DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 350 ~
P. n. gg. koja kane tom izletu p risust vo v ati,
umoljavaju se, da predsjedničtvu družtva najdulje do 20.
rujna taj svoj naum prijave, uz istodobnu dostavu svote
od 8 K, u ime pokrića troškova za kola iz Zagreba do Gračana
i iz Šestina natrag u Zagreb, kao i za zajednički ruČak
na ,Sljemenu".
Dnevni red glavne skupštine:


1. Otvorenje skupštine i pozdrav zastupnika i ostalih prisutnika
po predsjedničtvu družtva.
2. Izvještaj o djelovanju družtvene uprave tečajem minule
družtveno g. 1907./8.
3. Izvješde odbora ad hoe, za izpitanje družtvenih računa
i stanja imovine družtva koncem g 1907.; te izbor novoga revizionalnog
odbora za preizpitanje računa za g. 1908.
4. Ustanovljenje družtvenoga proračuna za god. 1909.
5. Izbor predsjedničtva i cielokupnog upravnog odbora
za budude trogodište.
6. Eventualni predloži, koji se po s. 21. slovo f) družtv.
pravila i §. 1. družtv poslovnika, imadu najdulje do 30. rujna
uz pismeno obrazloženje, dostaviti predsjedničtva družtva.
Dano iz sjednice upravnoga družtva, obdržane u Zagreba


na 21. lipnja 1908.
Zamj. tajnika: Predsjednik:
E,udolfErny . Mark o grof BombeUess .


Osobne viesti.


Profesor G. HuffeI — ea šumarske akademije u Nancj-u,
proboravio je zadnje vrieme više dana u naučne svrhe u slavonskoj
Podravini. Napose došao je, na poziv onoga francezkoga
društva — koje kupuje virovitičku gospostiju, da preduzme
pregled šuma oko Virovitice i Slatine. On je tu priliku
podjedno upotrebio, da se u obče upozna i sa na svjetskome
glasu našim slavonskim hrasticima — pa je i svojf putovanje
prema tome proširio, toli u područje šuma gospoštija
Miholjac Dolnji i Valpovo, koli i državnih, te imovinskih
šuma brodskoga okružja. Na povratku kuci, svratio se —
upuden na urednika našega lista i u Zagreb. O uspjehu toga
svoga naučnoga putovanja izdati će, ved u najbliže doba
ovedu studiju. Profesor HuffeI ved je i dosada po raznim
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 351 —


šumarskim časopisima objelodanio vise učenih i stručnih razprava
— biti de dakle svakako — napose po nas Hrvate zanimivo
Čuti mnenje tog francezkog stručnjaka i o našim šumarskim
prilikama.


Kr. šumarski vježbenik, bivši slušač zagrebačke šumarske
akademije g. Alfons Kauders, položio je na zagrebačkom
sveučilištu, državni izpit za kandidate srednjoškolskog učitdjstva
h prirodopisa kao glavne, a fizike i geografije kao sporedne
struke. Do sada imamo po tom ved tri bivša akademičara
sa položenim doktoratom —i to jednoga za prirodopis, napose
zoologiju, i dva za strogo šumarsku struku, a sada opet jednoga
izpitanoga kandidata učiteljstva iz prirodopisne struke.


Imenovanja, premještanja i promaknuća. Bau kraljevinar
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, premjestio je iz službenih obzira
kr. šumarskog povjerenika Aleksandra Havličeka,
kr. šumar, pristava I. razreda, Vilima Cmelika i kr. kot.
šumara I. razreda Levina Hauejseaodkr. zem. vlade,
kr. kut. oblasti u Dvoru, odnosno Cirkvenici i Gračacu, nadalje
imenovao absol. kr. šum. akad. zagrebačke Nikol u Gru bid
a privr. šum. vježb. kod petrovaradinske i. o. žup. šum.
nadzor. IX. Č. r. Bogoslava Kosovida u Gospidu, kr.
žup. šum. nadzor. Vni . č. r. premjestivši ga podjedno kr. zem.
vladi, umirovljenog kr. žup. šum. nadzornika I. razr. Vilim a
D 0 j k 0 V i d a, je na vlastitu molbu reaktivirao, te dodielio kr.
žup. oblasti u Zagrebu. Nadalje premjestiti iz službenih obzira
kr. kot. šumara I. razrtda Rudolfa Er:iya od kr. kot.
oblasti u Zagrebu, k onoj u Jaski; kr. kot. šum. I. razreda
Ratislava Maksida iz Jaske u Bjelovar, a kr. kot. šum.


II. razr. BudimiraStrgara iz Dugogaela u Grubišnopolje,
kr. kot. šumare Andriju Lončarevida iz Osieka
u Ilok, — Dušana Weinera iz Cirk /^enice u Perušid,
— Vinka Pačnika iz Sv Ivana na Zelini u Daruvar. —
Antuna Đaličevida iz D.iruvara u Sv. Ivan na Zelini.
Zatim je imenovao kr. kot. šumara X. č. razr, Dragu tina
Giirthaj u Daruvaru, kr. žnp. snm. nadrornikom IX,
čin. razr. extra statum kod ž. o. u Vukovaru, okružnoga podšumara
u Prokuplju u Srbiji Petra Manojlovida šum.
pristav, u XI. č. r. kod otočke im o. vlastel. šumara Josip a
Griinwald a kr. kot. šamarom XI. č. r. kod kr. kut. oblasti
u Zagrebu, nadalje iz službenih obzira premjestit i kr. kot. šum.


II. razreda Petra Georgijevida iz Samobora u Koste


ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 352 —


njevac, a Ljubomira Bugarevića iz Kostanjevca u Samobor,
a imenovati šum. vježb. pl. obdine Turopolje Gerst mnnn
a Arnold a privr. šum. vježb kr. kot. oblasti u Zagrebu.


Promaknuti sukr. kotarski šumari XI činovnog razreda: N i-
kola Pleše u Zagrebu, An dr ij a pl. Ferenzff y u Požegi,
Oto pl. Koritid u Križevcima, Dinko Blažid u Stubici,
Milan Lepušid na Sušaku, Rudolf Sablidu Ogulinu i
Antun Jovanovac u Delnicama, kr. kotarskim šumarima
u X. Činovni razred, na dosadanjim mjestima službovanja,
a imenovani su absolventi kr. šum. akademije zagrebačke M ilorad
Sekulid i Andrija Frusid. priv. šum, vježb.
kod grad. i. o. a Antun L e v a ko v i d kod brodske imovne
ubdine. — Šumar Vjekosla v Bubanj kod z. z. Bribir-
Grižane imenovan je priv. račun, pristavom kod ogul. imov.
obdine, a šumar, pristav Vilim Piršid, kot. šumarom u


X.
čin. r. kod ogulinske imov. obdine.
U kr. državnoj šumskoj upravi premješteni sa kr. šamarnik
Ivan Zezuljka u. Rajida u Moro vid, kr. nadšumari: Emil
Kundrat iz Rujevea u Šokolovac. — Nikola Nevitzkj
iz Morovida u Vinkovce. — Rudoll Hajduiz Sokolovca
u Zagreb, — Ga rio Boor iz Baga u Ivaajsku, — L a d isla
v Stromsk i iz Ivanjske u Zagreb; kr. šum. upravitelji
Adalbert Mayer iz Jasenka u Raid, — Antun Fromayer
iz Vinkovaca u Ja?enak. — Gustav Maszties
iz Zagreba u Ravnugoru. — Viktor SkultetjizZagreba u
Bag,te Milan Višnid, kr. šum. pristav iz Zagreba u Riijevac.
Imi novani su kr. šum. račun, revidenti Nikola Sablid
i Mihajlo Bošnjak, kr. sunj. rač. savjetnicima u VIII.
čin. r. — a rač. vježbenik Bartol Baretid, kr. rač. ofieijalom,
kr. nadšumar Emi l Kundra t kr. šumarnikom u VIII.
Čin. r. — kr. šum. kandidati Milan Višnjid, Danilo
Despot, Mihajlo Fink i Svetozar Šolz, kr. šumarima
u X. čin. r. — kr. šumar Virgil Boeri-u kr. na išumarom
u IX. č. r., kr. šum. kandidat Belu Jelimann
kr. šumarom u X. čin. r,, te kr. šum. vježbenik Dan e
K a k 6 d y, šum. kandidatom u XI. čin. r.
U statusu šum. činovničtva gospoštije Našice, promaknut je
šumar g. Stanko Bilinskiza nadšumara. Umirovljen je
šumarnik ogul. imov. obdine g. Josip M o c n a j.
U bosansko-hercei(Ovačkoj državnoj šumskoj službi promaknuci
su od tamošnjih šumara hrvata gg. Tela r Gjur o