DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 4:´Š -


Imenovanja i promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije 1
Dalmacije imenovao je kot. šumara Milan a Škorić a nadšumarom,
a šumarske vježbenike Jovana Mihajlovića i Dušana Ostojića
šumarskim pristavima, te šumarske pristave Pavla Žegarca, Jovana
Stanica, Pavla Stanojevića, Borivoja Neškovića i Svetozara
Radoj čić a, kotarskim šumarima — sve kod petrovaradinske imovne
obćine, nadalje šumar. vje´:benika Petr a Vlatković a šumarskim pristavom
kod II. banske imovne obćine, absolvente kr. šumarske akademije
zagrebačke Stjepana Dodlga i Gjuru Paradžikovlća privremenim
šum. vježbenicima kod gradiške imovne obćine, a kotarskoga
šamara ogulinske imovne obćine Andrij u Cop a nadšumarom iste
imovne obćine.


Imenovani su nadalje kod vlastelinstva Dolnjo Miholjačkog, nadšumar
Robert Lincha šumarnikom, šumarski pristav Franjo Puches
šumarom, dok je dosadanji vlast. šum. nadzornik g. Lamber t
Ž er d 1 k, umirovljen sa 1. slečnjem 1908. a šumarski vježbenik Josi p
Fa y imenovan šumarskim pristavom.


t Dr. Srećko Bošnjakorić. Na 9. listopada umro je u Zagrebu,
nakon duga težka bolovanja, vredni i uvaženi suradnik naš — profesor dr.
Srećko Bošnjaković, predstojnik kr. zem. kemičko-analitičkog zavoda, u


43. godini života. Pokojnik je na polju kemićke analize bio uvažen
stručnjak, te je i kao tajnik stalnog zem. povjerenstva za Iztraživanje vina
stekao osobitih zasluga za zemlju. On je bio i zaprisegnutira stalnim
sudbenim kemikom kr. sudbenih stolova Hrvatske 1 Slavonije, učiteljem
obće kemije i kemijske tehnologije na kr. šumarskoj akademiji, dopisujućim
članom „Sbora liečnika kraljevine Hrvatske 1 Slavonije" i začastnim
članom zagrebačkog „Sokola", pravi član hrv. naravoslovnogdružtva
— a zadnje vrijeme takodjer i gradski zastupnik u Zagrebu i t d.
Sahranjen je dne U. listopada uz sveobće saučešće mnogobrojnih
prijatelja, štovatelja kao 1 raznih korporacija na skupnom groblju u
Zagrebu. U ime profesorah kr. šumarske akademije, kemijsko analitičkog
zavoda i hrvatskog naravoslovnoga družtva, oprostio se je s pokojnikom
nad otvorenim grobom prof. dr. A. Heinz, dirljivim riečima. Oplakuje
ga udova sa tri malodobna sina. Laka mu zemlja i dug spomen.


Naše je urednlčtvo, malo ne pred s;nrt, od neprežaljenoga pokojnika
primilo, osim jur svojedoba u o. I. objelodanjene obšlrne razprave „O
kemlzmu drva", još 1 dio zanimive oveće šumarsko-kemičke znanstvene
radnje pod naslovom .Kemijske promjene drvagrijanjem bez pristupa zraka"


Umrla. Na 21. listopada preminula je u Osijeku, iza duge 1 težke
bolesti u 68 godini života Julijana Kadleček rodjena Oltjan, udova kr.
žup. šumarskog nadzornika Dragutina Kadlečeka u Vukovaru. Počivala
u miru.