DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 394 -
Ako je takovo osamljenje u shodno doba provedeno, ne
treba se bojati ni elamentarnih ošteživanja. U ostalom valja
nastojati i o totn, da se udebljanje ma i na uštrb porasta u
visinu unapredi, a to je samo ovim putem mogude. Ved za
vrieme oblikovne dobe moramo nastojati, da razdioba za život
sposobnih stabala po cijeloj površini po mogudnoati bude
jednaka^ te da se pravodobno stvori arišu odgovarajudi sklop.
U oblikovno doba mora krošnja dosizati do polovice visine
stabla, držed to pred očima, lahko se može onda i to prosuditi,
kada moramo sa proredom započeti. Nakon toga pako
možemo onda sastojinu razmjerno dosta dugo samoj sebi prepustiti,
a moramo se s istom i opet tek onda opet baviti,


kada se je krošnja dosta visoko podigla, te kada porast u
visinu počne padati, onda počima naime nuzgredna sastojbina
napredovati. Ako li je tada porast u visinu još velik, onda
je nužno jako proredjenje, koje se može prigodice i na polovicu
stabala protezati, a da se time zahtjevani razmještaj ponovno
poluči.


Ako je medjutim razdoblje porasta u visinu već minulo
te se po tome novo sklopljeuje sastojine ved očekivati ne može,
onda se smije proreda samo umjereno provesti t. j . tako da se samo
odstrane ona stabla, koja sječivu dobu predvidno doživiti nede.


U nepravilnim sastojinama, u kojima je vladajuda stabla
vrlo lahko razabrati, jest postupak mnogo laglji. — Pojedina
bolje uspjevajuda stabla nisu ovdje za druga opasna, dapače
ova su kao podjedno najdeblja stabla, mogu smatrati jezgrom
sastojine. Za vladajuda se stabla, ako ih u dovoljnom broju
imade, ne treba takorekud dalje ni brinuti, jer ona i onako
uvjek postignutu svoju pretežnost. u mješovitim sastojinama
pridrže. Ako bi se pako ova stabla u sastojini nalazila u
vladajudim hrpama, onda moraju se svakako prorediti i to po
onomu postupku, o kojem smo ved kod jednakih sastojina razpravljali.
A to je i naravno, jer se u govoru stojeda vladajude
hrpe moraju ovdje smatrati posebnim jednakim sastojinama.


Glavna temeljna načela uzgoja čistih ariševih sastojina


jesu dakle sliededa: