DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1907 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 12. u ZAGREBU. 1. prosinca 1907. God. XXXI.


Pretplata za neolanove K 12. na godinu. — članovi šumar, đružtva dobivaju
list bezplatno. — članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podu pir a.
jude K 20. - Za redovite članove I. i´azređa K li), i 2 K pristupnine. — Za lugarako.
osoblje K. 1´. i K i. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pretplate. — „Lugarsk´
viestnik´ dobivaju članovi lugari badava. Članarinu prima predsjeđnietvo družtva.


Uvrstbina oglasa: zal stranicu 16 K.; za ´/, stranice 8 K.; za ´/i stranjjoe
5 K. 20 fli.; za ´/< stranice 4 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust


Akademija ili sveučilište.


Od 9—16. rujna o. g. obdržavana je u Straesburgu, ovogodišnja
glavna skupština družtva njemačkih šumara. Skupštini
je prisustvovalo više od četiri stotine najodličnijih šumarskih
tehničara i upravnika iz svijuh krajeva njemačkoga
carstva. Izmedju pitanja stoječih na dnevnome redu, bilo je
ovaj put, svakako i po nas zanimivo pitanje; imad u li šumarsko
upravni činovnici svoju naobrazbu sticati
na osamljenim stručnim školama, šumarskim
a k a d am i jama ili na sveučilištima?


Ovo je pitanje i u Njemačkoj već od dulje vremena na
dnevnom redu, u svim mjerodavnim šumarskim krugovima —
a da ipak još sve do sada nije i konačno riešeno.


Istina, već se je g. 1874. velika skupština njemačkih šumara
u Freiburgu, ogromnom vedinom izjavila u prilog prenosa
šumarske obuke sa akademija na sveučilište, nu proveden taj
zaključak ipak još nije u svoj svojoj cielini. jer, ma sve
da je od onda, večina njemačkih država od kandidata šumarske
uprave zahtjevala, osim stručnoga naukovanja na akademijama
još i više semestralni polazak sveuČilištnih nauka,
ostalo je ipak težište stručne naobrazbe još nadalje na stručnim
Školama.


To je i bio razlog, da je to med juti m već i po Njemačke


šumare goruče pitanje, došlo ove godine opet i na dnevni red


napred spomenute velike skupštine u Strassburgu.
ŠUMARSKI LIST 12/1907 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 434 —


Na ime onih njemačkih šumara, koji zahtjevaju konačni
i posvemašni prenos šumarske obuke šumsko upravnoga činovničtva
na sveučiUsta, podnio je sveučilištni profesor Dr. Endres
iz Monakova, skupštini sliedeće rezolucije:


1. Šumarske se akademije, u koliko nose još uvijek obiližja
osamljenih tehničkih stračnih škola, ne mogu danas više
smatrati sgodnim sjedištem, za naobrazbu kandidata šumarsko
upravne slulbe.
2. U koliko se praktična djelatno^^t šumarsko-upravnih
činovnika, dan danas sastoji najmanje u polovici iz lih upravnoga
poslovanja, koje i opet predmjeva temeljito poznavanje
državno upravnih i javno pravnih nauka, potrebno je, da se
već i 8 obzirom na to, višja šumarska obuka organički spoji
sa sveučilištem.
Osim toga pako, potrebno je to pripojenje sveučilištu, jol
i iz sliedećih razloga :


a) Toli po profesore, koli i djake jeste duševni i družtveni
saobračaj sa zastupnicima pripadnika drugih znanstvenih krugova,
bogati izvor za nova poticala kao i proširenje iutelektualnog
vidokruga, a time de se izbjeći stručnoj jednostranosti.


b) Samo sveučilište kadro je docentima pružati izdašna


pomagala za iztraživanje, a djacima prilike, prisvojiti si i osim


stručne naobrazbe potrebnu obću naobrazbu.


c) Podpuno socialno i službeno izjednačenje šumarskoga
činovničtva sa visim činovnim razredima inoga činovničtva,
može se postići jedino na osnovu istovredne i istovrstne naobrazbe.


3. Trajanje naukovanja na sveučilištu valja odmjeriti sa
četiri godine.
4. Korist t. z. praktične obuke, prije nastupa akademičkih
nauka, nestoji u pravom razmjeru sa u to ime potrošenim
vremenom.
5. Spoj šumarske obuke sa gospodarskim naučnim zavodima,
može samo štetno uplivati, pak se stoga mora nobijati,
i napokon


ŠUMARSKI LIST 12/1907 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 435 —


6. Neobhodno je važno, da se u Njemačkoj, sadanji broj
naučnih zavoda za višju šumarsku obuku — snizi na najviše
tri do četiri takova učilišta.
Zagovornici šumarskih akademija i opet, podnieli su putem
ravnatelja šumarske akademije u Miindenu, nadšumarnika
Riebela, skupštini sliedede protuprćdloge:


1. Potreba izkljuČivog prenosa višje šumarske obuke na
obće visoke škole — sveučilišta, politehnike - nemože se
priznati. Temelj šumarske znanosti sačinjavajude naravoslovne
znanosti kao i šumarsko tehnički predmeti, naučaju se sgodnije
na posebnim, odgovarajuće uredjenim — te sa poučnim
šumama u neposrednoj svezi stojedim stručnim visokim školama.
2. Nastavnicima stručnih visokih škola, treba staviti na
razpoložbu i valjana pomagala za znanstveni rad, a i njihov
se socialni položaj imade i po stepeuu i po plaći odgovarajuće
urediti, a uz to se treba pobrinuti i za podmladak vrstnih šumarskih
na=!tavuika.
i). Temeljita, današnjem stanju znanosti odgovarajuća
naobrazba za šumsko upravnu službu, zahtjeva najmanje četirgodišoji
nauk, od kojega bi morale bar tri godine zapasti
nauke na visokoj stručnoj školi. Sam portdak naukovanja
pako mogao bi se najsgodnije tako udesiti: a) Preduvjeti;
svjedočba zrelosti koje realne gimnazije, reformirane ili humanistične
gimnazije ili višje realke.


b) Polgodišnja predvježba u šumarskoj službi — tečajem
jednoga zimskoga semestra, uz vodjenje poslovnoga dnevnika.


c) Jednogodišnji polazak sveučilišta, u svrhu slušanja bar
sliedećih predmeta: zemaljsko i državno pravo, upravno pravo,
narodno gospodarstvo, upravna politika šumarstva, financijalna
znanost i povjest gospodarstva.


d) Jednogodišnja služba u vojsc", koja se godina ipak
nebi smjela uračunati i u vrieme sveučilišnog polazka poi


3. Pod b) i c) spomenuto vrieme moglo bi se po volji razporedati
nu
svakako prije polazka akademije.
e) Trogodišnje naukovanje na stručnoj visokoj školi.
ŠUMARSKI LIST 12/1907 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 436 f)
Polaganje prvog znastvenog državnog ispita u dva
djela.


g) Nakon ostavke škole, ima sliediti dvogodišnja praktična
služba i vježba u šumi, uz uvjet da se stanoviti dielovi
toga vremena posvete šumsko čuvarskoj, šumsko gospodarskoj
službi, taksaciji kao i poslovanju kod koje nadzorne oblasti,


h) Polaganje drugoga (državnog) izpita.


4. Prvi (teoretsko-znanstveni) izpit, imao bi se uz to podieliti
u dva diela, jedan dio bi imali kandidati polagati koucem
trećega najdulje četvrtoga semestra, za na stručnoj visokoj školi
sprovedenoga vremena. Ovaj bi se izpit protezao na predmete
naravoslovnih znanosti, pravoslovje i obće teoretsko praktično
upravoslovje. Nakon dalnjih trijuh, najviše četiri semestra, imao
bi kandidat onda polagati još i konačni izpit. Ovaj bi imao
obuhvaćati geodeziju, sve predmete šumarsko tehničke struke
i politiku šumarstva. Osobita važnost imala bi se kod tih izpita
polagati i na izradbu samostalnih izpitnih radnja. Izpitno
povjerenstvo sačinjavaju odnosni nastavnici akademije.
Uz ta dva predlagača i izvjestitelja, iznio je onda još
tajni i šumarski savjetnik pl. Bentheim iz Hanovera sliedeći
posredujući prtdlog;


„VIII. glavna skupština njemačkih šumara u Strassburgu
zaključuje u svrhu, da se već jednom i u Njemačkoj poluči
toli željena jednohčnost višje šumarske obuke ; kao i sbog
odstranenja opreka postojećih izmedju pristaša visoke škole i
stručno školske šumarske obuke; provedu sliedeći zaključci:


I. Temeljn o načelo . Teoretska-znaastvena pređnaobrazba
neka se stiče na sveučilištu, uz najmanje trogodišnje
trajanje naukovanja.
II. Provedbena načela: 1. Dokinuće t. z. predprakse
2, Izdanje novih naučnih osnova i izpitnih propisa uz a) odstranenje
svih nepotrebnih nuzgrednostih i b) izbor valjanih
stručnih nastavnika i izpitatora.


ŠUMARSKI LIST 12/1907 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 437 —


3. Sloboda naukovanja — koja jur postoji i na sveučilištima.
4. Preustrojstvo šumarskih akademija u strogo šumsko
upravne akademije, kojima bi nadležala takodjer i eventualna
dalnja naobrszba starijih stručnjaka.
Ovi su Bentheimovi predloži medjutim — ved po odboru
šumsko gospodarskoga vieda — a limine zabačeni, tako da onda
nisu ni došli pred glavnu skupštinu — koja je nakon svestrane
debate — ogromnom vedinom prisutnih, uz Endersovu resoluciju
— prihvatila sliededi zaključak:


»Sveukupna se višja šumarska obuka u Njemačkoj
imade prenjeti na sveučilišta, a vrieme
nauke proširiti bar na četiri godine.«


Tim su sada ved po drugi put prvaci i zastupnici njemačkoga
šumarstva, malo ne jednodušno izrazili želju, da se pojedine
do sada još u Njemačkoj postojeće t. z. osamljene šumarske
stručne (akademije) škole, u interesu stvari i struke, kao
dsnašnjim zahtjevom vediue dogovarajude institucije što prije dokinu,
a sveukupna naobrazba šumarsko upravnoga osoblja
prenese na sveučilišta.


U ostalom se drugi zaključak dan danas nije mogao, ni
od strane onih izčekivati, koji mišljahu, da im je bud skojih
razloga ipak još dužnost, da, pa bilo i poslednji put lome
koplja u prilog šumarskih akademija.


Bavarska je prema tome ved zaključila, u dogledno vrieme
dokinuti svoju visoku šumarsku školu u Aschaffenburgu, a
sliediti će ju po svoj prilici skorim Saska i Pruska.


A tek onda će se, kako je to prof. Endress zgodno iztaknuo,
moči i doista i podpuno socialno i službeno izjednačenje
šumarskoga činovničtva sa ostalim višjim činovnim razredima
oživotvoriti.


*
Bilo to na razmišljanje i uvažanje i
našim mjerodavnim krugovima, u oči još
uvjek visećeg pitanja o konačnom riešenju i
uredjenju višje šumarske obuke u Hrvatskoj.