DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 38     <-- 38 -->        PDF

.´^i^K.I


— 156 —


ceslava PotoSnjaka nadsumarom IX. čin. razreda kod
grad. im. obćine, a nadšumara Rudolfa pl. Rukavinu
šumaruikom i upraviteljem gosp, ureda gradiške imovne obdine
u VIII. čin. razredu — a absolventa kr. šumarske akademije
zagrebačke Petra Petrovida, imenovao je priv. kr. šumarskim
vježbenikom kod kr. zem. vlade.


Kod kr državnog šumarskog ravnateljstva u Zagrebu,
imenovan je kr. šum. vježbenik Valentin Schaaba, kr.
šum. kandidatom u XI. plad. razredu, a Robe rt Matthern
y kr. šum. kandidatom kod kr. nadšumarskog ureda u
Vinkovcih.


Umro. Dne lO. ožujka, umro je u Glini, u 42 godiui života,
nakon duže bolesti Petar Mravunae, oficial I
banske imovne obdins. Smrtni ostanci pokojnika sahranjeni
su uz saučešde činovništva, prijatelja i štovatelja pokojnika,
na 11 ožujka na rim. katoličkom groblju u Glini. Cinovništvo


I. banske imovne obćine izdalo je za p kojnikom josebnu
osmrtnicu. Pokoj mu duši i slava!
Knjižtvo.


Gjuro Nenadič: Ueber die Rentabilitat der Eichen-Hochund
Niederwaldwirtschaft in Kroatien und Slavonien unter be


sonderer Beriicksichtigung der Brcoder und Petrowaradeiner Vermogensgemeinde.
Miinchen, 1^08. Tisak Kastnera i Callweya.
Naklada pisca.


Ova inauguralna disertacija neima dvojbe, da će svojim
znanstvenim niveauom svratiti pozornost ne samo domaćih, nego
i stranih strukovnjaka.


Autor dieli knjigu na dva glavna dijela. U prvom dijelu,
koji je više općenite naravi, iznaša kod nas već poznate činjenice
našega šumskoga gospodarstva i uprave šuma, i nastoji,
da 0 tom prikaže što jasniju sliku


Naše bujne šume, koje sa 1.5 milijuna hektara pokrivaju
površinu domovine naše, vrlo su dobro prikazane. Uz ogromni
kompleks slavonskih šuma ističe i žalosno stanje hrv.
Krasa.


Hrvatski je Kras još uvijek goruće pitanje našega šumarstva
i moram istakuuti, da smo u tom pogledu prije 40 godina
bili znatno dalje.


Naše imovne općine i njihov opstanak prikazane su u naj(
iublje tančine. Iznesene su sve dobre i loše strane vojne uprave
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 157 —
U bivšoj Krajini, i ona slučajna zasluga, da su krajiške šume
do danas sačuvane. Kao vrlo važan fakat istide, da de glasovite
slavonske hrastovine u državnim sumama za 3 godine nestati
i da de onda kroz duže vremena mirovanje u izvažanja ovog
glasovitog produkta nastupiti.


Trgovina sa drvom u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji obradjena
je vrlo opsežno. Pomanjkanje prometila navadja se glavnim
razlogom, da je cijena drvu, u mnoj^im krajevima domovine
još uvijek niska. Cijena hrastovine u Slavoniji, prikazana je po
Kozarcu sa zaključkom, da su uaši šumari upravitelji u
svom trgovačkom radu bili tako nemarni, da još do danas nijesu
upoznali naša konzumna tržišta, niti tamošnje cijene našoj
hrastovini. To da je i glavni razlog onim ogromnim diferencijama
koje 8U 86 izmedju procjene i ponude u zadnjim godinama pokazale.


Ova je partija sa šumi^ko političkog gledišta najbolje obradjena,
i uvjeren sam, da de o tom djelu razprave još više govora
biti.


Špecialn i dio, koji je za strukovnjaka znatno zanimi


iji, iznaša na temelju zaanstvenih istraživanja o prirastu hrasta
u Slavoniji zaključak, da bi se gospodarstvo u gore navedenim
imovnim općini ma sa medjutimuim poljskim gospodarstvom i
140 godišnjom ophodnjom provadjati imalo.
Prema računu kojega autor razvija, bio bi rentabilitet
ovoga uzgoja u istinu najveći. Kod ovoga dijela moram
ali napomenuti, da g. Nenadić nije svoj predmet do kraja analizirao.
Da je on. n. p. onu formulu na 61. str., gdje iskazuje
prihod od medjutimnog poljskog gospodarstva sa 20631 maraka
na daljnih 6 dotično 10 godina produžio, to bi se bilo ispostavilo,
da je sadnja hrasta u opće suvišna, jer bi od samoga
poljskoga gospodarstva u znatno kraćem vremenu mnogo veći
čisti prihod imali, nego od uzgoja hrasta. Kad bi se naime radilo
0 apsolutno šumskom tlu, onda bi račun g. autora bio
vanredno korektan, ali u ovom specialnom slučaju, gdje se
radi o plodnoj slavonskoj ravnici, nije račun potpun.


Napominjem ovaj slučaj radi toga da upozorim strukovne
krugove na rezultate statike, i da budemo pripravni i za
slučaj, ako bi nastala potreba, da se šuma u doglednom vremenu
sa plodnih slavonskih ravnica otstrani.


Ako naime promotrimo sva nastojanja našega javnoga života,
to nam u prvi mab padaju u oči agrarne težnje hrvat
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 158 —


skoga naroda, i ako de naša narodno-gospodarstvena politika,
biti korektna, to ćemo* ved sada sav naš rad podizanju našega
gospodarstva i agrarne, industrije posvećivati morati, a ako nam
to nastojanje uspije, to će prva posljedica ove politike biii da
de slavonske šume morati sa svojim ogromnim površinama,
velik dio svoga tla agrarnoj produkciji prepustiti. Šume će se
malo po milio potiskavati na svoje pravo mjesto, u gore i planine,
a slavonska ravnica postati će žitnicom mouarkije. Tek
onda ćemo opaziti teške posljedice našega vremena, jer da smo
već prije počeli sa pošumljivanjem ogromnih lićkih pustinja, ta
bi 8 vremenom mirne duše mogli napuštati slavonske šume,
kojih će i tako s vremenom nestati. Šumski zakon i zakon o
imovnim obćinama, jedini su oalon slavonskim sumama, ali
mienjaju se ljudi, a s njima i zakoni.


Ovo moje razlaganje ne menja vrieduost zaključka g.
Nenadida, jer m danas još ne možemo napustiti šumsko gospodarstvo
u Slavoniji, pa s toga moramo računati sa onim
najvećim čistim prihodom, koji u šumskom gospodarstvu polučiti
možemo. U tom pogledu pruža n a m g. Nenadić
nepobitne dokaze i čiste račune, i uvjeren sam,
da će se ovo njegovo razlaganje o budućem gospodarstvu i po nadležnim
faktorima prihvatiti. Niski uzgoj hrasta ne pruža
nam onaj čisti prihod, kojega dobivamo kod
visokoga uzgoja, a to je dovoljan razlog, da se
niska šuma u napomenutim imovnim općinama
n apusti.


Ovu je raduju pisac u svrhu polučeuja doktorata na državoslovnom
fakultetu miiohenškogi sveučilišta izradio, pa je
kao takova i pr hvaćena. Srećko Majer.


Uzgoj i držanje koza obzirom na švicarsku kozu. Od Feliksa
Hilperta. Preveo i upotpunio N. Plesa Kosinjkovid, kr
kot. šumar, kod žup. oblasti u Zagrebu.


To je djelce, sa njemačcoga već četvrtoga izdanja, slobodno
preveo pisac na hrvatski jez k, te ga sa posebaitn stručaim
dodatkom upriličio za porabu našemu seljaku i gospodaru, k)jerau
je djelce u prvom redu namijenjeno, a posvećeno na časnu
spomen godine 1906./1907., bivšem kr. veliicomu županu žup.
zagrebačke, presvietiom g. Draganu Petru Turkoviću, hrvatskora
uzor gospodaru i vlastelinu od Kutjeva.


Sidržaj je osim uvoda i predgovora podieljen u deset paglavja,
a od ovih razpravlja poglavje : 1. Korist i unosuo^t od
koze. 2. O stajama, hranitbi i njezi. 3. Parenje nošenje ko