DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 3     <-- 3 -->        PDF

D 9t% T


´31 Ji)3l® 1«


Br.l. u ZAGREBU, 1. siječnja 1908. God. XXXII.


Pretplata za nežlanove K 12. na godinu. — članovi šumar, družtva dobivaju
list bezplatno. — članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajude
K 20. - Za redovite članove I. razreda . ln. i 2 K pristupnine. — Za lugarskoi
osoblje K. 2. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pretplate. — ,Lugarsk
vieatnils" dobivaju članovi lugari ibađava. Pojedini broj Šum. lista stoji 1 K, članarinu
i pretplatu na list prima predsjeđničtvo družtva.


Dvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K.; za ´/, stranice 8 K.; za´/s stranice
5 K. 20 fil.; za ´/* stranice 4 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust


O proizvodnoj snazi u šumarstvu.*


Po profesoru dr. Maksu Endresu.


Površina njemačkoga carstva zaprema 54 milijuna ha;
od ove površine odpada na šuaae 14 milijuna ha ili 267oPromatrajudi
ove brojke namiču nam se tri pitanja. Prvo, da
li Njemačka obiluje sa šumama ili ne? Ako u obzir uzmemo
jedino razmjer, koji postoji između šumom obrasle i sveukupne
državne površine, to vidimo, da Njemačka među ostalim europskim
državama u sredini stoji i da deseto mjesto zauzima.
Na prvom mjesta stoji Finska sa 63 postotka šumom obrasle
površine, zatim se redaju Bosna i Hercegovina sa 50, Švedska
sa 48, Rusija sa 37, Austrija sa 33 postotka i t. d. Vidimo,
da sjeverno i južno ležeće zemlie iskazuju razmjerno vedu
šumsku površinu od Njemačke. Ako ovo statističko upiređenje
na-ttavimo sa zapadno i južno ležedim državama, to vidimo,
da je površina šuma u njima razmjerno sve manja i
manja i da najmanji postotak šumske površine, jedva iVo iskazuju
Portugalska i Engleska.


Nije čudo da su već najstariji šumski pisci glavu razbijali
oko pitanja: koliki bi postotak zemaljske površine jedne
države sa sumom obrašten morao biti, da ona sam.a svoju po


* Ovo je izvadak i´, nastupnog govora profesora Dr. Endresa kao rektora kr. bavarskog
sveučilišta u Monakovu, držanog 23. novembra 1907. Obzirom na autoritet, koga profesor
Bndres u literaturi u ovim pitanjima uživa, ne će biti na odmet, ako u gl.avnim
crtama donesemo načela, koja on u tom pitanju zastupa.


ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 2 —


trebu na drvu namiriti može. Nakon s^festranoga upoređenja
raznovrsnih prilika, te pod uplivom sadanjih odnošaja, koji u
Njemačkoj vladaju, dolazimo do zaključka, da obzirom na klima
tičke prilike europskih država, granica traženoga normalnoga
postotka leži između 20—SS"/,,


Da ovomu siatističkom eksperimentu gledom na njegovu
ispravnost i valjanost vjeru pokloniti možemo, valja nam u
pameti držati, da je šuma do druge polovice 19. etoljeda služila
samo za dobivauje goriva drva i da je poradi pomanjkanja
internacionalne trgovine s drvom, svaka država u šumarskom
pogledu bila posve izolirana; stalnu godišnju potrebu na drvu
namirivala je svaka iz svojih šuma. Sa umnoženjem stanovništva
i pa procvatom i razvitkom industrije, dođe i šumarstvo
u pojedinim državama u posve drugi narodno-gospodarstveni
niilieau-e.


Šumska površina pojedine države može biti znatno velika,
njena produktivnost može nas u svakom pogledu zadovoljiti,
ipak ne ćemo biti u stanju uztvrditi, da li ona sa šumom obiluje
ili ne. U tome pogledu jedino je mjerodavna sadanja potreba
na drvu, koju uvjetuje gustoda pučanstva i intenzivnost
industrije u dotičnoj zemlji. Obzirom na ovu okolnost možemo
zemlju, koja je doduše sa šumom dov(djuo obrasla ubrojiti
među sa šumom siromašne zemlje i obratno. Nu pošto su
pako sa gustim šumama obrasle zemlje redovno slabo nastanjene,
možemo na temelju odnosnoga postotka šumske površine,
govoriti 0 njenom bogatstvu sa šumama, kao i o višku
drva, koji preostaje nakon podmirenja vlastitih potreba na drvu.


Pogledom na sadanje gospodarske prilike većih evropskih
država, vidimo da države, u kojima na 100 glava pučanstva
manje od 34 ha šumske površine odpadaju, nisu u stanju potrebu
na drvu same namiriti, nego da su upućene drvo iz vana
uvažati. Nu pošto u Njemačkoj na 100 glava pučanstva samo
23 ha šum=*ke površine odpadaju, to ju među drvo uvažajuće
države ubrojiti moramo. Među većim saveznim državama carstva,
čini Bavarska iznimku, u kojoj na 100 stanovnika dolazi 38
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 3 —


ha šumske površine; ona jedina jest u stanju godišnji višak
od 2 milijuna m^ izvesti u ostale države. Za prispodobu jest
za iztadi, da na 100 glava pučanstva u Finskoj dolazi 750 ha
šumske površine. Švedskoj 381 ha, Norveškoj 305 ha, europskoj
Kusiji 185 ha, Engleskoj 3 ha i t. d. Iz ovoga se jasno
razabire raznolikost zadaće, koju Jume u narodno-gospodarskom
pogledu u pojedinim državama imadu. Dok one u prvim državama
eine glavno vrel) narodne privrede, dotle u Engleskoj
služe tek za lovišta, u kojima bogati lordovi raskošan sport tjeraju.


Drugo pitanje, koje nam se namiče jest: da li se šumska
površina Njemačke zadnjih 100 godina umanjila ili povećala?


Ako odgovor na ovo pitanje prepustimo našoj javnosti, to
^e isti za cijelo glasiti, da se šumska površina doista umanjila,
jer se dnevno čuje govoriti, da tobož krčenje šuma ima
za posljedicu jake poplave, sušne godine, tuču i t. d., u kratko
svaki klimatički ili metereološki nepogodni pojav ima svoj početak
u krčenja šuma


Pitanje, da li i u koliko šume doista uplivišu na prirodne
nepogode vremena, ne m«rim dalje raspredati. Dovoljno je
istaći, da rezultati najnovijeg znanstvenoga istraživanja na tomu
polju govore protiv do sada općenito vladajuće a mišljenja o
korisnom uplivu suma na klimatičke pojave vremena. Protiv
jakog i surovog djelovanja prirodnih sila jest slabi organizam
neke šume posve nemoćan. Dapače ni ondje, gdje se sume sa
znatnim svojim površiuau´a n neprekidnim kompleksima protežu,
te gospodarstveni i fizični karakter dotične zemlje obilježuju,
ni u one u stanju nepogodama vremena odoljeti. Uzmimo,
da je u zemljama obraslim sa bujnim sumama lakše obrađivanje
zemljišta, da u njima sa sumom blagost klime raste i
pada, kaki zen aljski raj mora u tom pogledu da vlada u sjevernim
enropskim državama, a kake priodne nepogode moraju
da vladaju u goloj Engleskoj!


Jedno za cielo znamo, da danas Njemačka ima maogo
više šuma, nego li pred sto godina. A što je još važnije, jest,
da se šume bez razlike vlasništva u neprispodobivo boljem
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 6     <-- 6 -->        PDF

_ 4


staaju nalaze, nego li u početku 19 stoljeća. Mi danas živimo
u mnogo povoljnijem vremenu za šumarstvo, nego li naši pređi.
Pa što se ti6e upliva šuma na klimu, morao bi on dakle danas


.kod sređenijih prilika mnogo jači biti, nego li prije.


Istorički je dokazano, da je stanje šumarskog gospodarstva
u početku 19. stoljeda na najnižim granama stajalo, odkada su
se šumski proizvodi počeli smatrati gospodarskim dobrima. To
stanje bilo je tim žalosnije, što je gospodarenje sa državnim i
općinskim šumama daleko zaostajalo za onim privatnih šumoposjednika,
— fakat, koji u diametralnoj opreci stoji sa današnjim
stanjem gospodarstva u šumama odnosnih vlasnika.


Državne, odnosno sume zemaljske gospode bijahu u 18
stoljeću plodno zemljište, na kojem su se ovlaštenici na šumske
proizvode umjeli d;bro okoristiti, te s pomodu i indolencijom
slabo plaćenih i za to podmitljivih »jagera« svoje pravo na
šumu znatno proširiti. Tako se n. pr. u bavarskim državnim šumama
u ono doba preko polovice vrijednosti šumskih proizvoda
ovlaštenicima doznačivalo. Ta dan danas je u šumama
opterećenim sa služnostima gospodarenje sporo i tromo, a u
ono doba, kada još nije bilo nikakovoga sistema u načinu gospodarenja,
bilo je sto puta gore. Uslijed toga, što su se doznačivale
znatne količine drva ovlaštenicima, nastojala su zemaljska
gospoda preostatak sto bolje unovčili i time prihod šuma
što više podići. U živom nastojanju oko toga bili su im valjanim
savjetnicima — kameraliste, u čijim rukama je gospodarenje
i uprava sa šumama ležala. Osobito je to nastojanje
bilo istaknulo početkom polovice 18. stoljeća, kada su se prvi
put počeli prihodi iz šuma u određenom novčanom iznosu u
godišnjem proračunu izticati. U težnji, da se što veći prihod
poluči, više se godišnje sjeklo, nego bi se smjelo, što je imalo
za posljedicu, da su šume bile posve uništene. A- da se tomu
žalosnome stanju doskoči, prodiralo je sve više na površinu
mišljenje, da se državne šume prodadu i stališ državnih šumarskih
činovnika dokine.


Ništa bolje nije bilo ni sa općinskim šumama, u kojima


se uslijed egoizma i pomanjkanja shvaćanja zajedničke koristi,
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 5 —


kojoj su one služile, također više sjeklo, nego li je godišnje
prirašdivalo. Dapače su stare markgrofovije pored svoje republikanske
organizacije, prisiljene bile pred samovoljom i pohlepom
svojih članova, gospodarenje u šumama povjeriti državnim
šumskim organima. Ni policajna država 18. stoljeda


nije imala toliko snage, da opčine, koje su i onako bile več
postale državnim uredbama prisili, da odredbe šumskih redova
valjano izvršuju i gospodarenje u šumama u smislu propisa
vode. Posvemašnja sloboda u gospodarenju sa opčinskim šumama
išla je zemaljskoj vlasteli u prilog, buduči da su uslijed
toga njihove šume, koje su imale vise ili manje karakter zajedničkoga
uživanja, bile više od seljaka pošteđene. Nejasne
ustanove u načinu uživanja šuma, te uslijed toga nastali sporovi
i vječni prijepori prouzrokovaše, da je stanje opdinskih
šuma čak i u 19, 8t)ljedu bilo dosta žalosno i kukavno. Javno
mišljenje sprijateljilo se u brzo s ovom činjenicom, koja je tobož
bila naravna posljedica zajedničkoga uživanja šum&, buduči da
se općenito držalo »što je zajedničko, to je ničije«. Jedinim
sredstvom za poboljšanje toga stanja, držala se razdioba općinskih
šuma, kojem mišljenju je put utro doktrinizam Adama
Smitha.


Pod ovakim prilikama nije bilo teško trećoj kategoriji
vlasničtva — privatnim šumoposjednicima u načinu gospodarenja
oboje prve, preteči. Ovaj prestiž imadu oni u prvom
redu zahvaliti feudalismu.


Sve sa služnostima obterećene šume čavala su zemaljska
gospoda vrlo brižno, u nekim državicama dapače tako strogo,
da su se u 7. stoljeću protiv »Holzvuherera«, koji su nesolidnu
trgovinu sa drvom tjerali, oštre odredbe izdavale. Također
regal lova vršio je povoljan upliv na dobro stanje šuma
privatnih šumoposjednika. Zemaljska vlastela jednostavno su
zabranjivala privatnim šumoposjednicima, da sječu ondje vode,
gdje se divljač nastanila.


Još jedno pitanje možemo ovdje na´^aciti; može li Njemačka
svoju sadanju šumsku površinu povećati ili ne?
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 6 —


Sa 14. stolječem bila je u glavnom dovršena u velikom
stilu preduzeta perioda krčenja šuma, koje su se tada na apsolutno
šumsko tlo ograničile. Razdioba zemljišta između šumarstva
i poljodjelstva nije se u cijeloj zemlji jednakom brzinom f rovalo,
koja je okolnost bila kasnije na ekonomski razvitak naroda
od upliva. Za vrijeme trajanja 30 godišnjega rata, narod
se u pojedinim krajevima jako decimirao, što je za rasprostranjenje
šuma biio od velike važnosti, jer su kroz to šume, u
kojima se prije bez ikakovog reda i računa sjeklo, sačuvane
ostale; šta više puste oranice i livade zarasle su šumama, ko´e
još i danas nalazimo u sredini prostranih poljskih rudina. Posve
obratan proces odigrao se u 18. i početkom 19. stoljeda u
južnoj Njemačkoj, gdje su zemaljska gospoda krčedi šume u
brdskim krajevima i kolonizaciju provađala i odtuda znatnu
materijalnu korist vukla. Siromašno stanje mnogih gorskih sela
živ su nam svjedok, kako je bila odnosna kolonizacija pogrešna
i nepromišljena. I mnoga indnstrijalna poduzeća kao n. pr.
tvornice stakla, koja su u tim zapuštenim krajevima podignuta,
nijesu mogla zlu posve doskočiti.


Na zemljištu, koje je za poljsku kulturu prikladno, šumu
sijati i ?aditi, jest kako sa privatno, tako i sa narodno gospodarskoga
gledišta pogreška. Poljodjelstvo jest, uz predpostavu,
da se ono na pravom poljskom tlu i na napredan način tjera,
na svaki način uvijek rentabllnije od šumarstva. Pred ovom
činjenicom, ne smijemo očiju zatvoriti ni onda, ako pojedini
slučaj protivno tomu govori. Ako danas kad i kad govoriti čujemo,
da je šumarstvo rentabllnije od poljodjelstva, to moramo
znati, da se ova varka osniva na krivom računanju šumske
rente, naime kod odnosnoga računanja ne uzimlje se u obzir
dugačko doba između sjetve i žetve, koje u šumarstvu postoji.


Prema gore rečenom jest posve isključeno, da če se dan
danas površina šuma na račun poljodjelstva znatno povedati.
Samo u onim krajevima, u kojima se pogrieške prije spomenute
kolonizacije popraviti žele, dobit de šumarstvo natrag
svoje zemljište. ,
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Imamo mi ali još drugoga zemljišta, koje je za šum. kulturu
prikladno. Prema statičkim podacima ima tog zemljišta
oko 1,000.000 ha*). Zašumljenje golijetih jest sa znatnim tehničkim
poteškoćama skopćano, redovno stoji 3—4 puta više,
nego zašumljenje godišnjih, sječina. I ako ne možemo od šuma,
koje 6e se u budude na golom zemljištu uzgojiti, jednaki financiialni
efekat očekivati kao kod onih, koje ved postoje na običnom
šum. zemljištu, to možemo, promatrajući budući njihov financijalni
efekat sa čisto privatno-gospodarskoga gledišta uztvrditi,
da će se izdani troškovi još sa IVs—27o ukamatiti.


Kulturna historija nas uči, da su kod svih kulturnih naroda
svijeta* počevši od prvog razvitka narodnoga gospodarstva,
sve generacije bile zadojene brigom za svoje potomstvo. Ovaj
osjećaj solidarnosti pojedinih generacija, koji je rezultat spoznaje
narodnoga individualiteta, jest u srcu njemačkoga naroda
vrlo jak; on će za cijelo u tu svrhu pridonijeti žrtvu, bez kojih
riješenje mnogih kulturnih zad&ća ne bi bilo moguće.


Incijativu za to mora dati drževa. Njezin primjer će za
cijelo slijediti općine i bolje situirani privatni posjednici golijetih.
U pruskom državnom proračunu već se u tu svrhu godinama
uvršćuje svota od više milijuna maraka, koji primjer
sa uspjehom slijede mnoge druge pruske pokrajine. Na tom
polju je Franceska do sada izvela najveće djelo, kojemu se cijeli
svijet divi. To veliko djelo jest zašumljenje Landes de Gascogne
sa površinom od 800.000 ha. Još godine 1850- jedva
je malo naroda životarilo na tome ogromnom prostoru, stanujući
u malim kolibama, sagrađenim od pletera i ilovače. Danas
je cijela površina zašumljena sa crnim borem, a vrijednost cijele
šume cijeni se na pola miljarde franaka. Glavni prihod
šume sastoji se u dobivanju smole.


Koliko Njemačka danas drva producira i koliko treba?
Prema statistici od godine 1900. proizvađa ona godišnje okruj-lo
50 milijuna m^ drva. Ako uzmemo, da se cijela ova ogromna
množina drva za gorivo upotrebi, o ona representira vrijednost


) To su vedinom dijelovi tresetišta i goli bregovi Alpa.


ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 10     <-- 10 -->        PDF

-8 —
od 13 milijuna tona ugljena ili 1.400.000 željeničkih vagona.
U godini 1905. iznašala je potreba kamenoga ugljen« 174 milijuna
tona. Ako bi se gorivs snaga sve množine ugljena zamijenila
sa onom četinjava drva, to je u tu svrhu za potrajno
godišnje gospodarenje nužna površina, koja je tri puta tako
velika kao cijela Njemačka. Množinu energije, koja se godišnje
iz utrobe zemaljske izvadi, ne mogu nadomjestiti šume cijeloga
svijeta.


Još pred 50 godina držali su vlasnici suma kameni ugljen
i željezo za ozbiljne konkurente drvu i sa brižnim okom gledali
su u neizvjesnu budućnost svojih šuma. Danas su prilike
posve druge, tekao pravilo vrijedi: što se više kameni ugljeiv
i željezo upotrebljuju, tim je veća uporaba drva. Uporaba željeza
i kamenoga ugljena najpouzdani su znak za razvitak industrije
i gospodarstva u jednoj zemlji. Ondje, gdje iz fabričkoga
dimnjaka dim suklja, gdje željezne traverse na uporabu
čekaju, dolazi trgovac s drvom i pita: koliku množinu građevnog
drva mora da dostavi. Ovaj neočekivani preokret prilika
dao je šumaistvu sasma drugi smjer, koji se sastoji u dobivanju
građevnog drva. U 50-tim godinama prošlog stoljeća
dobivalo se u državnim šumama 18—25°/^ građe, a danas 50
do 807o. U 70-tim godinama počela su dva važna trošioca
drva : rudnici i tvornice papira drvo u neizmjernim količinama
rabiti. Osobito mnogo drva rabe rudnici, u kojima se drvo
nakon 4—6 g. izmjeniti mora. Kako je potreba na drvu u
rudnicima poskočila, dokazom nam je činjenica, što je u godini
1875. potreba iznašala l´/j milijun m^, a danas iznaša ništa
manje od 6 milijuna m^. Domaće šumarstvo nije u stanju
cijelu potrebu na drvu namiriti; jača borovina jest za to preskupa,
a slabija u dovoljnoj množini ne dotječe.


U današnje doba, doba napretka i razvitka mnogo se piše
i tiska. Doista, ako se nove misli i ideje tako brzo rađaju, kao
što potreba papira raste, onda budućoj generaciji ništa nova za
stvoriti preostati ne će. Prvi, koji je iz drva poČeo papir dobivati,
bio je protestanski sveštenik Dr. Jakob Chr Schaffer iz
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 9 —


RegenBburga. U početku pravio je pokuse sa više predmetah iz
bilinskoga svijeta, dok mu konačno nije pošlo za rukom g. 1762.
do 1771. iz drva stvoriti papir, od koga se jedan konservirani
komadid i danas u akademiji znanosti i umjetnosti u Monakovu
čuva. On je već onda pronašao, da je smrekovo drvo najbolje za
dobivanje papira. I ako je njegov pokus posve uspio i korist
izuma odita bila, nije se dalje na usavršenju radilo, nego dapače
bio je svaki pokušaj silom ugušen. Fabrikanti, koji su tada iz
krpa papir pravil´, znali su i umjeli svaki pokušaj iz zavisti osujetiti,
a u tomu ih je živo podupirala publika, koja se ravnodušno
postrance držala, misleći, da će vedom uporabom drva,
šume biti izharaČene i oskudica na drvu nastupiti. Schaffer sam
vjerovao je u oskudicu na papiru, bududi, da način pravljenja
papira nije bio u stanju sve više rastude potrebe zadovoljiti. On
je svomu izumu cijeli imutak žrtvovao, te od mnogih prezren u
najvedoj bijedi umro. Jedina nagrada bila mu je »zlatni lanac«,
kojim ga je car Josip odlikovao.


Bez znanja o Schafferovom izumu ponovi godine 1843.
Keller, sa uspjehom isti pokus, od kojega danas cijelo Čovječanstvo
ogromnu korist vuče. Kako je velika potreba na papiru,
bit će dovoljno ovaj primjer navesti. Bečka »Neue freie
Presse" treba godišnje najmanje SVa milijuna kilograma papira.
Za to je potrebna drvna masa od 13.000 kg. prost, met drva
što je skoro jednako godišnjem etatu šumske površine od 2500 ha´.
Prema tomu jasno se vidi, koliku važnost imadu šume za razvitak
kulture i da bez šume ne bi nikada Konigova mašina
za tiskarstvo, svjetla ugledala, ispod koje je prvi put londonski
Temps od 14/XI. 1814 izišao. Prva tvornica za drvnu celulozu
osnovala se godine 1841 u Saskoj, a između god. 1856—1858
u Austriji. U vremenu od 35 godina, broj njihov jako je ponarasao.
U Njemačkoj, Austriji i t. d. osnovano ih je na širokoj i solidnoj
bazi već na stotine. Potrebe drva za proizvodnju papira u Nje


Jedan engleski pisac otkrio je u literaturi volikog zatornika šuma. On vel i,
da za 1,000.000 primjeraka kriminalnog romana treba 2,000.000 kg. papira. Da se
ova količina papira proizvede, nužno je, da se 4000 jakih smrekovih stabala izreže.


ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 10 —


mačkoj iznaša danas 5 milijuna pr. met.; od ove množine, odpada
samo na smrekovo drvo 757o- Skoro jedna trediaa uvozi
se iz inozemstva, jer domaće šumarstvo nije nikako u stanju
cijelu potrebu pokriti. I ona množina, što ga ono daje jest od
eminentne važnosti po rentabilitet domaćega šumarstva.


Njen:aeka dobiva godišnje iz svojih šuma oko 20 milijuna
m^ građevnoga drva u vrijednosti od 10 miljarda maraka; u
godini 1906 iznašala je potreba građevnog drva 34 milijima
m^ Prema tomu mora se godišnji manjak od 14 milijuna m*
ili 4l7o domaće proizvodnje u vrijednosti od 313 milijuna maraka
iz vana uve. ti. S uvozom dostigla je već Englesku, koja
od svih europskih država najviše drva uvozi. Bilanca njemačke
trgovine s drvom jest pooam od godine 1864. uvjek pasivna.
Krivulja uvoza koja svake godine raste i pada, predočuje
vjernu sliku narodno gospodarskoga blagostanja. Velike brojke
uvoza padaju u doba ekonomskoga procvata i napretka, a niske
s onim gospodarske stagnacije i nazatka. Uporedo s tom krivuljom
rastu i padaju cijene domaćem drvu.


Pogledom na ovu ovisnost između uvoza i cijene domaćem
drvu, razumljivo nam je tek paradoksno zvučeće pravilo što je
veća konkurencija inostranoga drva, tim veću cijenu za svoje
drvo polučuju domaći vlasnici šuma Posve je jasno, da Njemačka
ni u buduće ne će biti u stanju cijelu potrebu na drvu
namiriti. Godinu u kojoj će domaća produkcija potrebe na drvu
namiriti, moći ćemo naznačiti ekonomskim Sedanom, a to bi značilo
početak gospodarskoga nazatka sa nedoglednim posljedicama.


I ako je posve jasno, da fiotrebu na drnu ne može namiriti
domaće šumarstvo, to ga ipak ne možemo riješiti dužnosti,
da sve svoje sile sabere, da dosadanju godišnju množinu
drva poveća. Razvitak njemačkoga šumarstva tekom 19 stoljeća
bio je vrlo intenzivan, te je svako očekivanja prekoračilo.
Ako u državnim šumsma proizvedenu množinu drva u god.
1»30 označimo sa 100, to iznaša ista za god. 1904 u Pruskoj
275, Bavarskoj 155, Saskoj 200, Wiirtemberškoj 195. Ove
su nam brojke živ dokaz, kako se trud i muka oko njegovanja
šuma obilno nagradi.
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 11 —


I ako nas ove brojke u svakom pogledu zadovoljiti moraju,
to ipsk iz toga ne slijedi, da je domade šumarstvo postiglo
svoj vrhunac. Još ima ono mnogo zadada riješiti, čije riješenje
budućnosti pripada. Ta cilj produkcije mora biti: izcrpsti
sve prirodne sile do zadnjega ostatka, sve zaprijeke ukloniti,
koje na putu stoje da se taj cilj postigne. Sredstva, kojim će
se ono služiti, jesu tehničke naravi, a da se ona postignu,
potrebno je: predrasude ukloniti, jednostranost ograničiti, dogme
nepogrešivosti oboriti, komplicirano sa jednostavnim zamjeniti.


Što se tiče državnih šuma, to možemo reci, da su danas
stvoreni svi preduvjeti, da se njihov prihod jos više poveća.
Tako se n. pr. iz državnih šuma može lahko godišnje 1 m´
drva pro ha još više dobiti, a da se o princip potrajnosti ne
ogriješimo. Nu baš ta činjenica, što javnost drži, da su držav;
ie šume u proizvodnji vrhunac postigle, može narodu služiti
na čast i ponos, jer time smatra sume važnom svojom
imovinom, koja se neokrnjena za sva vremena sačurati mora,
a samo kamate ove glavnice smije živuća generacija uživati.
Tko na ovom principu ustraje, to ea ne će stići prokletstvo
potomstva!


U 16 stoljeću proricalo se, da će svijet stradavati radi
pomanjkanja : dobrih i iskrenih prijatelja, valjana novca i jeftina
drva. Prvi šumarski red od god. 1515. veli, da će „teška
i ljuta oskudica na drvu nastupiti´, ako se haranju šuma na
put ne stane. Kasnije redovi isticali su ovu bojazan još više.
Tako pisac šumarskog reda za grad Mainz god. I 766., sveštenik
Fr. Chr. Oettelt opisuje oskudicu sa riječima: »Svaki gospodar
kuće lakše i sa manje troška pokriva godišnju potrebu
na kruhu, nego li na drvu. Mnogi i ne misleći na kruh sa
očajem pita : od kuda ćemo nabaviti drva«j? Knjige i brošure
0 štednji sa drvom izdavale su se u ono doba ! Da se tomu
zlu doskoči, počelo se sa uzgojem brzo rastućih vrsti drva
osobito inostranih. Ali brzo poslije toga, oko godine 1800.,
dakle u doba — kada. su se grijesi zlo shvaćenoga načina
gospodarenja sa šumama na njihovom žalosnom stanju
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 12 —


odražavali, počeli su se stvarati novi uvjeti za procvat narodnoga
gospodarstva. Na unosaost šuma počeo je narod ponovno
vjerovati, poljodjelstvo je počelo svoj dosadanii pravac napuštati
i novini ići k procvatu i napretku; u to doba započe narod
borbu protiv feudalisma i uredaba policajne države Uslijed
nerodice i ratnih udaraca, rasle su cijene poljodjelskim proizvodima
neobično visoko, a državnici — da tomu zlu doskoče


— pronađoše, da se šuma previše, a oranica i livada premalo
u zemlji nalazi, pa za to odobriše i odrediše krčenje i prodaju
državnih suma, te diobu opčiiiskih zemljišta. U uvjerenju da
su time otkrili i pronašli nove gospodarske principe, zaboraviše
brzo na oskudicu s drvom, koja u istinu nije ni postojala, jer
za 20 milijuna stanovnika, koji su tada na sadanjem prostoru
njemačkoga carstva živili, bilo je dovoljno šuma i ako su se
one u žalosnome stanju nalazile.
Počam od druge trečine l.J. stolječa promjeni se šumsko
politička konstelacija iz temelja. U gospodarskim naprednim
zemljama srednje Europe, u kojima je šumsko gospodarstvo
bilo postavljeno na zdravu osnovku, nije se više pitalo: od
kuda će se potreba na drvu namaknuti, nego kako će se postojeće
zalihe šuma što bolje unovčiti ? U razmaku vremena
od 1830—1850 godine, bijahu novčani prihodi državnih šuma
uvijek konstantni, jer su politička nesređenost i visoki kamatnjak
knčili razvitak graditeljstva i industrije. Željeznice zbog
visokih tarifa, nijesu kod transporta ttrva u račun dolazile. D
godini 1860 nasta nova faza u gospodarskom životu europskih
naroda. U Njemačkoj, Francuskoj i Englezkoj skoči potreba
građevnoga drva tako rap´dno u vis, da u prvim dvjema državama
domaća produkcija, a u poslednjoj dosadan ja množina
uvezenog drva, nije mogla više potrebah na drvu namiriti.
Sada kucnu čas, da sjeverno i istočno ležeće europske zemlje,
ogromne množine drva, svoje specifički nacionalno dobro u
promet stave i da ga sa zlatom zamjene Švedsko drvo uvozi
se danas u južnu Afriku, Indiju AustraHju itd., a australsko
tvrdo drvo upotrebljuje se danas skoro u svim gradovima
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 13 —


Njemačke za taracanje trgova i ulica. Amerikansko drvo pako
upotrebljuje se u svim gradovima Europe. Vrijednost drva što
ga Europa i Amerika međusobno izmjenjuju, cijeni se na IVs
milijarda maraka.


Potrošnja drva se od god. 1860 pa do danas u Njemačkoj
podvostručila, u Engleskoj potrostručila, a u Francuskoj je za
jedan i po puta veća postala. Izvoz drva iz Austro-Ugarske
monarhije jest šest puta, iz Rusije deset puta i iz Švedske
tri puta veči nego u god, 1860. Pogledom na ove brojke svijet
se zabrinuto pita: da li će šumarstvo svijeta biti uvijek u
stanju, sve više rastude potrebe na drvu pokriti, ne ide li
svijet u susret oskudici na drvu?


U koliko je u opće ispravno gospodarske prilike za jedno
stoljeće u naprijed prosuđivati, možemo — uz predpostavu;
da će narodi, koji šuma posjeduju, iste marno uzgajati i brižno
njegovati, te da će nerazboritoj trosnji s drvom na put stati


— sa sjeguraošću uztvrditi, da bojazan nije osnovana. Ta prvotna
stvaralačka snaga šuma nije uništena, i ako bi se ona
"oslabila,
odmah bi ojačala, kad bi joj se svi životni uvjeti
stvorili. Najveći dio drva, koji u internacionalnom saobraćaju
u promet dolazi, potječe iz krajeva, u kojima se tek odpočalo
sa izrabljivanjem šuma. Ova množina drva nije jednaka godišnjem
prirastu tih šuma, nego ona Čini predhvat na sačuvane
stare sastojine. Laici označuju taj način uživanja-haračenjem
šuma, te dižu kuku i motiku protiv vladah i vlasnikah
koji takovo uživanja odobravaju. Oni se u prosuđivanju
više povode sa svojom fantazijom, nego li da se zdravim razumom
vodit; dadu I nestručnjaku mora jasno biti, da prašume
sa svojim debelim, neprepustnim slojevima kisela humusa,
te sa jakim razgranatim stablima, koja pomladak guše,
jest glavna zaprieka racionalnom šumarskom gospodarstvu.
Ondje gdje šumarski stručnjak gospodariti želi, mora prašuma
prije izčeznuti. Koliko truda i muke stoji, da jedna prostrana
prašuma, potomstvu mjesto ustupi? Čovječja suaga za to je
preslaba. SŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 14 —


pada. Tko želi daleko ležeće prašume eksplotirati, mora či


novaiČke staaove graditi, radničke kolonije osnivati, pilane po


dizati, rijeke i gorske bujice urediti, puteve i željeznice sagra


diti i trgovačke sveze na sve strane svijeta vezati. Za takova


poduzeća sposobna su jedino trgovačka društva ili industrijalna


poduzeća sa znatnim kapitalom, njihov rad na tom polju, jednak


je kolonizaciji svjetovnih i crkvenih dostojanstvenika iz sred


njega vijek.


U buduće bit će oči zapadne Europe za namirenje drva
uprte na Rusiju. Šumska površina europske Rusije 3^2 puta
je tako velika kao površina cijele Njemačke i 13Vs puta kao
šumska površina cijeloga carstva. Dvije trećine površine protežu
se u sedam sjevernih i istočnih gubernija. Južno stepsko područje
oskudijeva na drvu, te uvozi znatne količine drva iz
Au4tro-Ugarske monarhije i Rumunjske. U sjevernim gubernijama:
Arhangel, Perm i Vologda, koje zapremaju šumsku povjšinu
od 107 milijuna ha — t. j . dva puta toliko. koUko cijela
Njemačka, odpada na lOO stanovnika "2300 ha šume, a u Njemačkoj
tek 23 ha.


Dvije trećine ruskih šuma jesu domenske i apanaske šume.
Prema službenim podacima ruske vlade, ne uživa se poradi pomanjkanja
prometa ni polovica množine drva, koja bi se prema
sađanjem stanju i obrastu šuma, uživati mogla. U godini 1898
iznašao je utržak prodana drva 42 milijuna, a vrijednost neprodana
drva 45 milijuna rubalja.


I ako se potreba na drvu onih europskih država, koje drvo
uvažaju, još za 3 S^^ puta poveća, još će biti europska Rusija
sama u stanju cijelu potrebu namiriti.


Neprispodobivo velika je površina azijske Rusije, gdje bi bila
prema izjavi same ruske vlade živahna trgovina s drvom, kada
bi bilo samo viŠ3 kapitala i poduzetnoga duha, dvaju faktora
koji sasma manjkaju. Kada se u Sibiriji jednom za svagda otvore
vrata trgovini s drvom, to će njene šune činiti reservu, od kuda
će se pokrivati potrebe na drvu cijeloga svijeta.


Nu pošto eksploatiranje šuma europske i azijske Rusije
pada u daleku budućnost, to će još uvijek rastuće potrebe svjetskoga
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 15 —


trga, pokriti modi ostale europske izvozne zemlje, kamo spadaju
Finska, Švedska, Austro-Ugarska monarhija, Bosna i Hercegovina,
Rumunjska itd, Galicija i Bukovina, u kojima se eksploitacija
suma u najvećem jeku vodi, modi de joi dugo opskrbljivati
drvna tržišta zapadne Europe. U zadnje doba zaključeno je
tamo više velikih prodaja sa glavnicama preko 20 milijuna maraka.


U obskrbi svjetskih drvnih tržišta, igra i sjeverna Amerika
ved danas važnu ulogu. Istok sjedinjenih država uskoro de sam
cijelu produkciju na drvu upotrebiti. U svakom slučaju moći de
pako Kanada, sa šumskom površinom od 325 milijuna ha, t. j .
površinom, koja je veda, nego šumska površina cijele Europe —
znatnu količinu drva na europska tržišta baciti, a to dakako
tek ondfi, kada se u njoj trgovina s drvom razvije. Šumska površina
sjidinjenih država, Kanade i Brazilije zajedno obuhvada
1 milijardu ha t. j . nešto više od površine cijele Europe. Da de
se u skoroj bududnosti ova kolosalna površina šuma, od kojih
se najvedi dio u tropskoj klimi sa znatnim prirastom nalazi, izcrpsti,
jest prema zdravom ljudskom ra^Aimu nemoguće.


Ovdje, u glavnim crtama izneseni podaci, jesu nam živi
dokaz, da oskudica na drvu u svijetu i za daleku budućnost nastupiti
ne će. Samo kod jedne vrsti drva, i to hrastovine
nastupit de u skoroj bududribsti osjetljiva oskudica.


A što je u svemu ovome najradosuije i naj utješi ji vi je jest :
da su sve kulturne države svijeta ved ; tvorile ili su na putu, da
stvore zakone za zaštitu šuma. G. Nenadić.


O uredjenju šuma i sastavku šumskogospodarskih
osnova.


Pišu braća V. J. Heckner.
(Nastavak VII.)*


S) Sračunflvanje ordinatnih i abscisnih diferencija
i kontrola.
Ordinatna razlika 1,^^*1 i abdcisna razlika [»A*^"! izmedju
dvije točke polygona izračunaju se iz kuta | ^ |, što no ga ravna


Vi´ii Šum. list g. 1907. strana 396.