DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 34 —


Promet i trgovina.


Šumarnik petrovaradinske imovne obdirie, poznati naš
stručnjak, g. Pavle Barišid — objelodanio je u »Nar. Novinama
« pod naslovom »Da li je nu/.no spuštati ciene našoj
hrastovini?«, sliede i s obzirom na časoviti kritički momenat,
koji je — s jur poznatih razlo;,a i naš šumsko trgovački sviet
zadesio — pažnje vredni članak:


Današnja novčana kriza povela je za sobom ono, što je i
do sada u takovim prilikama bivalo. Kad je skup novac, ond-i
ga se manje nudi i daje u razmjenu, kako za fabričke tako i
za ekonomske i druge proizvode. U takovom slučaju posjednici
proizvo la dolaze u veliku nepriliku, naročito onda, kad skupoća
novca svestrano nastupi.


i roizvoda ima svakojakih: j´dni mogu da čekaju na bolje
ciene, a da nt- izgube ništa od svoje kakvode; a ima ih i takovih,
koji ne mogu du^o čekati, a da se ne pokvare. Kod
ovih zadnjih gubi njihov vlastnik u dva pravca: jedno, što
roba gubi na svojoj kakvodi i drugo, što u njih uloženi kapital
gubi svoje kamate. Ekonom u. pr. ne može svoje žito ili druge
slične poljske proizvode g)dinama držati u maga´ama i čekati
bolje ciene. Ovi proizvodi gube čekanjem i u vriednosti i na
kamatama one glavnice, koja je u njih ul žena.


U šumskoj privredi naplotiv ne može, po pravilu, nastupiti
takav slučaj. Drvo, ako nije posjećeno, priraščuje na svome
mjestu, te tim prirastom postiže veću vriednost. Ono postaje
kvalitativno bolje i vrednije; a ne gubi ni na uloženoj glavnici,
jer onaj prirast i veća vriednost drveta naknadjuje kamat.
Posjednik šume ne može dakle nikad doći u takove neprilike,
u kakove mogu da dodju poljski privrednici.


U ovakovom kritičnom vremenu može se posjednik šume
pomoći svojim rezervnim fondom, ako ga ima, ili zajmom, ako
mu treba, ali nikada ne će biti prisiljen prodavati u bezcjenje
svojega drveća. Ali za hrastovinu ima još jedan važan razlog,
radi kojega ju treba podržavati na cieni, te je ne prodavati
bez nevolje, uz spuštanje ciene. Taj razlog p tječe odtud, što
hrastovih šuma u Evropi, iz godine u godinu, sve većma nestaje.
A nestije ih naročit:) s´oga, što hrastici postoje većinom
na takovom zemljištu, koje je prikladno za poljsku privredu,
što je davilo, a i danas daje povoda krčenju i pretvaranju tla
za svrhe poljske privrede. I ako iko, to bi trebali posjeinici
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 35 —


hrastika a Slavoniji ila nr hite s prodajom svojih hrastova
koji 811 sa svoje osobita kakvoće došli do svjetskog glasa.


Leopold Hufnaj;l u svome znamenitom djelu »Handbuch
der kaufmaiiischcu Holzverwertung and des Holzhandels« govored
() hrastoviui u cbće, veli ovo: »Feine Eichensorte < gewinnen
bei dem Seltenervperden allmahlich die Wert8chatzufjg von Edelholzern;
man han lelt sie dementsprechend manchmal nach dem
Gewichte; so notierte im Jahre 1903. osterreichiseh-ungarisches
Eichenschnitthok in Pariš erste Qualitat zu 150, zweite Qualitat
zu 120 Fr. pro 100 kg. cif. Kouen«. Ova ciena donosi
po krb. metru, uztvši ga sa 600 kg., 900 dotično 720 franaka.


Napose za nasu, f^lavonsku, hrastovinu veli ovo: »Das
railde slawonische Eiclienholz ist in Form von Sageholz und
al Fassholz hohir geschatzt als alle anderen Provenienzen«.
Čak ni onu u Spesartu ne drže ravnom slavonskoj hrastovini
akoprem se spesartslia hrastovina najbolje u Njemačkoj plada.


Ne će biti na odmet, ako ovdje iznesem rezultate nekojih
tamošnjih prodaja; naprotiv to nas može samo utvrditi o tome
da je štetno žii)iti se sa prodajom našf hrastovine.


Po navodu pomenutog Hufnagla, postigao je šumski ured
u Rothenbuch-u (Spesart) 1904. godine za hrastovinu u trupcima
od 3—10 m dužine, poprečno sliedeće ciene po kub. metru:


1. razred (preko 60 cm. srednjeg promjera) 137.85 m.
2. razred f)6—60 cm. (srednjeg promjera) 106.27 m. 3. razred
51—55 cm. (srednjeg promjera) 85.29 m. 4. razred
45—50 cm. (srednjeg promjera) 64 59 m. 5. razred 36—44 cm.
(srednjeg promjera) 47´94 m. 6. razred 31 35 cm. (srednjeg
promjera) 35 52 m. 7. razred 24—30 cm (srednjeg promjera)
21.52 m. 8. razred izpod 20 cm. (srednjeg promjera) 19*70 m
Ove godine, zimus postignute su u Sauerlandu (Westfalen)
prilikom prodaje trupaca u gromadi od 1300 kub. met.
još vdć ciene po kubičnom metru. Gontinentale Holzzeitung u
svome 6, broju od ove godine donosi o tome sliedeće rezultate :


Trupci 1. razreda 165 m., 2. razreda 142 m., 3 razreda


113.75 m . 4. razreda 95.15 m., 5. ra/reda 66.25 m., 6. razreda
40 75 m., 7. razreda 33 m , a oni 8. razreda (izpod 20
cm) ´O.SO m.; sve u šumi na mjestu
Šum. ured u Zeil-u (Speisart) postigao je ove ciene: za
trupce od 3 10 m. dužine: 1. razred 136 75 m., 2 razred
111.75, 3 razred 97.25, 4 razred 75.75, 5. razred 61.25,


6. razred 44, 7. razred 29, 8. raz-ed 19.85. No pojedini


ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 trupci,
prikladni za furnire, plaćeni su i sa 250 m. po kub.
metru! Tako piše Gont. Holzzeitung u svonae 13 broju od
ove godine


Ovd^e nam se nameće pitanje: Zašto se tamo iole deblja
hraste vina tako visoko plaća ? Plaća se s toga, što u Njemačkoj
ima razmjerno malo debele hrastovine, što u ostalom
nije nikakovo čudo, kad se uzme na um to, da se i u samom
Spesartu hrast mora podržavati preko 200 godina, da postigne
debljinu od 60 cm., dočim tu istu debljinu naši hrastovi u
Posavini i Podravini postižu za 120 godina, pa i prije uz racionalno
njegovanje


Doista na svietu nema povoljnijih prilika za proizvodnja
hrastovine, od onih u Slavoniji. I doći će vrieme, kada će
ovdašnji hrastici donositi svome vlastniku veće koristi, no što
bi mu donosila pšenica, kad bi se na istom zamljištu proizvoilila
To vrieme nije daleko, i za to treba čuvati ´današnje
srednjodobne hrastike, što no rieč, kao oči u glavi, i ne žuriti
se sa prodajom današnjih zrelih hrastika.


Prije desetak-petnaest godina prietili su nam trgovci američkom
hrastovinom; danas pružaju prst na japansku. Ali već
prvi tereti, što su u Hamgurg stigli, pokazaše mane te hrastovine,
i sviet se i opet uvjerio, da nad slavonskom hrastovinom
nema hrastovine


Ne treba se bojati, da će nam kasnije prodaje donositi
po hrastu manje, no što nam se danas nudi. Iz napried navedenih
razloga i činjenica moraju ciene ići na više, kao što
su i do prošle jeseni išle. A da su doista rasle, to dokazuju
rezultati dosadašnjih prodaja. Tako n. pr. u lugovima invest.
fonda (po podatcima, koji su mi došli do ruke) postignute su
po hrastu sHedeće ciene: Godine 1887. 40 for.. 1888. —
49, 1889. — 50, 1890 — 55 1891. — 5ii, 1892. — 68,
1893. 73 1814. — 7:5. 1895 — 83, 1896. — 81 for.,
dočim je godine 1905 postignuio 237 K ili II8V2 for


Ove godine, eto nedavno, postigla je brodska imovna
obćina poprečno 282 K. po hrastu unatoč poskupljenom novcu.


Ako Dzmetno., da ovi (Brodski) hrastovi imaju, jedno na
drugo, sam) 6 kbm. debloviue, to je ooda posfciguuto po kub.
metru poprečno 47 K. A kakova je to ciena prema cienama
hrastovine u Njemačkoj, gdje sa hrast)vi, i od najbolje materijalne
vrstnoće, daleko zaostali iza naših u onoj drugoj važnoj
činjenici ciene — u svojoj debljini. Eno tamo dobivaju za de
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 37 —


blovinu od 40 cm. promjera po 40—60 i vise maraka, dočim
mi za mnogo nižu cienu dajemo de´olovinu od 70—80 cm. promjera.
A koliki upliv ima debljina kod hrastovog debla po
njegovu vriednost, to se najjasnije vidi iz one razredne liestvice
za ciene hrastovine u Spesartu, gdje je za svakih 5 cm. ustanovljena
veda ciena, koja se faktički i postiže . . .


Zato, doklegod bude u l!?jemačkoj hrastovina ovako pladana,
kao što se pladala zadnjih godina, ne trebamo se bojati,
da će padati ciena našoj hrastovini.


Godine 1905., kada je tobože poskočila ciena našoj hrastovini,
prodano je u Hrvatskoj i blavoniji 138.798 hrastova
za circa 16 milijuna kruna. (Vidi »Šum. list«, sv. 3. od god.
1906.). Po tome dobismo mi za cielo stablo poprečno 115 K,
dočim su u Njemačkoj u isto doba toliko, a i više dobivali za
jedan kub. metar tamo, gdje su hrastovi sa dimenzijama naših
hrastova vehka riedkost, da ne reknem, čudo nevidjeno.


Te godine (1905.) dobio je dostalac sječine u lugu zvanom
Sočna (državna šuma u Posavini) prilikom preprodavanja tru


jedan hrast od 100 cm. sred. promjera s dužinom
debla od 22.9 met. i sa sadržinom od 18.5 kub. metara 1941
K, što čini 105 K po kub. metru. 0 ovoj cieni pisale su naše
novine kao o nekom čudu.


Godine 1906. prodala je šum. uprava u Rothenbuch-u
(Spesart) 332 (oko 400 god. stara) hrasta. Medju tim hrastovima
našao se jedan s deblom od 15.7 m, dužine i 90 cm.
sred. promjera, što predstavlja 9.58 kbm. To deblo bješe procienjeno
na 2000 maraka (2320 K) i odpremljeno je na tadanju
izložbu u Niirnberg, gdje se divio sviet njegovim dimenzijama.
Na tu izložbu došli su kupci iz Hamburga, Bremena,
Hessena, Taunusa, Rheinlanda, Stuttgarta i Spesarta. Na 332
hrjista!! (Vidi Cont. Holzzeit, br. U od godine 1906,). Kod
ovoga debla proizlazi po kub. metru ciena od 210 mar. (244
K), dok kod onoga našega oriiaša samo 105 K!*)


Iste sječne sezone prodala je šum. uprava u Rohrbrunn-u
(Spesart) u trupcima 1260 kbm. hrastovine za 127.098 mar.,
dakls jedan kub. metar poprečno po 100 m. Najljepše deblo
od 6.45 kbm. prodano je za 1590 mar., što čini 246 m. po
kub metru. (Vidi Cont. Holzzeit br. 9 od g. 1906.) Takovih
hrastova možemo nadi u našim posavskim, šumama još i dana:5
na hiljade!


*) Dakako ne u Spesartu — nego na panju u Slavoniji. Opazka urednika.
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 40     <-- 40 -->        PDF

-´ 38 —


Eto, pa šti se prod-ii.´ hrastoviiiH u Njem čkoj a po Ho
k()d nas. Pa \oi ima kod nas novinara, koji imada obrazu da
naše ciene pretjeranim nazivaju! T-ako n. pr. bečka »Neue
Kolzzeilung« u svome broja od lO./H. t. g. pripisuje neuspjeh
dražbe u Vinkovcima ->previf?okim«: cienama, nazivajući ih čak
»fantastičnim« (!), dočim »Mitteideutsoher Holzmark u. Foi´stauzeiger
«, koji izlazi u Hanoveru, govoreći o istoj vinkovtčkoj
d ažbi, čudi se tome neuspjehu, te veh, »da se dogodile, što
nikad nije bilo, da je hrastovina, koja uživi. najbolji glas u
Evropi, ostali btz [)onude«. I ne pripisuje to »fantastičnim«
cienatna \eć svome pravome uzroku — novčitioj krizi.


Da li Hu našt ciene fant-istične. to će pok^izati samo vrieiue.
Tek držim, da naša hrastovina ne će nikad više ići u nviet
uz niže ciene

U ( štalom pisale novine o našim cienama ovako ili onako
Ini ne vidimo te nevolje, radi k´je bismo i kod ovt- krize morali
davati u bezcienje svoje hrastove. Tu imam na umu naročito
naie in ovne obćine, jer će on´ u kraikon. vremenu,
možda več za desetak godina, ostati glavni gospodari slavonske
hrastovine A te imovne obćine imadu svoje rezervne fondove
— svoje nepotrošne matice — s koji na se mogu vazda
pomoći u ovakovom slučaju, kao ?to je nastupio evo ove godine.


Gdje je dakle ta nužda da spuštamo ciene našoj hrast"vini?
Ja velim, da je nerca. A ti.n držim, da sam odgovorioi
na napried iztaknuto na^e pitanje . .


No ako bi koja imovna obćina bud iz kakovih razloga
i u ovakovim prilikama morala svoje krastove da prodaje to
ipak može tu prodaju stegnuti na najmanju mjeru. Za što
prodavati više no što je potrebno za pokriće godi nje novčane
potrt be? Hoću da kažem: zašto-da se u ovakovim prihkama
prodaje i t. zv. predvatom, na račun nepotrošne ma
tiče, kad se ta matica može i kasnije povećati pridržanim
boljim hrastovima. Ti pridržani hrastovi uviek su jamstvo za
nju. A u slučaju p dizaiija zajma iz te matice jamčit će joj
oni na to uživanje odpadajući, a neprodani hnistovi.


Imovne obć ne su već i7Čistile iz svojih šuma onaj ološ, šio
nije za držanje, pa ni s te strane nemamo s« čega bojati. A uz
sve ovo imnjm ) vazda nanmu one znamenite Hufnuglive rifči:


Feine Eichtnholzer gewinnen allmahlich die W( rtschatzuni;
von Edelholzern« i on druge : » Das milde slawonische Eicbenholz
ist hohtr geschutzt als alle anderen Provenien/.en«.
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 41     <-- 41 -->        PDF

0 izpjledima šumske trgovine u Srbiji donaša
»Rumunjski Lloyd« sljedeće i po nas zan mive podatke. Srbija
imade danas oko 55U.000 ha šume. Od toga dolazi na šume
bukove kojih 300.000 ha na 1 rastove šume oko 130.000 ha
na ine listače 25.000 ha, a na četinjače sume oko 80 O´O ha


Od svih tih šuma je do sada samo 22 njih sa površinom
od 71.125 lia omedjašeno, 42 u povr.^ini od 170.000
u okruglom stoji pod izmjerom, a 112 sre ova sa ukupno kojih
;i00.000 ha površine u obde još nije izmjereno.


Pod eksploitacijom -toji, bud na o-novu koncesija, bud na
temelju prodaji-, danas samo maleni dio tih šuma; pošto je
vedi dio usljed pomanjkanja sgodniii prometila nepristupan. Izradjuju
se poglavito čamove šume i hrastici, bogati i izvrstni
bukvici jiako skoro ništa, akoprem ih imade najviše.


Sada se exploiiišu: 1. Od čamovih šuma: a) U Tara planini,
oko 15 OUc ha — i to po beogradskoj prometnoj banki,
koja je prošle godine tamo posjekla i izradila lO.OOU komada
stabala


b) U Kopaoniku (oko 7.500 ha) tvrdka Bozo Jeličid u
Bru´^u — izradjnje godimice oko 6000 stabala.
. c) G. čkoj gori (oko 2000 ha radi tvrdka Knežević i drug
iz Kraljeva kojih 1500 stabala na godi-m.


2. U hrastoAnn) šumama i to: a) u šumama Topličkim
S Wulfner iz Huditi p šte — posjekao i izradio je prošle godine
O,AO 10"000 kom. hrastova, b). u Gocu trgovac Gjuro
Mihajlović iz Kragujevca, oko (iOO hra-tova.
3. U bukovim šumama; u Dobri Bukoviku, Ražnju, Kopaoniku,
Jastrebcu, Zeljinu i Babovinskoj rieki — izradiše pojedinci
— na temelju kupa, oko 1500 stabala i 70 000 kub.
met bukovog gorivrg drva. Osim tog-i se u smislu § 45 zakona
šumskog izdaje, godimice oko 200,000 kub. metara bukovine
seoskom žitelj tvu
S obzirom na sada u gradnji se nalazeće nove željezničke
pruge, otvoriti de se prometu i šumskoj trgovini nap se još i
slieJeće državne šume:


1. Miroč na Dunavu, u površini od 25,000 ha izvrstne
bukove šume
2. Crni vrh i Zvjezda na Drini, u površini od 700 ha.
crnogorice.


ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 40 —


3. Izmedju Ibara i Morave ležeći dio Goća u površini od
kojih 20.000 ha, buliovine i crnogorice.
4. Boranja na Drini, u površini od 10.000 ha bukove šume.
5. Jastrebac nedaleko Kruševca u površini od 40.000 ha.
naročito bukve, sa nješto hrastova i crnogorice.
6 Vardenik kod Vranje, bakova šuma u površini od
6000 ha.
7* Čemerno na Ibaru, bukova i čamova šuma u površini
od 6000 ha.


8. Bukulja, kod Arangjelovca, bukova šuma u površini
od 600 ha.
Osim toga još i sliedeće doduše više nepristuptie ali zato
i jeftine šume:


1. Kucanj, u Moravskom okružju, bukova šuma u površini
od kojih 40 000 ha.
2. Kukavica u Vranjskom okružju, bukova šuma u površini
od 18.000 ha.
3. Rudnička planino, u površini od 5000 ha. bukove i
hrastove šume.
4. Gestobrdica kod Paračina, bukova šuma u površini od
6000 ha.
5. Jelova gora kod Uzice, čista bukovina, u površini od
1300 ha.
Pošto ministarstvo voljno te državne šume u vedoj
mjeri, no što je to do sada bivalo, unovčiti — to se tim poduzetnicima
sada pruža i u Srbiji liepa prilika zaslužbi i
radnji.


Osim toga imade i u privatnom posjedu, pojedinih manastira
i obćina, još dosta veHkih i vrednih šuma.


Giene drva na panju u državnim šumama iznašaju danas ;
za mehko drvo (jelu, smreku i bor), za stabla u promjeru od
10—120 cm (12 razvrstbina od 10 do 10 cm gore) 2—30
franaka — i to u pristupnijim šumama, a inače 1*50—25
franaka.


Za tvrdo drvo (bukvu, hrast, jasen i t d,) kod istog razvrstaja
po debljini V2—20 franaka po stablu.


Uredjuje profesor F. Ž. Kesterčanek Tiakara C. AIbrecht (Maravio i Deoak).