DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 343 —


koja razprava, ma bilo kojega životnoga ili inače po razvitak
hrvatskoga šumarstva važnijega pitanja ili poduzeda, stekav si
i po tom neprolaznih zasluga po napredak liepe naše struke.
Dakako, da mu je baš taj javni izstup, koji je često bio i u
znatnoj opreci, sa konzervativnimi nazori stanovitih u nas
mjerodavnih krugova, dobavio i mnogi gorki žalosni čas i da
je muž takovoga značaja i načela, uz naše jadne političke
a još jadnije staliske prilike, imao i mnoge protivnike —
lasno je pojmiti — a to ga je konačno prinukalo, daje uzadnje doba,
daljni rad u našemu družtvu napustio — ali time ipak nije prestao i
dalje, sve do zadnjih Časova svoga života, misliti i raditi, oko dobrobiti
i interesa šumarskoga stališa i struke. Hrvatsko šumarstvo
izgubi dakle bezdvojbeno sa pokojnikom jednoga svojih uztrajnih
i najodvažnijih pobornika i zastupnika.


Pokopan je na 3. kolovoza na centralnom groblju u Zagrebu.
Sprovodu prisustvovahu uz mnoge ine štovatelje i prijatelje
i presvietla gg. um. vel. župan i suvlastnik gospoštije
Kutjevo Dragan Turkovid, te kr. ministerijalni savjetnik i ravnatelj
kr. državnog šumskog ravnateljstva u Zagrebu Josip
Havas, a u ime »hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva«


p. n. g. kr. žup. šum. nadzornik M. Puk i družtveni blagajnik
E. Erny, kutjevačko vlastelinsko šumarsko osoblje, bilo je
zastupano posebnim izaslanstvom.
Za sobom ostavlja ucviljenu suprugu sa tri kčerkice, te
dva jur odrasla sina; Aleksandera inžinira i Milana odvjetničkog
perovodju. Tješio ih Bog — a vrednomu pokojniku
i snaše strane slava i pokoj vječni!


O cienama hrastovog drveta^


Piše dr. Gjuro Nenadić.
U „Obzoru* od 12. i 23. srpnja o. g. izišla su od strane
trgovaca sa drvom dva članka, pod naslovom »Naša industrija


drva« i »Naše drvarsko tržište«, u kojim se u crnim bojama
riše loše stanje trgovine sa hrastovim drvetom.
*Preštampano znanjem pisca iz „Obzora" od 2 i 6 kolovoza o. g. :t:
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 344 —


Sudedi po naslovima tih članaka, držali smo, da 6e gg,.
pisci današnje stanje drvnog trga opdeaito opisati i to ne samo
za hrastovo, nego za četinjavo i bukovo drvo, te tako na^u
širu javnost upozoriti, koje dobro možemo s te strane u ovoj
zloj godini očekivati. Nu gg. pisci nisu toga učinili, nego su
progovorili samo o hrastovom drvetu, pa s razloga toga, kao
i s razloga, što su njihovi članci baš sada neposredno pred
ovogodišnji radnu campagnu objelodanjeni, smijemo sumnjati
0 iskrenosti i bojazni njihovoj za zlo, koje 6e po njihovom
pripovedanju naš narod stidi, ako se ove godine ne bude više
prodalo hrastovih šuma nego li lani. Tendencija njihovih članaka
jest prozirna: polučiti na taj način što niže procjene
hrastovih šuma kod ovogodišnjih eventualnih prodaja.


Pisac prvoga članka sa statističkim podadcim a u ruci
dokazujudi važnost industrije drva u našem narodno-gospodarskom
životu drži, da bi prodaje šuma sa uspjehom moglo
regulirati ,stalno povjerenstvo", koje bi se imalo
sastojati iz vlastnika šnma i šumskih trgovaca, koje bi procjene
šuma ispitivalo i ciene ustanovljivalo. U drugom pako članku
drugi g. pisac nadovezujudi na izvode svog predšastnika ide
za jedan korak dalje, te da dokaže osobitu važnost toga povjerenstva,
postavlja tvrdnju, da su današnjoj stagnaciji trgovine
s hrastovim drvetom glavom krivi vlastnici šuma, koji
svoje šume tobož previsoko procjenjuju. Posto on ali pod
dotičnim vlastnicima šuma, razumieva: kr. šumski erar, krajišku
investicionalnu zakladu i krajiške imovne obline, čijim
šuraama upravljamo i gospodarimo mi šumari , to držimo,
da je taj prigovor upravljen na našu adresu, pa za to držimo
svojom dužnošću, da od sebe odbijemo ničim neosnovanu
tvrdnju, da smo mi šumari krivi, što je trgovina s hrastovim
drvetom tobož došla do »mrtve točke«, i tako na narodnu
štetu kočimo kotač drvarske industrije, da se on po njima
upravljan, ne okrede oko svoje osovine onom brzinom, kao
do pred dvije godine dana.


Protiv toga moramo tim odlučnije iztupiti, jer način
razlaganja dotičnoga gospodina pisca — o velikom gubitku
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 55     <-- 55 -->        PDF

- 345 —
godišnjega prirasta, koji gubimo podržavanjem starih šuma,
kojih dapače sve više nestaje uslijed razgržnjenih šumskih
šteta, te o gubitku kamata na glavnicama, koje bi imali, kad
bi šume prodali — jest kadar, da u ljudima, koji su manje
pućenui u ta pitanja i pravo stanje stvari, pobuditi sumnju u
tomu, da mi šumari sa povjerenim nam narodnim dobrom valjano
ne gospodarimo. Mi poznamo fizičko stanje starih hrastovih
šume za cielo jednako kao i gg. trgovci sa hrastovim drvetom,
znamo da one imaju mali, ili bolje redi nikaki kvantitativni prirast,
ali za to znamo, da je prirast skupode (Teuerungszuwach8) zadnjih
godina rapidno rastao, da nam je on sam sve gubitke na prirastu
obilnona doknadio. Prosudjujudi unosnost naših šuma stoga gledišta
držimo, da nam ne de biti težko dokazati opravdanost razloga,
koji govore za to, da se prodaje hrastovih Šuma ne provode
odviše brzo i u velikom obsegu, kako to gg. pisci žele.


Istina je, što gg. trgovci tvrde, da ciena hrastovom drvetu
na svjetskom trgu ne stoji danas na onoj visini, na kojoj je
stajalo pred dvie godine dana. Uzrok je tomu poznata novčana
kriza koja je bila ovladala cielim svietom, te koja je imala za
posljedicu zasto j u industriji i graditeljstvu, a prema tomu i
u trgovini s hrastovim drvetom. Hrastovo drvo, koje se upctrebljuje
u gradjevne svrhe, ide na svjetskim tržištima paralelnim
putevima, kojima prolazi željezo i kameni ugljen. Ako
barometar ciene na burzama za posljednja dva artikela visoko
stoji, to je znak, da de ciena hrastovom drvu skočiti i obratno
pasti. Veda uporaba željeza i kamenog ugljena ima uvjek za
posljedicu i vedu uporabu hrastovog drva. To je činjenica,
kojom mi šumari, rekao bih žali bože, tek sada počinjemo računati,
kada vriednost hrastovom drvu, kojeg nažalost još
imamo vrlo malo, počinjemo cieniti onako, kao i prijateljstvo
dobra prijatelja, kad ga jednom izgubimo.


Liep glas, kojeg naše slavonsko drvo na svjetskim drvnim
tržištima uživa, proizveo je a drugim kulturnim narodima liep
sud 0 prirodnom bogatstvu naše otačbine. Ovaj liepi glas moramo
mi šumari na svaki način uzgajanjem šuma sačuvati. Da
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 346 —


mlade šume sa uspjehom možemo njegovati i nove poiHzati,
nuždno je voditi računa o starim za sječu zrelim šumama. Izmedju
mladih i starih šutna mora postojati neki kontinuitet,
koji uvjetuje neprekidno vodjenje godišnjih sječina. Današnje
stanje naših hra-itovih šuma jest vrlo nepovoljno za uzdržanje
toga kontinuiteta. Sa jedne strane imamo za sječu već odavna
dozrele šume, a sa druge opet mlade šume, koje valja tek za
sječu uzgojiti; zlatna sredina nam posve fali. To nepovoljna
stanje u starosti šuma, jest kod napred spomenutih kategorija
vlastnika različito. Krajiška investicionalna zaklada ima samo j š
neznatnu površinu sječivih hrastovih šuma od ono 30.000 jutara,
koje su za nju prigodom razvojačenja vojne Krajine u bivšoj
brodskoj i petrovaradinskoj pukovniji izlučene, koju 6e površinu
ona za najviše još dvie godine izsjfdi; kr. šumski erar modi će još
nešto dulje sječi, a krnjiške imovne občine mogo još 20 do 25
godina na posvemašnje iscrpljenje starih hrastovih šuma računati.


Kod tako abnormalnog stanja hrastovih šuma, posve je
opravdano ne iznašati na prodaju veće površine suma, te kod
nepovoljnih konjuktura narodno blago u bezcienu ne rasipati.
Ako se prodajom bude forciralo, to de u brzo nastupiti dugačka
pauza u sječi hrastovih šuma, koja de po naše narodno gospodarstvo
biti od mnogo težih posljedica, nego U zatvorenje
jedne pilane radi tobož pomanjkanja drva, jer su navodno eiene
drvu previsoke.


Pa je li doista opravdan prigovor i umjesna tvrdnja gg.
pisaca gornjih Članaka, da su ciene previsoke i da se eiene,
koje je naše hrastovo drvo pred dvie godine na panju imalo,
„nikad više« polučiti ne de? Na prigovor odgovaramo prosto
da ciene nisu previsoke, na tvrdnju uzvradamo, da svim prorocima
poslie Krista — sipak.


Kad su konjukture hrastovom drvu na svjetskom tržištu
bile povoljnije, nisu se gg. trgovci kod dražbovanja šuma ni
obazirali na našu novčanu procjenu, nego su Često 50—60 po
sto iznad isklizne ciene pladali. Nekoja vlasteUnstva u Slavoniji
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 347 —


iznašala su na prodaju dosta velike površine šuma bez isklizne
ciene, pa su uz vrlo dobru cienu bile prodane. Broj trgovaca
sa hrastovim drvom umnažao se kod nas brzinom, kojom rastu
gljive u šumi iza tople kiše. To je bilo živim dokazom, da oni
svoj račun u tom poslu dobro nalaze. Po svojem podrietlu bilo
ih je sa sviju strana svieta, pa možemo redi; da su baš strani
trgovci u našu korist bolje upoznali vriednost našega slavonskog
drva, te ga bolje pladali, nu još ne onako, kako pladaju svoj
doraadi proizvod kod kude. Evo za to primjera: U proljedu g.
1906. stajao je kubični metar hrastovog drva u Spesartu (Njemačka)
oko 300 maraka, a ista množina drva kod nas u Slavoniji
tek oko 60 K.* Dopuštamo, da su tamošnje prilike
posve druge, nego li kod nas, te da je naše drvo manje sposobno
za furnire od njemačkog sa užim godovima, ali ta nam
se razlika čini vrlo velikom, a da se u nama ne probudi tračak
nadf, da de ciena našem drvu, koja je g. 1906. postignuta ne
samo na istoj visini ostati, nego čim se prilike drvnog trga
poprave još više poskočiti. U tom očekivanju smo tim sigurniji,
što iza spomenute krize nije nastupila jaka depresija na
drvnom trgu nego kako svi znaci govore, prilik« se znatno
popravljaju. Ako se dakle sa prodajama naših šuma ravnamo
prema prilikama svjetskog trija i sa istima po mogućnostima
zatežemo, to time posvjedočavamo, da i mi šumari počinjemo
sa vriednošdu šuma više računati, da je naš plan dobro smišljen
i da to nije ,neradni plan« i neka vrst »špekulacije«, kojim
riečima je g. pisac drugog članka naš postupak okrstio.


Konkurenciju koja nam po navodima istoga g. pisca prijeti
iz Amerike, Rusije, Rumunjske i Japana, ne smatramo nikakovim
plašilom, jer se sjeguruošdu može ustvrditi, da naše


* Ciene hrastovini, za vrieme zimske sječe. g. 1907./1908. bile Ju u Speiartu,
glasom izvješća objelodanjenoga u ,For8twissenschaftliches Zentralblatt" br. 8. i 9.
o. g. upravo izvanredne. Polučili su napose u šumarijama „Rotbenbuch i Rohrbrunn´
najvredniji za furnire sposabni trupci — do sada u obde još nikada polučene ciene
U Rothenbuchu bo polučiše pojedini trupci cienu do 3!*5 — a u Eohrbrunnu 405
dapače i 488 maraka po kub. metru. Jedan je trupaj sa 5´12 m´ sadržine dapače
prodan za 2500 maraka ili u okruglom 3000 kruna naše vriednosti.
U Šumariji Rottenbuh iznosio je postotak drvnegromadegradje60´67o a poprečna
je starost hrastova bila 350 - 400 godina. Opazka uredničtva.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 348 —


slavonsko drvo u svojina tehničkim svojstvima i drugim odlikama
u nešto vedoj udaljenosti stoji pred hrastovim drvom
spomenutih država, koju dotični g. pisac spominje. Sa hrastovim
drvom je jednako kao i sa vinovom lozom, od koje je
vino ved prema tomu, gdje je uzraslo, od jedne kiselo, a od
druge slatko i pitko. Stabala onih dimenzija, kakova se nalaze
kod nas u Slavoniji, nema na cijelom svijetu. Kao za dokaz
tomu spominjemo, da je naše slavonsko drvo sa onim amerikanske
proveniencije na francuskom drvnom tržištu vodilo žestoku
borbu, iz koje je pobjednikom izišlo, jer po priznanju
samih Francuza, dobije vino u bačvama iz amerikanskog hrastovog
drva neugodan miris i okus, a u bačvama iz slavonskog
drva naprotiv ugodan miris i aromu. Nije samo praktičnim
nego i znanstvenim putem utvrdjena prednost našeg slavonskog
drva pred svim ostalim. Tako je profesor šumarske tehnologije
na monakovskom univerzitetu dr. H. Mayer, koji iz
vlastitog izkustva dobro pozna kvalitet amerikanskog i japanskoga
drva, došao svojim znanstvenim istraživanjima do
zaključka, da našem slavonskom hrastovom drvu pripada
prvenstvo pred svim drugim. On našu domovinu Hrvatsku i
Slavoniju označuje optimumom, u kojem hrast nalazi svoj najveći
uzrast. U fiziološkim svojstvima čini naše slavonsko drvo
iznimku od pravila, da medju listnatim drvečem jednog područja
(srednja Europa) je^t ono specifički teže, koje ima uže
godove. Naše hrastovo drvo ima šire godove od njemačkog, te
prema tomu moralo bi ono biti lakše od njemačkog, što ali


nije, nego naprotiv mnogo teže.


Pored sviju odlika našega drva, nismo mi još ni iz daleka
polučili njegove prave ciene. Uzroka tomu ima više. Kao jedan
iztičemo slabo merkantilcio znanje u nas šumara, koje sada počinjemo
pomalo sticati od šumskih trgovaca, te za koje ćemo
im još više biti iskreno zahvalni, ako oni prvi bace velo tajinstvenosti
sa svojih procjena i računa — radi čega nas nepra
vedno objedjuju — i nama dozvole uvid u iste, da se na taj
načiu upoznamo sa svojim pogreškama, koje smo do sada procjenjujući
šume činili, jtr samo tako snabdjeveni sa vedim tr