DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 415 —


Osvrt na šumsko trgovačke prilike u g. 1906,


Prema izvješću trgovačko obrtničke komore u Zagrebu,
0 narodno gospodarstvenim prilikama, vladala je u području
njezinom i u g, 1906. na tržištu drva izvanredno povoljna
konjuktura. Za kuporanje šuma pokazivali su živahan
interes koli hrvatski toli strani drvotržci i pilane. Premda se
je veoma neugodno osjećala nestašica i skupoda radnih sila,
te šumski rad bio sprieČen i otešdan u posavskim krajevima
ciele zemlje, jer ih je Sava nekoliko puta sve poplavila, razvijao
se je cjelokupni posao sa drvom u obde veoma povoljno.
Največu korist crpili su odatle dakako vlastnici šuma, koji su
i ove godine postizavali tako visoke ciene, kojim se nitko nije
nadao. Ta je okolnost i ako u manjoj mjeri, došla u prilog i
trgovini, a tako i industrijalnim poduzećima, odnosno pilanama,
koji su svi uslied velikog prometa mogli izdašno koristiti se
te time oporaviti od prijašnjih lošijih godina.


Potražba za drvom, osobito hrastovim iz inozemstva, a ne
manje od strane domadih pilana, koje su vedinom uredjene za
veliki promet, raste uztrajno, a ta okolnost opravdava nadu,
da de se i nadalje uzdržati povoljna konjuktura, koju je ove
godine karakterizirao i priličan porast ciene za skoro svaku
vrsti robe.


Čuju se doduše iz strukovnjačkih krugova glasovi, da de
naskoro Rusija stupiti u takmenje na tržištima, kod kojih ovozemno
drvo dolazi u obzir, nu ta pogibelj nede po našem mnienju
modi tako brzo nastupiti, jer socijalni i politički odnošaji
u Rusiji nisu u prilog razvitka trgovačkog prometa.


Hrastove trupce povlačila je uz Belgiju i druge države
najviše Njemačka za svoje pilane, Niemci takodjer neposredno
sudjeluju kod ovozemnih šumskih dražba te na imadu
više toliko povoda, da trupce, koji su glavni faktor hrvatske
produkcije drva, nabavljaju od ovozemnih trgovaca, kako je to
bivalo prijašnjih godina. Naravno, da je i prošle godine 1906.
najviše potraživana dolnjo-slavonska roba, koja radi svoje iz
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 416 —
»
vrstne i mekane kakvoće daleko nadkriljuje gornjo-posavskupodravsku. Cielokupna produkcija hrastovih trupaca prve, druge
i trede vrsti, dosegla je te godine visinu od kojih 360.000 m^
odnosno 157o više nego godine 1904/905. Ciena bijaše nješto
bolja nego predidude godine, te se je kretala izmedju K 50 do
140 po m´.


Produkcija rezan e rob e poskočila je za´/io te je iznosila
oko 300,000^ Ovaj višak ima se pripisati pilenju treće
vrsti panjeva, koji su se još prije dvije godine upotrebljavali najviše
za izradjivanje francezke dužice i bačvarske gradje, dočim
se sada rabe za rezanje bula i friza, jer je potražba ove vrsti
gradje dosta živahna. Rezana roba izvezena je ponajviše u
Belgiju i Francezku, zatim u Austriju, Njemačku, Švicarsku,
Italiju, a ponješto u Magjarsku i Englezku.


I njemačka bačvarska gradja imala je ove godine
dobru prodju uz povišicu ciene do 507o Veču potražbu posvjedočuje
okolnost, da su i trgovci, koji se bave tom vrsti gradje,
učestovali kod ovozemnih jesenskih dražba njekih šuma te se
uspješno takmili sa nekim pilanama Prije se je bačvarska
gradja izradjivala iz drva, sposobna za II. i III. vrst trupaca,
a čicto drvo ostavljalo se je za trupce prv6 vrsti, dočim se je
ove [godine radilo obratno; drvo prve vrsti izradjivalo se je u
pintaisku robu, a toj okolnosti ima se dobrim dielom pripisati
povišica ciena.


Francezke dužice , od koje se je osamdesetih godina izradjivalo
do 35 milijuna komada na godinu, izkazuje i u ovoj
godini nazadak, tako da če joj cielokupna produkcija iznositi
u kampanji 1906/7. samo oko 67^ milijuna komada. Od tog
odpada na Hrvatsku (Slavoniju) 4 mil., na Kumunjsku 2 mil.,
a na Bosnu V^ mil. komada.


Posto franceska dužica ne može podnašati visoke ciene,
koje plaćaju pilane i bačvari za hrastove, ne izradjuje se više
dužica iz cielih stabala, već samo iz vršika, odnosno iz granja
i inog drveta od manje vrijednosti. Potražba za dužicama bila
je ove godine nešto veća, a i ciena se je malko poboljšala, jer
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 417 —


je najvedi dio prošlogodišnjih zaliha razpaŽan, ali unatoč toga
preostalo je još mnogo nerazprodaae robe, poglavito s razloga
što je Francezka svoje potrebe, koje je ove godine povećala
obilnija berba, (52 mil. hl. Franceska,7 mil. Alžir), pokrivala
pretežnijim d´elom u Americi i Rusiji, čijim je jeftinim proizvodom
Hrvatskoj veoma težko konkurirati, U posliednje vrijeme
plačali su u nas Francezi za hrastovu dužicu do K 680
za 1003 komada reducirano u 36".74",4 4—6 Monte franko
Brod ili Sisak. U svojim najnovijim izvještajima javljaju Francezi
da vedu cienu od spomenute neraoga pladati s razloga,
to da su cijene vina veoma nizke, a eksport posve slab. S
obzirom na sve te okolnosti može se posve objektivno tvrditi
da čitav posao sa dužicama nazaduje, a neposredna bududnost
ne pruža izgleda na bolji preokret.


Kod hrastovine treba još zabilježiti znatnu produkciju
željezničkih podvlaka. Ovih j6 godine 1906 izradjeno
više nego lani, a i ciene su im poskočile, i to kod normalnih
za 25—30 filira, a kod vicinalnih za 60—70 fil. po komadu.
Da se tu vrst mnogo ne izradjuje, kriva je takodjer skupoda
sirove gradje, koja nije ni u približnom snošaju sa cienama
povlaka tako, da uz današnje ciene nije moguče upotrebljavati
i izradjivati ciele šume u povlake, za kojima je potražba uviek
prilično velika, nego vedinom u tanko drvo i u t. z, ex8tra
drvo, koje je za polovicu jeftinije.


Produkcija brzojavnih stupaca držala se je u prošlogodišnjim
granicama, ali je potražba za njima bila ove godine
slabija. Ciene su ipak unatoč teže prodje ostale iste,
naime za stupce od 6V2 do 7 m K 2-60—3-—^, od 8 m K
3.30—4. , a 9 i 10 m K 5 — 6. Prije nekoliko godina bila
je ova roba mnogo više tražena, jer se je izdašno upotrebljavala
i za kulturu hmelja, nu sad je upotreba ograničena na kr.
poštansko-brzojavno ravnateljstvo.


Proizvoduja jasenovih i brestovih trupaca


ostala je na visini od minule godine Ciene su za tanje trupce,


naime za takove, kod kojih srednji promjer ne prekoračuje 60
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 418 —


cm., iznosile oko K 35-50 , a za trupce prve vrsti, naime


one od 50 em. gore, oko K 50 —70 za jasenove, a slavonski


briest dosegao je cijenu do K 120.


Produkcija jasenove dužice ne ukazuje nikakve promjene
naprama predidudoj godini. Od prošle godine ostala je
na skladištima zaliha od kojih 1 milijun komada, a ljetos je
izradjeno oko ^j^ milijuna komada. Potražba je bila dosta živahna
te su razprodane stare i nove zalihe uz poraslu cienu,
od K 240—260 po 1000 komada reducirano u 36" ´/u 3—6
vergine.


Radi podpunosti valja zabilježiti i kestenovu dužicu,
koja se u nas zbog nestašice kestenovih šuma slabo producira,
premda ju iz Italije rado potražuju, jer nadomještava jasenovu
a baš stoga je razloga ciena potonje potišten s. Kestenovih dužica
od prošle godine nije bilo, a Ijetcs ih je izradjeno u svemu
oko 150 000 komada, te je sva zaliha prodana uz cienu od K
380—420 po 1000 komada reducirano u 36" "/j^ 3—6 Monte.


Gorivog a drv a producirano je ove godine oko 175.000
hvati, dakle po prilici za 25.000 hvati više nego 1905. Premda
je oštra zima pogodovala prodji, ostale su ipak prilične zalihe
robe na skladištima. Jedan dio produkcije izvezen je u južnu
Magjarsku, ostalo je upotrebljeno u domaće potrebe, a izvoz
na rede daljine ne podnosi skupoda podvoza. Ciena poskočila
i to kod slabijih vrsti za K 2—8, a za bolje K 4—5 po
hvatu. Tržna se je prosječna ciena kretala prema vrsti za bukovo
K 20—28, a /a hrastovo K 12—16 po hvatu.


Iz svega navedenoga razabire se, da proizvodnja i promet
drvene gradje u Hrvatskoj u obde liepo napreduje, ali su odnošaji
na drvarskom tržištu dosta napeti.


U obde zauzima industrija drva i reziva po materijalaoj
snazi najvažnije mjesto u malom i velikom obrtu ovokomorskoga
sreza.


Godine 1904. brojila je ova skupina 1715 poduzeda, te
je koncem 1906. poskočila na 1751.
Industrija sirovih i gotovih štapova zastupana je
u ovokomorskom području sada stalno sa pet poduzeda, a uz
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 419 —


ove i više trgovaca uzgredice. Radi velike utakmice bila je g.
1906. i proizvodnja manja a i prodja teža. Ciena je bila potištena,
te iznosi sada za polovicu manje, nego prije
desetak godina. Ciena sirovih štapova u obde vrlo je različita
te je 1906. notirala prema duljini, debljini, glatkoći i izradbi
od K 60—220 po 1000 komada.


Industriju gotovih štapova zastupa u nas sada samo tvornica
u Bregani kraj Samobora. Najpretežniji dio robe unovčen
je u Njemačkoj, zatim u Austriji, a tek omanje količine u Magjarsku,
Englezku, Švicarsku, Rusiju i Holandiju.


Napokon je i drveni uglje n jedan trgovinski predmet
za kojim trajno vlada živahna potražba, i to tolika, da joj u
nas nije moguće udovoljiti. Premda je drveni ugalj samo uzgredna
grana industrije drvarske, dalo bi ga se u nas mnogo
producirati, kad bi bilo više radničkih sila i kad bi podvoz u
Njemačku, odakle se najviše traži, bio jeftiniji,


U području zagrebačke komore producirano je ove godine
preko 120.000 q. što je skoro sve uz povoljnu cienu od prosječnih
K 400. — po 10.000 kg. razpačano u Italiji, Austriji
a dielom u Njemačkoj i Švicarskoj. Trgovina sa žirom kretala
se u bitnosti u granicama prediduće godine. Na tržište je
došlo iz Hrvatske i Slavonije u svemu oko 13.000 g. najpretežnijim
dielom iz Slavonije (iz šuma vlastelinstva djakovačkoga
i petrovaradinske imovne obeine). Prodajne prilike bile su povoljne
pošto je i kakvoća robe bila vrlo dobra. Oko 40 vagona
uvozilo se je iz Srbije. Ciena iznosila je 14 do 16 K
za 100 kg.


Manje živahna bila je trgovina sa šiškama. Razloz´, s
kojih se je ta roba i malo tražila bili su napose uvoz valoneje
i drugih surogata šišaka. Cijena iznosila je prema kakvoći
robe 12 do 15 K za 100 metr. centi.