DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 159 —


zenje
i odhranjivanje mladjadi. 4. Gojenje koza na veliko —
sa pravilnikom „đružtva ZK uzgoj koza*. 5. Švicarske koze i
njemačke pasmine. 6. Znaci dobre koze. 7. Zahtjevi od dobroga
jarca za uzgoj. 8. Kozji maslac i sir. 9. Uporaba me^n,
kože i gnoja. 10 Bolesti i njihovo liječenje, a na ta slijedi
onda još zaključak i d datak — sa raznimi oaredbami o držanju
i paši koza i t. d.
Makar, da pisca izdanje i lijepa oprema djelca, ukrašenoga
još i sa 12 slika u sadržaju, znatnoga troška stoji, to je ipak
iz iskrene ljubavi za gospodarski i prosvjetni napredak našega
^zapuštenoga seljačkoga stališa, za sada odredio polovicu čistoga
dobitka za utemeljenje „Narodnoga fonda za gradnju škola u
siromašnoj bivšoj Vojnoj Krajini, Gorskom kotaru, Primorju i
Istri«, i to kao naročiti ustuk proti tudjinskoj najezdi »Lega Nazionale
« i dr. u našim hrvatskim zemljama oko Jadranskoga mora.


Pridržajući si prigodice još koju i o samom sadržaju


tog liepog i poučnog djelca ovdje donjeti, mi ga s obzirem


na domoljubnu svrhu i da se ista što prije i izdašnije poluči,


preporučamo, što toplije našim školama, gospodarskim i dr


stručnim društvima, pa šumarskim javnim i privatnim udru


gama, a naročito i članovom našega družtva za nabavu.


Naručuje se za sada kod pisca i kod sviju zagrebačkih
knjižara, uz cijenu od K 1´.50 za svaku broširanu, a K 2 za
svaki uvezani primjerak bez poštarine.


Različite vijesti.


Sa zagrebačke šumarske akademije. Slušatelji zagre


bačke šumarske akademije, podnieli su dekanatu mudro


slovnog fakulteta kr. sveučilišta Franje Josipa I., temeljem


jednoglasnog svog zaključka, početkom mjeseca ožujka, pred


stavku, u kojoj prije svega iztidu, kako su povodom najnovijeg


natječaja kr. zem. vlade od 22. sieenja 1908. — u predmetu


popu nje njakmjesta učitelja kemijske struke u kr. šum. akade


miji zagrebačkoj, sa naslovom, činom i berivima »profesora


srednjih učilišta« došli do uvidjavnosti, da se ni sada još ne na


mjerava, prema obečanj 1 u što kraćem roku, privesti šumarsku


akademiju konačnom uredjeaju i njezinoj pravoj svrsi, kako


je to davna želja ne samo slušača, nego i svih onih, kojima je


stalo do uredjenja toga jedinoga našega šumarskoga zavoda i do


procvata i unapredjenja domadega šumarstva.


Stoga mole dekanat — da putem rektorata, iznese sliedeće


njihove molbe i tegobe visokoj kr. zemaljskoj vladi.
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 1110 —


NekaeedokiueabnormalDost, dasena kr. šum. akademiji, kao


odijela mudroslovnog fakulteta kr. sveučilišta, namještaju u obde


»profesori« sa naslovom »profesora srednjih učilišta«.


b) Da. se šumarska akad?mija ved jednom i doista definitivno
uredi, bilo kao gamostalsn fakultet na kr. sveučilištu, bilo
kao samostalna visoka škola.


e"! Da se slušačem akademije slično,kao na drugim visokim
školama, dozvoli polaganje .strogih izpita, a podjedao omogući
i polučenje naslova doktora, kako je to ved i u Austriji učinjen >,
a uz to da im se nakon dovršenih šumarskih nauka, dade naslov
inžinira šumarstva, kako je to u Ugarskoj učinjeno.


d) Da se s obzirom na sadanju četverogodišnju obuku na
akademiji, koja je i po vremenu i po obsegu naučne osnove
posve jednaka ostalim naukama na sveučilištu, dokine za šumarske
kandidate u zemaljskoj i imovno obdinskoj službi obstojedi
neumjesni XI. čin. razred, koji više ne odgovara niti vremenu
niti zahtjevima, koji^se na šumarsku službu dan danas stavljaju.


e) Da im se ved jednom izhodi i omogući pristup, toli u službu
zajedničke zem. šumarske uprave, kao i državne šumarske službe
u Bosnoj i Hercegovini.


f) Iztiču i njeka zapostavljanja, kojima su glasom sadanje naučne
osnove i organizacije na akademiji, napose stručne šumarske
nauke i naukovanje podvržene — upozorujudi pri tomnaročito, na nedovoljni
broj specialno šumarskih učiteljskih sila, — nedostatnost
praktičnih predavanje, pomanjkanje akademskog šumskog vrta i pokušališta.
njekih laboratanja, naučnih zbirka itd.


Donašajudi tu vijest o tom najnovijem pokretu našeg
šumarskog podmladka nemožemo mimoići, a da i opet neiztaknemo,
da bi bilo doista ved skrajne vrijeme — da se ovo
sada ved malo ne kroz deset godina — sveudilj na dnevnom
redu stojeće, po naše šumarstvo baš životno pitanje, o defini
tivnom uredjenju višje šumarske škole i obuke kod nas bilo kako
kraju privede. Ta već i do sada izgubljeno vrijeme — nenaknadiv
je gubitak toli za šum. struku koli i zemlju.


Hrvatsko djačko družtvo „Lipa" na visokoj školi za kulturu
tla u Beču. Hrvati slušači agronomi na toj visokoj školi,
zasnovali su netom posebno družtvo »Lipa«. Svrha mu je
obdenita i strukovna naobrazba. Predsjednikom izabran je
Armin Mosković sluš. agronom — a podpredsjednikom Alfred
Forkapid slušat, šumarstva, tajnikom Mato Peičić sluš. kult.
tehnika. Od prije već postoji na istoj visokoj školi takodjer
jedno slovensko i jedno srpsko takovo družtvo.


Uredjuje profesor F. Ž. Kesterčanek Tiskara C. AIbrecht (Maravio i Dečak.)