DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 332 —


A nebi to valjda donjelo ni kakove koristi, ta demu da
se onda inatimo ?
Napisasmo to od srca i ljubavi spram struke i za to, da
prinesemo bar koji atom k unapredjenje šumarske nam struke.


Pri zaglavku cjelokupne razprave pako, osvrnuti de mo se još
i na izpostavu popriličnih troškovnika u poslu uredjenja
suma i sastavka šumsko gospodarskih osnova, a isto tako
de mo prigodice ma kojim putem, u kojeČem još i upotpuniti
ova dosadanja razmatranje, poprativ ih po mogućnosti i mijenjem
drugih domadih stručara.


Kr. kot, šumar, kao mjernički vještak.


Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar.


Kr, županijska oblast u O. izdala je dne 1. listopada g.
1905. pod br. 17.850. sliedede riešenje:


„Pošto kr. kotar šumar neima ovlaštenja, na izvršivanje,
civilne mjerničke prakse, to se kr. kotar, oblasti nalaže, da
ga u budude nesmije upotrebiti kao stručnjaka,
na takova uredovanja, koja iziskuju prisutnost i rad tehničkog
stručnjaka, ovlaštenog za izvršivanja civilne tehničke prakse, u
smislu naredbe br. 15.660. ex 1876. od 26./II. 1877.«


Ovom odredbom, nedira se ali u ustanove
kojom se kotar, šumari, kao stručnjaci, u šumskim
tehničkim poslovima upotrebiti imaju."


Povod ove odredbe bio je taj. što je kotar, oblast svojega
kr. kotar, šumara — upotrebljavala za vještaka, prigodom pritužbah
stranaka proti usurpantima šuma, pašnjaka i put
e v a, vlastnost zemljištnih zajednicah, ili na sam zahtjev
zem. zajedn´ca, da se izmjerom urede usurpacije šumah i pašnjaka.
Pošto ovakova odredba znatao zasijeca u vanjski tehnički
rad kr. kot. šumarah, to ćemo ovo važno pitanje, na
svih strana raspraviti. Svaki bi od nas morao u ovom listu
svoje topogledne doživljaje iznieti, da se i to »vjestačko pitanje
« šumarah jednom rieši.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 333 —


Predjimo na samu stvar. Na temelju zakona od 22. srpnja
1894. 0 uredjenju šumarsko tehničke službe, kod političke
uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, kao i provedbene
naredbe k istomu zakonu od IB./VII. 1895. broj 35.633., nadalje
i zakona od 26. ožujka 1894. kojom se uredjuje
stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod
osobitim javnim nadzorom, te naredbe od 23. travnja 1903.
br. 23.152 dužan je k r. kotar, šumar, za šume i pašnjake
z. z., u obde stručno raditi.


Da se tu njoraju razumjevati i razne, šumsko-tehničkomjerničke
radnje, razumjeva se samo sobom!


Gdje se na takovom zajedničkom tlu, harači, prisvaja,
prikračuje itd. dužan je kr. šumar, tehničar, na poziv kr. kot.
oblasti, ili na zahtjev zem. zajednice ili same stranke, da strukovne
izvide provede, a po potrebi, da preporno zemljište iz


mjeri i 0 pronadjenom nacrt predloži
Takovi su evo propisi, a na to nas i sama šumarska
znanost upućuje.
Da li šumar sam izvide obavlja, ili je vještak kod očevida,
u bitnosti, na samoj stvari, nemenja ništa.


Da se u buduče, izbjegne raznim nesporazumcima, bilo
bi poželjno i uputno, -— a samoj stvari koristno — da se
jasno kaže, što kr. kot. šumar smije u ovakovim slučajevima
učiniti, a što ne. — To je potrebno znati, jer kako a uvodu
vidimo, — prigodom riešavanja u II molbi, došlo je do nesuglasica,
u pogledu upotrebe kr. kot šumara, kao mjerniČkog
vještaka, kod riešavanja priepora, o usurpaciji šuma, pašnjaka
i puteva — zem. zajednice. Mnogi šumari, bili su sigurno
vještaci kod kr. kot. sudova i sudbenih stolova i u
čisto privatnim parnicama, pak nitko nije prigovarao njihovom
»mnienju.« U našem slučaju, prigovara se ali. Neznamo, da
li je to pravo ?


Idemo, da vidimo. Po § 207. gr. par. post. uzimaju sudovi
na mnogim mjestima šumare za vještake (i sam sam bio
mnogo puta, mjerničkim vještakom. — Nitko se proti tomu
pritužio nije.)
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 334 -
Analagno gornjem § 207. gr. p. p. i § 926. o. g. z. može
i politička oblast, po svojem osvjedočenju, ili na želju samih
stranaka, šumara kao vještaka odrediti, — tim više, jer se u
našem slučaju radi samo o interesu zem. zajednica.


Ovlašteni civilni mjernici, jesu u manjim prieporima preskupi,
pak ih ni stranke rada ne zovu.
Ako šumar ide sa izaslanikom oblasti na očevid — kao
vještak, to mu (na žalost) pripada dnevnica od 5 K i ništa više.


Zar to nije u interesu samih stranaka? Nu mnogoga
vodi načelo, da šumar nije mjernik, pak nesmije ni mjeriti.—
Dapade njekoji misle, da šumar nemože ni znati mjeriti.


I to smo već doživjeli! Ustanove naredbe od 26./II. 1877.
br, 15.660 ex 876. poznate su nam jako dobro. Znamo, da i
mnogi od šumara ima ovlaštenje. O sposobnosti, neima dakle
nikakove dvojbe!


Nigdje ali u toj naredbi ne stoji propisano, da su ovlašteni
mjernici jedini zvani, da u gore pomenutim slučajevima
budu pozvani kao vještaci.


Protivno je baš istina! Iz § 2. i 8. gore spomenutoga
zakona od 26./III. 1894. o šum. upravi, kao i § 3. naredbe
od 23./IV. 1903. br. 23.152. sliedi, da su jedino šumar-ki
stručnjaci pozvani, da pašnjake i šume z z. uredjuju


Sliedi, da kr. kot. samari moraju biti prisutni kod uredjenja
usurpacijah i priepornih medja — tim prije, ako su po
pol. oblasti pozvani ili zemljištna zaj. to zaključi.


Isto tako mora se uredovati, ako nastanu prepori, izmedju
pojedinih ovlaštenikah — kao članova zem. zaj. (§ 50. - 52.


n. n. z. z.) stoga kako gore spomenusmo mora se i ovo važno
pitanje urediti, da se točno znalo bude, gdje u praksi prestaje
mjernik, a gdje poiima šumar. U našem slučaju, radi se samo
0 gradjevnim i ovlaštenim mjernicima, koji obavljaju iste mjerničke
poslove, kao i osposobljeni šumarski stručnjaci, prigodom
uredjenja šumah i pašnjakah zem, zajednica.
U privatne poslove, ne smiiemo se mi šumari ni pačati.
To je i pravo! Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje
poslove, od i. svibnja 1887. br. 5801. ex 1886. odredjuje,
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 335 —


da 8au;r> ovlašteni civilni tehnici, smiju sastavljati nacrte, na
razpis ciepanih Čestica, u gruntovnih uložcih, kao i na razdiobu
zadružnih nekretnina Po § 1. te naredbe, moraju u kraljevini
Hrvatskoj i Slavoniji svi nacrti, po ovlaštenom civilnom tehniku,
strukovnjački sastavljeni biti. Isto to valja i o svi h
n a c r t i h, koji se na gruntovni raspis cestica, u smislu § 56
lit. c. gruntovnog reda od 15. prosinca 1855. (br. 222. d. z.)
i dotičnim izpravama priložiti imadu.


Po § 11. svaki nacrt mora po onom ovlaštenom mjerniku
(civil, tehniku) koji ga je sastavio, — datiran i podpisan biti,
uz naročiti navod, da za točnost svoje radnje jamči.


Pošto je gore spomenutom naredbom odredjeno »da sam o
ovlašteni civilni tehnici, smiju satavljati nacrte,
za razpis ciepanih čestica, u gruntovnih
uložcih« , a takovi nacrti po ovlaštenom mjerniku đatiiaiii
i podpisani biti morajn, to se i nam šumarima valja, sa tora
odredbom pozabaviti.


Prigodom sastavka gospodarstvenih osnova, odnosno omedjhšivanja
šumah, moraju se ustanoviti i sve promjene medjah
odnosno sve usurpacije. To vriedi za sve kategorije naših šuma´i.


Izmjeru i uredjivanje šumah, provadjaju »šumarski stručnjaci
« koji imaju iste sposobnosti, a mnogo puta i veče, negoli
pojedini »ovlašteni t. zv. civilni tehnici«. Prigodom uredjenja
šumskog posjeda, moraju se razni gruntovni izpravci i odpisi
provesti. Šumar stručnjak, dužan je o tom izdati nacrt, da se
medjašno stanje uredi. Prema gornjoj naredbi, nije takov nacrt


— akoprem točan i dobar — u gruntovnici provediv, ako
nije po ovlaštenim civilnom tehniku podpisan.
Kada je tomu tako, što nara onde vriedi cieli posao, kada
se ni najmanji nacrt podpisan po šumarskom stručnjaku, gruntovno
provesti nemože.


To je činjeiira, koju bi svakako već i n interesu uredjenja
šuma i šumskih medja, odstraniti i urediti vsljalo. Naredbom
kr. zem. vlade odjela za unutarnje poslove od 2.3 travnja 1903.
br. 23.152. glede sastavka gospodarstvenih osnova i programa
te godišnjih drvosječnih i ogojnih predloga, po zakonu 26.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 336 —


ožujka 1894. kojim se uređJHJe stručna uprava i šumsko gospodarenju
u šumah, stojedih pod osobitim javnim nadzorom,
izdan je i naputak C. za sastavak osnova odnosno programa.


Po § 3. ove naredbe, imadu gospodarstvene osnove, odnosno
programe sastaviti »osposobljeni šumarski stručnjaci«,
t, j . kod z. z njihovi kr. kot. šumari, ako inade odredjeno
nije. U § 1. naputka C, odredjen je postupak oko ustanovljenja
šumske površine i uredjenja medja.


Do u tančine, propisano je, kako se izmjera i uredjeuje,
provesti ima. Izmedju inoga, kaže se i »Ako se kod pregledavanja
medja, opaze razlike, izmedju mapa i pravoga stanja u
naravi, tad valja iztražiti, da li su ove nastale usljed zakonite,
a u mapah neizpravljene promjene šumskog posjeda, ili možda
prisvojenjem šumskog zemljišta od strane medjaša«.


Prisvojeno zemljište, kao i sadanji pravac šumske medja,
ima se ustanoviti, te o tom obaviestiti posjednik šume da
može poprimiti shodne mjere, kako de prisvojeno zemljište
natrag dobiti.


Nadalje kod uredjenja šumskih medja, valja nastojati, da
se šumski izbočci i odrezci po mogućnosti zamiene za tudja
zemljišta, koja se u šumi nalaze, te tako šuma bolje zaokruži.


Uzmimo sada na primjer, da zem. zaj. odluči, da se »prisvojena
zemljišta« — obično krčevine na okrajci šuma
i pašnjaka — odstupe uzurpantima, uz stanovite uvjete, i da
se na nje gruntovno provesti moraju!


Dredjujudi šumar, stručnjak, koji je izmjeru i omedjašenje
proveo, morao bi za pojedine stranke, sastaviti i izdati nacrt,
sposoban za gruntovnu provedbu.


Nacrti se točno i propisno sastave, ali koja korist od njih
kad nisu gruntovno provedivi-
Eazlog leži samo u tome, što nacrt nije sastavljen i po
»ovlaštenom civil, tehniku« — podplsan!
Mi smo to u praksi doživili, da je u takovom slučaju
nacrt vraden po gruntovnoj oblasti.
čudnovato je to, da sastavak i podpis jednog »ovlaštenog
civil, mjernika«, dapače i zemljomjera —- na gruntovnu oblast
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 337 —


više
vriedi, negoli nacrt sastavljen po »javnom i aktivnom či


novniku — kr. šum. tehničaru političke ili druge šumske uprave !<


Tomu treba na put stati.


U obdem interesu, i u interesu šumarstva kao i u interesa


samoga uredjenja šuma, valjalo bi izhoditi na odlučujućem
mjestu — naredbu, da su nacrti sastavljeni oko uredjenja
šuma i pašnjaka po šumarskim stručnjacima, gruntovno provedivi,
kao i nacrti ovlaštenih civilnih tehnika!


To zahtjeva interes šumoposjednika, a i ugled nas šumara.


Nedemo valjda dopustiti, da nam »ovlašteni mjernici i zemljomjeri
« naše nacrte na gruntovnu provedbu vidiraju i signiraju.
To bi zaista žalostno bilo, ali dogadja se!
Gorespomenuta naredba od 1. svibnja 1887. br. 5801 ex


1886. o civilnim tehnicima i o gruntovnoj provedbi nacrta,
trebalo bi dovesti u sklad sa naredbom i naputkom od 23.
travnja 1903, br. 23.152., u koliko se po -kr, kot. šumarima
ured a rad i obavlja omedjašenje i uredjenje medja u šumama i
pašnjacima zemljištnih zajednica, a uz to trebalo bi posebnom
naredbom odrediti, i glede gruntovne provedbe nacrLa, tom
prigodom, po šum.- stručnjacima sastavljenom.


Po § : 31. spomenute provedbene naredbe, dužan je kr.
kot. šumar, o svakom predmetu šumarstva, izjaviti svoje stručno
mnienje; dakle i svoje mierničko stručno mnienje.


Ako se kr. kot. šilmar, ima u obde smatrati, šumarskotehniČkim
izvjestiteljem kr. kotar, oblasti, to se to njegovo
mnienje, ima u svakom pogledu i uvažiti i cieniti.


Gdje su pako nesuglasice, valja ih odstraniti; a provadjanje
rada — oko izmjere i uredjenja — šuma i pašnjakau sklad dovesti, sa postojećim okolnostima.
Da je to i u samom u interesu naroda, ne treba nam ni
dokazivati.
Iznjeo sam ovo pred cienjene sudrugove, da i oni u ovom
predmetu, svoje mnienje izraze — a u idućoj šumarskoj skupštini,
pruža nam se prilika, da i ovo važn o pitanje raspravimo! I I
Vederema!