DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 8. u ZAGREBU, 1. kolovoza 1907. God. XXXI.


Pretplata za neelanove K 12. na godinu. — članovi šumar, družtva dobivaju
list bezplatno. — članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove pođupirajude
K 20. — Za redovite članove I razreda ^ 10. i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. .^. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pretplate. — ,Lugarski
viestnik" dobivaju članovi lugari badava, članarinu prima pređsjeđničtvo družtva.


Dvrstbina oglasa: zal stranicu 16 K.; za ´/, stranice 8 K.; za ´/s stranice
5 K. 20 fil.; za ´/^ stranice 4 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjerena popustbina.


Ovogodišnja glavna skupština društva.


Prema svojedoba po upravnome odboru objelodanjenom
programu, za ovogodišnju po broju 31. redovitu glavnu skupštinu
družtva, doputovao je vedi dio vanjskih učesnika, ved na
dne 13. srpnja u Zagreb, proboraviv večer u ug)dnom prijateljskom
sastanku u bašći svratišta »k janjetu«. Bilo je ved
prilično u nod, kad se prijatelji spremiše na počinak.


Dne 14. srpnja u ´4 10 sati prijs podne, otvorio je u
družtvenim prostorijama »Šumarskoga doma«, skupštinu, družtveni
predsjednik, presvietli gospodin Marko grof Bombelless —
pozdraviv prisutne srdačnom dobrodošlicom a sam aelamiran od
strane skupštinara oduševljenim „Živio*, — predloži za vodjenje
zapisnika gospodina kr. kot. šumara Zivka Zivanovida


— koji predlog skupština jednoglasno usvoji.
Skupštini prisustvovahu uz predsjednika još sliededa p. n.
gg. članovi: Adamek Ladislav šumar otoč. i. o. — Bona
conte Marijan kr. zem. šum. nadzornik. — Benak Vinko šumarnik
upravitelj II. b. i. o. — Brauzil Miroslav kr. um. nadšumar.
— Csikos vitez Stjepan šumar gjurg. i. o. — Cop Andrija
šumar og. i. o. — Dojkovid Vilim kr. žup. šum. nadz.
um . — Erny Rudolf kr. kot. šumar. — Fischbach Robert
kr. odsj. vlad. savjetnik. Fusid Franjo protustavnik im. o. g.
Grškovid Ivan kr. račun, revident. — Grdenid Nikola prot.
gj. i. o. — Hajek Bogoslav nadšum. taksatbr gr. i. o. — Herzl
Adolf šumarnik upr. gr. i. o. — Hradil Dragutin šumar gr.
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 282 —
1. ob. — Hlavinka Vinko kr, prof, šum. akademije. — Jerbid
Ivan šumar o. i. ot. — Jakopec Josip kr. kot. šumar. — Kesterčanek
Fran kr. profesor šum. akademije. — Kadržavek Leo
šum. i. 0. gj. — Konig Ivan, kr. kot. šumar. — Kern Ante kr.
zem. šum. nadzornik. — Kuzma Julijo kr, držav. šum. savjetnik.
Lach Gustav nada. taks. gjur. i. o. — Markulin Ivan šumar
i. 0. — Mayer Mirko šum. križ, i. o. — Matić Jovan šumar
pet. i, 0, — Mayer Sredko kr, šum. vježb, — Partaš Ivan kr.
profesor šum. akademije. — Potočujak Vinko šumar gr. i. o.
Pleško Bartol kr. kot, šumar. — Peičid pl. Viktor šumar gr.
i. o. — Rukavina pl. Rude nadšumar gjur. i. o. — Rozmauith
Albert kr, držav. šumarnik. — Renner Ante nadšum. II. b.
i, 0. — Strgar Budimir kr kot. šumar. — Stivičevid Nikola
šum. vježb. i o. — Šmidinger Rikard kr. žup šum. nadzornik. —
Svoboda Bogdan kr, kot, šumar. — Skorid Milan šum. pet. i.
0. — Tolg Vilim kr, držav. šum. savjetnik. — Ugrenovid
Aleksander prot. II b. im. — Weiner Milan kr. kot. šumar,
Vac Gašo kr. kot. šumar. — Vučkovid Vaso kr. šum. vježb.
Zivanovid Zivko kr. kot. šumar i Zajc pl. Carmelo kr. držav.
nadšumar.
Predsjednik javlja, da je magjarsko šumarsko družtvo prijavilo
svojim zastupnikom na nazočnoj skupštini p. n. g. Havaša
Josipa kr. minist, savjetnika, a kranjsko primorsko šumarsko
družtvo kr. um. šum. savjetnika Ferdu Zickmundovskoga —
pozvav na to družtvenoga tajnika, da pročita izvje^de o djelovanju
družtva tečajem minule družtvene godine iz kojega donašamo
sliedede glavnije točke:


Visokoj kr. zemalj. vladi, podnešone su, u izvršenju zaključaka
prošle glavne skupštine družtva, sliedede predstavke:


1. Predstavka glede izjednačenja beriva činovnika krajiških
imovnih obdina s onima kr. državnih šumarskih činovnika.
2. Predstavka glede poskorenja oživotvorenja „zemaljske
zaklade za uzgoj djece šumarskih Činovnika u kraljevini Hrvatskoj
i Slavoniji´.
3. Predstavka u predmetu poduzeda mjera, da se obustavi
haračenje šuma u području bivše banske Krajine,


ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 283 —


4. Predstavka, u pogledu propisa novih zajedničkih službenih
znakova, za lugare i nadzirače lova u Hrvatskoj i Slavoniji,
6. Predstavka sbog poskorenja izdanja nove naredbe o polaganju
t. z. višjeg šumarskog državnog izpita.
6. Predstavka sbog dokinuća i povrate jamčevina činovnikom
krajiških imovnih obdina i
7, Predstavka glede izdanja novih jednoličuih cienika za
proračunavanje šumsko odštetnih iznosa.
Pod 2. i 5. spomenutim molbama, je visoka kr. zemalj.
vlada medjutim jur udovoljila -- oživotvorenjem zaklade za
uzgoj djece šumarskih činovnika — (naredbom od 10. svibnja
lb07. br. 23.402) kao i izdanjem naredbe od 20. hpnja 1907
br. 17.010 0 polaganju državnoga izpita osposobljujudeg za
samostalno vodjenje šumskog gospodarstva.


Upravni odbor obdržavao je ukupno 4. odborskih sjednica,
i to na 28./10., 16/12. 1906., te 24./3. i 18./5. 1907., a za
dne 13./7. sazvana sjednica nije se mogla obdržavati — sbog
premalenoga broja pristupivših odbornika. Upravni odbor riesio
je u tim sjednicama razne tekude i administrativne predmete


— kako to več i u ovome listu — objelodanenjem odnosnih sjedničkih
zapisnika objavljeno.
Visoka kr. zemaljska vlada doznačila je družtvu i za t. g.
običajnu subvenciju iz zemaljskih sredstava. Broj članova družtva
iznaša prema današnjem stanju: 5 začasna člana, 52 člana utemeljitelja,
16 članova podupiratelja, 314 redovitih članova prvoga
razreda i 1012 članova (lugara) II. razreda.


Imovina družtva sastoji se: A) iz nekretnina i ostalog in


ventara i to:
a) Šumarski dom u vriednosti od . . 228´000 kruna
b) družtvene knjižnice* 7.160 „
c) družtvenog muzeja ...... . 19.890 „
d) pokudtva i ostalog inventara sa . . 1.400 „
dakle ukupno u okruglom . 256-450 kruna
* Knjižnica obuhvada 588 diela sa 1023 svezaka.
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 284 —


B. iz vrednoetnih papira i gotovine i to:
a) Glavnica pripomočne Koroškenjeve zaklade
sa 11.978-40 K
b) Utemeljiteljna glavnica uložena . . 200*00 K
c) Ostatakzajmapoi. za gradnju šum. doma 3.000*00 K
d) Gotovina od 10 srpnja o. g. . . . 1.594-18 K


čini . . . 16.77218 K
Iznaša dakle sa 10 srpnjem o. g. sveukupna imovina


272,182 K 85 filira.
Dugovina družtva pako iznaša:
a) Dag uknjižen na ime brodske imov.


obdine na šum. domu sa 140.000-00 K
od kojega je do sada već odplačeno . 41.043 45 K


ostaje prema tomu još na dugu , . 98.956-55 K
b) Dug Koroskeujevoj zakladi sa . . . 10.000 00 K
c) Dug za pločnik gradu Zagrebu sa . 664-00 K


Sveukupna dugovina . . 109.620"55 K
Odbiv tu dugovinn od gori izkazane čiste


imovine sa 272.182-85 K
ostaje čisti družtv6ni imetak sa .. . 162 562-30 K
Osim toga imade družtvo još i tražbina i to:
a) Dug na članarini članova I. razreda sa 8.269*02 K
b) „ „ „ II. razreda sa 1.066-20K


Ukupno ´. ´. ´. 9.335-22 K
od kojega se iznosa upravni odbor nada svakako veći dio bilo
kako i ubrati. Na družtvenoj sgradi biti če ove godine izvanrednih
popravaka — koji de se morati podmiriti predujmom — u iznosu
od bar 1000 K iz one glavnice, što je glasom gori rečenoga,
ostala od svojedobnoga zajma za gradnju šumar. doma.


Nakon što je skupština to tajnikove izvješće uzela na
znanje — izvjesti družtveni blagajnik, da se preizpitanje zaključenih,
te jur na stranama 268 i 269. objelodanjenih družtvenih
računa za god. 1906. — dodana skupštine nije moglo obaviti,
pošto su dotični, po prošlogodišnjoj glavnoj skupštini izabrani
revizori p. n. gg. Puk Mirko i Ružička August u zadnji
čas tu čast odklonili.
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 285 —
Skupština uzimajući to na znanje, izabra revizorima p, n. g
profesora V. Hlavinku te kr. zem šum. povjer. Stevana Petrovida.
Prelazed tim na sliedeću točku dnevnoga reda, t. j . ustanovljenje
družtvenoga proračuna za god. 1908. bude takov,
nakon kratke debate, u cielosti i bez promjena prihvaćen prema
predlogu upravuoga odbora — po osnovi jur na stranama 370
i 371. 0. 1. objelodanjenoj.


U smislu točke pete dnevuoga reda predje skupština zatim
na izbor dvojice novih članova upravnoga odbora, za sliedede
dvogodište — u mjesto prošle godiue izabrane, a zahvalivše se
p n. gg. : Barašiča Pavla i Stjepana pl. Hankonija, — ter budu
nakon obavljenog skrutiniuma — proglašeni izabranim novim
odbornicima p. n. gg. Pikard Šmidinger kr. žup. šumarski
nadzornik u Varaždinu — te Stevan Petrovid kr. zemalj. šumarski
povjerenik kr. zemaljske vlade u Zagrebu.


Kod točke 6. dnevnoga reda: ustanovljenje mjesta za obdržanje
dogodišnje po broju 32. redovite glavne skupštine
družtva — zaključi skupština — da se ustanovljenja mjesta
i vremena obdržanja te skupštine kao i saveznog naučnog izleta
prepušta svojedobnoj odluci upravnoga odbora družtva.


Posto bje time dnevni red izcrpljen, budu na predlog predsjedničtva
izabrana p. n. gg. kr. državni šum. savjetnik Julije
Kuzma i nadšumar Jure pl. Rukavina ovjeroviteljima nazočnoga
skupštinskoga zapisnika — a po tom odmah započeta i
razprava o stigavšim predlozima.


Prvi je uzeo pri tom rieč kr. zem. šum. nadzornik g. Ante
Kern — da u vrlo obveznom predavanju, koje na drugome mjestu


0. 1. donašamo— pretresa pitanje: s kojih razloga ne napreduje
šumarstvo političke uprave i zem-
Ijištnih zajednica u kraljevinama Hrvatskoj
i Slavoniji, tena koji način bi se dalo
tomu doskočiti?
Nakon toga predavanja, razvila se je onda debata, pri kojoj su
sudjelovala napose i gg.: J. Kuzma, V.Dojkovid, I, Partaš, J. Konig
i R. Erny, a napokon je skupština prihvatila slededu resoluciju:
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 286 —


Visoka se kr. zemaljska vlada, imade posebnom obrazloženom
predstavkom umoliti:


a) da što prije dade izraditi i izdati
provedbenu naredbu k obdem šumskom zakonu,
kao i zakonu kojim se uredjuje stručna
uprava i gospodarenje u šumah stojećih pod osobitim
javnim nadzor om; i


b) da se i zakon o uredjenju zemljištnih zajednica
podvrgne svrsi shodnoj reviziji odnosno
nadopunenju.


Konačno su onda jednoglasno na temelju obraženja g. V.
Dojkovića primljene još i sliedeće rezolucije :


I. Glavna skupština hrvat. slav. šumarskog družtva zaključuje
visoku kr. zem. vladu umoliti, da visokoista pri predstojećoj
izgradnji šumarske nastave u zemlji, koja bi se već i
u interesu samih abiturienata kao i ugleda zavoda imala u
što pospješnijem roku poduzeti, izvoli uvažiti sliededa načela :
1. Kr. šumarska akademija imade se, bilo
preko filozofzkog fakulteta — ili putem otvorenja
posebnoga fakulteta, pripojiti kr. sveučilištu
Franje Josipa I. u Zagrebu.
2. Na šumarskoj akademiji imade se čas
prije otvoriti četvrta naukovna godina, a
broj profesorskih sila iz šumarske struke,
povisiti najmanje na tri — uz tri asistenta.
U slučaju pako, da se ma s kojih razloga, nebi mogle gori
izjavljene opravdane želje uvažiti, neka visoka kr. zemalj. vlada
blagoizvoli, u interesu nespreČenog osjeguranja materijalnog
stanja hrvatskih šumara, sada obstojedu kr. šumarsku akademiju
u Zagrebu zatvoriti, ter za višju naobrazba potrebitog
broja šumarskog pomladka, kao i za podporu kandidata toj
struci posvetiti se želedih, osnovat i potrebiti broj stipendija za
polazak inozemnih visokih škola.


II. Glavna skupština hrv. slav. šum. družtva zakluČuje
visoku kr. zemaljsku vladu umoliti, da blagoizvoli izdati, k posto


ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 287 —


jedem šumski m zakonu nadopunbeau naredbu, ter u istoj narožito
propisati:


a) da sve one odluke političkih oblastih, kojima se stanovite
šume, temeljem propisa §§. 6. i 7. šum zakona proglašuju šumama
zaštitnim, ili temeljem §. 19. š. z. šumama zabranbenim, imadu,
pošto su dotične odluke postale pravomočne, i u gruntovnici
takovima označiti, tako da se tim zadobljeno svojstvo ograničenja
slobodne razpoložbe, shodnom zaporkom i zabilježbom i u
teretovnici za dotičnu česticu jasno izkaže.


b) da se ploštine šuma sukromnih, za koje je naredbom


c. kr. namj. vjede od 30./12. 1858. k §. 22. š. z. propisana
dužnost, postavlanja državno izpitanih šumara u pojedinim županijama,
obzirom na sada ved skroz promenjene šumsko-gospodarstvene
odnošaje, a naročito i s obzirom na sve to vedi
mah preotimajude eksploitaćije, kao i znatno poskočene šumske
rente, prema današnjim prilikama snizi.
III. Glavna skupština zaključuje, da se visoka kr. zemaljska
vlada zamoli, da blagoizvoli pristupiti definitivnom ustanovljenju
statusa i beriva kr. zemaljskog šumarskog činovničtva, te uvaž
ijud pri tom toli interes što ga iziskuje samo vršenje službe,
kao i moralni položaj tih zvaničnika ter materijalno stanje
istih, tom prigodom provesti sliededa načela.
a) broj zemaljskih šumarskih nadzornika VII. dnev. razreda
u šumarskom odsjeku zemaljske vlade, neka se umnoži
za dvojicu;


b) broj zemaljskih šumarskih nadzornika u VIII. dnev.
razredu u šumarskom odsjeku zemaljske vlade, imade se umnožati
za dvojicu ;


e) broj žup. šumarskih nadzornika u VIIL dnev. razredu,
imade se umnožati za trojicu, i to za županiju zagrebačku,
virovitičku i riečko-modrušku ;


d) broj kr. kotarskih šumara imade se pomnožati za toliko,
odnosno istima se imadu na pripomoć dodieliti b´id kr.
šumarski vježbenici, bud kr. nadlugari uvjek onda, čim pod
upravu dotičnog kr. kotarskog šumara spadne od zemljištnozajedničkih
šuma veda površina od 4000 jutara.
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 288 —


e) kr. šumarski vježbenik namješta se uz adjutum u onoj
visini, kako ga uživaju vježbenici ostalih upravnih organa u
zemlji. Položio !i je kr. šumarski vježbenik višji državni izpit,
to se isti imade nakon izminulih pet službovnih godina, imenovati
kr. kot. šumarom extra statum;


f) Jedanajsti dnevni razred po kr. kot. šumare se dokida.
Kr. se kotarski šumari razvršćuju u pladevue razrede tako, da
ih i V4 dolazi u VIII. pladevni razred, ´/^ u IX. pladevni
razred a ´\ se uvršduju u X. plaćevni razred.


Kod promaknuća, koja će nakon takovog razvrstanja u
budude uzsliedjivati, imade biti mjerodavno načelo; da se kr.
kot šumar X. dnevnog razreda nakon navršene 14. godine
službe imade promaknuti u IX. dnevni razred, a nakon navršene
25. godišnje službe u VIII. dnevni razred.


g) Za županijake šumarske nadzornike dokida se IX. dnevni
razred;


h) Kr. zemaljski šumarski činovnik, koji bude dodieljen
ma kojoj višjoj oblasti na službovanje (izuzam slučaj disciplinarni)
imade se staviti u užitak nadoplatka, koji iznosi veličinu
stanarine, za dotično mjesto opredieljene.


Pošto bi prihvatom tih predloga, podjedno i dnevni red
skupštine izcrpljen, zaključi predsjednik u 1 sat po podne
skupštinu, na što se prisutni skupno odputiše u »Grand Hotel«
na zajednički objed.


Na dne 15. srpnja u 9V2 sati prije podne sastalo se je
oko trideset učesnika glavne skupštine i Članova družtva, na
južnom kolodvoru, da pod vodstvom članova družtvenoga
upravnoga odbora p. n. gg. V. Dojkovida, R. Erny-a i A.


Rozmanitha nastupe svojedobno oglašeno poučno putovanje
u Ljubljanu, Slov. Goricu i Trst. O tom izletu donašamo
još i posebno izvješde.