DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 420
Uredjenje bujica i pošumljivanje goljeti u
Dalmaciji.


Najtočniji barometer gospodarskog napredka jedne zemlje
jesu njezini šume. Ne samo da je šuma neposredno koristna i
da sama po sebi sačinjava jaku granu gospodarskog dobitka,
ona nam koristi i na mnogo drugih načina posredno. Računa
se, da zemlja koja hoće da crpi koristi iz šumarstva, mora
posjedovati barem 35—40´´/(, svog zemljišta obrasla šumom.
Gdje ovog nema, tamo vlada siromaštvo, jer nagle promjene
vremena ubijaju i neke ostale gospodarske grane, kao što se
to često kod nas zbiva, kad zavija velebitska bura, ili udru
povodnje te i krupa potuče ciele predjele. Svega ovoga ne bi
bilo, kad bi i naša Dal;nacija od Lopara pak do Pelješca
bila pošumljena i kad pandžije nezasitnog lava nebi bile naše
nekad bogate i prostrane šume pretvorile u pustu golet. —
Priznati moramo, da je austrijanska vlada u zadaje doba počela
nešto nastojati i oko pošumljivanja u Dalmaciji. Velimo
nešto, jer po statistićnim podatcima još i danas je Dalmacija
zadnja pokrajina u Austriji u pogledu šuma, jer je u njoj
šumsko tlo na niskom stepenu od IG´S«/^^, a oduzme li se od
ovoga Dubrovnik sa Bokom-kotorskom, tad ovaj postotak biva
barem za polovicu manji.


U najnovije doba pako, kao da se je austrijska vlada ipak
jednom ozbiljno odlučila, da i za do sada, toli zapuštenu i po tom
i osiromašenu Dalmaciju, na polju narodnoga gospodarstva
nješto poduzme. Dosadašnji bo njezin rad oko podignuća sasvim
nepovoljnih gospodarstvenih prilika ove naše zemlje, bio je
skroz manjkav i nedostatan. Vlada je ta s toga sada napokon
i sama pripoznala potrebu, da se ovaj rad što intenzivnije nastavi
i da podjedno u to ime zemlji i izvanrednim državnim
sredstvima priskoči u pomod.


Na temelju obavljenih izviđa i razprava u to ime naročito
sazvanog povjeren-^tva. utanačen je onda i posebni obsežni
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 31     <-- 31 -->        PDF

" 421


(Jrogram za doličnu djelatnost vlade u tom smislu kroz na


rednih 10 godina, program koji obuhvada sve razne grane na


rodnoga gospodarstva,


O´/aj je program vlada već i službeno objelodanila, a mi
ćemo sada u interesu stvari iz njega donjeti onaj dio, koji
se odnosi, na i po nas zanimiva pitanja, o uredjeujii bujica i
pošumljenje goljeti u Dalmaciji.


Što se tiče uredjenja bujica, to nam odnosne podatke predočuju
prije svega niže navedeni pregledni izkazi, o odnosnim
radnjama u godinama 1906. i 1907., za koje je sve radnje
do sada več doznačeno 318.959´37 kruna. Što se pako
budućeg pokrića tih troškova tiče, to se je vlada, s obzirom
na nepovoljne ekonomske kao financialne prilike u emlji
odlučila, da će u buduće za radnje poljodjelskih poboljšica,
uredjenje bujica i naprava za pitku vodu, iznimno povisiti državni
doprinos do 90% a zadovoljiti se sa pokrajinskim doprinosom
od samo 20°´o´


A što se tiče još i budućeg uzdržavanja tako izvedenih
tih radnja, imati će uzdržavanje naprava za osjeguranje pitke
vode i za buduće preuzeti zanimane obćine, za sve druge gori
spomenute radnje pako osnovati će se posebna jedna zaklada.


Ova će se zaklada stvoriti na,taj način, da ća gradjevnoj
potrebštini za svaku pojedinu radnju biti dodan djelomični
iznos IO"/,,, namenjen tom budućem uzdržavanju dotične radnje.
Od ovoga 107o-nog dodatka preuzeti će država i pokrajina
svaka po 5%.


Ovom će zakladom za uzdržavanje" upravljati
namjestniČtvo koje će ju i konstonosno uložiti. Suviše imadu
ovoj zakladi pripasti pri osjeguranju potrebe za dotična poduzeća,
slućajuo zahtjevani doprinos mjestnih činbenika, nadalje
prihod od zemalja dobivenih usljed uredjenja, ukorišćenje trave
i t. d. koji prihodi služe za umanjenje doprinosa države i pokrajine.


Da se poduzeća uzmognu i što brže provesti, ovlašteno
je namjestničtvo, da u vlastitom djelokrugu takove radnje
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 422 —


Radnje uredjenja bujica dovršene i koje su još u teku godine 1906.


Ukupna Državni


Politički
Općina Mjesto Predmet potrepština doprinos
kotar


OJ


Kruna fil. Kruna 1 til


H


1 Knin Drniš Drniš Bujica „Mahnitaš* 300 — 150


2 Sinj Vrlika Vrlika Bujica „Pekasova 1


Draga" 8.000 — 4.0C0
3 Korču´a TI panj Trpanj Bujica „Trpanj´ 46.000´ — 30 200
4 Knin Knin Polača Bujica „Duliba" 21.000; — 17.400


Ukupno. 74.300 51.750
Os im toga bi le su u te JU:
Knin Knin Strmica Bujica Mračaj 156.000 — 139.300
Šibenik Skradin Skradin Eivina Jaruga 250.000 195.000
Hvar Jelša Jelša Bujica Vratnik 11 .853 71.926 50
Kotor Tivat Tivat Bujica Rozino 153.000 135.500
Kotor Škaljari Bujica Zvirenjak 413.000 31.\400
n
n Budva Budva Bujica Grdjevica 320 000 239.4,0


Ukupno. 1,486.153 — 1,1481S6 50


Radnje uredjenja bujica, koje se izvadjaju godine 1907.


"o" Politički Ukupna Državni
Xi
M0)
H
kotar
Općina Mjesto Predmet potrepština
Kruna i:fil.
doprinos
Kruna fil.
1
2
3
Knin
Šibenik
Hvar
Knin
Skradin
Jelša
Strmica
Skradin
Jelša
Uredjenje bujice:
Mračaj
Rivina Jaruga
Vratnik
156.000
250.000
119.853139.300
195.0( 0
71.926

—.
50
4 Hvar Stari grad
Vrboška
Jelša Kruševica 44.000 22.000 —
5
6
Spljet
Kotor
Spljet
Tivat
Pođstrana
Tivat
Murski potok
Rozino
30.000
153.000


22.( 60
135.300


Lastva Lastva
7 Kotor Stoliv Stoliv Markov hrt 40.000 — 32.000 —
8
9
10
Kotor
Kotor
Kotor
Prčanj
Kotor
Budva
Paštrovič
Prčanj
Škaljari
Budva
Kastelastira
Zvironjak
Grdjevica
Porubica
413.000
320 000
-

13 200 31?^.
400
239.400
8.2 0Ukupno . . 1,239.053 — 1,180.586 50


odredi, ako u pojedinom slučaju potrebština ne bi prekoračila
iznos od 10,000 kruna, U tjesnom savezu s ovimi radnjama
uredjenja vodnih rezervoira i nakapnica kao i onih oko uredjenja
bujica, jesu onda svakako i radnje oko pošumljenja
krasa.
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 423 —
U tom pogledu stavljena je državnoj upravi dvojaka zadada
i to sjedne strane, da se stane na put dalajem uništenju
i ostečenju šumskoga zemljišti kao i opustošenju još opstojedih
šuma, a s druge strane, da se opet uzpostavi šuma tamo, gdje
je takova propala, ne toliko usljed nepovoljnih prilika podneblja
i tla, nego poglavito usljed nerazumnoga uživanja.


U tu svrhu nastaviti će se i povedati u prvom redu ved
i do sada uspješno započeto umjetno novopošuroljenj , bilo
sjetvom bilo sadnjom.


Ved do godine 1906. pošumilo se je u Dalmaciji oko 1,500.
hektsra, teše je zato upotrebilo 5.424. kg. sjemena i 2,722.908
biljaka.


Osim toga nastojalo se je, a nastojati de se i u budude i
oko naravnoga pomladjivanja šuma zagajenjem i uvedenjem
redovitih sječa. Ovaj najuspješniji i najjeftiniji način pošumljenja
još je i zato od osobito važnosti, jer se tim omogućuje,
da se i velike prostorije mogu razmjerno mnogo brže pošumiti
nego skupocjenom novosadnjom ili sjetvom.


Ved i do sada se na taj način u Dalmaciji pošumilo za
posljednih godina dosta znatna površina.


Što se troškova tih radnja tide, bilo je ved g 1906. u to ime
razpoloživo, i to isključivo beriva državnog šumarsko-tehničiog
osoblja, ukupno 169.115 kruna, od kojih je odpalo na državu


121.411 kruna, na pokrajinu 24.916 kruna, a na obdine
21.469 kruna. Od ovogarazpoloživoga iznosa bilo je potrošeno:
za sjemenje 5.608 kruna; za umjetno pošumljehje 69.346 kruna,
za šumska biljevišta i razeadnike 16.741. kruna, za obdinsko
šumarsko osoblje 68.803 kruna, a za gradnju lugarskih zakloništa
na krasu 3.308. kruna, dakle ukupno 163.806 kruna.
Da se je u obde mogla u novije doba i na tom polju
razviti veda djelatnost i pospješiti pošumljenje tamošnjih ogromnih
goljeti, morao se je u prvom redu povečati i broj šumarsko
tehničkoga osoblja u zemlji. U to je ime ministarstvo poljodjelstva,
odobrilo i ustanovljenje od 6 novih mjesta kotarskih
šumarskih tehničara, i to kod kotarskih šumskih poglavarstva
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 424 —


u Dubrovniku,, Hvaru, Metkoviću, Kninu, Imotsko a i Supetru,
Od ovih su mjesta ona u Dubrovniku i Imotskom ved popunjena,
a i ono u Metkoviću popuniti će se još tekom ove godine,
naime čim se bude našao tome i podpuno osposobljeni
natjecatelj. Osim toga bio je povećan i broj kotarskih šumara
od 9 na 27, od kojih će se još ove godine namjestiti njih 6,
drugih 6 godine 1908, a zadnjih 6 novih godine 1909.


Ovo povećanje osoblja bilo je neobhodno potrebito već i
zato, da se uzmognu shodno nadz rati radnje oko sadjenja, a
podjedno, da se olakša i osnuće i uprava potrebitih u zemlji
šumskih razsadnika, koji će se istodobto takodjer povećati,
a napokon onda i zato, da se istodobno uzmogne vršiti što
bolji nadzor nad već postojećim šumama i branjevinama, kao i
samim izvedenjem radnja oko novog pošumljenja.


Nastojati će se pako pri tom svakako i o tom, da u buduće
u svakom šumskom kotaru bude osnovano i onoliko razsadnika,
da će kotarski šumski tehničar u buduće moći iz
istih podmiriti sav za svoj kotar potrebiti broj šumskih razsadnica
i biljka.


Osim toga povećati će se i državne podpore za uzdržavanje
občinskih lugara čiji se broj imade istodobno takodjer
povećati, e da im se tako omogući, da se uzmognu i doista
posvema posvetiti šumsko čuvarskoj i nadziračkoj službi.


U to je ime već i za g. 1907. ministarstvo dozvolilo
iz državnih sredstva daljnu pripomoć od 128.000 kruna
koju će za g. 1908 povisiti na 150.000 kr. a počamši od
1809. iznašati će ona 208.000 kr. godišnje.


Da se pako u obće osigura živahniji rad oko pošumljenja
i da se izvede i onaj dio postavljenog opširnog programa radnja,
u kojem je uvršteno i novopošumljenje od 17.837 hektara obćinskih
zemalja, koje su razne občine u zemlji jur dobrovoljno
stavile, vladi u to ime na razpoloženje, da budu na novo pošumljene,
valjat će i za Dalmaciju, što prije izdati naročit i
pokrajinski zakon o pošumljen ju k r a s a, poput
onih koji opstoje u drugim pokrajinama, kao n p. u austrijskom
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 425 —


Primorju i Kranjskoj, te su se pokazali veoma korisnim za
pošumljenje.


Opsežniji rad oko pošumljenja neumoljivo je pako skop6an
i sa nekim ograničenjem pravo uživanja paše i sječe, a to ograničenje
opet nepovoljno upliva* na marvogojstvo, koje napose u
Dalmaciji i onako preved trpi od nestašice krme, nije se stoga
čuditi, ako šumska uprava do sada pri svakomu koraku dolazi
na odpor seljana, koji se opiru uredjenju šumskih ukorišdenja
i pošumljenja, ili zagajenju novih prostorija. — Razumije se
po sebi, da to mora onda nepovoljno djelovati i na sam rad
pošumljenja, i da se stoga na tom polju sada još ne mogu postidi
tako veliki uspjesi, kako bi to bilo željeti.


Stoga de biti p´^trebno, da se i ova savezna pitanja dobro
prouče i onda konačno urede zakonodavnim putem, uzimajudi
dakako i pri tom što vedi obzir i na potrebe pučanstva.


Možda bi bilo najbolj , da se tom prigodom uzme u
pretres i pitanje o preinačenju još i njekih drugih propisa
šumskoga zakona, koji ne odgovaraju dovoljno prilikama te
zemlje, a glede kojih je bilo ved i do sada više i raznih pritužba.


Osobne viesti.


Imenovanje. Kr. zemaljska, odjel za unutarnje poslove imenovala
je naredbom od 21. rujna t. g. br. 54596. zamjenikom predsjednika
izpitnog povjerenstva za državni izpit osposobljujući za samostalno
vodjenje šumskog gospodarstva; kr. šumarskog savjetnika Ivana
Kolara, te izpitnim povjerenicima za rečeni državni izpit: kr.
zemaljskog šumarskog nadzornika I. razreda Andriju Borošića, šumarskog
nadzornika Franju Grog era, kr. profesora za šumarstvo Franju K esterćaneka,
kr. šumarskog savjetnika Juliju K uz mu, šumarnika Milu
Masleka, nadšumara Jovana Me ti asa, kr. profesora za šumarstvo
Ivana Partaša, kr. šumarnika Dragutina Polaćeka, kr. županijskoga
šumarskoga nadzornika I. razreda Mirka Puka, šumarnika Slavoljuba
S1 a p n i č a r a, kr. šumarnika Emila T o r d o n y a, i nadšumara Dragutina
Trotzera.


31