DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 240 —


Obzirom na okolnost, da je spomenuta naredba ovdašnjom naredbom
od 18 siečnja lc>93 br. 1517. protegnuta i na područje I. banske
imovne obćine, poziva se kr. županijska oblast, da zatraži od područnih
kulturnih viećnikah, šumskih uprava kr. kotarskih oblastih i t. d.
mnienje o tomu, kako bi se spomenuta ovdašnja naredba imala preinačiti,
da se s jedne strane udovolji potrebi žiteljstva, a s druge strane,
da se očuva i unapredi gojenje šumah.


1. Na koji način i po komu bi se imali ustanoviti, komu i u
kojem broju je koza nuždna za kućnu potrebu?
´2. Na koji način i po komu bi se imalo ustanoviti područje, gdje
postoji potreba držanja koza za kućnu potrebu?


3. Da li bi se imala uvesti kakova pristojba od koze. Ako da, u
kojoj visini, kada i komu bi se ta pristojba imala platiti, te u koju
svrhu upotriebiti?
4. Da li bi se paša kozah imala dozvoliti na zajedničkim posjedima
zem. zajednica i upravnih obćinah. Ako da, na kojih mjestih, uz
koje uvjete i na koji način?
5. Da li je potrebno, da se dotičnim žiteljima, koji će za kućnu
potrebu smjeti držati koze, imade izdati izkaznica i u jestnom slučaju
po komu i na koji način ?
6. Kako bi se imala udesiti kontrola o tomu, da li se koze drže
samo u dozvoljenom broju, te da pasu na dozvoljenim površinama ?
7. Kako bi se imalo postupati sa onim kozama, koje bi se držale
preko dozvoljenog broja ili koje bi se zatekle na paši u nedozvoljenim
predjelima?
8. Kakove bi se kazne i odštete imale odrediti za dotične prekršaje
i zloporabe?
Odnosna mnienja neka kr. žup. oblast uz priklop mnienja svog
šumarskoga i narodno-gospodarskoga izvjestitelja sa obrazloženim predlogom
sa svoje strane čim prije ovamo podnese.


Različite viesti.


Zaklada za uzgoj djece šamarskib. dinovnika, u kraljeTinama
Hrvatskoj i Slavoniji, stupila je u kriepost danom 10. svibnja o. g.
i to naredbom hrvatsko-slav.-dalm zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove, od istoga dana br. 17585. — Podjedno su izdani i propisi o
uživanju podpora iz te zaklade. Sadržaj te po naše autonomno šumarsko
činovničtvo vrlo važne naredbe, donjet ćemo u sliedećem broju.


Medjanarodni gospodarsko-šumarski kongres u Beču, obdržan
od 20.—-27. svibnja o. g. bio je izvanredno dobro posječen. Broj učestnika
nadmašio je 2000, a bilo je zastupnika malo ne svih država i
naroda u Europi i Ameriki. Od strane hrvatskih šumara prisustvovao
je tom znamenitom stručnjačkom sastanku medjutim jedini g. prof. F.
Kesterčanek, koji je tom prilikom bio počašćen i izborom podpredsjednika
u osmom odsjeku šumarskoga odelenja. Hrvatski gospodari bili su kud i
kamo brojnije zastupani. 0 samom teku i zaključcima kongresa, donjeti
ćemo, čim dospijemo posebno obširnije izvješće.


Uredjuje profesor F. Ž. Kesterčanek. Tiskara C. AIbrecht (Maravić i DečakV