DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 3     <-- 3 -->        PDF

nmmmM Ilit


Br. 4. u ZAGREBU. 1. travnja 1908. God. XXXII.


Pretplata za neolanove K 12. na godinu. — članovi šumar, đružtva dobivaju
list bezplatno. — Članarina iznaša za utemelji:elja K 200. — Za članove podupirajuće
K 20. — Za redovite članove I. razreda K 10. i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. ^. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pretplate. — „Lugarski
viestnik´ dobivaju članovi lugari [badava. Pojedini broj Šum. lista stoji 1 K. članarinu
i pretplatu na list prima predsjedničtvo družtva.


Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K.; za ´/j stranice 8.K.; za´/, stranice
5 K. 20 fil.; za ´/* stranice 4 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust


Najnovija promjerka c. i kr. šumarskog nadsavjetnika
Emila Bohmerle-a.


Pogledamo li kod raznih šumskih ureda sprave što ih
takovi vode u svojim inventarima pod naslovom »promjerka«,
iznenaditi 6e uas u najviše slučajeva, što li se sve pod tim nn živom
ne krije, kupuje i upotrebljuje.


Nepobitna je uz to činjenica, da se važni taj po svakoga
šumara, stroj žaHbože i od strane praktičnih šumara još sveudilj
previše oma´ovažuje i premalo cieni. Koje čudo onda, da se
još uvjek nalaze u porabi često baš i skroz netočne promjerke,
svih mogudih i nemogučih konstrukcija.


»Instrumenti« koji su često i proizvod »kucne obrti« i
diletantizma, a prema tome dakako i izradjeni.


Dapače često čemo pri tom čati i to, da mjerenje stabalnih
promjera u opče ni nezahtjeva osobitu točnost, jer da se
eventualne pogrieške i onako kod mjerenja većega broja stabala
izjednačuju — ka) što se u obče u šumarskoj praksi,
nepolaže još uvjek potrebita važnost na točno mjerenje tih
promjera — tobože jer jedan da centimetar više ili manje i onako
ne igra nikoju ulogu itd.


P a ipak bi svaki šumar stručar mogao a i morao znati,
i to, koliki eventualno gubitak po Šurooposjednika baš i po
tom može nastati, ako mu se je dotični procjenitelj — kod
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 122 —


mjerenja debala poslužio pomjerkom, koja nije skroz točno
konstruirana i solidno izradjena.


Pa baš 8 toga i brojimo promjerku (njemački die Kluppe),
i bez obzira na njezinu upotrebu kod stablimične procjene šumskih
sastoiina, i inače medju najvažnije strojeve i pL^magala
svakoga šumara, napose i onda, kada se radi o opredieljivanju
promjera raznih drvnih razvrstbina, koje se promeća — odnosno
unovčuju prema njihovom kubičnom sadržaju.


Svaka nas knjiga o šumskoj procjeni pako uči, da svaka
valjana promjerka mora odgovarati bar sliededim uvjetom:


a) da su obadva kraka uvjek okomice postavljena
prema mjerilu t. j . ravnalu promjerke, a uz to da leže i u istoj
ravnini; i


b) da se pomični krak, lahko i bez svakoga drndanja dade
pomicati, dakle da upliv bujanja i sušenja drvenoga ravnala
ostane što više paraiizovan.


Ako li pako usprkos toga, da danas imade več dosta vcveliki
broj promjerka kojekakvih sustava i konstrukcija, ipak
večina njih još uvjek imade tu manu, da radnja s njima, oso
bito kod sniežnog ili kišovitog vremena — usljed nabujanja pojedinih
drvenih dielova — zapinje, dapače kadkada i posve
zapne, to s druge strane i opet ni one promjerke, kojima se kraci
lakko pomiču, obično točno r.e funkcioniraju. Za doskočiti svim
tim manama, rekonstruirao je u novije doba, poznati austrijski
šumar c. i: kr. šumarski nadsavjetnik E. Bohmerle u Beču,
još od g. 1864 — po nadšumaru Aldenbriicku u Hiirtgenu
(u Poranj^koj) — a zatim g. 1874. po c. i kr. dvorskom savjetniku
Josipu Friedrichu u Mariabrunnu — popravljenu t. z.
»Aldenbriick — Friedrichovu« promjerku, tako da ova nova
»Bohmerle-Aldenbriick Friedrichova« promjerka, sada i doista
odgovara svim onim zahtjevima, koji se u obče od dobre promjerke
zahtjevaju i predmjevaju.


Po sustavu je ta Bohmerleova promjerka, drvena promjerka
sa jednim pomičnim krakom — koja je najnovije doba još i
tako preudešena, da se može i posvema raztaviti — pak onda
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 123
vrlo zgodno prenašati —


odnosno pakovana nositi


ili inače odpremati s jed


noga najesta na drugo


Sama konstrukcija ove


promjerke osniva se na


tom da kod pomičnoga


kraka S. (Vidi privitu


Slika 1.


sliku 1.) utori ab i c d


prema bridu e f nisu okomito ved nješto koso, i to pod kutem


od 5 do 10 stupnjeva izrezani. Oraj izrez omogućuje, da lahko


´aU


iU


Slika 3. Pogled sa strane
(ođ točke p)

Slika 2. Pogled s prednje strane. Slika 4. Prosjek.
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 124 —


pomični krak S u onaj hip kada brid kraka e f pritisne
0 deblo koje želimo mjeriti, dakle kada se bridovi b i c ravnala
promjerke dotiču (položaj A.), — sa ravnalom (mjerilom


A. B.) pravi jedan pravi kut. Ako li pako on da krak S. kod
povratnog pomicanja, stavimo u smjer točkastim crtama označen
sa a´ b* i c´ i d´ (položaj B), onda ostaje izmedju ravnala
i kraka S tolika praznina, da ni upliv kiše, sniega ili smole,
na slobodno i lahko micanje kraka 8 nemogu uplivati.
Pošto se je uz to pokazalo, da se kod dulje porabe prvobitne
Aldenbriick-Friedriehove promjerke, podloge kod b i c n*
ravnalu (Slika I. i zatim e d slika 4.) lako na toliko iztroše, da je tim
točni vertikalni položaj pomičnoga kraka — nemoguć, a to
kod svake dobre promierke neophodna predmjeva; izveo je nadsavjetnik
Bohmerle na toj primjerki onda još i dalnji zgodni
popravak — po načinu, kako nam to privite slike 2 do 4 predočuju.
Nadalje, da uništi pomičnim krakom prouzročeni odklon
obijuh krakova od okomice, Bohmerle je smjestio u gornjem
vanjskom dielu pomičnoga kraka, u matici m — posebni jedan
vijak (Corections Schraube) (Vidi sliku 4) na koji kovno pod-
porno pero f neprestano djeluje, kod stražnjega diela d´ istoga.


Da se kraci laglje i bolje micati mogu, preporučuje se
ravnalo prije upotrebe stroja, na uzkim stranama nješto omazati
prostim sapunom.


A pošto je uz to podporno pero i svrsi shodno zaobleno,
to je time i trošenje gornjeg voda na mjerilu, svedeno na minimum.
Tim korektivnim vijkom, koji se u slučaju potrebe
može vrlo lahko nategnuti ili odpustiti, osjegurana nam je podjedno
i ta prednost, da je tim zaprečeno i trošenje (brušenje)
okomito fiksiranih kračnih bridova, kod e i d (Slika 2 i 4).


Osim toga je sada na toj promjerki (Vidi slika 5) i samo
mjerilo udubljeno u ravnalu a tim je i razdioba zaštićena proti
iskvarenju, — a prioštrenjem (uzkih) krakova — i svojim
primjereno dugim ručkama — odgovara sada ta promjerkadoista svim zahtjevima, koji se u obće na svaki valjano radeći
takov stroj stavljaju.
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 125 —


Napokon je na toj promjerki uklonjena sada i ona mana
inih promjerka, da im je spremanje sbog nezgodne forme —
kod putovanja itđ. dosta nespretno, a to je uklonjeno tim, što
8u te Bohmerleove promjerke sada, prema privitim slikama 6
i 7 i 8 tako udesene, da ih je moči podpuno raztaviti i smjestiti
u odgovarajudi kožnati ili platneni tuljac.


Slika 5.


Slika 6. i 7.


f -Vf^ 1«^ «»´" ´^"*


Slika 8.


H |Promjerke te, koju su patentirane i zakonom zaštićene izradjuje
točno po uputama samoga g. Bohmerlea — na najso
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 126 —


lidniji načiu, iz podpuno suhoga kruškovoga drva, poznati mehaničar
Neuhoffer et Sohn u Beču (Wien I. KoUmarkt. 8.),
tako, da one uvjek bezprikorno funkcioniraju, a uz to su i
trajne.


Najobičnija je duljina ravnala (mjere) tih promjerka 80
cm. Ciena obične neraztavive promjerke K 12 po komadu


— nu kod dobave većeg broja daje tvrdka i znatni popust
od te ciene (kod 12 komada 5 K. popusta po komadu). —
Putne promjerke udešene za raztavu i spremanje u omot —
kako to napred označene slike pokazuju, stoje kraj duljine
mjerila od 60 cm. K 18, a kod mjerila od 80 cm. K 20. —
a sa odgovarajućom kutijom 8 odnosno 10 K više.
Pošto ih tvrdka Neubofer imade uvjek u dovoljnoj zalihi,
to si ih svatko može i svaki čas dobaviti.


C. i kr. je austrijsko ministarstvo poljoprivrede, tu je promjerku
takodjer uvelo kod državnih šumskih uprava, a i inače
ih je već više hiljada komada razprodano na sve strane svieta,
a svi su se kritičari, stručnjaci i stručni listovi do sada o njoj
najpovoljnije izjavili — pak smo stoga i mi smatrali, sbodnim
da i naše šumare — na tu primjerku upozorimo.
Kemijske promjene drva grijanjem bez
pristupa zraka (suha destilacija).


Radnja prof. dra. S. Bošnjakovića.


III.
Octovakiselina*.


Nalazi se što slobodna, što vezana na K i Ca ili u podobi
estera u sokovima raznog bilja, imenito drveća i grmlja
(Bergmann, J 1888.1392).


* Wankly n (1859. An. Ch. Ph. lll.jsi) priredio ju je sintetički od metilnatrija
-|- 00, (i tim deka^ao obćenitost te po njem prorefiene metode za sintezu
org. kiselina) a Geuther (An. 2 i2.„,) : CH, . ONa + CO = OH3 . COONa.