DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 361 —


-vvirtschaft". Verlag Paal Parey Berlin. Svezak 1. Ciena K 1´30.
Svezak 2. Ciena K 2-40.
Dr. Vater. »Die Bodenanaljse und ihre Anwendung in der
For8twirt8chaft". Berlin 1908. Paul Parey. Ciena K 0"60.
Hugo Krieshaber. ,Wirtschaftliche Gefahren fiir Kroatien".
Selbstverlag. Zagreb 1908. Ciena 1 K.


Dr. A. Klir. „Die Bauten der Kommission fiir die Kanalisierung
der Moldau u. Elbeflu8ses in Bohmen. Prag 1908.
Selbstverlag


Bohm. Forstverein. Die Aufforstuugen im Bereiehe der
Bauten der Komission fiir die Kanalieairung des Moldau und
Elbeflusses in Bohmen, in den Jahren 1903 bis inklusive 1908.
Prag 1908.


J. E. Chadt ^Pestovani lesa«. V. Pisku 1908. Nakladom
J. V. Rozmarj.
Različite viestl.


Sjednica povjerenstva »Zaldade za uzgoj djece šumarslčinovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji«, obdržavala


se dne 23. kolovoza, u šumarskom odsjeku kr. zem. vlade, u
prisutnosti p. n. gg. članova : kr. zem. šum, nadzornika Andrije
Borošida, kao predsjedničkog zamjenika, profesora kr. šumar,
akademije Fran. Z. Kesterčaneka, šumarnika II. banske imovne
opčine Vinka Benaka, nadšumara gjurgjevačke imovne občine
Gustava Lacha, te kr. zem. šum. nadzornika Stevana Petroviča.


Na dnevnome redu bijaše razdioba podpora iz o. g. prihoda
rečene zaklade, za školsku godinu 1908.-9.
Molba prispjelo je ukupno od 41 molitelja odnosno molitel´ica
— i to za 18 ženske i 32. muške djece.


Za razdiobu bilo je raspoloživo ukupno 8006 K i 12 filira.
Povjerenstvo ispitav u smislu zakladnice tačno i svestrano
pojedine molbe i njih imnčtvene okolnosti, dopitalo je ukupno
13 ženske djece — podpore sa ukupno 3000 K — te 20 torici
mužke djece — u ukupnom iznosu od 5006 kruna —
to tako, da je od sveukupnih podpora podieljeno sirotČadi,
udovam i djeci činovnika krajiških imovnih opčiaa ukupno
5706 K, a onoj činovnika autonomne šumske uprave 2300 K.


Ovom je zgodom povjerenstvo opazilo, da pojedini moli-^
telji nepaze ni na to, kakvim sve prilozima dotične molbe valja
obložiti i zatim, da se molbe za odnosne podpore svake godine
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 362 —


iznova moraju podnašati, da dotično diete i dalje iz te zaklade
takovu podporu uživati može, i onda i n i posebne pogodnosti
sto ih zakladnica daje sirotčadi, udovam i u obee moliteljem
prema broju neobskrbljene djece — kao i u pogledu mogudn
sd da stanoviti molitelji mogu, u osobito uvaženja vriednim
slučajevima, dobiti iznimno i po dvije i tri podpore za dvoje
do t oje djece. Na što se ovime dotičnici i opet bar za buduće
ravnanja radi upozoruju.


Državni ispit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva
u Zagrebu. Kandidati, koji se kane podvrči tome izpitu,
imadu po § 2. naredbe kr, zem. vlade, odjela za unutarnje
poslove, od 20. lipnja 1907. br. 17010. valjano obložene
svoje molbenice, podnieti kr. zem. vladi odjelu za unutarnje poslove
do konca mjeseca kolovoza o. g. i to kandidati
stoječi u javjioj f-iužbi putem svoje predpostavljene oblasti a
oslali putem nadležne poličke oblasti (kr. kot. oblasti, gradskog
poglavarstva).


Dan držanja ispita odredit 6e se nakon gore označenog
roka, a ovisiti će o dovoljnom broju prijavljenih kandidata.
Toga radi upozoruju se kandidati, da svoje molbenice uefaljeno
predlože u tome roku.


Raspored predavanja na kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu
— u zimskom poljeću g 1908-9. Prof. dr. O. K učera.
Matematika 4 s. pred. 3 s. vježbe. Isti. Eksperimentalna
fizika 3 sata pr. — Docen t (nepopunjeno) Anorganska kemija
4 sat. pr, 5 s. vj. — Prof. F. Šandor. Minerologija i
petrografija 3 s. p, i 2 s v. — Prof. dr, J. Rorauer. Narodno
gospodarstvo 4 s. pr. — Prof. dr. D. Segen. Počela
opisnoga mjerstva 3 s. pr 4 s. vj. — Prof. dr. A. HeJnz.
Obda botanika I. 3 s. p. 6 s. v. — Prof. A. Korlevid.
Šumska zoologija 3 s. p. 2 s. v. — Docen t (nepopunjeno)
Agri. kult. i analitička kemija 2 s. p, 3 s. v. — Prof. dr A.
Mohorovičić . Klimatologija 3 s. p. — Gradj. nadsavjet.


J. pl. Stanis a vi je vid. Graditeljstvo I. dio, 4 s. p. 4 s. vj. —
Prof. V. Hlavinka . Tehničko-gradj. mehanika 2 s. p. 4 s.
V. Isti. Šum?ko strojarstvo 3 s. p. — Er. vi. savjetnik F.
Vrankovid. Raćunoslovje 5 s. pr, — Prof. F. Kesterčanek.
Uzgoj šuma I. d´O, 3 s. p.^ Prof. J. Partas.
´Uredjenje šuma I, dio, 4 s. p. 4 s. v. — Šumska uprava 3 s. p.
Računanje vriednosti šuma 3 s. p. 2 s. v. — Prof. V. Hlavinka.
Geodezija I. 4 s. p. 4 s. v. — Vodo i mostogradnja


ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 363 —


5 s p. 4 8. V. — Tlocrtno risanje 6 8. v. — Prof. dr. A.
Heinz . Anatomija i fiziologija drva 2 s. p. 2 8. v.
Predavanja za četvrti tečaj (7 semestar) nede se o. g.
držati — jer se taj tečaj otvara tek g. 1909.-10.


Konstituirajuća skupština društva gospodarskih i šumarskih
vlastelinskih činovnika u Hrvat ikoj i Slavoniji. Dne 28.


o. mj. bila je u vrtu slavonskog gospodarskog"družtva u 4 sata po
podne bila je prva konstituirajuda skupština gospodarskih i
šumarskih vlastelinskih činovnika, kojoj je kao izaslanik kr.
zemaldke vlade prisustvovao prof. F r a n g e š. Bilo je do 100
posjetnika, a mnogo ih je svoj izostanak iznričalo. Skupštinu
je otvorio dotadošnji predsjednik Vladimir Cačinovid . Za
perovodju skupštine izabran je upravitelj D e č a k. Tajnik
prof. 11 i b a 8 i d izvješćuje, da uslied nesredjenih političkih
odnošaja još nije zakonom uredjen njihov odnošaj prema
el žbodavcima. Umjesto odsudnog blagajnika Tucida, izvješčuje
g. Ilid, da aktivno stanje blagajne iznosi 3i30 K, a podporna
zaklada da broji 120 kruna. Kod točke o promjeni pravila
zaključeno je, da se družtvo od sada zove: ´Družtvo gospodarskih
i šumarskih činovnika sa sjedištem u Osieku". 0=!im
toga su prihvačene još neke neznatne promjene. U to su nadošli
narodni zastupnici gg. dr. Vladimir Kovačevi d i
Šandor P o p o v i d, koje predsjednik pozdravlja, ujedno ih
moleći, da se u saboru za njih zauzmu. Odgovorio je dr.
Vladimir Kovačevid, da če želji udovoljiti, čim se pruži prilika.
Novim predsjednikom izabran je g. Ili d Kod razprave


o vladinoj osnovi zakona o uredjanju pravnih odnošaja
izmedju gospodara te gospodar, i šumar, činovnika zaključeno
je, da se prigovori proti osnovi imadu najaviti,
najkasnije do konca srpnja a tad da se po družtvu redigirana
osnova predloži kr. zem. vladi. Napokon je prihvaden predlog
člana g. Zoričida, da se izdaje šematizam gospodarskih činovnika.
Skupština je zaključena time, da je zapisnički jednoglasno
izražena hvala bivšemu predsjedniku.
Vladina je zakonska osnova u bitnosti tek prevod odnos


noga magjarskoga zakona.


Preglednu kartu šuma Dalmacije, izradjuje kako »Nar.
List« javlja, dubrovč»nin dr. Lujo Adamovid. docent na bečkome
sveučilištu, koji je u to ime nedavno proputovao cielom
pokrajinom.


Carski šumarski institut (HMIIEPATOPOKll .;iECHAro
HHOTIITyT) u Petrogradu, jedan je najstarijih šumarskih
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 364 učilišta
u Europi. Osuovan je g. 1831. a godine 1865 podignut
na visoku školu. Poput visokih šumarskih škola u
Beću, Ščavnici i Nancy-u — prošireno je i na toj visokoj
školi, već jeseni g. 1906 naukovanje od 6 na 8 semestara, a
podjedno izdana je i nova naučna osnova, Naukovanje podie-
Ijeno je na četiri zimska i četiri ljetna semestra. Prva četiri
semestra služe ponajpače temeljnim i pomodnim šumarskim
naucima — dočim su specialne šumarske nauke ostavljene
u glavnom zadnjim četir semestrima. Prema tome ustanovljen
je i posebni naukovni red, nu taj nije obvezatan. Slušači
naime mogu slušati predavanja i drugim redom — a vezani
su samo na stanoviti red u polaganju izpita i sudjelovanja
kod praktičnih vježba i radnja. Slušatelji mogu propisane
nauke svršiti i u kraćem ili duljem razdobju — nu dulje od
šest godina, nemože niti jedan slušač zavod polaziti. Svakomu
je slušaču slobodno polaziti sva kolegija što se na zavodu obdržavaju.
Izpiti se obdržavaju koncem i početkom semestra — i
to uvjek unapred za sliedede dvogodište. Izpitu mogu pristupiti
samo oni slušači koji su se u to ime pravodobno prijavili,
a i propisane takse i naukovinu podmirili. Vježbama i
praktičnim radnjama mogu samo oni slušači prisustvovati,
koji se mogu izkazati, da su iz dotičnih predmeta položili jnr
propisane predizpite. Uspjeh svakoga izpita zabilježi se u indeksu.
Osim predizpita postoji onda još i posebni konačni
izpit, koji obuhvaća sveukupnu naučnu gradju. Nedovoljnim
uspjehom položeni izpit, smije slušač u sliedečem izpitnom roku
ponovno polagati.


Slušač koji nebi u propisanom roku položio propisane izpite,
odpušta se iz zavoda.


Ako koji od prijavljenih slušača — sbog pomanjkanja
prostora — kod praktičnih vježba — u kojemu semestru ved
nebi mogao sudjelovati, ide mu onda u slijededem semestru
prednost. Zadnji dolaze po redu ; ui slušači, koji se ponovno
upišu, pri tom se glede na red, kojim se prijaviše — kao i na
to, koliki put je to uzsliedilo. Vrhovna odhika u svim prepornim
pitanjima, pripada profesorskom sboru visoke škole.


Pošto se i na našoj zagrebačkoj visokoj šumarskoj školi,
jur proširila doba nankovanja od tri na četiri godine, spomenuli
smo eto i te najhitnije ustanove iz statuta petrogradske
visoke šumarske škole i to prams članku objelodanjenom nedavno
u ruskom šumarskom listu.


Uredjuje profesor F. Ž. Kesterćanek Tiskara C. AIbrecht (Maravić i Dečak.)