DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1907 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 391 —


poslove, od 20. lipnja 1907. br. 17.090. — prema oglasu od 5 rujna br


52.007.
o. g. na dne 21, listopada i sliedećih dana u Zagrebu.
Biti će to prvi ispiti kod nas po toj novoj naredbi.
Upravni odbor zaklade za uzgoj djece šumarskih dinoTnika
u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji, obdržao je na dne U. kolovoza


0. g. u prisutnosti p, n. g. g. članova A. Borošića kao zamjenika predsjednika,
F. Ž. Kesterčaneka, G. Lacha M. Masleka i S. Petrovića svoju
redovitu sjednicu, te je tom prilikom riešio molbe, podnesene kr. zemaljskoj
vladi na temelju natječaja od 9. srpnja 1907. br. 39813.
Na račun razpoloživih kamata glavnice zaklade, razdjelio.je odbor i to


na račun podpore za školsku godinu 1906/1907 iznos od 1450 kruna,


a na račun podpora za školske godine 1907/1908 iznos od 2974.91 K


dakle ukupno 4429.91 K.


Molba podneseno je ukupno 23 — na ime 45 molitelja. Podpore


u iznosima od 136—250 kruna dopitane su jedanajstorici ženske i tri


najstorici mužke djeee — dakle nješto preko polovice svih molitelja.


Veliki požar pilane, desio se je na dne 7. kolovoza u pilani
znamenite tvrdke Giusepe Feltineli i drug u Hadžicima kod Sarajeva


— izpod Igman planine, Šteta je znatna, ali je veći dio robe bio osiguran,
a sama pilana i strojevi spašeni su.
Priliod magjarskiti državnih šuma iznosio je g 1906. prema
onome godine 1905. za 3 milijuna kruna više. Od ovoga će se viška
2 milijuna kruna upotrebiti za razne investicije, a napose i u tu svrhu,
da se kod pojedinih šumskih uprava uzmogne postepeno provesti sječa
i izrada drva u vlastitoj režiji — a u županijama marniaroškoj i hunjadskoj
alpinsko gospodarstvo.


Šumski fond u kraljevini Srbiji. Prema srbskom zakonu o šumama,
sav prihod od držav. šuma ide´u naročiti fond, koji se zove šumski
fond, i iz koga se isplaćuju i svi razhodi učinjeni na šumarski personal
i na podizanje, održanje i unapredjenje šuma. Taj fond iznosio je godine
svoga postanja t. j . g. 1892 ukupno 60.107´40 dinara, koncem prošle
godine 1906 pako već 1,744,774"45 dinara. Ova bi gotovina medjutim
imala u istinu biti već i znatno veća, da pored redovnih razhoda, koji
su iz njega učinjeni, nisu uzimane znatne svote i na razne ine neredovne
razhode, koje u istinu šumski fond i nije trebao pokrivati. Tako


n. p. g. 1902. za podignuće „doma narodnog predstavničtva" 240.000
dinara, g. 1898. kupljen je na „Zlatiboru" posjed „Obudovica" za 22.000
dinara, na račun države, a isto g. 1900. i opet šuma „Koliješnica" a za
parnicu oko „Kopaonika" izdano je 60´000 dinara, tako da je na taj
način izdano tim neredovnim putem već 352.000 dinara.