DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1907 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Preporučamo slijedeće knjige za nabavu šumskog
lugarskog osoblja:


Novo! — Cordašić, poučnik za čuvare šumah i pomoćno osoblje. (Priprava za šumarske
ispite) Peto popunjenu izdanje sa 27 slika 1907. Lijepo uvezano K 3´—
Računornik, za brzo pronađjenje kubičnog sadržaja Izpiljenog drva, letva i dasaka


Uvezano K 4´—
Broz Kvirin, Kunićarstvo ili naputak o gojenju ´cunida, sa 4 sliKa. K —-60.


lagić Ivan, Živinski liečnik, sa 23 slika. Drugo popunjeno izdanje. Fino uvezan K 240.
Gog´lia Antnn Dr., Zakoni i naredbe, koje se tiču lova, ribolova, lovne statistike,
zaštite ptica, poreza na puške i na lov. Promet noSenje oružja i strjeliva,
proizvodnja, proiavanja i odpremanja barata te prokušanja strieljnog oružja.
Nov izdanje 1007. Uvezano K 3- —.


Ćordašie, Uzgoj šumah. K 1´60.
Ettinger, Šumarsko lovački leksikon K 4´ —
Ettinger, Katekizam za lugare (priprava za lugarske izpite) K —´80.
Ettinger, Hrvatski lovđžijn. Priručnik za lovce i šumare i sve prijatelje lova. sa 5


tabla. K. 2-40.
Kiseljak, Nauk o^ čuvanju šumah K MC
Kesterćanck F. Ž., Lovstvp, priručnik za lovce i poučnik za nadziratelje lova u


Hrvatskoj i Slavoniji sa 135 slika. K 5´60.
Kdroskenf Vj; Dr., Uputa u ratarstvo i gospodarstvo, sa 10)0 slika il i bojadisanih
tabla. U platno fino uvezano, K 8-—.
Siilok, korist i gojenje šumah. K 2´—
Narudžbe se upravljaju


Kraljevskoj sveučilišnoj knjižari Franje Župana (Stj. Kugli).


Ilica .90 — Zagreb — Ilica 30
Zahtjevajte naš veliki ilusrovani popis knjiga, kojeg´ šaljemo svakomu na
zahtjev badava i franko bez ikakovog troška.


Br. 775871907. ´


Oglas df*ažbe stabala.


Na temelju dozvole kr. zemalj. vlade odjela za unutarnje poslove od 19. listopada
t g br. 58.474 prodavati de se kod ove kr. kotarske oblasti putem javne ponudbene
dražbe dne 10. prosinc a 1937. 1000 (jedna hiljada) hrastovih stabala iz
šune zemljištne zajednice Hotnja u upravnoj občini Potupsko. Stabla prodaji namienjena
procijenjena su na 52.100 K. 8) fil.


Propisno sastavljene biljegovane ponude, obložene sa žaobinotn od 10% od
ponudjene svote imadu se podnijeti najkasnije do 10. prosinca t. g do 11 sati prije
po Ine kod Ove kr. kotarske oblasti.


Pobliži đražbeni uvjeti mogu se uviditi kod ove oblasti svaki dan za vrijeme
uredovnih sati.
Kr, kotarska oblast
U Piearovini, 11. studena 1907.
1 Kr. kot. predstojnik; Vrkljan .


Mjesto šumarskoga pristava ´nfent


je kod šumske uprave vlastelinstva Valpovo. Plaća K 1403 na godinu, uredjena
jedna soba za stanovanje i If! prost, met, drva. Nastup odmah. Uvjeti; svršene šum.
nauke´i podpuno znanje hrv. jezika.


GospoštijaVočin u Slavoniji traži


eilVMSSV*^ Molbe i prepis i svjedočba, i fotografije, koji se nevračaju
SH^""^"^ * prima „šumsko ravnateljstvo gospoštije Vočin. Plada 1440 K
na godinu, slobodan stan, 3i m.^ goriva, 2 rali đeput. zemljišta, 1 ral sjenokoše i
slobodna paša za komad blaga i 15 svinja, uz običajnu streljarinu. Molitelji imadu
se izkazati znanjem hrvatskog i njemačkog jeziia, svjeđočbami o osposobljenju, a
prednost imadu molitelji, koji se mogu izkazati višegodišnjom prakson u gorskim
revirima.