DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 375 dočiv
se 0 posvemasaoj neopravdanosti te podvale, odlučao
ustao protiv provedbe toga nauma. A da je on u tom imao i
doista pravo, dokaz su, oni milijuni, što su baš nedavna, iza
smrti velikoga biskupa, u korist zemlje i naroda unišli veleprodajom
tek samo najstarijih, ved davno prezrelih sastojina,
ondašnjih po gornjem navodno ved pred više decenija, posve
opustošenih i zatrtih šuma.


Uzimajudi sve netom spomenuto pravedno u obzir, neima
dvojbe, da i Franji Cordasidu, tom po naravi dobričini i poštenjakovidu
u pravom smislu rieci, koji ako nije mogao ved nikako
pomoći, nije sigurno nikomu nikada ni naškodio, svakako
takodjer spada i u kolu po narod naš i domovinu zaslužnih
šumara — dostojno mjesto i harni spomen.


O uzgoju sastojinah.


Saobćuje : Pavao Dianovszky, kr. držav. šumarnik.


C. i kr. cumarski nadsavjetnik A. Schiffel, objelodanio
je u svezku 8—10 »Centralblatt f. d. ges. Forstwesens« g. 1906.
osobito sa praktičnoga gledišta zanimivu razpravu »O uzgoju
sastojina«. U toj razpravi nalazimo važnih i dobrih uputa, kako
strukovnjak mora da postupa u praksi, uzgajajući sastojine,
s obzirom na bioložka i iaa svojstva glavnih vrsti drveda. Pisac
skromno iztiče, da mu nije namjera stručnjakom podati nove
stvari ved da je samo rad da sumarno i sustavno, na
temelju vlastitih opažaja predoči ono temeljno i šumouzgojno
znanje, na koje su stalno ved i drugi naišli, ali ako i jesu
ta svoja izkustva u praksi i upotrebljavali, držali su ipak suvišnim,
da ista učine i drugima pristupnim. —
Po mojemu mnienju učinio se je Schiffel svakako zaslužnim
tim je, da tu svoju lazpravu objelodanio, u kojoj nam
potanko saobduje mnogo važnih činbenika u pogledu uzgoja
sastojina, te što se još osobito iztaknuti mora, i o uplivu istih
na glavne vrsti drveda. Time je on vrlo veliku uslugu učinio,
praktičnim teoretičnim iztraživanjima često vrlo daleko stojedim
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 376 —


šumskim gospodarom, a osobito pako strukovnjacima početn
cima.


Akoprem bi vrijedno bilo, da se cijeli taj članak u prevodu
saobdi, držim ipak ved i to dovoljnim, ako slieded samo
smisao, bar u obširnom izvadku ovdje saobdim glavni sadržaj
istoga, iztičudi pritom napose one dielove, koji su i sa gledišta
našega domadega šumskoga gospodarstva zanimivi i praktični.


I.
Temelj uzgoja sastojine jest postojedi obli k sastojin e
(Bestandesform); pa stoga o tom razpravlja i Schiffel ved
odmah u prvom poglavlju svoga članka.


Glavni činbenici oblika sastojine jesa stojbina i vrst drveda,
pošto u prvom redu od ovih ovisi i t. z. »habitus šume«.
Kod zadane stojbine, ne može se uplivati na klimu, osobito
pako ne na temperaturu i oborinu, dočim su površina tla,
gibanje zraka, voda, zatim kemiČka, fizička i mekanička svojstva
i pokrivala tla, ipak podvrgnuti, ako baš i samo u maloj
mjeri, uplivisajudim mjerama, koje mogu na oblik sastojine
uplivati i promjene prouzročiti.


Raznolikost sadržaja humusa stojbine, prouzrokuje u pogledu
razvitka kod mladih sastojina velike razlike. Kasnije
pako uplivaju više na oblik sastojine kemička, osobito pako
fizička i mekanička svojstva stojbine i svjetlo.


Vrst drveta upliva u dvojem smjeru na oblik sastojine.
Pojedine vrsti drveća, stavljuju s jedne strane različite zahtjeve
na fiziČna svojstva tla, a opadanjem lišda i sklopom krošanja;
s druge strane biološka su svojstva pojedinih vrsti drveda tako
različita, da je njihov razvitak i u svakom pogledu odgovarajudoj
im stojbini, napose kod mješovitih sastojina uvjek drugi
i opet drugi, a po tome i njihov oblik. Zahtjevi raznih vrsti
drveda na tlo jesu vrlo različiti: o tome nam najbolje orientiranje
mogu pružiti promjene u razvitku korenja istoga na
različnom tlu; jer kao što na razvitak krošnje drveda uplivaju
svjetlo i tlo, tako u liva i na oblik korenja dubljina tla, spojnost
i sadržaj vode u tlu.
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 377 —


Tako se na primjer korenje bora, omorike i bukve, može
razviti u nizini slično onomu od jele, akoprem ove vrsti drveća
i na redovitoj njihovoj stojbini ne imadu osobito razvitu žilu
srčauicu.


ListaČe zalitjevaju u obde više etapne snage od tla, dakle
i više vlage; pa zato kod njih mjestne promjene u jakosti
tla i vlage prouzrokuju i u obliku sastojina znatne razlike. Da
li je ova razlika posliedica kakvode tla ili vrsti drveća i sklopa,
to upliva svakako i na one uzgojne mjere koje se u interesu
valjanog i dobrog gospodarstva pred uzimati imadu, jer de u
prvom slučaju nastati nazadak u porastu pojedinih stabala
(koji se nedade promjeniti), dok se u drugom slučaju ipak može
zlu pomodi odgovarajudom proredom.


Sa gledišta uzgoja sastojina važne su još i one razlike,
kojima se uzroci imadu tražiti u načinu pomljadjivanju snme
i u biološkim svojstvima drveda.


Cim je stojbina bolja, tim prije se i mladikovina sklopi,
predmjevajudi u ostalom jednake odnošaje, a tim đulja je i doba
najvedega sklopa. Tumačimo si to u vrlo kriepkom prirastu na
dobroj stojbini.


Uzgoj se sastojine po piscu može nazvati
uredjivanjem sklopa, pošto stvaranje i oblik
debla stabla ovise od sklopa. Vrlo je važno znati prosuditi
i to, kada je stalna vrst drveda u stanju na danoj stojbini, najlaglje
opet naknaditi u sklopu nastale praznine, jerbo od toga
ovisi onda i vrijeme t. zv. uzgojnih proreda (Erziehungshiebe.).


Ovo svojstvo drveda stoji osobito u savezu sa njihovim
zahtjevom pram svjetlu. Cim jednom počima uginude zasjenjenih
grana, uslied pomanjkanja svjetla, onda počima i porast
u debljinu zaostati, a to traje onda sve dotle, dok uslied uginuda
pojedinih stabala, preostala debla ne dobe i opet dovoljno svjetla.
Glavni činbenik oblika i razvitka sastojina jeste raznoj gustodi
sklopa odgovarajude svjetlo.


Medju svjetlo zahtjevajudim vrstmi drveda nalazimo riedko
kada, što se visine drveda i sklopa tiče, tako nepravilne sa
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 378 —


stojine, kao što kod sjeau trpedih vrsti, pošto prve usahnu, ako
su potištene, pa tako onda i naravnim putem nastane svakoj pojedinoj
vrsti drveda odgovarajući sklop, dok nasuprot sjenu trpede
drvede svoju životnu snagu vrlo dugo još i pod onim
vladajudim drvedem, koje isto podtlacuje, pridrži.


U mješovitim sastojinama ona je vrst drveda manje svjetla
zahtjevajuda, koja se uzdrži i u postranoj sjeni inih vrsti drveda,
a iz toga se može onda deducirati to glavno pravilo, da
se u mješovitim sastojinama moraju svjetlo


zahtjevajud e vrst i drved a prij e podsadit i od
sjenuzahtjevajudih .
Nu ovdje igraju još i ine njeke okolnosti stanovitu ulogu,


koja na buduće stvaranje sastojine upliva, a osobito to vriedi
za kakvoću tla, s toga je i najprobitačnije, da se
uzgoj mješovitih sastojina ne provadja pojedince
nego hrpimice.


Glede mjere zahtjeva svjetla, ustanovljuje pisac za pojedine
glavne vrsti drveda sliedeei red: ariš, breza, jošika, bor,
hrast, jasen, brest, joha, lipa, javor, omorika, bukva te konačno
jelva.


Zadaća je uzgoja sastojina naravski u prvom redu ta, da
po mogućnosti proizvedemo što dulju i što vrijedniju deblovinu.
Pri tom pako je glavni činbenik, biologićnim svojstvima
drveda u svemu odgovarajudi sklop, jer od ovoga ovisi ne samo
sto mogudi dugotrajniji porast stabla u visinu, ved on na pr.
listače sili i na što uzpravniji uzrast.


Iz iskustva znamo naime, da koli listače, toli i četinjače
gube dolnje grane, ako im sklop u svakom pogledu vrsti drveda,
dobi i stojbini odgovara. Uredjenje sklopa je dakle ono
sredstvo, pomodu kojega možemo uzgojiti dugačku, uzpravnu
deblovinu, a po mogudnosti i najveću drvnu gromadu


Nu vriednost drva ne odvisi samo od ovih uvjeta, nego
kako je to u obće poznato, i od veličine promjera debla, dakle
uzgoj sastojine iraade još i tu zadaću, da i porast u debljinu
pospješuje. .
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 379 --
Pošto se pako drveće rastade u slobodnom položaju brže
udebljuje, nego li u sklopljenom, nuždno je, da se i odnošaj
izmedju ovih dviju oprečnih činbenika uredi.


Uredjenje to pako zahtjeva mnogo njege, budud se pri
tom osim na stojbinu, dobu i vrst drveda mora u obzir uzeti
i porast u visinu i razvitak krošnje.


a) Porast u visinu jeste vlastnost vrsti drveda i dobe.


Svjetlo zahtjevajude vrsti drveda rastu u mladoj dobi brzo
u visinu, sjenu zahtjevajude u obde polagaaije. Sveukupni cin.
banici, što uplivaju na porast u visinu, nisu još znanstveno dovoljno
osvjetleni, ali se zato ipak sama za uzgoj sastojina
važna pravila, mogu ved i iz jur poznatih izkustvenih činjenica
deducirati.


Kod svake vrsti drva postoji jedno stanovito razdobje, u
kojemu je porast u visinu izrazito veći, nego li u prijašnjoj, ili
u sliededoj dobi. Početak i svršetak ovoga razdobja je posljedica
vrsti drveda, sklopa i dobe.


Kod četinjača, upliva sklop manje na porast u visinu nego
li kod listača. U starijim četinjastim sastojinama se u sklopu
nastala prekinuda teže popunjuju, nego li u Ustavim šumama,
pošto je kod ovih produljenje krošnje i razvitak proširenja —
putem adventivnih pupoljaka — mnogo manje, nego li kod
prvih.


Listače se brzo sklope, nu zato ipak i kod njih više
slobodan položaj prouzrokuje polaganiji porast u visinu. Prekinude
odgovarajudega sklopa kod listača u višoj dobi, može
biti skopčan i s prestankom porasta u visinu.


U sklopu nastala ili stvorena prekinuda prouzrokuju kod
četinjača, obratni pojav nego li kod listača, jer one ovdje pospješuju
porast u visinu.


Da se optimum porasta u visina, nalazi izmedju potpunog
sklopa i slobodnog položaja, to je vrlo vjerojatno, nu dokazano
to uvjek još nije.


Kod svake je vrsti drveda od najvede važnosti trajanje najvećeg
porasta u visinu, po vrijeme kao i intenzivnost vodjenja
uzgojnog sjeka u sastojini.
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 380 —


Svaka vrst drveda pridrži doduše fizioložki svoj posebni
porast u visinu na svakoj stojbini, ali je zato ipak absolutna
mjera istoga po atojbinama vrlo različita.


Ne odgovara li njeka stojbina jednako dvijema ili više vrstima
drveda, onda se ne može ni uiapred znati kakovo će
im biti medjusobno snašanje u pogledu porasta u visinu.
Zato se ne može unapred urediti ni način, vrijeme i trajanje
uzgoja sastojine, ved se ovaj mora danim okolnostima prilagoditi,
uz to se uviek ima promisliti i to, nije li bolje, u mjesto
da sa znatnim troškovima skupčano uzdržanje, koje vrsti drveda,
u mješovitim sastojinama putem njege i putem odgovarajućeg
proredjenja, zadovoljiti se sa podladenjem iste, pa da preostala
sastojina onda po mogućnosti što manje trpi?


TJ koliko porast u visinu ovisi od stojbine, glede toga
pisac navadja, da na primjer kod omorike maximum deset
godišnjeg porasta u visinu na dobrom tlu 4—5 m. iznaša, a
na lošom samo 1 m.


Na dobroj stojbini, može kod omorike nastupiti razdobje
najvedeg porasta u visinu ved u dobi 4—10 godina, na lošoj
pako, tek u dobi od 40—50 godina. U svakom pojedinom
slučaju dakle, imade se glede ovog na uzgoj sastojine vrlo
važnoga razdobja, potanko opredeliti tečaj (red) svijuh porasta
u zadnjim godinama.


H r a 8 t je napram u sklopu nastalih promjena vrlo osjetliv ;
u gustom sklopu, se proteže na dugačko dok u slučaju zasjenjenja
zaostane i brzo ugine. Za vrieme njegove oblikovne
dobe provedeno proredjenje prouzroči odmah razgranjenje
krošnje i zastoj porasta u visinu. Stalno svjetla izvrgnuta
krošnja, uzrokom je opet velikomu razgranjenju, što naravs´ci
probitačn) nije.


U rijetkom položaju uzrašćena hrastova stabla, nisu niti
na najbolioj stojbini uspravna. Uzrok grbavomu razvitku jesu
osim samotnoga položaja i po zareznicima i zvjeradi počinjene
štete, kao što i brzo razgranjenje.


Hrast u slobodnom položaju nikada ne postigne takovu
visinu, kao u sklopu.
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 19     <-- 19 -->        PDF

- 381 —
Dugučko uzpravno deblo može se samo u gustom sklopu
razvijati.


Bukv a raste u mladoj dobi vrlo sporo, a jer podnaša
zasjenu, to podnosi i u svakoj dobi mnogo gušdi sklop nego
li hrast, ali njezino deblo ostane u gustom položaju nizko i
tanko, te je izvrženo i pogibelji snijego-i vjetroloma.


Porast u duljinu zaostane kod u slobodnom položaju
rastude bukve, jer se takova prije vremena razgrani.


Sklop i porast u visinu i kod bukve se tako odnose
jedan prama drugomu, kao i kod hrasta, samo što je pregusti
položaj u mladoj dobi za bukvu onda vrlo opasan, ako se
imademo bojati pritiska snijega. Bukva laglje podnosi oslobodjenje
i u kasnijoj dobi, jer njezin porast u visinu niti onda
podpuno ne prestane, niti de se njezini vršci kao oni kod
hrasta posušiti.


Proreda upliva na bukvu više sa gledišta porasta u
debljinu.


Proredom treba kod bukve početi, čim prestane porast
u visinu, Čim opasnost nastane, da de stabla biti vrlo tanka
i vitkasta, te bi radi toga mogla od snijega stradati.


Omorik a raste iz početka polagano; razdobje najvedeg
porasta u visinu traje i do 30—40 godina — bez da bi
znatnije dimenzije poprimila. Porast u visinu je stalan, te u
obde niti ne prestaje.


Ovo svojstvo samo još ariš posjeduje, jer se kod jelve i
kod bora svršetak porasta u visinu u starijoj dobi (praktično)
dade ustanoviti.


Slobodan položaj ne upliviše na porast u visinu omorike
u mladjoj dobi, a pošto omorika i od naravi uspravno raste, to
miena sklopa upliva više na čistodu debla,


U interesu razvitka duljine debla dakle ni ova vrst drveda
ne traži gusti sklop.


Ari š u mladoj dobi vrlo brzo raste, razdobje najvedeg
porasta u visinu započme, ved u 2-oj ili 3-oj godini, traje ali
mnogo krade vrijeme nego li kod omorike, a svršetak istoga


^9


ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 20     <-- 20 -->        PDF

-- 382 —


može se lahko razpoznati, po tome da krošnja gušdom, i svodu
slična postaje.


Ariš u interesu razvitka svoga porasta u visinu zahtjeva
izrižno svjetlost; ako bi porast u visinu prije vremena zaostao,
to u mješovitim sastojinama znači podjedno i to, da mu
na tom mjestu u obće više obstanka neima.


Gusti sklop preči porast u visinu, koji nakon prorede
odmah opet započme.


Ariš se dakle imade uzgajati u svijetlom položaju, a njegov
je uzgoj najlaglji u mješovitim sastojinama. Stvaranje debla ne
samo da ne trpi uslied riedkog položaja, ved je to baš zahtjev
kod ariša.


Bor je sličan arišu u pogledu porasta u visinu. Gusti
sklop u mladoj dobi umanjuje porast u duljinu, ali je sa gledišta
bezgranatosti debla potreban. Ako mu je krošnja f«pla8nula,
onda je porast u visinu prestao, a tomu se ved niti proredom
odmodi ne može. Akoprem bor sa gledišta porasta u
visinu rijetki položaj zahjeva, ipak se i zahtjevi glede bezgranatosti
imadu u obzir uzeti, uzgoj bora imade dakle u gustom
sklopu započeti, moramo kod njega obzir uzeti i na pogibelj
pritiska od snijega.


Jelv a ra^te u početku vrlo polagano. Što se tiče njezinog
porasta u visinu, to je ona najviše slična omoriki, ali se
kod nje svršetak razdobja najvedeg porasta u visinu još teže
može ustanoviti, a ni sklop ne upliva kod nje u velikoj mjeri
na porast u visinu, to jest, ako si samo vladajude vrsti drveda
u sastojini držimo pred očima. Pošto porast u visinu kod jelve
jako dugo traje, zato ni kod uzgoja sastojine na tečaj istoga
ne moramo osobitog obzira uzeti, ved moramo u prvi red staviti
obzire glede debljine i bezgranatosti, te osobito na ovima
temeljiti i postupak, koji se kod uzgoja takovih sastojina preduzeti
imade.


b) Oblik se i veličina krošnje zato mora uvažiti, jer su
to vrlo važni činbenici kod poslova, koji se u interesu uzgoja
sastojina imadu obaviti.
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 383 —


Mi demo ovdje o razvitku krošnje samo sa gledišta tečaja
dobnog i stojbinskog porasta razpravljati, i to s osobitim obzirom
na ovisnosti biološkili svojstva, sklopa i vrsti drveda; a ine na
to uplivajude, od čovječjeg umješanja neodvisne faktore ne
ćemo u obzir uzeti.


Kod prosudjivanja uzrasta tečaja krošnje, moramo uz oblik
i veličinu iste, uzeti u obzir još i dobu sastojine, sklop i vrsti
drveda.


Četinjače , Krošnja je pravilna, jer se grane prešljenasto
razvijaju, pošto se od adventivnih pupuljaka grane samo
rijetko kada razviju. Čim se dakle porast u visinu umanjuje,
lako se može prepoznati, da je krošnja gušdom postala; radi
toga se ovdje ved i iz habitusa krošnje laglje može zaključiti
na upliv i dobrotu stojbine gledom na porast u visinu, nego li kod
listaČa. Gušdi porast krošaje uviek je skopčan sa porastom u
debljinu. Na lošoj su stojbini dakle uvjek kod jednake visine,
sastojine i sklopa i pojedina stabla deblija.


Krošnja omorike, jelve i ariša za vrijeme porasta u visinu
slična je neiloidu, paraboloidu ili cunju; ako se porast u visinu
umanjuje, krošnja se sve vise i više raširuje. Krošnja
bora se prije raširi, nego li ona drugih četinjača, a dobija
oblik polukrugle, te je najviše slična krošnji listaČa.


Odnošaj duljine (dubljine) krošnje napram duljini debla
modificira se prema zahtjevom svijetla, pa je cijenovniea stojbine
i dobe, ali osobito i sklopa.


Ako je sklop odviše gust, krošnje se deformiraju, a to je
na uštrb porasta. To se dakle mora zapriečiti, pa je to za
pravo i zadada uzgojnoga sjeka sastojina. Cim krepči je porast
u visinu i čim bolja je stojbina, tim redji može biti i sklop, a
da se ipak normalne krošnje razvijati mogu.


Krošnja bor a je tim šira, čim bolja je stojbina. Ako
je sklop gust, onda grane u vis rastu, a oblik krošnje je elipsoidan.
U mješovitim sastojinama, koje sačinjavaju svjetlo zahtjevajude
vrsti drveda, dolnje su grane bora dugo žive, t. j .
one se kasnije posuše, nego li u čistim sastojinama.
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Ako bor prije svršetka njegovoga porasta u visinu, dakle
prije nego što svoju kišobranastu krošnju razvio, omorika ili
jelva nadkrili, onda on naskoro ugine. Zato u mladoj dobi kod
bora malo kada nalazimo deformirane krošnje, jer ako se na njegovu
krošnja pritisak čini, to on to ne podnosi ved ugine. Duljina
krošnje u mladoj dobi jednaka je jednoj tredini visine
debla: ako ona pako samo ´5 duljini debla odgovara, onda on
već boluje. Snagu porasta u kasnijoj dobi ne pokazuje duljina
krošnje, nego objam iste. Sušenje i izlučenje stabala na lošoj
stojbini dulje traje, nego li na odgovarajućoj; ovdje bo vrijeme
umanjenja porasta u visinu i umanjenje krošnje prouzrokuju


da moramo sa proredom sastojine započeti, ako želimo izbjeći
znatnomu gubitku na porastu.
Krošnja j e 1 v e je u mlađoj dobi ravno čunjasta, samo


onda postane slična poraboloidu, kada porast u visinu počima
padati, kad je ovaj porast posve prestao, onda se gornje grane
na sve strane raširuju, a oblik krošnje je krnjasti poraboloid.


Duljina krošnje je veća kod dobrog sklopa, a umanjenje
duljine iste nastane kasnije, nego li kod omorike, jerbo je već
i užitak razbacanog svjetla dovoljan zato, da joj iglice ostanu
zelene a grane žive. .


Jelva dolnje grane vrlo težko gubi s toga treba gušći
sklop, koji medjutim. ako je stalan, ipak će deformaciju krošnje
proizvesti. Potlačena stabla dugo živu, nu naravski i ovdje
samo na ušfcrb umuoženja gromade; zato je i ovdje mjesta prorcdjivanju
sastojine uzgajajućom proredom.


Krošnja omorik e slična je onoj od jelve, ali je pravilnija,
jer se na njoj osim prešljena samo malo grana razvije.


Krošnja je napram pritisku, koji se na istu izvršuje, mnogo
osjetljivija^ pa zato i ajezine dolnje grane brže uginu, nego li
kod jelve. Potištena stabla brzo uginu, a tlo pokrije u kasnijoj
dobi mahovina. Kod normalnog sklopa ne može trava pod njom
obstati, ako dakle ipak uspjeva, to je onda nedvojbeni znak
neodgovarajućoj gustoći sklopa. Uim je stojbina bolja, tim se
i krošnja kod jednakog sklopa niže proteže. Maximum svoga
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 23     <-- 23 -->        PDF

- 385 —
porasta u visinu postigne prije, nego jelva, dakle i svoju
krošnju prije zaokruži; ali de ipak uvjek paraboloidna ostati,
jer još i u najstarijoj svojoj dobi na vrhu tjera mladice.


Krošnja ariš a je neloidna dotle, dok je porast u visinu
krepak, kasnije paraboloidna, dapače i elipsoidna. Porast ariša
u visinu dugo traje; ako se dakle krošnja rano počme u širinu
razvijati, znak je, da se to drvede na tom mjescu ved
dobro ne osjeća.


Svoje dolnje grane još laglje izgubi, nego li omorika; nastanjenje
bilina na tlu ne znači još i to, da njegov sklop ne
odgovora, jer ariš voli slobodan položaj. Svaka, svjetlo direktno
ne uživaj uda grana ugine, kao što se to i kod istih posve slobodno
stojedih ariša opaziti može.


Ar i ševa krošnja ne siže tako duboko, ako dovoljan sklop
uzdržimo, kao kod omorike ili jelve, te ako iznaša 0.4 dio
duljine deblja, onda se u svakom pogledu može nazvati normalnom.
Krošnja joj je rietko kada pravilna, jer svoje grane
ne pruža točno prešljenasto a osim toga i zato ne, jer joj mlade
grane na strani prama svjetlu u vis rastu.


Hras t je kadar na dobroj stojbini i kod manje gustog
sklopa jelasto deblo razviti, a onda je i njegova krošnja do
svršetka porasta u visinu čunjasta. Na lošoj mu se stojbini
stablo razgrani, a krošnja je okrugljasta. Razgranjenje stabla
uslijedi tim kasnije, čim bolji je sklop. — Izmedju sviju vrsti
drveda hrast treba najviše prostora za razvitak svoje krošnje,
stoga se krošnja u starijoj dobi vrlo jako razprostrani, ali
doljne grane ipak uginu, ako svjetlo neposredno do istih ne
dopire. Hrast znade svoju krošnju, čim za to dovoljnog prostora
imade, i na uštrb porasta u visinu a i u prilog svoje
debljine previše razviti. Ovdje nije pojavljenje bilina na tlu
znnk, da sklop ne odgovara, jer i hrast voli rijetki položaj.


Kod bukv e je čunjasta krošnja vrlo rijetka. Njezino
deblo se još prije i u vedoj mjeri razgrani, nego li ono od
hrasta, dakle se imade u gustom sklopu uzgajati. Oblik krošnje
u raladjoj dobi jeste elipsoidan, kasnije poluokruglast, a pošlo
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 386 —


dolnje grane dugo žive, krošaja se još i kod dobrog sklopa
niže proteže, nego li krošnja od hrasta.


Svoje dolnje grane teško izgubi, ali može i vrlo gusti
sklop podnesti, dakle se i kod nje ipak može bezgranatost
postidi. — Krošnja bukve postaje samo na vrlo lošoj stojbini
i u višoj dobi kišobranasta. Ako se pod njom biline nastane,
to je onda već siguran znak neodgovarajućeg sklopa.


II.
U drugom dijelu razpravlja onda pisac o uzgojnoj sječi
sastojina, a vodi ga ovdje načelo, da-se troškovi uzgoja sastojina
moraju po mogućnosti ograničiti, te da se u interesu postignuti
se inaajućeg cilja, naravski uvjek samo ono sredstvo u potrebiti
imade, koje najmanje troškove prouzrokuje.
Pošto na razvitak sastojine, kao što smo to već i u I.
poglavju vidili, mnogo činbenika upliva, ne može biti dobro i
pravilno, da se uzgoj već po unapred ustanovljenom načinu
proredjivanja udesi.
Najstariji, osobito u nuzgrednoj sastojini opravdani način
proredjivanja je taj (po piscu: t. z. Niederdurchforstung) kada
86 izvade samo ugioula i potlačena stabla; ovdje dakle stupa
u krijepost princip uzgoja u gustom sklopu. Ovaj način imade
i sada još mnogo pristaša, te je nedvojbeno, da su se na
dobroj stojbini još i od putem naravnog pomladjivanja i
sjetvom nastalih mladika vrlo liepe borove, omorikove, bukove
i hrastove sastojine razvile, Nu ovaj postupak ne uzima u
obzir glavni činbenik najvećeg prihoda, to jest vrieme, jer sa
sustavnim uzgojem sastojine naravno mnogo prije cilj postignemo,
a to je kod današnjih okolnosti — i ako hoćemo da
budemo za natjecanje sposobni, to jest da si pred očima držimo
i odgovarajuće ukamaćenje naših glavnica, što pametno
postupajuć i činiti moramo — onda se ne možemo zadovoljiti
ni sa ovim već zastarjelim postupkom i to tim manje, pošto
on za slabe sastojine u obće ni prikladan nije.
Upoznanje mana napred razpravljanog primitivnog postupka
proredjivanja dovelo je strukovne krugove do osvedočenja,
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 387 —


da moraju nastojati, da se na prorediti se imajudoj površini samo
toliko stabala izabere i odgoji, koliko uz normalan sklop u
sječivoj dobi još obstojati može. Ovaj postupak, uzgoja sastojine,
nazivlje pisac „Hochdurchforstung«.


Kod izabiranja ostaviti se imajudih stabala, mora se računati
sa svojstvom stabala, sa razvitkom krošnje i položajem
stabla, te se i njega ovih na površini po mogućnosti jednako
razdieljenih stabala putem redjenja mora uvjek obavljati i
prema zahtjevima istih. Ovdje je dakle načelo uzgojenja
stanovitog broja pojedinih stabala od mlade do sječive dobe.
Ostala stabla, služe tek njegi glavnih stabala i obrambi tla
pa se samo u tom slučaju uvršćuju medju ostaviti i njegovati
se imajuda, ako bi od za uzgoj odredjenih jedno ili drugo uginulo.
Odgovarajude tomu zahtjevu posjede se ova podredjena sastojina
(Fiillbestand) postepeno prema potrebi.


Ovaj postupak imade tu svrhu, da prikrati ono vrieme,
za koje bi se stablo sa velikom vriednošdu inače naravnim
putem razvilo.


Obdenito se ipak ne može niti ovaj postupak svagdje
upotrebiti, kako demo to i po dolje navedenom uviditi.


Valjanost se postupka ne može doduše sa teorijskog gledišta
napasti, ali je potpuno opravdano pitanje, možemo li
i u svakom pojedinom slučaju do cilja dođi sa sredstvima,
koja se mogu i upotrebiti? Kod prosudjivauja ovoga pitanja
moramo u prvom redu u obzir uzeti postojeću sastojinu, jer je
ona pri tom odlučujudi činbenik.


Prva poteškoda, na koju kod riješavanja ovoga pitanja
naiđemo je ustanovljenje broja do sječe uzdržavati se imajudih
stabala. Tako n. pr. na vrlo dobroj stojbini, u dobi od 70
godina treba po hektaru omorikove sastojine uz dovoljan sklop
650, u dobi od 100 godine 460 stabala; na vrlo lošoj stojbini
pako u dobi od 80 godina 1300, u dobi od 110 godina 864
stabala. Broj stabala po hektaru dobre hrastove sastojine iznaša u
dobi od 100 godina230, u dobi od 130 godina 160 stabala; a na
lošoj stojbini u dobi od 100 godina 500, u dobi od 140 godina
280 stabala.
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 388 —


Uz to ove brojke još nisu niti skrajne, ali se ved i iz
ovoga dovoljno prosuditi može, da — s obzirom još i na to,
što se mora poškrbiti i za stabla što de još uginuti — strogo
uzeto, nije mogude nnapred broj stabala točno ustanoviti. Ali
to iaktično nije niti od potrebe, pošto slučajno prijevremeno
eklopljenje uzdržati se imajude sastojine još uvjek nije skopčano
i sa kvarom.


Uzevši u pretres drugi uvjet — naime uzgoj stabala —
priečiti de nas u tom nartavši troškovi, da u interesu pojedinih
stabala, od vremena do vremena, redovite prorede
provedemo. Akoprem je nedvojbeno, da uzgojajudi pojedina
stabla, što se visine, debljine i razvitka krošnje tiče, najdobrotvorniji
uspjeh možemo sa odgovarajudim proredama postidi,
ali je pitanje, da li u tu svrhu upotrebljeni troškovi stoje i u
razmjeru sa postignutim i željenim uspjehom?


U prostranim sastojinnma nailazi ovo na nesavladive
potežkode još i uslied toga, pošto bi morali za odgovarajuće
radnike i nadzorne organe skrbiti, a i izradba materijala bila
bi pretežka,


Ako je prihvaćeno načelo njege po stabla, iz toga prema
potrebi onda sliedi i ta, da predmetom uzgoja mora biti ovdje jedinica,
a ne sastojina, po tome može biti i samo o odgovarajućem
oslobadjenju pojedinoga stabla govora, po prilici o prozračenju
ili pribavi svjetla (Umlichtun >) a ne o obdim poredama, i to
tako, da su u tom smislu uzete prorede stalne, a ne samo
periodično opetujude se.


Proti provedbi obdenitog postupka opravdani su prigovori sa
gledišta raznoliČnosti stvaranja stabalja, vrsti drveća, porasta
u visinu kao i oblika Bastojine.


Znamo bo već iz prije navedenog da kod listača, ako se
krošnja istih oslobodi postranične zasjene ili zastora, porast u
visinu prestaje, i da im se krošuja razširi, pak da ovaj postupak
po tom služi na uštrb stvaranju debla.


Prozraka se mora dakle u takovoj mjeri preduzeti, da tim ne
nastupi razgranjenje, te da se bezgranati razvitak ne izvrgne
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 389 —
pogibelji. Ova se prozraka može samo u mladoj dobi provesti,
jer Čim je starija sastojina, tim je teže ustanoviti
za pojedino izabrano stablo za slobodni
razvoj krošnje potrebiti prostor po stalnoj
n j e k o j mjeri . Vadjenjem oko toga stabla nalazedih se
stabalja, koja su u dobromu sklopu uzrasla iste visine kao
i glavno stablo, ovo bi dobilo sada na jedanput odviše svjetla,
a to bi prouzročilo prerano razgranjenje istoga.


Proreda listača u oblikovnoj dobi, u jednodobnim čistim
sastojinama ne može se provesti, zbog pogibelji koja im prieti
radi duljine i bezgranatosti.


U jednodobnim sastojinama listača se po tom predhodno
ne može još u toj dobi provesti ni izbiranje i za budude odgojiti
se imajudih stabala. Isto vriedi i za bor.


Orugi su odnošaji kod ariša, omorike i jelve. Ove vrsti
drveda, niti nakon prorede ne sustanu u porastu u visinu, niti
se razgrane, a i bezgranatost se istih može postranim pritiskom
podstojnog drveda urediti.


Ovdje se dakle može spomenuti postupak uzgoja sastojine
i za vrieme najvedega porasta u visinu bez svake
pogibiji provesti, nu nakon izminuda ovoga razdobja, moraju
glavna stabla biti sva opet odgovorajude sklopljena, a ovaj se
sklop onda ved i dalje uzdržati može.


Uzgoj sastojine, to jest uzgoj pojedinoga stabla mora se
dakle u ovom razdobju ved dovršiti. Potežkoda izbiranja bududih
glavnih stabala, kao i nepredvidiva sudbina istih, opravdava
ipak i u ovakovim čistim četinjavim sastojinama, da se
za dalnji odgoj ostavi ne samo stanoviti broj stabala, nego
sva stabla prvoga reda, pak je jednako tomu sposobno svako
zdravo, dobro rastude stablo sa normalnom krošnjom. Iz početka
treba škartiranje prepustiti faktorima naravnoga porasta.
Kasnije se može ved laglje prosuditi, koja se stabla od 3—4
njih mogu smatrati stablima prvoga reda, a koja ne, kod ponovnog
kasnijeg uzgojnog sjeka pako, biti de ova hrpa naravno
manja, dok onda konačno ne ostanu samo još uzdržati
se imajuda stabla.
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 390 —


Izbor ostaviti se imajudih stabala mnogo je laglji u nepravilnim
sastojinama, ali zato ipak njihova proreda nije svrsi
shodna. U nepravilnim sastojinama listača i bora imaju se
najkraća a ne najjača stabla uzdržati, jer ako i jedno stablo.
unatoč sklopu nadkrili svoje jednodobne susjede, to je ovo samo
dokaz za dobrotu tla i za vrstnodu odnosnoga stabla, pa je po
tom vjerojatno, da de ono i na dalje ostati kao vladajuće stablo.
Bila bi medjutim pogrieška takova stabla ved u mladoj dobi
osamiti, oaobito velika je pogrieška, ako to uzsliedi u dobi
najvedega porasta u visinu, jer takova stabla redovito i bez
posebne pomodi izrabe prednost, koju im taj njihov ođrast u
visinu pruža. Kod listača bi takovo drvlje, da ga naokolo
osamimo, izgubilo svoju sadanju vodedu ulogu.


U nepravilnim sastojinama omorike, ariša i jelve moraju
se izabrati najjača slobodno stojeća stabla, kao takova, koja de
se uzdržati, ali to okolno proredjivanje de biti samo onda potrebno,
ako prirast krošnje u duljinu brzo počima padati, da
time onda unapredimo udebljanje, osobito ako se ovo riedjenje
izvadja u razdobju najvedeg porasta u visinu.


Najveći uspjeh pokazuje proreda glavne sastojine (Hochdurchforstung)
u mješovitim sastojinama, jer ovdje možemo
prednost dati jednoj stanovitoj vrsti drveća n. pr. arišu pred
omorikom, ili hrastu pred bukvom.


Ovaj način prorede glavne sastojine francezkoga je porekla,
a provadja se osobito kod uzgoja mješovitih sastojina, jer pri
tom mogu pojedina stabla ojačati, a ne moramo se uz to boriti
ni sa potežkodama izbiranja.


Obdenito može se dakle kazati, da potreba oslobodjenja
svjetlo zahtjevajudih vrsti drveća u zasjenu trpećim sastojinama
onda nastane, čim svijetlo zahtjevajude stabalje prestaje biti
vladajude. Vrieme početka proreda ovisi od tvorbe debla uzgajati
se imajude vrsti drveda.


Proreda, koja se temelji na načelu jednakoga
prostora tla, za svako pojedino stablo
neima onih mana prijašnjega načina uzgoja, koje mane, kako
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 391 —


smo vidili, u nemjeaovitim i jednosobnim sastojinama do izražaja
dodju.


Bitnost toga načina prorede jest ta, da se moraju podržavati
i njegovati za bududnost sama jaka, uzpravna, zdrava
stabla, s pravilno razvitom krošnjom, udesavajudi pri tom sklop
sastojine tako, da stabla budu na površini po mogućnosti jednako
razdieljena. Sklop se ne smije više prekinuti, nego li je
to u interesu dobroga razvitka stabalja shodno. Bududi da ta
za budude uzdržati se imajuda stabla imadu zadadu, da i sama
stvore dovoljan sklop sastojine, s toga je ovdje inako drvlje
nepotrebno. Ova metoda proredjivanja provadjala se ponajprije
po šumsko pokusnim postajama, tako da je provedbom raznih
stupnjeva proreda napokon nastalo, jednako hrpimično podie-
Ijenje glavnih stabala Pri tom je izkustvo dokazalo, da se i
jako proriedjene sastojine, za vrieme najvedeg porasta u duljinu,
na dobroj stojbini opet brzo sklope, te da je i povećanje pri


rasta pri tom vrlo dobro. Ako se iz početka i pojave na tlu
rszne biline, to one razmjerno brzo i uginu uplivajudi tim na
plodonostnost tla.


Akoprem ovaj način uzgoja čistih i jednoličnih sastojina


načelno u cielosti svrsi odgovara, ipak se sama provedba istog


prema vrsti drveda i obliku sastojine u toliko razlikuje, da se


stalno pravilo niti za oto ustanoviti ne da.


Nije dakle od razpravljanih načina niti jedan sposoban za


to, da nas u svakom pojedinom slučaju dovede k cilju, ali se


zato ipak može ustanoviti onaj postupak, koji kod riešavanja


specijalnih slučajeva upotrebiti moramo. Glavno nastojanje kod


uzgoja sastojina mora idi za tim, da postignemo uredjenje sklopa


i što mogude vedu bezgranatost stabalja. Njekoje se vrsti drvlja


moraju ved u mladoj dobi tako rekud siliti na uzpravno i bez


granato razvijanje, dočim to kod drugih možemo odgoditi i na


kasnije doba.


Glede sastojinskog sklopa sa gledišta dobroga razvida sta


balja u mladoj dobi, ustanovio je pisac sliededi red: ariš, omo


rika, jelva, breza, jošika bor. jalša, jaaen i bukva.
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 30     <-- 30 -->        PDF

-- a92 —


Ariš i kod najredjeg sklopa dobro razvija deblo, dočim se
to kod bukve u mladoj dobi postigne samo uz najgušdi sklop.


Ako n. pr. na stojbini srednje vrsti, sa 2500 biljka, mislimo
uzgojiti dobru ariševu sastojinu, onda bismo za ovu istu
površinu trebali kod bukve 10 puta toliko biljka, dočim je
kod jelve s obzirom na to, da se njezino deblo i od naravi uzpravno
razvija, dosta i 6000 biljka, jer ona kasnije sigurno
gubi dolnje grane,


Preredka sadnja kod bora, bukve i hrasta velika je pogrieška,
jer se kasno uzsliedivšim sklopljenjem krošnje ne može
više popraviti manjkavo razvide debla, dočim kod i vrlo guste
omorikove ili arišove sastojine lahko možemo pređi na što bolje
odgovarajući sklop.


Sa gustom, svojstvima razvitku debla odgovarajućom
sadnjom, postignemo to, da u
mladim sastojinam uzgojni troškovi u obde
nede biti potrebni, jer se sa proredom u urednim
sastojinama tek onda započeti imade,
kad se izbor glavnih stabala ved razpoznati
može, ili pako ako je prored jen je sklopa vladajudih
stabala potrebnim postalo s obzirom
na preveliki razvitak krošnja.


Listače u obde prije zahtjevaju podpuni sklop, s toga se
ne može dozvoliti, da pojedini primjerci stabala zauzmu odviše
slobodan položaj. Bor u tom pogledu sačinjava prelaz izmedju
listača i četinjača. Cim gušda mora biti mladikovina, tim umjerenija
neka bude i proreda. Kod sastojine uzgajajudih proreda
je glavno pravilo to, da ved u mladoj dobi izvadimo u prvom
redu bolestna, nakazna, grbava i razgranjena stabla. Kasnije,
da ne nastanu praznine, te da se krošnje susjednih stabala na
jednu stranu ne razviju, mogu se od prorede izostaviti i u
ostalom za život još sposobna bolešdu ne inficirana ma inače
i izvana pogriesna stabla. Vrlo razgranjena vegetirajuda stabla
moraju se u svojem razvitku klaštrenjem natrag potisnuti, a
samo onda odstraniti, kada su ved u nuzgrednu sastojinu
uvrštena.
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 393 S
obzirom na jednobitnost, u obde uzevši, može se sklop
onda proraditi, kada je razvitak stabla ved u toliko unapredjen
da istomu već ne može daljnje povećanje krošnje naškoditi. —
Ovo vrieme nastane najkasnije onda, kada porast u duljinu
jenja. Ariš, omorika i jelva imadu se u mlađoj dobi u riedkom
a kasnije u gustom sklopu odgajati, bor i listače pako baš
obratno.


Sa gledišta nastalih troškova mora se uzgajajuda sječa
sastojine čim rede i čim jednostavnije obavljati, pa ako se te
sječine (prorede) osim toga još pravilno po cijeloj površini
razdijeljive, onda je i nadzor materijala, izradba, odprema
i unovčenje istoga znatno olakšano. Takov uzgoj sastojina, u
kojima se moraju godimice prorede obavljati, iziskuje znatne
troškove, koji po svojim uspjesima zahtjevima dohodaka odgovarati
ne mogu.


Intezivnost i vrieme u interesu uzgoja sastojina obaviti se
imajučili poslova, ovise u prvom redu od stojbiue i obhka
sastojine a ne od samo dobe.


Glede toga medjutim vladaju i u praksi još vrlo različiti
nazori, a uslied toga i pisac posebno navadja svrsi odgovarajuće
najshodnije načine uzgoja sastojina na temelju do sada razpravljanom,
ali odijeljeno po vrsti drveda, s tom primjetbom,
da ne smatra svoje stanovište takovim, koje bi bilo nepogriesivo,
i koje se ne bi moglo pobijati.


Kod sadnje ariša , s obzirom na to, da on medju domaćim
drvećem najviše zahtjeva slobodan položaj, dovoljno je
upotrebiti još i na slaboj stojbini daljinu redova i biljka od 2 metra,
dakako ako se inače ne treba bojati, da će izvanjski uplivi, kao
vjetar, zarezniei i divljač i t. d. redoviti razvitak ugroziti.


I u mješovitim sastojinama imade se ariš po mogućnosti


u slobodnom položaju odgajati. U mladoj dobi kada dosegne


visinu od 8—12 met., i Čim se počima sklopiti, mora se tako


razrediti, da doljnje grane po prilici u visini od 2 met. ostanu


još zelene. Osamljenje U slobodan položaj može se kod ariša


bez prelaza provesti, jer unatoč tomu nede postrane grane


preoteti mah, dok god je povrast u visinu još intensivan.
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 394 -
Ako je takovo osamljenje u shodno doba provedeno, ne
treba se bojati ni elamentarnih ošteživanja. U ostalom valja
nastojati i o totn, da se udebljanje ma i na uštrb porasta u
visinu unapredi, a to je samo ovim putem mogude. Ved za
vrieme oblikovne dobe moramo nastojati, da razdioba za život
sposobnih stabala po cijeloj površini po mogudnoati bude
jednaka^ te da se pravodobno stvori arišu odgovarajudi sklop.
U oblikovno doba mora krošnja dosizati do polovice visine
stabla, držed to pred očima, lahko se može onda i to prosuditi,
kada moramo sa proredom započeti. Nakon toga pako
možemo onda sastojinu razmjerno dosta dugo samoj sebi prepustiti,
a moramo se s istom i opet tek onda opet baviti,


kada se je krošnja dosta visoko podigla, te kada porast u
visinu počne padati, onda počima naime nuzgredna sastojbina
napredovati. Ako li je tada porast u visinu još velik, onda
je nužno jako proredjenje, koje se može prigodice i na polovicu
stabala protezati, a da se time zahtjevani razmještaj ponovno
poluči.


Ako je medjutim razdoblje porasta u visinu već minulo
te se po tome novo sklopljeuje sastojine ved očekivati ne može,
onda se smije proreda samo umjereno provesti t. j . tako da se samo
odstrane ona stabla, koja sječivu dobu predvidno doživiti nede.


U nepravilnim sastojinama, u kojima je vladajuda stabla
vrlo lahko razabrati, jest postupak mnogo laglji. — Pojedina
bolje uspjevajuda stabla nisu ovdje za druga opasna, dapače
ova su kao podjedno najdeblja stabla, mogu smatrati jezgrom
sastojine. Za vladajuda se stabla, ako ih u dovoljnom broju
imade, ne treba takorekud dalje ni brinuti, jer ona i onako
uvjek postignutu svoju pretežnost. u mješovitim sastojinama
pridrže. Ako bi se pako ova stabla u sastojini nalazila u
vladajudim hrpama, onda moraju se svakako prorediti i to po
onomu postupku, o kojem smo ved kod jednakih sastojina razpravljali.
A to je i naravno, jer se u govoru stojeda vladajude
hrpe moraju ovdje smatrati posebnim jednakim sastojinama.


Glavna temeljna načela uzgoja čistih ariševih sastojina


jesu dakle sliededa:
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 395 —


1. Sklop se mora do minuda razdoblja najvedeg prirasta
u duljini samo u toliko pridržati, da se krošnja ne proteže
preko polovice stabla.
2. Nakon ovoga vremena imade se sastojina samo umjereno
progaljivati.
Akoprem se pod arišom brzo pojavlja trava i ini korov,
za to ipak ne smijemo pređmjevati, da bi pod njim mogli još i
druge vrsti drveda odgojiti, jer on s jedne strane sam prekomjerno
navlači oborinu, a a druge strane izhlapljuje pod njim
vrlo mnogo u tlu nalazede se vode; pa bi uslied toga
onda razvoj samoga ariša mnogo trpio. Na vrlo kriepkom i
svježem tlu, mogli bi doduše pokušati na gusto podsaditi, jelove
i omorikove biljke, ali taj trošak nebi stajao u razmjeru sa pruženom
vriednošdu tako obraslog tla,


Sa podsadnjom se mora dakle ovdje čekati skoro do
sjeČive dobe Vrlo je shodno poslije ariša na površini koju
drugu vrst drveda odgojiti, a za to su najprikladnije jelva ili
bukva. Ako želimo nakon posjede ariša omoriku odgojiti, onda
pođsadnja nema smisla, ved se obavi redovito umjetno novo pošumljenje.


U koliko je i ovdje promjena uzgoja opravdana, nije to
nuždno još i potanje razpravljati, jer nam tomu pružaju dovoljno
dokaza gospodarska poljodjelska zemljišta.


Ariš je uslied svojih vrlih sposobnosti u mješotitim sastojinama
od velike važnosti, ali on i ovdje mora uvjek ostati
vladaj uda vrst drveda, a po tom zauzimati i odgovarajudi rastući
prostor, da uzmogne krošnju dovoljno razviti.


Ako je sa ´/» svoje duljine debla nadmašio ved pod njim
rastudu sastojinu, onda može u njegovoj neposrednoj blizini a
i pod njim uspjevati i jelva i omorika, jer on daje samo malo
sjene. Nu pošto ariš u mješovitim sastojinama do sječive dobe
u obde ne ostaje u dovoljnom broju kao vladajuda vrst drveda,
to je onda shodnija sadnja istoga u vedim hrpama, jer de medju
jednakim vrstima drveda ipak bolje uspjevati. Ovaj se postupak
može preporučiti i u bukovom mladiku, koji nije dosta gusto
obrasao. Ariš ostaje ovdje vladajuda vrst drveda, samo ako
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 390 —


mu odgovaraju zahtjevi stojbine. U smjesi sa omorikom može
ariš više puta zaostati, osobito onda, ako izmedju tih dvih vrsti
drveda ne postoji dovoljna dobna razlika. Sa jelom se ariš
može isto tako shodno zajedno uzgajati (u hrpama) kao i sa
buivom.


Sa borom zajedno obdenito nije shodno ariš odgajati, jer
ove dvije vrsti drveda ostanu uvjek drugovi u natjecanju, ali
bi se nasuprot tome, odgajanje sa hrastom moglo bar pokušati,
jer se može predmjievati, da de ariš ovdje stalno ostati vladajuda
vrst drva.


Ariš je izmedju svijuh vrsti drveda najbolje sposoban
za nadstojno drvede u srednjoj šumi.


Ne trpi od sunčane žege, niti od vjetra, a podstojno
drvlje ne ošteduje zasjenjivanjem a uz to zaprema i sam vrlo
malo prostora.


I omorik a svoje dolnje grane takodjer lahko gubi,
što se pako njez.nog zahtjeva prama svjetlu tiče, to ona zaprema
srednje mjesto medju četinjačama. Kao podstojno drvlje,
ostane samo pod arišem jer ju bor i hrast nadkrile, tako da
se u takovoj smjesi samo na vrlo povoljnom tlu može uzdržati.
Svoju i zasjenu od bukve ne podnaša, ali izpod jošike, breze i
jalše ona brzo se oslobodi te postane vladaj ada. Njezina se
prava postojbina nalazi u visokim planinama kao i ona ariša
i planinske jelve.


Njezin uzgoj na stojbini, koja joj odgovara, sličan je onomu
kod ariša, u koliko se mora i ovdje nastojati nakon nastupa
padanja porasta u visinu, da se na površini dobro rastude
drvlje po mogudnosti jednako razdijeli, te da se sklop ovih
glavnih stabala kroz dulje vremena ne prekine. Duljina krošnje
neka ne bude u ovoj dobi dulja od 0.4 debla, u mladjoj dobi
pak može biti i veda. Vrieme svršetka najvećeg porasta u
visinu treba točno motriti, a poslije toga već nije shodno
prorede poduzimati. U mladoj dobi može se uzdržati i u svjetlom
položaju — bez da bi to bilo na uštrb krošnji.


Porast u debljinu najmanji je za vrieme najvećeg sklopa,i
te se počme opet dizati, kada se krošnje vladajudih vrst
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 397 drveda
opet dublje prema dole protegnu. Nakon novoga sklop-
Ijenja vladajudega drvlja ovaj se porast opet umanji, ali ovomu
kolebanju možemo na put stati tim, ako saetojinu manje gusto
nasadimo, te u mlađoj dobi tomu odgovarajuda i uzgajamo.
(Svršit 6e se).


Društvene vijesti.


II. Izkaz 0 uplaćenoj članarini p. n. gg. članova I. raz. počam
od 15. travnja do 20. rujna 1908.* Adamek Ladislav lo K,
Agić pl, Oskar 10 K, Agjid Prokop 40 K, Althaler Franjo 10
K, Arčanin Marko 23 K 20 61
Berber Asdrubal 10 K, Blažid Dinko 25 K, Brauzil Makso


2 K 50 fil., Brnjas Dragutin 10 K, Boeriu Virgil 10 K, Be


nakovid Josip 5 K, Bilinski Stanko 10 K.


Crkvenac Josip 10 K.


Dianovskj Pavao 10 K, Dean Stjepan 30 K, Drenovac


Svetozar 12 K.


Erny Kudolf 10 K.


Fuksa Vaclav 5 K, Fusid Franjo 10 K, Ferencid Stjepan
"20 K.


Gettwert Andrija 10 K, Grčevid Ivan 10 K, Griinwald


Josip (Zagreb) 10 K, Griinwald Josip (Varaždin) 10 K, Gulin


Josip 15 K.


Heinz Gustav 10 K, Hohos Ivan 2 K 50 fil.. Haydn


pl. Kudolf 2 K 50 fil., Heisinger Levin 10 K


Jerbid Ivan (protustavnik) 10 K, Janušek Stjepan 2 K


50 fil.


Kadržavek Leo 10 K, Kaiser pl. Šandor 2 K 60 fil,


Košdeć pl. Nikola 60 K, Konig Ivan 20 K, Kosović Bogoslav


10 K, Kozjak Slavoljub 30 K, Kundrat Emil 2 K 50 fil, Krrek


Izidor 10 K, Kučera Otton Dr. 10 K, Kos Milan 10 K, Ko


pecky Franjo 10 K.


liaksar Dragutin 10 K, Lajer pl. Šandor 10 K.
Majer Bela 2 K 50 fil, Mariany Ivan lO K, Melcsycky
pl Pavao 10 K, Metlaš Jovan 10 K, Mlinarid Elsear 10 K,


Izkaz I. vidi strana 186—198. o. 1.
30