DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 322 —


Forstliclie Bankiinđe. Von Fridrich Uroy. 2. Aufl. Verlag J.


Kunstner i Bohm. Leipa. 1906. Preis K 12´—.


Uliistrirtes Hiiudbiich đer LaubLolzkunde. Von Caraillo Carl


Schneider. 7 Lief. Verlag G. Fischer in Jena 1907.


Naturgeschicbtc des Tierreichcs, Unter besonderer Berucksich


tigung der Teleologie, Biologie und Tierpsichologie. Steyl 1906. Preis


geb. K 6—.


Grnndriss der Waldertragsregelang. Von Dr. Karl Wimmenauer


Verlag Sauerlanđer Frankfurt a. M. 1907.


Književna objava. Gospodi, koja su od mene tražila, da im pošaljem
moja litografirana predavanja iz Geodezije i Vodnoga graditeljstva,
kao što i gospodi mojim bivšim slušateljima, koji bi ta predavanja želili
imati, javljam, pošto je sada novo prošireno izdanje tih litografiranih
predavanje dovršeno, da ih mogu dobiti.


Novo izdanje litografija nauke o gradnji cesta i željeznice izaći će
koncem ovoga mjeseca.


Inžinir V. Hlavinka, kr. prof. šum. akademije


Različite viesti.


Natjeraj zapođpore za uzgoj djece šumarskih činovnika. Potaknuta
ideja, od strane našeg hrv.-slav. šumar, družtva već prije nekoliko godina,
da se osnuje ovakova zaklada, došla je konačno ipak do svoga ostvarenja
Nakon svih priprema i potežkoća, koje su se morale prebroditi, te dovoljno
skupljenog kapitala za temeljnu glavnicu, izradjena je u krilu kr.
zemaljske vlade, šumarskom odsjeku, osnova zakladnice pod naslovom :
„Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u kralj. Hrvatskoj i Slavoniji",
koja je potvrdjena -). svibnja 1906., te je ove godine
u život stupila.


Kako se iz samog naslova zakladnice vidi, pravo na podporu iz
ove zaklade imađu sva djeca .šumarskih činovnika, aktivnih i umirovljenih,
koji su pripadnici kralj. Hrvatske i Slavonije. (Šumarski činovnici
zajedničkih ureda ne spadaju amo, pošto je za njih, kao i za sve
šumarske činovnike u Ugarskoj osnovana već slična zaklada u Budimpešti
) Napose je svrha zakladi, da se diele podpore djeci, dotično sirotčadi
činovnika krajiških imovnih obćina, zemaljskih šumarskih činovnika,
zatim šumarskih činovnika gradskih obćina i zemljištnih zajednica, koja
kao redoviti učenici, dotično s ušatelji polaze više djevojačke škole ih
ženski licej, strukovne škole mužke ili ženske, srednja i ovim nalik
učilišta (gimnazije, realne gimnazije, učiteljske, više trgovačke i nautičke
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 323 —


škole i t. đ.), zatim visoke škole (sveučilište, više tehničke škole, rudarsku,
šumarsku, gospodarsku ili veteransku akademiju i t. d), akademiju
obrazovnih umjetnosti ili glazbeni zavod u Zagrebu, vojničke uzgojne
i obrazovne zavode, ako dotični pitoraci ne uživaju posve bezplatno
mjesto. Privatni učenici, te izvanredni slušatelji izključuju se od
svakoga prava na podpore iz te zaklade.


Tečajem mjeseca kolovoza podielit će se iz spomenute
zaklade za iduću školsku godinu preko 4000 K,
kako je to netom i u natječaju oglašeno. Kod podieljivanjapodpora uzima
se u obzir imućtveno stanje roditelja, dotično sirotčadi Prednost imadu
sirotčad bez imetka, pa djeca siromašnijih roditelja, zatim onih, koji
imaju više neobskrbljene djece, a kod jednakog prava, prednost oni činovnici,
u čijem sjedištu nema spomenutih učilišta.


Podpora se daje u pravilu samo za jedno diete. Za dvoje, do
tično troje djece, daje se podpora iznimice u osobita obzira vriednim
slučajevima i to samo onda, ako dotična obitelj ima četvero, dotično
više neobskrbljene djece. Kod sirotčadi se može dati podpora i za više,
pa i za svu djecu, već prema okolnostima i razpoloživim sredstvima
zaklade Za podjeljenje podpore traži se svjedočba prvoga reda sa vladanjem
najmanje pohvalnim, a za početnike srednjih učilišta odpustnica
osnovne škole.


Sve podpore u smislu zakladnice podieljuju se svagda samo za
jednu cielu školsku godinu, a izplaćuju se u 10 jednakih mjesečnih
obroka ili u dva jednaka obroka koncem I. i II. poljeća. Onomu, koji
je podporu dobio, može se redovito podieliti i za sliedcću škol. godinu,
ali uviek samo na temelju nove molbe. Molbenice se imadu u pravilu
riešiti tri nedjelje dana prije početka školske godine, predpostaviv. da
školska godina počinje 1. rujna.


U molbi za podporu valja označiti stalno boravište roditelja, do


tično tutora i zavod, kojt učenici kane polaziti.


Molbenici valja uz ostalo priklopiti točan izkaz o imućtvenom


stanju, u kom se ima iztaknuti broj neobskrbljene djece, te da li diete


koje već uživa kakav štipendij ili kakovu podporu iz ine koje zaklade i


u kojem iznosu.


Kod sirotčadi bez otca i matere izkaz o njihovom imućtvenom


stanju. Nadalje se molbenici ima priklopiti krstni ili rodni list, te škSlske


svjedočbe za prošlo školsko godište, dotično slušatelji visokih škola


svjedočbe o zadnjem državnom izpitu, dotično propisne kolokvijalne


svjedočbe od minuloga poljeća, doličnog škol. godišta.


Molbenice propisno biljegovane imadu se upraviti


na predsjedničtvo spomenute zaklade u Zagrebu, Markov
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 324 —


trg broj 3. (gumarski odsjek\ te istomu neposredno dostaviti najkas nije
do 10. kolovoz a t. g. Na molbenice, koje stignu iza ovoga
roka, te koje ne budu propisno obložene^ ne će se kod podjeljivanja
podpora ob?ir uzeti.


Sa zagrebačke kr. šumarske akademije. Profesorski sbor šumarske
akademije usvojio je, na poziv visoke kr. zemaljske vlade, na


4. srpnja o. g. predlog, glede proširenja obuke od sadanjih šest na osam
semestara, a istodobno usvojena je u bitnosti i naučna osnova kr. ugarske
vtsoke šumarske škole u Sćavnici. Ovo četvrtgodišnje naukovanje
imalo bi već sa 1. listopadom o. g. stupiti u krepost.
Što se medjutim tiče i samoga, toli nuždnoga u načelu i obećanoga
definitivnoga uredjenja, odnosno stoplenja te akademije sa kr. sveučilištem,
kao i pitanja namještenja naših akademičara u službe naše zajedničke
državne šumske uprave, to su ova pitanja žali bože još uvjek
preporna. Ostati će dakle u bitnosti i na dalje sve pri starom
— pa se stoga opravdano bojati, da bi ovo produlenje naukovanja od
tri na četiri godine — bez inih koncesija po slušače, moglo imati sada
tu posljedicu, da će broj slušača još više pasti — nego li je to s obzirom
na obće poznate prilike te škole već do sada bilo.
U predmetu definitivnog rešcnja pitanja o ris« koj šumarskoj
školi kod nas, pozvala je kr. zemaljska vlada, odjel za poslove unutarnje,
polovicom mjeseca lipnja, senat kr. sveučilišta Franje Josipa I.
u Zagrebu, da nakon saslušanja učiteljskog sbora mudroslovnoga fakulteta,
podnese konkretne svoje predloge, u pogledu konačnog uredjenja
odnošaja današnje šumarske akademije prema sveučilištu. U koliko smo
doznali — izjavila se je većina profesorskoga sbora mudroslovnoga
fakulteta proti stoplenju šumarske akademije sa fakultetom — da li je
već i kakova odluka senata uzsliedila neznamo.


I tako se eto našoj visokoj školi i s one strane stavljaju neprilike
i protivštine — s koje smo se tomu najmanje nadati mogli.


Šumarsko đružtvo za Bosnu i Hercegovinu. Bosansko hercegovački
šumarski činovnici žele osnovati posebno zemaljsko šumarsko
družtvo. Napose se o tome vode živahne razprave i u krugovima vladinim
u Sarajevu. Kako bosansko-hercegovačko šumska uprava već
danas broji oko 150 šumarskih činovnika i oko 500 lugara i šumskih
čuvara — a uz to bi sigurno i mnogi privatni šumoposjednici kao i
šumska poduzeća tom družtvu pristupila, to imade izgleda, da bi i obstanak
takovoga šumarskoga družtva bio moguć, nu dakako da bi tome
trebalo svakako i nješto više snošljivosti — izmedju domaćih i stranih
elemenata — koji su baš u šumarskoj struci najrazrožniji. Jedni bi
tribali da se više udome — a drugi, da one tudjince koji rade za