DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 338
f Mihajlo Radošević


Nakon duge i težke bolesti, umro je na dne 1.
kolovoza 0. g. u 9 sati prije podne u Zagrebu, vrli
otačbenik i marni trudbenik na polju hrvatskoga šumarstva,
mnogogodišnji revni i radini Član hrvatskoslavonskoga
šumarskoga družtva i suradnik o. 1. sumarnik
vlastelinstva Čabar, Mihajlo M. Rfdoševid.


Potražio je teško bolan lieka u Zagrebu — ali
je ondje dočekao tek smrt. Bilo mu je 59. godina.
Rodom »Goranin« iz Lokova, gdje mu je već i otac — posjednik
bio i na daleko poznat i štovan drvotržac i
poduzetnik — posvetio se je pokojnik, nakon svršenih
temeljnih nauka, prirodjenom mu ljubavi za prirodu i
šumu, šumarstvu. Šumarske je nauke slušao, na za
onda najglasovitijoj šumarskoj akademiji u Tharandu
u Saskoj - - gdje su tada na glasu šumarski stručnjaci
Judeich i Pressler okupili oko sebe cviet njemačkoga
i austrijskoga šumarskoga podmladka. Vrativ se u domovinu,
nastupio je šumarsko-praktičnu službu, i to najprije
kod kr. državnoga šumskoga uredan Fužinama. Već
g 1873. (do 1879.) stupi u službu, baš onda u život
privedene brodske imovne obdine, gdje je u kratkom
razdobju promaknut na šumara — nadšumara a konačno
i nadšumara upravitelja šumsko-gospodarstvenoga
ureda. Pravi »self made mann« pokojnik se je već od
rane mladosti odlikovao čvrstom voljom i velikom odlučnošću,
nastojeći uvjek uporno, da svaki svoj podhvat
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 339 — ´
privede i cilju — pa bilo to baš i ne i u njegovu
sobstvenu korist. Otvorene iskrene ćudi, prečesto je iz
kusio — nevrednost i nezahvalnost — i s one strane,
u koju je polagao najljepše svoje nade. Oduševljen za
odabrano si šumsko zvanje i sve sto je istim u saveza
8HV mu je život bio manje više borba. — Uza sve, to on nebi
nigda klonuo — ma snašla ga i kako težka sudbina. Poletni
mu duh, uz široki vidokrug težko, je snašao sapeti okvir
djelovanja običnoga hrvatskoga šumara patnika.


Najvedi dio svoga radinoga života na polju šumarskome


— naime podpunih 18 godina, sproveo je kao šumarnik gospoštije
Kutjevačke. Cim je naime rodoljubna karlovačka obitelj
Turkovida, došla g. 1882, u posjed, dotadanjeg ogromnog zemaljskog
zakladnog dobra kutjevačkog — povjerila je (1883)
pokojniku, upravu tamošnjih preko 21.000 jutara hrastovih i
bukovih šuma. Tu mu se je tim podjedno pružala najljepša
prilika razviti djelatnost »umnoga i izkusnoga šumara«. S promjenom
vlastničtva te gospoštije, nastupila je naime i nova era
u čitavom bududem razvoju toga ogromnoga vlastelinstva, koja
je sobom don jela i čitav niz radikalnih aktuelnih reforma, od
kojih je prva morala zapasti baš uredjenje šumarstva za
onda još tamošnjih na skroz zapuštenih šumarskih prilika. Tim
su i pokojnila provadjajudeg tu organizaciju dakako snašle i
mnoge i velike potežkode,´ ali ih je on - ustrajnošdu i požrtvovnošću
— kao i voljkom podporom svojih uvidjavnih službodavaca,
umio uvjek časno i koristno po stvar riešiti.
Obzirnim i dosljednim nastojanjem i radom, uspjelo mu je
ne samo, da je tamošnje okolišno žiteljstvo — njekadanje gospoštijske
podanike i pravoužitnike u vlastelinskim šumama,
(koji su bili naučeni kroz dugi niz stoljeda rek bi sasvim
samovoljno tamošnje — sve do g. 1872. nesegregiranei ne komasirane
šume i pašnjake — tako uživati, da su se isti pastiri
i svinjari, oboružani sjekirama i kuburama, a uz njih i brojni
krivolovci puškama, po ondašnjim šumama širili uzduž i popreko,
ostavljajudi pri tom sad ovdje, sad ondje, — osobito
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 340 —


za suše, plamenom šumskih požara jasno obilježene tragove
svoga divljačtva) — ipak priučio, ne samo na uzajamno poštivanje
medja i prava posjeda vlastelinskoga, ved on je odstranio
i nepozvanu sjekiru i pušku za uvjek iz tih šuma. On je bio
onaj glavni marnik, koji je okolišno pužanstvo naučio ne samo
poznavati, nego i pravo cieniti neizmjernu znamenitost šuma u
obde, a vlastelinskih napose. Kako je pak uspored savjestno i
sdušno ostavljeno narodu ono, što mu je nuždno trebalo, a uredjenjem
šumsko-gospodarstvenih prilika vlastelinstva, otvorena
su mu i na sve strane i sasvim nova privredna vrela — to je
i tamošnji seljak, danas sretniji i zadovoljniji, nego je bio prije
kraj sveg slobodnog pašarenja, žirenja i pustošenja šuma — a
velika zasluga u tom pogledu ide baš i pokojnoga Radoševida.


Pod njegovom su upravom nadalje izvedene — nakon posjeee
starih poharačenih šuma — obsežne šumske kulture, sagradjene
mnoge šunoske ceste, putevi, staze, požarni i medjašni
prosjeci i t. d. te u obde šumske komunikaciie na sve strane
usavršene. — Vodilo ga pako pri tom — kako je to i sam
na jednom mjestu iztaknuo´´ — vazda samo načelo: »da
dužnost i savjest šumaru imperativno nalažu, da
se brine toli za prvu, koli za sliedede generacije
šumo vlastn i k a, pa da bi prema tome temeljno načelo;
svakoga šumara imalo kulminirati u devezi,
da de kod šuma samo onaj dočekati najsigurniji
i najbolji uložak svojega imetka, tko ima uma
snage i volje šumariti, ne samo na decenije, nego
nastolječa u napred. Castna je to zadad´a, ali i
nosi u sebi mnogu neugodnu stranu«.


Svoju radinost i šumarsko stručnu spremu Radoševid je
dokazao i tuđjem svietu, napose svojim radnjama i izložcima u
paviljonu vlastelinstva kutjevačkoga — na »gospodarsko-šumarskoj
jubilarnoj izložbi« u Zagrebu g. 1891. o kojima kritičar
i povestničar te izložbe, pisac Janko Ibler,** naročito iztiče ;


* Vidi djelce .Vlastelinstvo Kutjevo". Izdano g. 1907. u oći zagreb. gospod.
izložbe.
** Vidi djelo J. Iblera „Gospod, šum. jubilarna izložba u Zagrebu g. 1891."
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 51     <-- 51 -->        PDF

- 341 —
da je taj paviljon bio pravi muzej šumarstva, te da je vječna
šteta, što se ta dragocjena s velikim troškom i trudom sastavljena
zbirka nije sačuvala i za stalni šumarski muzej, a — šumarnik
vlastelinstva gosp. M. Radoševid, temeljito obrazovan
stručnjak, da je pokazao tom kolekcijom, što ee tiče šumarstva,
uzornim načinom, kako se ima sastavljati izložba, da posve
odgovara svojoj svrsi u praktičnom i naučnom pogledu«.


Osim kod vlastelinstva kutjevackog i brodske imovne ob-
dine, služio je pokojnik, još i (g. 1897.—1900) kao šumarnik kod
komposesorata plemenite općine Turopolje, a zadnje dvije godine
svoga života obnašao je službu šumarnika vlastelinstva Cabarskoga.
Svagdje gdje je služio, ostavio je i trajne tragove svoje neumorne
radinosti i stručne spreme. Godine 1895.-6. otvorio je, nagovorom
stanovitih za onda uplivnih faktora — u Zagrebu privatni
šumsko-taksatorni ured — nadajudi se — da de se u
oči tadanje organizacije šumarskoga gospodarstva kod zemljištnih
zajednica — skorim kod šumarskoga odsjeka kr. zem. vlade urediti
posebni odio za rukovodjenje tih poslova, u kojemu bi
onda i on dobio zgodu, da na tom polju šumske djelatnosti
stečeno svoje iskustvo u dobrobit zemlje i naroda koristonosno
odjelotvori. Medjutim i taj put mu se izjalovile sve liepe nade,
osnovane na obedanjima dotičnih »prijatelja«.


Zahvaliv se g. 1879. na službi kod brodske imovne ob-
dine, kao i poslije napušta zagrebačkoga taksatornoga ureda (1896)
i ostavke kutjevačke gospoštije (1904.) pokojnik se vradao
na svoju očevinu u liepi gorski kraj, u svoje Lokve. Boraveći
tamo uvjek je živo nastojao i radio oko gospodarskoga
razvitka onoga kotara, a napose ne bi li same
Lokve podigao do omiljelog hrvatskog ljetovališta — naše
hrvatske Švice. Tamo je on svoje doba (1880—1883.) osnovao
i podiguuo i posebnu školu za drvorezbarstvo, pletarstvo i tokarstvo
— nebi li tim oživotvorio drvarsku kudnu industriju
Podhvat koji ga je stajao i dosta materijalnih žrtava


Za posljednjih godina (1904.—1906.) svoga tamošnjega boravka,
po njegovoj je inicijativi u Lokvam i osnovana zadružna
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 342 —


mljekarna i sirarna, a stvorena i udruga za paleaje vapna, a uz
to je živo u javnosti agitirao — da se sve zemljištne zajednice
gorskoga kotara udruže u jednu imovinsku zadrugu koja
bi onda prekupila ogromni šumski posjed kneza Thurn-
Taksisa te — tim zaprecila, da i taj posjed opet ne nedodje
tudjincu u ruke. — Sve su to dokazi -- kako se je pokojnik
vazda živo zauzimao za napredak i procvat rodnoga si kraja.


Nu i za naše šumarsko družtvo, kojemu je svojedoba bio
i član upravnoga odbora, stekao si je napose i kao revni i uztrajni
suradnik »Šumarskoga lista«, kao jedan prvih dobrotvora
„društvene pripomoćne zaklade" i glavnih, pokretača kod provedbe
nauma o gradnji našega ,,šumarskoga doma" trajuih zasluga.
Već u „Šumarskom listu« od g. 1878. nalazimo od njega članke
»Stanjehajkah i trovanje kurjaka sa strjhniaom u šumah brodskoga
okružja«, kao i »Haranje gubara u brodskom okružju« — a
onda sliede redom (g. 1879.) »Poziv na hrvatsko-slavonske šumare
u svrhu tamanenja najškodljivijih zareznika u hrasticih i
prve nagrade tamanenja istih« i »Bagrena u diluvialnoj naplavini
«. G. 1882. »Izlet na Rišnjak i koješta o šumarskom
obrtiiičtvu u hrvatskoj Svici«, i »Kako da dignemo svoje bačvarstvo
«. G. 1^84. »Javor sa hrvatsko-švicarskog kraja« i
»Plodomjer«. G. 1886. »Nuzgredni užitci i njihova važnost«.—
»Nuzgredni užitci milost božja«. — »Tko ima hajkom upravljati?
« — »Plodorod i sjetve« i »Tvorenja palica«. God.


1886. »Još jedna o plodomjeru«. G. 1887. »Sjetva i pretvorba
listača u mješovitu šumu« i »Predstavka glede tamenja
grabežljive zvieradi«. G. 1888. »Nješto o procjeni žira«. God.


1889. »Lovstvo u kutjevačkom vlastelinstvu«. »Zirovina i prodaja
svinja u g. 1889.-90.« i »Moguče je Kras pošumiti«. G.
1890. »Šumarski dom«. — »Šumska sjetva« i »Gubar« —


G. 1894. »Prometna sredstva« i »Izbojna snaga listača« a g.
1895. i opet članak »Procjena šumskog ploda« itd.
Doista, liep je to niz poučnih i zanimivih stručnih rasprava.
Uz to je Radošević vazda sudjelovao perom — takodjer i po
malo ne svim našim dnevnicima, kad god se u njima izniela