak je tako nastalo krivo
mnienje, da je šuma devastirana i time kras prouzročen.


Za unutrašnjost Like — vidi si. 1., ima jedan osobito zanimiv
a i nepobitan dokaz za to, da su gornje naslage sa
vapnenca morale biti odplavljene jur prije 2000 godina, te da
je oada već nastao kras, a nipošto u sredajemu vieku, ili
dapače u novije doba.


Okolo na okolo Ličkoga polja, kao i oko polja Smedereva
blizu zrmanjske kotline, dižu se silni vapneni briegovi, koji su
dielom obrašteni prastarom šumom, a dielom posve goli ili
grmljem obrasli. Gornj ih mladjih naslaga na njima,
viš e neima, nego je i ono stoljetno drveće, koje se na njima
nalazi, izraslo iz pukotina vapnenca. Sve naslagesplavljene.su
u ta polja, a i danas se poznaju ti-agovi bujica, koje su nje;,
kada taj materijal u dolinu snašale i tamo staložile. Osobito
je poučan primjer bujice sa brda .Poštaka, koja je salazihi, na
Smederevo polje, te je redom prema padajućoj snagi vode, taložila
najprije veliko kamenje, a onda dalje sve sitnije i sitnije,
^to se i danas jasno vidi.


Na tom polju prekapani su u arheoložke svrhe grobovi
starih Japiga, naroda, koji je oue krajeve nastanjivao prije^
500 godina pred Isusovim narodjenjem. Grobovi ti nisu on&r.
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 6 —


kovi, kao sto 8u današnji grobovi, nego su to humci oke
3 metra visoki, te ili u obliku cunja sa 30 met. podničnog
promjera, ili su zemljene prizme od 40—60 metara duljine.
Mrtvaca su položili bez ikakva odkopavanja na zemlju, nad
njim načinio se svod od 1 metar debelo naslaganog neoklesanog:
kamenja (od veličine 30—50 cm promjera), skulje u kamenju
pu valjda izpunili se mašinom, a onda nabacali dva ili vise
metara debelo zemlju. Danas ti grobni humci izgledaju kaosvaki
diugi brežuljak, te ih se ne može prepoznati kao gro


bove, udari li se ali nogom ili čim drugim u takav humak,
to iz nutra odzvanja mukla tutnjava, a to s toga, jer je pod
kanuiiilim svodom šupljina.


Kamenje za svod uzeto je bilo redovito onakovo, kakovoje
Imjica bila u polje sanjela.


Za nas je zanimivo to, da je mrtvac bio položen na najgoi
liji sloj polja, a taj je ved onda sastojao iz njekoliko centimetara
debele crnice na šljunku, piesku i glini, kao i to da^
mjesto, gdje se kosti nalaze, nije ni više ni niže od današnje
razine inače ravnoga i prostranoga polja (vidi sliku 2.).


Iz toga se dade zaključiti, da je ved prije zakapanja tih
mrtvaca odplavljivanje gornjih naslaga bilo dovršeno, jer inače
bi grobovi zasuti ili podrovani morali biti (vidi si. 3.), ili bi
materijal, da ga je voda i poslije zakapanja mrtvaca onucianosila,
morao biti njegdje u okolici grobova staložen i morao
bi grobove nadvisiti. Da su se bujice u nutrašnjosti Like vec
onda bile primirile, može se izvesti i iz toga, što valjda tadanji
žitelji nehi bili zakapali mrtvace na poplavi izvrženim
mjestima.


Kad je taj proces glavnog odplavljivanja gornjih naslaga
u nutrašnjosti Like bio več dovršen barem prije 2000 godina,
može se opravdano zaključiti da je to usliedilo uslied jačib
sila, koje sn njekada po onim krajevima harale, a onda se
dade zaključiti i to, da su te jače sile bile uzrokom da su i
na ostalnni krasu, dakle valjda i u Primorju, gornje naslag©
u njihovo doba odplavljene.
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Grobooi Japiga u Lici.


. SI. 1. Prosjek lič.-krb. županije.


SI. 2. Orobovi i naplavina kako faktično izgledaju:


SI. 3. Grobovi kako bi izgledali da su postojali
prije odplavijivanja:


I H


Znakovi: MM^ naplavina, drveće,
kras, Grobovi.
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 8 —


Možebit je to bilo još u predhistorijsko doba u »quarteru´´


t. j . u vrieme sveobdeg potopa.
Nisam mislio s gornjim redcima nadmetati se sa geolozima,
ali ipak držim da sam dokazao, da je ono, što se pod
imenom ^kraš" razumije, pa bio on danas obrastao ili ne,
moralo nastati nazad 2000 godina, ili recimo barem prije
šestoga stoljeda, kao dobe doseljivanja Hrvata u spomenute
dvie županije.


Prema tomu držim da nije umjestno kako se to obično
čini, krivnju zbog postanka kraža bacati na sadanje pučanstvo
krasa.


Onih zlatnih vremena dok je još na gornjim naslagam
na sadanjem krasu bilo krasnih livada i prostranih zemljišta
za poljsku kulturu sposobnih, nije sjegurno hrvatski narod
u Lici zatekao, nego je našao već kras, koji je može biti onda
bio obrašten nješto više šumom nego što je danas.


Predšastnici Hrvata u onim predjelima sjegurno nisu bili
na tako visokom stepenu kulture, da bi bili čuvali novo nastale
šume, nego su ih sigurno bez računa upotrebljavali za
kudne potrebe i po njima napasivali stoku. Kako nije bilo ni u
ono vrime dosta trave ni siena, brstilo je blago i ljeti i zimi
ponajviše oko ljudskih stanova i tako je onuda šuma, u kohko
je nije sasvim nestalo već nakon prvog odplavljenje gornjih
naslaga, sa haračenjem malo po malo sasvim nestala.


Hrvati su dakle mogli samo nastaviti ondje, gdje su
drngi narodi prije njih prestali t. j . uživati naseljeni kraj po
tadanjem običaju, pasudi blago po pašnjacima i time prouzročiti
da se šuma nepodigne.


Istina, biti de slučajeva, da su za ovu zadnju hiljadu
godina, uslied devastacije koje vede šume, ostatci ostanaka onih
prvih naslaga na vapnencu odplavljeni, ali toga je moglo biti
malo razmijerno prema cieloj površini krasa.


Tadanje vlasti nisu u obće ni pomišljale na to, da bi
žumu podizati trebalo.
Nije to tako bilo samo kod nas, to je bilo i po drugom
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 11     <-- 11 -->        PDF

sviietu. Španjolska je tek 1560. godine počela svoje šume


čuvati, a ojemačke državice su takodjer tek poslij te godine
počele u obranu šuma. od devastacije izdavati svoje »Waldordnunge."
^ .


Istom god. 1764. bio je po carici Mariji Tereziji, kako
sam naprvo spomenuo, izaslan Fran^oai u sadanju ličko-krbavaku
i modruško-rieSku županiju, da vidi što bi se iz ondašnjih
šuma učiniti dalo u pogledu uporabe i pomladbe. On
faktično nije tražio načina kako da se kras pošumi, nego je
tražio na njemu ona mjesta, koja bi se sa hrastom posaditi
da´a. Tih je mjesta bilo malo, a valjda je malo i žira njego
v-om pobudom zasadjeno bilo. I ono što se je saditi htjelo,
nije bilo radi krasa i naroda, nego radi viših državnih interesa
t. j . da se osjegura za bududnost gradja za državne brodove.


Nemojmo se tome čuditi. Onda krajišnik još nije bio
gospodar ni od one grude kukavne zemlje, koju je obradjivao,
J^^gf* j´^´ j ^ ^^^ uživao kao leno ; pašnjak mogao je uživati povolji
i svojoj potrebi, a šume u toliko, u koliko je to dozvoljavao
»Waldardnung«.


Godine 1850- nastao je preokret, jer te je godine bi)
izdan temeljni krajiški zakon, po kojemu su sve šume bile
proglašene državnim dobrom, sva poljaka zemljišta vlastničtvoui
pojedinih obitelji, koje su ih uživale, a pašnjaci vlastniČtv´oiu
tadanjih mjesnih občina.


Šume su se počele od tada bolje Čuvati pod pazkom
šum. osoblja, dočim je gospodarstvo sa pašnjaci ostalo kakovo
je i bilo.


Godine 1860. uveden je u Krajinu i danas u krieposti
stojedi sum-fki zakon, a istom godine 1894. iz lani su zakoni
0 zemljistnih zajednica i o šumah stojedih pod osobtim javnim
nadzorom, kojima je donjekle propisano i gospodarenje sa obd,
pašnjacima


Gospodarenje je prema tim zakonima u glavnom prepušteno
zaključcima glavnih skupština ovlaštenika, a skupštinari kao
konservativci ostavljaju sve pri starom. Oba zakona još nisu u
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 10 ličko-
krbavskoj ni modrusko-riečkoj županiji podpuno pro"
vedena.


Dandanas se u običnom govoru pod krašem razumievajtt
samo goli, ili bakrljama ili grmljem slabo obrašteni dielovi
krasa, a u te spadaju skoro svi obć. pašnjaci. No pošto sam
rniprvo spomenuo da ima i šumom obraštenoga krasa, to 6\x
ovdje u kratko opisati sadanje stanje krasa u spomenutin*
dvim županijama.


Od cjelokupne površine tih županija jedva jedna petina
za pravo nije kras, a to su "omanje, manje vi^e za poljsku
kulturu sposobne ravnice, u koje su kako smo naprvo spomeniilir
splavljene gornje naslage sa krasa. Više plodne dielove kao i
one, koje su se nagnojiti mogli, upotriebilo je žiteljstvo za
oranice ili livade, a ostalo je ostavljeno za pašnjak, koji je ili
obrašten tužnom vrištinom, ili je gol, jer podloga mu i gornja
nasloga je ili cisti šljunak, ili dapače pržina (leteći piesakj,,
kako je to u Laudonovom gaju i njegovoj okolici.


Sav ostali dio površine je kras, t. j . vapnenac koji sastoji
iz debelih i tankih slojeva, koji su ili pločast i t. j . kojima
je šira strana prama vani okrenuta, te uslied toga poput pokrova
prekrivaju ravnicu ili bokove briegova, ili su u s t rmljen
i t. j . tako, da im se debljina na površini vidi.


Pločasti slojevi su obično samo onda sa ostatcima mladjib
naslaga prekriveni, ako predstavljaju vodoravnu ravnicu, dočim
ako su nagnuti, tada su obično goli, jer na njima nema pukotina,
u kojima bi se bila mogla zemlja zaustaviti. Ustrmljeni
slojevi su razpucani, i čim su strmiji, tim više, a tim više
imade u pukotinama i plodne zemlje.


Od toga cjelokupnoga krasa u ličko-krbivskoj i mod.-riečkoj
županiji biti de barem polovica obraštena bukovom, jelovom i
smrekovom šumom, u kojoj ima dakako pomjesano ponješto
i drugih vrsti drveća.


Te šume su vlastničtvo kr. drž. šum. erara, imovnih obdina,
zem. zajednica i privatnika. Obćenito uzeto čuvaju se dosta
dobro, jer ih štiti šumski zakon, koji propisuje da se moraju
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— u —


potraja o uživati. To vriedi naročito za državne i imovno-ob—
<5inske šume, jer njima upravljaju šumari strugari, a osim toga
8U one pod strogim nadzorom polit, oblasti. Privatnici čuvaju
takodjer dobro svoje šume, ne za to, što bi se bojali zakona,
nego iz nužde. Njihove su šume obično iza kuca ili nad poljskim
zemljištima, te čuvaju ista od poplava i zamuljivanja. U
njih će dirati vlastnik tek onda, kad mu drva silno treba, a
nema novaca da ga gdje drugdje kupi, n. p. kad pali vapnenicu,
gradi kudu, ne rodi sieno pa mora nasječi brsta itd. I
tilda dobar gospodar samo proredi šumu, ili ju podkreše, a
tek u skrajnjoj nuždi čisto posječe ili prevrši. Zakon
propisuje doduše da bi šumari kod polit, oblasti morali paziti
i na te šume, ali to sbog maloga broja kod političkih oblasti nanaještenoga
osoblja nije mogude onako, kako bi trebalo i biti


moralo.


8 istih tih razloga ne može se valjino nadzirati ni sume
zem. zajednica, te su one uz rietke iznimke najviše sjedi izvržeue,
naročito u jesen kad se sječe brst i u prolede kad se
pletu plotovi. Drugu polovicu krasa sačinjavaju opdinski pašnjaci,
koji takodjer spadaju zem. zajednicama. To je izraziti
kras. Dvie trtdine od toga obrašteno je ponešto grmljcm ili
panjldima, jedna tredJna je sasvim gola.


Kako zakon o zem. zajednicama još proveden nije, nije
uredjeno ni gospodarenje ni pravo i količina uživanja, pak
stoga uživa svaki ovlaštenik i neovlaštenik kako god hode i
može. Obično se po njima pase blago bez obzira na broj i
vrst stoke. Na golom dielu nije ni mogude da se šuma digne,
jer ju nitko nesadi, a od obrastenog diela što bi se i moglo
didi, ne može od brstenja mnogobrojnog blaga.


Goli dio je obično oko kuda, jer je tamo najviše blagu
na udaru, a obrašteni d´o je od kuda udaljeniji.


Spomenemo li jošte, da je veliki dio šuma još i danas
nepristupan, jer nema valjanih izvoznih puteva, koji bi udaljene
sjedine ukoristiti omogudili, zatim da te šume nemaju nuždtiih
prosjska, uslied česa kad požar nastane, a to se svake godine
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 12 -´
dogadja. izgore velike površine, te konačao da tamo posvuda
vlada bura i jaki jug, da ima malo kiše a da je dugotrajna;
suša i stroga zima, onda mislim da sam prikazao malu ali
vjernu sliku prilika na današnjem krasu. >


Pučanstvo na krasu je zdravo i jako. Kod kude ne može
zaslužiti ništa, jer nema tvornica ni domadega obrta. 8 toga
ono od vajkada ide u sviet da nješto zasluži, te prehrani
obitelj i plati dade. Zadnjih godina pohrlilo je mnogo i mužkaraca
i žena u Ameriku i zaslužilo težko raded puno novaca,
ali koja korist. Novac je došao u domovinu, ali je i svemu


I ciena silno poskočila, pak malo hasne i od te zaslužbe. Dosta
je liepih kudica limom pokrivenih sagradjeno, nabavljeno orudja
i t. d a bogme i aosta u tutanj potrošeno na gizdu i tjelesni
užitak. Nije ni čudo. Prije ne imati ni filira i težko očekivati
zimu, a sada na jedanput novca na pretek. Čini se ali, da je
ta kriza prošla i da sviet sada pametnije s novcem gospodari.
Mladji naraštaj priklonjen je svakoj kulturi i pristupačan pametnim
razlozima. On sadi vodke, upolriebljava umjetni djubar,
sadi šumu i t. d , docira stariji to nisu radili prije, pa ni
sada nede. Ti starci a i nanogi uplivni ljudi u selima, koji to
obično radi svoje koristi čine, smetaju jako uvedenju modernih
i naprednih ustanovah i posala.


Sa pošumljeujem krasa počelo se je u obim županijama,
kako smo spomenuli, još za doba carice Marije Terezije i to
na primorskom krasu, ali nesistematično, bolje rekud nikako,
a nastavilo se nesistematično po bivšoj krajiškoj vojnoj upravi.
Tako je vele nastao Laudouov gaj u Krbavskom polju, Jasikovac
i Budački gaj kraj Gospida, borici kod Medka, Korenice
i t. d. U Primorju počelo se intenzivaije raditi počam
od godine 1878., kada je ustrojeno provizorno nadzorničtvo za
pošumljenje krasa u Senju, koje je godine 1881. počelo pošumljivati
i obdinske pašnjake. Površine za pošumljivanj > odredjene
bile su redovito zidom opasane, te naravno i umjetno
pošumljivane ved prema stručnoj spremi dotičnog šum. ("inovnika,
kojemu je nadzorničtvo povjereno bilo. Uspjeh je pri
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 13 —


ličan, ali žiteljstvo je nezadovoljno. Cieli rad je ali u glavnom


nesistematican i nema prave zakonske podloge, dapače ima i
takovih stvari, kojima bi se dalo sa gledišta postojećih zakona
prigovoriti.
Jednom riečju kod nas se nije razvila metoda o uspješnom
pošumljenju krasa.
Pošto je ali mogude od krasa samo onda korist imati,
ako šumom obrašten bude, jer onako gol nikakove skoro koristi
ne daje, nuždno je proučiti, da li je to u obde mogude
postidi, te ako jest, pronađi način kako da se to učini. U Bosni,
Hercegovini ili u Crnoj gori zaludu demo ga tražiti, jer se tamo
na tom polju ništa počelo nije raditi. U Dalmaciji počelo se
je naravnim pošumljivanjem tek u novije doba na isti način
kao i kod nas u Primorju.


Kranjske ali kulture oko Sv. Petra, te Istarske jesu eklatantan
dokaz, da je posumljenje krasa još samo pitanje vremena
i novca.


Istina je, što je i dr. Fil. Kramer u svojoj razpravi »da
li je mogude kras šumom zasaditi" dokazao, da naime [trošenjem
čistog vapnenca ne nastaje plodna zemlja, te se on
kao takav pošumiti dao uebi; ali smo u opisu sadanjeg krasa
spomenuli i to, da bi se u takav kras mogao možda ubrojiti
samo onaj sa pločastima slojevima, dočim da je sav ostali
kras, jer u svojim pukotinama još dosta zemlje imade, sposoban
za šumsku kulturu.


Spomenute kranjske i istarske kulture ni nisu zapravo
više kulture, nego upravo prave pravcate krasne odrasle borove
šume, u kojima se je ved prema starosti i dobroti stojbine
nagomilala i po 20 cm. debela naslaga humusa od sagnjitih
Cetina. Ima u njekima borida do 10 mt. visokih, 20—30
cm. debelih, a razmaknutih 2—2-5 met. jedan od drugoga. U
hladu tih borida i pod njihovom zaštitom raste ved nova bududa
kraška šuma.


Duž ciele željezničke pruge Ljubljana—Trst protežu se
takovi nasadi, te oni sada umjesto prvašnjih plotova i zidova
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 14: —


služe za obranu od sniežaih nameta. U nasadima kod obeliska


blizu mjesta Obdina nad Trstom mora se i stručnjak diviti, te


sam sebi nevjeruje, kako šuma raste takorekud iz čistog ka


mena. Šunka šuma i Ćuk šuma kod Reifenberga, a nada sve


nasadi na Osojniei kod sv. Petra jesu krasna dokazala, da se


kras pošumiti dade.


Tamošnjim stručnjakom uspjelo je dakle pronađi metodu


kako treba raditi da se gole kraške stiene opet zazelene onako,


kako su možda njekada bile. Sto oni mogu možemo i mi.


Istina je.´ da je kod njih i podneblje blaže, da su imud<
tvene prilike žiteljstva bolje, da im kude nisu tako raztrešene


kao kod nas na krasu, da narod ima dosta zaslužbe po raznim


tvornicama i prodajom domadih proizvoda i t- d.


Kod nas de po tom i podizanje šume idi polaganije i


teže, a žiteljstvo će se morati stegnuti.


Stoga de mjerodavni faktori, a naročito naš šumarski


odsjek imati težku zadadu da nadje puteve i sredstva, kako


de se kras što prije pošumiti, a uz to žiteljstvo što manje


trpi ti.


Na žiteljstvo de se morati uzeti osobiti obzir ved stoga,


što je ono kadro mnogo stvari pomodi ili odmodi. Nede se


se smjeti zaboraviti kako smo to \ed naprvo dokazali, da sa


danji stanovnici krasa nisn njegovo zakrašivanje skrivili, možda


jedino nebrigom bivših upravnih vlastih samo devastaciji šuma


pripomogli.


Stoga na njih nede smjeti spasti naročito novčani teret.


Ta misao vodila je i Njeg. Veličanstvo, koje je svojom na


redbom od 15. srpnja 1881. o ustanovljenju i upravljanju vanrednih


dohodaka hrvatsko-slavonske Krajine, o svrhah u koje se ti do


hodci upotrebljavati imadu i o načinu toga upotrebljivanja, od


redilo, da se pošumljenje krasa ima provesti iz posebne u tu


svrhu stvorit se iraajude zaklade od jednog diela krajiške invest.


zaklade.


Kako se odgajaju biljke, kako se postupa kod same
sadnje i budude njege sastojiua, a ponajpače kako treba urediti
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 15 —
iposjedovne odnošaje, organizirati šumaraku službu, te urediti
pitanje paše i naknaditi žiteljstva gubitak pripadajudib mu


užitakah, opisati ću u slijededim odsjecima.


Gradivo za to crpio sam što iz vlastitoga izkustva, sto iz
stručne literature o tom pitanju, a glavni vrlo važni dio istih
imam zahvaliti susretljivosti tršćanskih, istarskih i kranjskih
šumara naročito g. g. šum, nadsavjetniku Pucidu, savjetniku
Miroševidu i Rubii, te drugom njihovom podčinjenom osoblju,
koji su mi, kad sam radi proučavanja toga predmeta u listopadu
godine 1908. sa g. kr. zem. šum. nadz. St. Fetrovidem
u Kranjsku, Trst i Istru izaslan bio, svom pripravnošdu na
ruku išli, za koju uslugu budi im ovim putem još jedanput
najsrdačnija hvala izrečena.


II. B i 1 j e V i š t e.
Na krasu je saisona za sadnju vrlo kratka, a vrierae se
znade vrlo naglo promjeniti, danas je liepo i vedro, a sutra
već znade snijeg zakijati. Ima predijela gdje se vegetacija budi
ved u veljači, a ima ih i takovih, gdje snijeg leži i do konca
travnja. Kad snieg okopni znadu nastupiti liepi i topli dani,
ali znade se i nadati bura te švijukati po ciele tjedne. Dogodi
se i to, da je u jednom predjelu liepo i toplo, a njekoliko
kilometara dalje da zatrpa snieg sve privozne puteve i ceste
tako, da prodje po njekoliko dana dok se snieg prekida i
promet otvori.
Obično je u glavnom tako, da poslie sniega nastupe
topliji dani i južno vrijeme sa kišom i ved za par dana sve
drvede potjera, procvjeta i prelista.
Kišovito vrieme traje takodjer samo njekoliko dana. a
kad kiša prestane nastupi suša sve do jeseni.
K tomu je vedi dio krasa, može se redi skoro sav, daleko
od svjetskog prometila željeznice. Stih razloga je neobhodno
nuždno, da se na krasu prema mjestnim klimatskim i prometnim
prilikama, osnuju biljevišta i biljke uzgajaju u vlastitoj
režiji.
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 1 li Ođim
toga nuždna su vlastita biljevišta i radi toga, što
biljke za sadnju na krasu moraju imati stanoviti oblik stabljike
i žilja, jer inače biljke ma i liepe bile, uspjeti nemogu.


Stoga kupovne, ili za sadnju u drugima blažima predjelima
opredieljene biljke, nisu za kras.


Biljke za kras moraju imati kratku, čvrstu i zdepnastu
stabliku, a kratko ali čupavo žilje. Kupovne biljke imadu redovito
liepe duge stabljike i dugačke žile, jer su opredieljene
za sadnju u dobroj dubokoj zemlji i za predjele u kojima
vjetar negospodari često. — U stranim biljevištima znadu
biljke tjerati ved u sav mah, dočim na krasu vegetacija još
zimski san spava. Kad se na krasa život budit počima, nisu
vise biljke iz stranih biljevišta za sadnju sposobne.


Dogodi li se da je vrieme u onom kraju gdje se biljke
uzgajaju, podjednako sa vremenom kraškoga kraja, gdje če
se biljke saditi, to se opet Često puta nemogu dovesti, jer su
prevozni putevi sniežnim nametima zatrpani. Dovezu li se biljke
a medjutim okrene bura ili medava, opet je sadnja onemogudena.


A koliko tek trpe biljke od prevažanja, naročito uslied
pakovanja. Prispiju mlohave i sparene, a onda žalibože truda
i troška.


Sve da bi se i dobile iz stranih biljevišta dobre biljke
mora se računati i stime, da se za biljke mora dosta platiti,
a nije na odmet da taj novac u zemlji ostane i siromašnim
žiteljima pruži zarade.


Najbolje je stoga osnovati vlastita biljevišta, jer se onda
ne samo odgoj biljka nego i vadjenje njihovo, odpremanje
i sadnja može udesiti prema mjestnim prilikama i potrebama.


— Veličina biljevišta ravna se prema površini, koja de se
godimice zasaditi u onom predjelu, za kojeg je biljevište opredjeljeno.
Za ličko-krbavsku i modruško-riečku županiju trebati de
prema tomu osnovati toliko biljevišta, koliko ima giavnilr
kotlina.
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 19     <-- 19 -->        PDF

- !7 —
Opisati du ovdje u kratko poslove u biljevištima, te iztadi
samo one stv&ri, koje su za kraške prilike važne. Ostale, potanje
stvari o biljevištima, nadi će čitatelj obširno opisane u
knjigama o uzgoju drveća, naročito u poznatoj Hejcrovoj
knjizi »Der Waldbau«


Zemjište . Najbolje je zemljište odmah kupiti, jer je zakupnina
redovito visoka, a ima se često neprilika sa zakupodavcem
kada se zemljište u zakup uzme. Zemljište de i onako
trebati kroz puno godina, meliorirati de se, a kad nebude više
trebalo, dobiti de se za njega isto toliko ako ne i više, nego
što se je za njega dalo.


Ako je mogude neka se nabavi zemljište blizu vode, jer
je ta za poljevanje u biljevištima na krasu vrlo nuždna.


Zemljište neka bude ako je mogude horizontalno, ili ako
nije, neka se odmah c i e 1 o izplanira u hoi´izontalne terasse.
To je nuždno stoga, što je postepeno planiranje zemljišta s
neprilikama skopčano; IJi de za uzgoj biljaka biti premalen
prostor na onom komadu, koji se stanovite godine planirati kani,
ili je onaj komad kamo se zemlja prenesti kani biljkama zaposjednut
pak se onda planiranje mora odgoditi, a takove neprilike jako
smetaju sustavnom obdjelavanju biljevišta.


Ograda . Biljevište se mora svakako ograditi da blago


u nutra ne može, jerbo i najmanja vrst blaga, dapače makar


i samo jedan komad istoga u nutra slučajno zašao, može na


činiti vrlo puno kvara. Obzirom na to, što de biljevište mnogo


godina služiti, najbolje je ograditi ga makar i samo jedan«


metar visokom ogradom od pletene žice, pričvršdenom na stu


pide iz betona. Takova ograda dugo traje, a dade ee u slučaju


potrebe prenasati i pomicati. Obični pleteni plot ili tarabe


stoje doduše na oko nješto manje, ali treba ih svaki čas po


pravljati i obnavljati, te tako tekom vremena stoje faktično


više nego ograda iz žice.


Spremište . U biljevištu je neobhodno nuždno imati


kakovu sobicu za spremanje orudja, sjemenja, vreća i dr.


stvari, a dobro je imati i kakovu sušu, u kojoj mogu radnici
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 18 —
za ki^ia vremena pakovati bitke. Oradje neka bude vlstni´tvo
biljevista.


Gnojenje . Zemljište~le mora kod prvog rigolanja dobr
> {.ognojiti, a kasnije se gnoji kod svakog sijanja. Kod preštihavanja
mede se po aru 0*6 m^ stajskog gnoja govedjeg i 1
m^ komposta. Kompost se pravi tako, da se na uješto ko^o
nagnutoj ploči od betona naslaže govedjeg djubra, strugotina sa
puteva, trave- od pljevitbe i. t. d., te se ta smjesa već prigodom
slaganja pospe živ; u vapnom i žešee zaljeva vodom. U,-lied
vlage i žestine vapna sprhne takova smjesa i daje izvrstan
gnoj. Osoka se uhvati u betoniranu jamu, te se upotrebljuje
takodjer za gnojenje ili zaljevanje. — vidi sliku:


Obradjivanje. Zemljište se preštihava 25 30 cm.
duboko i pograblja. Gredice se prave dugačke 10 ili 20 metara,
a široke 1-20 met. Putići izmedju gredica 25 cm. Prigodom
sadnje ugazi se svaka gredica ponješto sa strane tako, da
konačno ostane njezina prava zasijana širina 1 metar. Više
gredica čini jednu tablu, koja je okolo na okolo obrubljena sa
30—50 cm. širokim rubom. Svakako je dobro gredice praviti
jednake veličine i širine npr. 10 ili 20 m^, jer to dobro dodje
kod popriličnog brojenja biljka, kod opredjelivanja množine
sjemena i. t. d.


Rubovi mogu se radi Ijppote zasaditi đrvećem ili ružami,
no ne gusto, jer biljke nepodnašaju jaku hladovinu.


Sijanje . Sjeme se sije u proljedu, a naručuje već u
prosincu ili siečnju, da se može prokušati, i da bude pripravno
čim se biljevište obradjivati počme. Sjeme dolazi poštom u
paketima od 5 kgr. Doprema poštom dodje nješto skuplje
nego doprema željeznicom ili parobrodom i dovažanjem od
stanice sa kolima ili putem odpremnika, ali za to je ipak
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 19 —


bolje, jer sjeme prispije na vrieme, putem neće pokisnuti, vreče
poderati, ukrasti i. t. d.


Kad sjeme prispije mora se iz vredica izvaditi i svaka
za sebe dobro promiešati, radi toga, što se dogadja da trgovci
sjemenja znadu na dno ili na vrh vrećice metnuti staroga
ili nevaljanoga sjemena, uslieđ česa nakon sijanja njeke
gredice dobro ne klijaju, a njeke budu jako plošive ili dapače
sasvim prazne. Mješanjem se tima plješiuama predusretne.


Njekoji običavaju ved prigodom uaručbe sa trgovcem
sjemenja ugovoriti, da de mu se sjeme tek nakon klijanja i dokazanog
uspjeha klicavosti platiti. To je dobro, no trgovac
uviek može prigovarati, da nije dobro sijano, da nije zaljevano
i t d, a onda nastane parnica. Drugi opet običavaju prokušati
klijavost sjemena u klijalištu, te ako ima pogodjeni postotak
klijavosti, onda se sjeme plati.


Ovo je držimo bolje nego prvi način, jer ako np. trgovac
u slučaju prigovora kupca nede da cienu razmierno snizi prema
polučenom manjem postotku klicavosti, može mu se još uviek
cielo sjeme vratiti. Klicavost je najlakše izpitati analogno načinu
klijanja u »Liebenbergovom klijalištu.« U kakovu četverouglastu
5—10 cm. duboku posudu ulije se vode, preko posude metne
njekoliko limenih, drvenih ili staklenih prečka 2—3 cm. širokih,
preko istih metne se bugačica tako, da joj krajevi u vodu
sižu, a sjemenja gore na bugačicu metne se na svaku prečku
iz raznih vrečica i sve poklopi kakovom posudom. Za 8 —14
dana klija sjeme i može se proračunati postotak klijanja i
prosuditi, da li je sjeme novo ili staro Izpostavi li se da u
kojoj vrečici sjeme nevalja, to se od trgovca zatraži razmierno
sniženje ciene, ili se povrati sjeme.


Ti postotci služe takodjer za ravnanje glede gustode si


janja, te se bolje sjeme sije redje, a gore gušde, ved prema


razmjerju postotka klicavosti.


Pošto se sjeme mora svake godine prokušavati, dobro je


dati si načiniti Liebenbergovo klijalište iz lima sa zaklopcem,


koji je na vise mjesta luknjicama providjen,, da zrak ima


sjemenu pristupa. *
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 20 C,
kr. biljevište u Ljubljani ugovara sa trgovcem (Stainerom
iz^Wienerneustadta) da sjfme crnog bora ne smije po-ticati
od stabala na otoku Braču u Dalmaciji, nego od stabala
iz Austrije, jerbo da dalmatinsko sjeme daje grbava i
kržljava stabla. Istarski stručnjaci nedjelo toga mnijenja, te
vele, da će kržljava stabla, kojih kržljavost se sjemenu pripisuje,
prije poticati od zareznicima napadnutih ili usljed snjegoloma
iznakaženih stabala. Takova stabla često izgube vrh,
a onda se koja druga grana izpravi i raste u vis mjesto vrha,
ali stablo ostane ipak grbavo i kržljavo.


Neznamo komu bi dali pravo. Ta stvar sjedne strane
još kako valja iztražena nije, a s druge strane austrijskog sjemena
ima prema prodji malo, te se je vrlo teško očuvati od
primjtsa. Kad bi stajala tvrdnja kranjskih strukovnjaka, bilo
bi sa finuncijalnog gledišta bolje austrijsko sjeme kupovati, jer
se zdrava stabla koja iz takvog sjemena nastanu, bolje unovče,
no pošto se bor eamo prolazno uzgaja i to u svrhu, da se spadanjem
njegovih iglica tlo popravi, a obje vrsti bora to jednako
dobro čine, držimo da sa ovog gledišta, koje je odlučujuće, nije
nuždno toliko se na provenienciju sjemenja crnog bora obazirati.


U Istrijanskim biljevištima se sjeme prije sjetve u ustajauoj
vodi umoči, doČim u kranjskima ne, jer da nije nuždno.
Držimo da je močenje dobro, osobito ako je sjeme starije, j6r
ono treba dugo dok klija ako se prije ne namoči. Tim zatezanjem
klijanja gubi se dosta na prirastu biljkah, koje i onako
na krasu kroz godinu malo vremena za rastenje imadu. Čeka
li se dugo na klijanje, to s6 gredice otrave i moraju se plaviti
u najgore vrieme, a to je baš onda, kad sjeme klijati počme,
što je za klice štetno. Pošto se i onako sije kod ljepšega vremena,
to je nade da 6e takovo vrieme dulje potrajati i
sjeme bez zapreka niknuti modi. Treba li dulje vremena za
klijanje, može lahko udariti bura ili kiša — te klicama naškoditi.


Kako dugo da se sjeme moči, neka si svatko sam ustanovi.
Njekoji preporučuju npr. za bor dva dana močenja, za
ariš osam dana i t. d. no to nije uviek iednako, pak bi se
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 21 —


moglo dogoditi, da se puno sjemena pokvari jer jr> prerano


namočeno, ili pako da se dovoljno nenamoči ako je sjeme
staro ili ima tvrdu koru.
Vrieme močenja opredieli se tako, da se u čaši namoči
sjemenja i promatra u kojem će razdobju nabubriti tako, da
se pod noktom mekanost njegova osjeda. Prema tako ustanovljenom
vremenu moči se tolika množina sjemana, kolika de
se onaj dan zasijati moći, na koji dan se sijati kani.


Iskusili smo sami da sjeme jedne te iste vrste drva treba
kadkada samo dva sata, a kadkada i dva dana da se valjano
namoči. Stoga oprez. Grdje se je bojati da bi sjeme mogli
vrepci i žutelice izčeprkati, dobro je sjeme uvaljati u raztopini
rumenice (meunige).


Namočeno sjeme se razgrne da se osuši, a dobro je u tu
svrhu primjeŠati mu suhe prašine ili pieska, jer se onda brže
suši. Količina sjemena po aru označena je u svakom šum.
kalendaru. U biljevištima se običaje po aru čiste zasijat se
imajude površine (bez putića:) zasijavati crnoga bora 6*7 kg.,
smreke 5´5 kgr. ariša 10 kgr.


Sjeme se sije strojem ili rukom.


Sa strojem se mogu sijati samo one vrsti sjemena, koje
nemaju krila. Količina sjemena, koja odpada na jedan jarČić odmjeri
se, a zatim se pokusom ustanovi koji se otvor na stroju za sijanje
za tu količinu rabiti ima. Strojem se radi brzo i jednolično.
Za ručnu sjetvu rabe se sijaće daske sliededeg oblika:


Po našem mnijenju mogu se te daske rabiti samo u vrtu
gdje je prhka zemlja i gdje su gredice skroz ravne, inače ako
to nije, onda redovito jarčići ne izpadnu cieli, nego im manjkaju
pojedini dielovi pa se mora prstima popravljati.


Gdje je zemlja ilovastija i neravnija bolje je rabiti sijade
letvice:
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Iste se sastave prama slici od običnih letava. Letvice se
polože preko gredice i nješto zašiljenim komadom drva potegnu
jareidi uz same letvica kojih 3 5 cm. duboko.


(Nastavit de se)


Kružni sijek.


Od šumarnika Franje Brodika u Rožnovu, Moravska Napisao H. PlešaKosinjković,
šumar.


U broju 16. uvaženoga časopisa „Oesterreichische Forstund
Jagd-Zeitung" od 17. travnja 1908. broj 1320. izišao je
medju uvodnim člancima i članak »Der Kreisschlag« iz
pera šumarnika Fr. Brodika.


Držim, da će duhu hrvatskoga jezika prijevod te njemačke
kovanice i njezinoga značenja sa našom naslovnom kovanicom
„Kružni sijek" najbolje odgovarati, pa ču taj naziv kao takav
i nadalje pridržati.


Kružni sijek je u našem šumogojstvu, a i u našem domaćem
strukovnom knjižtvu u teoretičnom pogledu skroz nepoznat.


Pročitavši i pomno proučivsi spomenuti članak, odnosno
sam način izvedenja toga sijeka i njegove prednosti, došao sam
do zaključka, da bi se isti sa dobrim uspjehom mogao i kod
nas u njekira krajevima i kod njekih šumskih gospodarst/a
provadjali.