DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 307 —


Potanje opisivati te karte bilo bi ovdje »uvišno, već nam
je samo iztaknuti, da 1 cm- na karti predstavlja 250 m ili
333"3 (koraka) u naravi, računajud pri tom vojnički korak sa
75 om., odnosno 4 cm, u karti predstavlja u naravi 1 km.


Cim nam stignu naručene karte, ubojadišemo u nje naš
posjed polag kataslralnih mapa, koje su sačinjene u mjerilu
1:2880 (1" = 40").


Naravno, da se tudje enklave ne bojadišu, ved ostanu
poput ostalog djela karte neobojadisaae.


Bududi u tih karta šuma od šume nije odjelena, ako ih
ne deli kakva znatnija naravnu medja (put, potok i t. d.) ved
su samo sve šumske periferije, za razliku od drugih kultura
deblji m crtama omedjene, to demo ovakove šumske medje
modi urisati u kartu tako, da iz katastralnih mapa pantagrafiramo
naš posjed u mjerilu 1:25.000 pa ovako dobljene medje
po nacrtu, putem paus-papira, prenesemo uz pomod fixnih točaka
na mapi i karti u karte.


Ovaj postupak prouzročuje znatan posao, osobito ondje,
gdje imade mnogo malih po cjeloj poreznoj obdini razštrkanih
šrmskih čestica.


Zelena boja jest ugodna za oko i Ijepo se iznaša na karti,
nu izpod nje se slabije vide slojnice i štrafaža, pa se vrlo težko
i kopira sa nje a pauspapirom.


Smjesa »Sepia romisch« sa njesto »gummigutija« daje povoljnu
boju za bojadisanje karte.


Konačno nam je dodati, da duljina, koju predstavlja katastralni
nacrt od 28*8 m., predstavlja u vojničkoj karti


(1 : 25.000) duljinu od 250 m iliti da se duljine u katastralnoj
mapi i vojničkoj karti snašaju kao 1:8´68*.
* Osim navedene vojničke karte u mjerilu 1 :25.000 imade još karta u Austrougarskoj
u mjerilima :
1 : 6.250, 1 : 7.500, 1 ; 12.500,
1: 50.000, 1 : 75.000´ 1 : 80.000.
1 : 100.000, 1:126,000, 1:200.000,
1: 300.000 i 1: 750.000.
Kartu 1:200 000 nazivaju generalnom (stara je bila u mjerilu 1:300.000).
Kartu 1:75.000 nazivaju spec´alnom, gdje 14 m predstavlja 1000^ (x^= korak).
Kartu 1: 750.000 nazivaju preglednom kartom od srednje Europe.