DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1907 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 472 kršaja
§. 811. kaznenog zakona u slučaju, kad ih tko nastoji ponudjenim
darom podmititi odnosno zavesti na pristrano uredovanje, jer oni kad
nadziru šume imovnih obćina, vrše doduše njeke šum´sko-redarstvene
poslove javne uprave, ali takove ne riešavaju, već im je samo dužnost,
u tom svom nadzornom poslovanju, opažene prekršaje, bilo šumskoga
bilo kaznenoga zakona, dojavljivati predpostavljenoj si šumariji, a ova
opet nadležnim upravnim ili sudbenim oblastima, koje su tek zvane po
zakonu takove javne poslove riešavati.


Pošto dakle ne postoji ništetnost toč. 10. § 277 kaznenog postupnika
to valja žaobu ništovnu kr. državnog odvjetnićtva po §. 282. IV.
b) kaznenog postupnika zabaciti. ,Mjesečnik prav. družtva´.


Različite viesti.


Na petoj glavnoj skupštini klaba lirv. šumarskih akademičara
u Zagrebu, održanoj 11 studena o. g.izabran je sliedeći odbor: predsjednik
Ivan Ceović, tajnik Josip Štefović, blagajnik Mihovil Pečina,
odbornici Petar Rajaković i Ivan Balić, odborski zamjenici: Draženović
Ivan, Polović Pavao, revizori: Bukurešlijeff Mihajlo, Turkalj Vladimir i
Leović Teodor.


Svrha je ovomu, po kr zem. vladi još g. 1905 odobrenom klubu,
da redovite članove usavršuje u prvom redu u stručnoj, a napose i općenitoj
naobrazbi i da- jača značajeve i kolegijalnost, da potiče šumarske
akademičare na uztrajni rad.


Tu svrhu želi klub postignuti, redovitim polazkom članova na
klubske sastanke, razpravijanjem i kritičnim razglabanjem stručnih,
đačkih, društvenih i književnih pitanja i odnošaja, te izdavanjem skripata.


Dohoci kluba jesu: 1 prinosi članova; 2 darovi i zapisi te ini
prihodi. Član podupiratelj može biti svaka neporočna


o s oba, zat i m za vo d i, ko r po r a c i j e itd. takvi članovi plaćaju
godišnju članarinu u iznosu od najmanje 10 K.
Preporučamo taj klub i pažnji, a i prigodnoj podpori članova
našega družtva.
Kr. ugarslio ministarstvo za poljoprivreda u Budimpešti, izdalo
je, kako magjarske novine javljaju, na podčinjena kr. državna šumarska
ravnateljstva odredbu, kojom se s obzirom na ovogodišnju veliku
nestašicu krme, siromašnom i oskudnom žiteljstvu, dozvoljava uvjetno,
bezplatna dobava listinca i stelje za prehranu stoke u državnim šumama.
Neznamo, da li se ta naredba odnosi i na državne šume po našim, naročito
siromašnim gorskim krajevima ?


Uredjuje profesor F. Ž. Kesterčanek Tiskara C. AIbrecht (Maravic i Dečak).