DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1907 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- i58 —
Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika
u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.


Visoka kr. hrvatsko-slavonska dalmatinska zemaljska vlada
odjel za unutarnje poslove, izdala je na dne 10. svibnja o. g.
pod br. 17.585 ex 1907. sliededu okružnicu i naredbu.


„Glavna skupština »hrv.-slav. šumarskog družtva u Zagrebu
« potaknula je misao u svojoj sjednici od 23. rujna 1900.,
da se i u Hrvatskoj i Slavoniji osnuje zaklada za uzgoj djece
šumarskih činovnika, koji stoje u službi zemaljskoj, krajiških
imovnih obdina, gradskih obdina i zemljištuih zajedaica, slična
onoj, koja ved duže vremena postoji u kraljevini Ugarskoj za
podielivanje djeci državnih šumarskih činovnika.


Povodom tim stvorila je skupština ved na istoj sjednici
jednoglasno zaključak, da se glede ostvaranja takove zaklade
sto prije podnese obrazloženi predlog kr. zemaljskoj vladi, odjela
za unutarnje poslove sa molbom, da bi u toj stvari svoju moralnu
i materijalnu podporu pružiti izvoljela«.


Upravni odbor hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, u
izvršenju zaključka glavne skupštine, podnio je svojim izvještajem
od 19. veljače 1901. br. 30. predlog kr. zemaljskoj
vladi, odjelu za unutarnje poslove, koji je glede ustrojenja spomenute
zaklade sadržavao ova temeljna načela:


A.) Novčana sredstva zaklade imadu se namak nuti


1. Od pristojba, koje imadu platiti u blagajnu zaklade
dostalci od prodanih šumskih produkata na velikim dražbama
u šumama krajiških imovnih obdina, zatim poduzetnici, koji u:
´atim šumama izvadjaju bilo kakove vrsti radnja, kao i oni,
koji dobavljaju gradnju ili ogrev za imovne obdine, zatim. zakupnici
svih objekata i prava, kao n. pr. krčevina, šumskih
čistina, prava lova i ribolova i t. d., konačno poduzetnici, koji
la lugarsko osoblje bilo u službi zemaljskoj ili krajiškoj imovnih
obdina dobavljaju opremu ili kakove druge predmete.


ŠUMARSKI LIST 7/1907 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 259 -Ova
pristojba ima izoositi 0"27o od dostalae svote, gdje
ova premašuje iznos od 100 K, a gdje dostalna svota iznosi
10 do 100 K ima se pristojba platiti od 10 filira.


Pristojba se ova ima namiriti povrh dostalne svote, a ima
se u korist uzgojne zaklade uplatiti zajedno sa kupovninom,
odnosno prigodom izplate zaslužbine.


2. Od prinosa iz zemaljskih sredstava, kao i iz sredstava
hrvatsko slavonskog šumarskog društva.
2. Od darova, koji budu kojim god načinom poklonjeni
zakladi.
B) Uprava zaklade. Upravu vodi posebno povjerenstvo
pod nadzorom kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove,
a zakladnim imetkom razpolaže kr. hrv.-slav. zemaljska blagajna
prema odredbama povjerenstva.


C) Prihodi zaklade. Ovi se imadu upotrebljavati za
dijeljenje podpora u svrhu uzgoja djece, odnosno sirotčadi
napred navedenih šumarskih činovnika.


D) Uredjenje zaklade. Zaklada se ima urediti posebnim
statutom, koji će sadržavati pobliže ustanove glede sastava
povjerenstva, prikupljanja i upravljanja zakladnog imetka,
te uvjeta za podjeljivanje podpora.


Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, poznavajući
prilike šumarskih činovnika, koji su, a to je vedina njih,
po naravi svoje službe npudeni na takova mjesta, u kojima se
osim pučke škole, rijetko jošte nalaze kakovi viši naučni zavodi,
te koji svojoj djeci i uz najbolju volju, usljeđ pomanjkanja
materijalnih sredstava, po gotovo kod brojnih obitelji
ne mogu pružiti one naobrazbe, koja njihovom stališu odgovara,
to je iz tih opravdanih razloga rado prihvatila posredovanje u
Fvrhu ostvaranja napred razloženog predloga hrvatsko slavonskog
šumarskog družtva, te se izjavila pripravnom osnutak takove
zaklade moralno i materijalno poduprijeti, a i preuzeti rukovanje
sa zakladnim imetkom.


Nu obzirom na to, što se spomenuti predlog može ostvariti
i zaklada nameujenoj svrsi privesti samo onda, ako glede
ŠUMARSKI LIST 7/1907 str. 22     <-- 22 -->        PDF

- 260


bladanja navedenih pristojba na to pozvani faktori pristali
budu, pozvala je kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove
svojom naredbom od 25. lipnja 1901. broj 13.550 gospodarstvene
urede svih imovnih obdina u bivšoj hrvatskoslavonskoj
Vojnoj Krajini, da bi u prvoj idudoj sjednici podnieli
zastupstvu imovnih obdina spomenuti predmet na pretres.


Imajudi pred očima plemenitu svrhu, kojoj ima služiti
spomenuta zaklada, odazvala su se zastupstva svih imovnih
obdina bivše hrvatsko-slavonske Vojne Krajine, te su u tu
svrhu donjela i svoje zaključke i to :


1. zastupstvo imovne obdine I. banske u sjednici od 8
listopada 1901. točka 4.
2 zastupstvo imovne obdine brodske u sjednici od 23. listopada
1901. točka 69,
3, zastupstvo imovne obdine slunjske u sjednici od 26. studenoga
1901. točka 10.


4. zastupstvo imovne obdine gradiške u sjednici od 26. studenoga
1901. točka 96.
6. zastupstvo imovne obdine ogulinske u sjednici od 26. studenoga
1901. točka 9.
6. zastupstvo imovne obdine križevačke u sjednici od 17.
prosinca 1901. točka 10.
7. zastupstvo imovne obdine gjurgjevačke u sjednici od
30. prosinca 1901. točka 4.
8. zastupstvo imovne obdine otočke u sjednici od 4. siečnja
1902. točka 6.
9. zastupstvo imovne obdine petrovaradinske u sjednici od
28. svibnja 1902. točka 4.
10. zastupstvo imovne obdine II. banske u sjednici od
11. prosinca li(02. točka 4. kojima su sva zastupstva imovnih
obdina zaključila sliedede:
»da se u svrhu osnuda uzgojne zaklade za podporu djece
šumarskih činovnika, stojedih u službi zemaljskoj, u službi kr> jiških
imovnih obdina (gradskih i upravnih obdina, te zemjištnih
zajednica) imade u budude u sve kupoprodajne ugo
ŠUMARSKI LIST 7/1907 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— iž61 —


vore kod velikih prodaja, zatim sve jeftimbene, gradjevne, dobavne,
zakupae i ine vrsti ugovora, uvrstiti posebna ustanova
po kojoj su dotični dostalci; odnosno poduzetnici, povrh dostalne
svote dužni na korist i u blagajnu navedene zaklade
uplatiti prinos, koji kod dostalnih svota premasujudih 100 K.
iznosi 0 27o od dostalne svote, a kod dostalnih svota od 10
do 100 K iznos od 10 filira, tim dodatkom, da se ovaj prinos
namiriti ima zajedno sa uplatom kupovnine, odnosno prigodom
izplate zaslužbine«.


Spomenuti zaključci zastupstva imovnih obćina odobreni
su naredbama kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za
unutarnje poslove i to: naredbom od 15. veljače 1902. broj
4718., naredbom od 15. ožujka 1902. br. 73424 ex 1901., na
redbom od 12. travnja 1902. broj 1285., naredbom od 2. srpnja
1902. broj 51.100, te konačno naredbom od 21. siečnja 1903.
broj 1250 sa uputom: »da gospodarstveni ured imovne občine
u buduće strogo na to pazi, da u napred navedene ugovore
zaključku zastupstva imovne obćitie odgovarajuća ustanova
uvrštena bude, kao i to, da se zakladi pripadajući novac koncem
svakoga polugodišta odpremi ovdašnjoj kr. zemaljskoj blagajni,
uz posebni izkaz u kojem se navesti ima, na kakov se
predmet odnosi dotična svota, koliki je dostalni iznos, kao i
broj ovdašnje naredbe, kojom je dotična dražba jeftimba, zakup
i t. d. odobren, te da se podjedno ima o odpravku dotične
svote i kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove podnijeti
izvještaj uz priklop spomenutog izkaza.


Na temelju napred obrazloženog historijata o postanku
npitne zaklade, te na osnovu izraženih načela, kako se ista
zaklada svrsi privesti ima, izdaje kr. zemaljska vlada, odjel za
unutarnje poslove sliedeću


Zakladnicu.


§. 6.
Naslo v zaklade . Zaklada nosi naslov: »zaklada za uzgoj
djece šumarskih činovnika u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji«.
ŠUMARSKI LIST 7/1907 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 262 —


§. 2.


Svrh a zaklade . Svrha zaklade jest podieljivanje podpora
djeci odnosno sirotčadi činovnika krajiških imovnih obdina,
zemaljskih šumarskih činovnika, kao i šumarskih činovnika
gradskih (upravnih) občina i zemljištuih zajednica, koja
kao redoviti učenici odnosno slušatelji polaze više djevojačke
škole ili ženski licej, strukovne škole mužke ili ženske, srednja
i ovim nalika učilišta (gimnazije, realne gimnazije, učiteljske,
više trgovačke i nautičke škole i t. d.) visoke škole (sveučilište,
više tehničke škole, rudarsku, šumarsku, gospodarsku ili
veterinarsku akademiju i t. d.) akademiju obrazovnih umjetnosti
ili glasbeni zavod u Zagrebu: vojničke uzgojne i obrazovne
zavode, ako dotični pitomci neuživaju posve bezplatno mjesto.


§ 3.


Temeljna glavnica. Temeljna glavnica zaklade sastoji
se iz kuponskih 4% obveznica ugarske krunske rente u
nominalnom iznosu od 36.700 K (trideset i šest hiljada sedam
sto kruna), koje su skupa spisane u jednu obveznicu ietovrstnog
duga de dato 26. travnja 1906. broj 13250., glaseču na ime
»Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinah
Hrvatskoj i Slavoniji´´.


Ova temeljna glavnica no smije se umanjiti, a povećava


se iz prihoda zaklade načinom navedenim u §. 4. točke 2. i
u §. 6. zakladnice.
§ 4.


Prihodi zaklade. Prihodi zaklade jesu: 1. Pristojbe,
koje pladaju u blagajnu zaklade dostalci prodanih stabala i drvene
robe u šumah krajiških imovnih obćina, zatim poduzetnici,
koji u navedenih šumah izvadjaju bilo kakove vrsti radnje,
koji za krajiške imovne obćine izvadjaju bilo kakove vrsti gradjevina,
ili dobavljaju gradju ili ogrev, nadalje zakupnici svih
objekta i prava krajiških imovnih obdina, kao primjerice krčevina,
šumskih čistina, lova, ribolova i t. d. konačno poduzetn´ci,
koji za kr. nadlugare političke uprave ili za lugarsko
ŠUMARSKI LIST 7/1907 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 263 —


osoblje krajiških imovnih obćJna dobavljaju opremu ili druge
kakve predmete i to: u onih slučajevih i u onoj mjeri u kojoj
su isti na to obvezani po sadržaju dotičnih ugovora,


Pristojbe ove pladaju se povrh dostalne svote, a ubiru ih
za korist zaklade gospodarstveni uredi, krajiških imovnih obdina,
odnosno kr. hrv.-slav. zemaljska blagajna prigodom uplate
kupovnine, odnosne izplate zaslužbine.


2. Eventualni dobrovoljni prinosi zemlje, < hrv.-slav. šušumarskog´
družtva, te inih korporacija i privatnih hca. Ovi
prinosi imaju se u cielosti pripojiti temeljnoj glavnici zaklade.
§.5.


Uprav a zaklade . Zakladom upravlja po ustanovama
ove zakladnice (§. 7.) posebno povjerenstvo pod nadzorom kr.
hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove.


Povjerenstvo sastoji od predsjednika i 4 člana i njihovih
zamjenika. Predsjednik povjerenstva jest predstojnik šumarskoga
odsjeka kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade ih njegov
zamjenik u službi.


Tri člana povjerenstva i njihove zamjenike imenuje kr.
hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove i to ;
jednoga izmedju šumarskih činovnika šumarskog, odsjeka kr.
zemaljske vlade, a dvojicu izmedju činovnika krajiških imovnih
obdina, dočim četvrtoga ćlana i njegovog zamjenika izašilje
hrv.-slav. šumarsko dražtvo.


Mandat svih članova povjerenstva traje tri godine a vrše
ovu začastnu službu bezplatno.


Za pravovaljani zaključak nuždna je prisutnost predsjednika
i barem trojice članova povjerenstva odnosno njihovih zamjenika.


Povjerenstvo stvara zaključke vedinom glasova. Ako se
glasovi razpolove odlučuje ona polovica, gdje je glasovao predsjednik.


U sjednicah povjerenstva izvješduje onaj član, koji je činovnik
šumarskog odsjeka kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade.
ŠUMARSKI LIST 7/1907 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 264 ~
Poslove perovodje u sjednicah obavlja bezplatno jedan činovnik
šumarskog odsjeka kr. zemaljske vlade, koji polag
uputa predsjednika ima obavljati i sve pisarničko poslovanje
vjerenstva.


Računarsko poslovanje zaklade obavlja računarski ured
kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, a isto tako kr, hrv.-slav.
zemaljska blagajna blagajničke poslove zaklade prema obdenitim


postojedim propisima,
zemaljske vlade, odjeluovu zakladu izdati.
naročito u
za unutarnje
smislu naredbe
poslove,
kr,
koja
hrv.-slav.
de se za
§6.


Upotreba prihoda zaklade. Iz razpoloživih sredstava,
koja koncem godine 1906. iznašaju preko temeljne glavnice
4338 K 56 fil. ima se odmah upotrebiti u svrhe zakladne
1450 K za školska godinu 1906./1907., dočim ostatak od
2888 K 56 fil. skupa sa dospjelim k imatama od te svote
pravodobno za školsku godinu 1907./08. i to prema §. 7. o. z.


Za školsku godinu 1908./09. i u budude, upotrebljavati
de se u zakladne svrhe vazda svi prošlogodišnji kamati temeljne
glavnice, a od prihoda navedenih u §, 4. toč, 1, zakladnice,
unišlih tečajem prošle kalendarske godine, samo V»
(jedna polovica) njihovog iznosa (§. 7, o, z.).


A kada temeljna glavnica naraste na svotu od 100,000 K.
(sto hiljada kruna) tada de se, osim prošlogodišnjih kamata
temeljne glavnice, u svrhe zakladne upotrebljavati 7^ (tri četvrtine)
od prihoda, spomenutih u 4. toč. 1. zakladnice.


Preostatak pako od neupotrebljenih prihoda, spomenutih
u §. 4. toč. 1. zakladnice, i to najprije ´/g (jedna polovica), a
kašnje ´,´4 (jedna četvrtina) te eventualni ostatak za podpore
opredeljenog, a nerazdjenog izaosa, kao i tečajem školske godine
izgubljene i nepodignute podpore, ima se pripojiti temeljnoj
glavnici i uložiti u ovozemne državne ili iae u kraljevinama
Hrvatskoj i Slevoniji zakonitu pupilarnu sigurnost imajade
vriednostne papire, koji se imaju vinkulirati na ime zaklade.
ŠUMARSKI LIST 7/1907 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— -žGb —


Za podpore odredjene svote imaju se do Va iznosa upotriebiti
za mužku djecu, a ostatak za djevojke.


Djelokrug povjerenstva. Povjerenstvo drži svoje
sjednice prema potrebi i odredbi predsjednika. Natječaj za podpore
razpisuje predsjednik, kojemu se i molbe za podpore predložiti
imaju.


Molbe za podpore imadu se u pravilu riešiti tri nedelje
dana prije početka školske godine.


Sjednički zapisnik povjerenstva glede podieljenja podpora
ima predsjednik radi doznake podpore predložiti kr. hrv.-slav.dalm.
zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove, odmah,
a ostale zapisnike najdulje za 14 dana po obdržavanoj sjednici.


Izvješde o godišnjem poslovanju povjerenstva kao i godišnji
zaključni račun zaklade, ima se po svršetku godine oglasiti
u glasilu hrv.-slav. šumarskog družtva.


§ «
Uvjeti za p o d i e 1 j enj e podpore. Podpore mogu se
podieliti samo djeci (sirotčadi) aktivnih i umirovljenih činovnika,
navedenih u §. 2. zakladnice. U prvom redu ima se
uzeti obzir na činovnike krajiških imovnih obdina. Prednost
imadu sirotčad bez imetka, pa djeca siromašnijih roditelja, zatim
onih, koji imaju više neobskrbljene djece ili koji ne imaju u
svojem sjedištu učilišta napomenutih u §. 2. zakladnice.
Podpora daje se u pravilu samo za jedno diete. Za dvoje,
odnosno troje djece daje se podpora iznimice u osobitog obzira
vriednih slučajevih i to samo onda, ako dotična obitelj ima
četvero, odnosno petero neobskrbljene djece.
Kod sirotčadi može se dati podpora i za više, odnosno za
svu djecu, prema okolnostima i razpoloživim sredstvima zaklade.
Podpore za srednje i ovima usporedjene škole, mogu se
podieliti samo onoj djeci, koja su 3e za minulo školsko poljede
dobila svjedočbu, odnosno odpustnicu osnovne škole, barem prvoga
reda sa ponašanjem od najmanje »pohvalno«.
ŠUMARSKI LIST 7/1907 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 266 -
Slušateljima pako visokih i ovima usparedjenih naučnih
zavoda, mogu se podieliti podpore, ako se izkažu, bilo svjedočbom
državnoga ispita, bilo za stipendiste občim propisanim
kolokvijalnim svjedočbama, da su prošlu školsku godinu svršili
sa povoljnim uspjehom, odnosno ako se izjave da če takove
u prvom propisanom roku pridonjeti i to najkašnje do
konca listopada naredne godine.


U ovom potonjem slučaju nemože im se podjeljena podpora
prije niti staviti u tečaj, dok zahtjevanim uvjetima ne
udovolje. Sve podpore podieljuju se svagda samo za jednu cijelu
školsku godinu, ali se ista može iznova zamoliti, te podjeliti
i za sliedeću školsku godinu, ako je gornjim uvjetima
udovoljeno.


Glede doznačivanja, izplate i gubitka podijeljenih podpora
tečajem školske godine, vriede propisi, koji će se izdati posebnom
naredbom*


§. 9.


Visina podpore. U pravilu podjeljuje se podpora
za jedno diete u iznosu od godišnjih 200 K. — Djeci bez otca
i sirotčadi može se podieliti podpora od godišnjih 300—400 K.


Ako prihodi zaklade dozvoljuju, mogu se iznimno podjeliti i
veče podpore.
§ 10.


Molbe za podpore. Molbe za podpore ima predložiti
otac, odnosno tutor djece, a valja ih obložiti i krstnim listom
školskom svjedočbom za minulo polugodište te izkazom o imućtvenom
stanju molitelja i učenika.


Natječaj za podpore ima se pravodobno raspisati u »Na


rodnim novinama« i u glasilu hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva **
§. 11.
Ova je zakladnica izdana u jednom izvornom primjerku
koji se pohranjuje kod kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje^


* Vidi naredbu na strani 272. o. 1.
** Vidi Nar. N..vine br. J25 od 3. lipnja 1907.