DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 390 —


Izbor ostaviti se imajudih stabala mnogo je laglji u nepravilnim
sastojinama, ali zato ipak njihova proreda nije svrsi
shodna. U nepravilnim sastojinama listača i bora imaju se
najkraća a ne najjača stabla uzdržati, jer ako i jedno stablo.
unatoč sklopu nadkrili svoje jednodobne susjede, to je ovo samo
dokaz za dobrotu tla i za vrstnodu odnosnoga stabla, pa je po
tom vjerojatno, da de ono i na dalje ostati kao vladajuće stablo.
Bila bi medjutim pogrieška takova stabla ved u mladoj dobi
osamiti, oaobito velika je pogrieška, ako to uzsliedi u dobi
najvedega porasta u visinu, jer takova stabla redovito i bez
posebne pomodi izrabe prednost, koju im taj njihov ođrast u
visinu pruža. Kod listača bi takovo drvlje, da ga naokolo
osamimo, izgubilo svoju sadanju vodedu ulogu.


U nepravilnim sastojinama omorike, ariša i jelve moraju
se izabrati najjača slobodno stojeća stabla, kao takova, koja de
se uzdržati, ali to okolno proredjivanje de biti samo onda potrebno,
ako prirast krošnje u duljinu brzo počima padati, da
time onda unapredimo udebljanje, osobito ako se ovo riedjenje
izvadja u razdobju najvedeg porasta u visinu.


Najveći uspjeh pokazuje proreda glavne sastojine (Hochdurchforstung)
u mješovitim sastojinama, jer ovdje možemo
prednost dati jednoj stanovitoj vrsti drveća n. pr. arišu pred
omorikom, ili hrastu pred bukvom.


Ovaj način prorede glavne sastojine francezkoga je porekla,
a provadja se osobito kod uzgoja mješovitih sastojina, jer pri
tom mogu pojedina stabla ojačati, a ne moramo se uz to boriti
ni sa potežkodama izbiranja.


Obdenito može se dakle kazati, da potreba oslobodjenja
svjetlo zahtjevajudih vrsti drveća u zasjenu trpećim sastojinama
onda nastane, čim svijetlo zahtjevajude stabalje prestaje biti
vladajude. Vrieme početka proreda ovisi od tvorbe debla uzgajati
se imajude vrsti drveda.


Proreda, koja se temelji na načelu jednakoga
prostora tla, za svako pojedino stablo
neima onih mana prijašnjega načina uzgoja, koje mane, kako