DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 65     <-- 65 -->        PDF

- 355 —
"Varstva«. (Izbor zastupnika za krajiške imovne obdine može
se obaviti u sjednici obdinskoga odbora, u kojoj je prisutna
nadpolovična vedina svih opdinskih odbornika pravoužitnika.)
Zak. čl. XVI : 1870. »ob uredjenju obdina i trgovišta, koja
neimadu uredjenoga magistrata« odredjuje u §-u 41., da za
stvaranje v Jjana zaključka obdinskoga odbora treba da bude
prisutna nadpolovična vedina ukupnih odbornika.


Od toga pravila ne ima u spomenutom zakonu ustanovljene
iznimke, Sliededi primjer iz prakse dokazuje medjutim,
da postoji jedna iznimka od pravila.


Kr. žup. oblast u B. izdala je sliedede riešenje od 24.


listopada 1907. br. 19383.:


»Utok S. Š. i drug Gj. proti zaključku obdinskog odbora
u Gj. od 24. rujna 1907. br. 141., kojim su dr. A. P. i dr.
izabrani za zastupnike odnosno zamjenika zastupnika Gj. imovne
obdine, odpuduje se, a izborni čin ovime se odobrava iz sliededih
razloga:


Utjecatelji prigovaraju, da je spomenuti izbor obavljen u
sjednici, u kojoj nije bila prisutna nadpolovična vedina ukupnih
odbornika, kojih upravna obdina Gj. broji 18, pa da je time
povriedjen propis § 41, zak. čl. XVI : 1870., »o uredjenju
obdina i tržišta«.


Valja medjutim uvažiti, da kod izbora zastupstva imovne
obdine, prema §. 1. zakona od 11. srpnja 1881., kojim se razjašnjuju,
odnosno preinačuju neke ustanove zakona od 15.
lipnja 1879. o imovnim obdinama u hrvatsko-slavonskoj vojnoj
krajini, aktivno i pasivno izborno pravo samo takovim obdinskim
odbornicima pripada, koji u dotičnoj imovnoj obdini uživaju
pravo služnosti. Sijedom toga se u broj obdinskih odbornika
kod odnosnoga izbora samo broj odbornika prav o užitnik a
ubraja, a prema tomu dovoljan je broj za izborni taj čin nadpolovične
vedine svih občinskih odbornika pravoužitnika .


U napomenutoj sjednici bilo je prisutno osam odbornika
pravoužitnika kod izbora, pa kako je isti i inače u redu obavljen,
ne ima zakonitoga razloga, da se uništi.


To riešenje kr. županijske oblasti u B. potvrdjeno je vrhovnim
riešenjem kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 22. travnja 1908. broj 20990.


--Mjesečnik p. d.