DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 3     <-- 3 -->        PDF

nmmt


Br. 6. u ZAGREBU, 1. lipnja 1907. God. XXXI.


Pretplata za neelanove K 12. na godinu. — članovi šumar, družtva dobivaju
list bezplatno. — članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajude
K 20. - Za redovite elanore I razreda ^ 10. i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. :´. i K I. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pretplate. — ,Lugarski
viestnik´ dobivaju članovi lugari badava, članarinu prima predsjedništvo družtva.


Dvrstbina oglasa: za 1 stranicu IH K.; za ´/j stranice 8 K.; za ´/, stranice
5 K. 20 fil.; za ´/i stranice 4 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjerena popustbina.


Šumsko-računarsko i blagajničko poslovanje
krajiških imovnih obćina^.


Blagajna je imovne obćine sustavni dio šumsko-gospodarstveuog
ureda, te je podčinjena neposredno upravitelju
šumsko-gospodarstvenog ureda.


Zadaća je blagajne, da rukuje blagajničkim poslovima,
koji su propisani za imovne obdine u naputku C. zakona od


11.
srpnja 1881.
Blagajničko poslovanje se osniva na proračunu, koji prikazuje
periodično stanje kućanstva imovne obćine.
Proračun sadržaje pregled sustavno poredanih izdatak;.,
koji se predvidjaju u proračunskoj godini, i primitaka, koji se
očekuju u tom razdoblju.


Pregled je sa.stavljen sustavno, kada se obračuna cijelokupna
potreba i ustanovi prihod za narednu godinu, te razdieli
na naslove i etatne stavke.


Proračunsko doba slaže se s kalendarskom godinom.


Prigodom sastavljanja proračuna valja postupati štedljivo,
kad se ustanovljuje razhod, koji se odnosi na beriva i namještenje
šumarskog i lugarskog osoblja, zatim na stvarne izdatke,
investicije i ostalo.


* Ovogradivo sabrao sam iz propisa zajedničke državne i zemalj. računarske uredbe
kao prinos za jedinstveno i korektno vodjenje protustavničkih agenda, te sam udesio
prema nauci o raćunoslovlju i postojedem naputku C. zakona od 11. srpnja 1881. o
imovnih obćina u hrvatsko-slavonakoj vojnoj Krajini. Ivan Grčevid,
revlđent
u računarskom uredu
kr. zem. vlade.
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 202 —


Trajna stalnost u novčanom rukovanju je glavno obilježje
uprave razborito uredjenog gospodarenja.
Da se to postigne u šumskoj upravi, valja nastojati, da
se izerpi vrieme, a rad sgodno razdieli na pojedine sile.
Potrebe se urede tako, da se podmire razpoloživim prihodom,
koji se postigne racionalnim sumarenjem.


Prije početka kalendarske godine ima se na temelju stečenoga
izkustva opredieliti potrebno ravnovjesje izmedju primitaka
i izdataka.


Podatke za sastavak proračuna pružaju blagajničke knjige,
drvosječne i šumsko-gojitbene osnove.


Kada se sravne potrebe s prihodom, pokaže se su visak
ili manjak. Nastali manjak izravna se time, da se prema potrebi
ustanovi pristojba ili povisi, gdje ona postoji, na one prihode
u naravi, koje uživaju članovi imovne občine u smislu
ustanova naputka B. zakona od 11. srpnja 1881. p uredjenju
zajedničke uporabe šuma.


Proračun je podloga za uredjenje gospodarstva, jer sadržaje
sve, što se ima provesti u budućoj godini.


Upravitelju gospodarstvenog ureda služi mjerilom i pravcem
u gospodarstvu. Nijedna se etatna stavka bez privole kr,
zemaljske vlade ne smije nipošto prekoračiti, niti prištedjena
svota jedne stavke upotriebiti za izravnanje preizdatka druge
stavke.


Gospodarstveni je ured dužan s toga neodgodivo prekoračenje
priobditi kr. zemaljskoj vladi i zamoliti dozvolu za
pokriće.


Izdatci i primitci diele se po proračunu na redovno i izvanredno
rukovanje.


U redovno rukovanje pripadaju oni poslovni slučajevi, koji
se ponavljaju od godine do godine, te su ustanovljeni u posebnim
zakonima, ugovorima ili stalnim propisima šumske
uprave. To su stalni primitci i izdatci u kućanstvu.


U izvanredno rukovanje pripadaju oni slučajevi, koji se
stalno ne ponavljaju, a nastaju jednom za uviek ili se obnavljaju
u više godina.
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 203 -
Izvanredno rukovanje dieli se u prolazne izdatke i investicije.
Medju prolazne izdatke pripadaju zajmovi nastradalima,
kupovanje vriednostnih papira i drugo.


Investicije su izdatci uloženi u nepokretni imutak imovne
obdine. U nasastar nepokretnog imutka unesu se za to izdane
g70te kao protuvriednost, n. pr. nabava nekretnina, gradjevine,
kude, gospodarske zgrade i t. d.


Izvanredni primitci potiču iz prodaje nepokretnih dobara,
koja su namienjena za pričuvnu glavnicu, povrat zajmova od
nastradalih, unovčenje vriednostnih papira i drugo.


U proračun unose se sustavno najprije izdatci, a onda


primitci prema naslovima i etatnin stavkama.
Svaka se računska grana ima izkazati razlučeno.
U svotaik dolaze ukupni iznosi pojedinih naslova.
Temeljem za visinu pojedine stavke služi redovni pro


sječni uspjeh zadnjih triju godina, gdje se opazi stalni prirast
ili padanje.
Ako li su razlike u te tri godine velike, tad se uzme


prosjek od više prošlih godina
Za nove stavke služi izkustvo od sličnih stavaka.
Potreba se u proračunu uvrštenih svota razjasni u po


sebnom obrazloženju. Potanko se obrazlažu stavke prviput uvrštene,
a one, koje se obnavljaju, samo onda, kad nastane
razlika.
Obrazlaže se kratko i jezgrovito.


Glavna je briga prigodom provadjanja proračuna, da se
opredieljena vjeresija upotriebi u namienjene svrhe.


Blagajničko se poslovanje mora voditi, da se u svako
doba bez vehkih potežkoda može ustanoviti stanje imovine.
Temeljno načelo vlada pri tom, da se svaki poslovni slučaj
mora zaračunati bilo kao primitak, bilo kao izdatak u novcu
ili stvari.


Za novčane vriednote propisani su posebni dnevnici i
iknjige, a, za stvarne predmete opet posebni račun.
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 204 —


Račun je spis, u koji se bilježe sve imovinske promjene,
dakle svi poslovni slučajevi, koj nastaju u gospodarstvu bilo
u novcu ili stvarima. — Bllagajnički je dnevnik takodjer račun.


Zaračunava se dvaput:
a) Kronoložki i
b) sistematski.
Kronoložki se zaračunava u blagajničke dnevnike, a su


stavno u glavne obistimbene knjige A, H i P.


Rieč »pristojba« znači pravo gospodarstva na stanoviti
posao ili dužnost (stanovitu činitbu), a rieč »podmirba« znači
da je toj dužnosti udovoljeno.


Svaka se dužnost mora propisati, da se znade, kada po
naravi svoje dospjelosti dolazi do podmirbe.
Propisavanje obavlja upravitelj ili njegov zamjenik u računarskom
poslu, dok podmirbu vrsi protustavnik.
U zvanje blagajne pripada:


I. Blagajničko obistinjenje;
II. Zaračunavanje;
III. Veresijsko poslovanje;
IV. Rukovanje novčanih vriednota.
V. Polaganje računa.
I. Blagajničko obistinjenje.
Obistinjenje (likvidiranje) jest izpitivanje blagajničke dokaznice.
Obavlja se prije zaračunavanja svakog primitka ili
izdatka.
Izpituju se predložene dokaznice, namire, protunaraire i
drugo.
Glavne oznake dokaznice jesu:


1. Propisna biljegovka;
2. svota napisana brojkama i slovima;
3. pravni naslov tražbine;
4. dan i broj doznake osim periodičnog plaćanja, gdje se
samo prvi pufc pozove na doznaku, a inače se označi vrieme
pripadnosti;


ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 205 —


5. naslov blagajne ;
6. mjesta i dan izdanja dokaznice;
7. čitljiv podpis stranke, t. j . ime, prezime i značaj.
Nepismene stranke podpiše druga pismena osoba. Pokraj
podpisa metne nepismena straaka znak križa (-]-), a da je to
učinila, potvrde svojim podpisom podpisatelj i još jedan svjedok.


Svjedoci podpisa ne mogu biti odgovorni računopoložitelji,
a gdje je mogude neka se nastoji, da ne budu svjedoci ni službenici
imovne obdine. Namire umirovljenika, udova i sirota, koje
uživaju obskrbniau iz blagajne imovne obdine, imaju osim naznačenih
oznaka sadržavati dvie zaporke:


1. Vlastnik ili upravitelj kuće, u kojoj stanuje obskrbnik,
vlastoručno potvrdi, da obskrbnik živi i stanuje u toj kudi.
Ako li vlastnik kude uzkrati potvrdu, ili gdje je obskrbnik
ujedno i vlastnik kude, tada ima gradsko ili obdinsko poglavarstvo
uredovno potvrditi, da obskrbnik živi i u mjestu stanuje.
2. Nadležni župni ured, parohijalno zvanje ili rabinat.
imaju takodjer potvrditi, da obskrbnik živi u području župe,
parohije ili bogoštovne obdine. Naročito se ima dodati za udovu,
da je jošte udova, a za sirote, da su u životu neobskrbljene i
izpod normalne dobe, te da se nalaze u materinoj ili skrbnikovoj
njezi.
Skrbnik, koji diže uzgoj ninu, supodpisuje namiru.


Na svaku potvrdu gradskog ili obdinskog poglavarstva,
župnog ureda, parohijalnog zvanja ili rabinata ima se udariti
uredski pečat i podpisati načelnik i župnik. Datum ne smje
biti naznačen prije, nego li je odredjen rok, kada dospieva
obskrbnina za izplatu. (Vidi bansku naredbu od 24 prosinca
1899. br. 6551. Pr).


Namire dnevničara i lugarskih pomodnika ima poslie zaključka
potvrditi zaporkom upravitelj gospodarstvenog ureda
ili šumarije, da je dotiČnik služio naznačeno vrieme s odredjenom
zaslužbinom.


Sve račune nabavljenih ili popravljenih predmeta ima
urednik, koji ih je naručio, ili organ, kojemu su predani na
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 206


I orabu. u zaporki potvrditi, da su u redu prispjeli, te naznačiti
redni broj našastara, pod kojira su uneseni. Ovlašteni
urednik jamči imovnoj obćini ovom potvrdom za kolikodu
kakvodu i točnost preuzeda.


Izprave se sravne s doznačenim i propisanim iznosom, da
ge ustanovi pravilnost, pripadnost i likvidnost izprave.


Izpitivanje označuje se tako, da se biljegovka precrta
unakrst, i da se glavne oznake podvuku virgulom ( ^/ ) (Vidi
prilog na bi. cl. 890).


Namire se osoblja za beriva izpituju, da se sravne s propisom
beriva i odbitaka provedenih na listu obistimbene
knjige A.


Nakon obavljenog izpitivanja dolazi likvidiranje plativog
iznosa.
Ako se za namire za više učestnika sastavi izplatni izkaz^
onda se pojedince izpita svaka namira.
Likvidatiranje so obavi zajedno nakon sbrojnog iznosa u
zaključku izplatnog izkaza (vidi prilog na bi. čl. 889).


Kad se pojedine namire realiziraju, tad se više naslova
namire naznači članak dnevnika, zatim naslov i etatna stavka
proračuna, na koju se ima svota zaračunati. Izpod zaključka
se napiše obistinbena zaporka. Zap. rka sadržaje list knjige,
kvitirani i likvidni iznos, zatim pojedince odbitke.


Sbrojni se iznos odbitaka odbije od obistimbene bruto


svote i razlika izkaže kao čisti izplativi iznos.


Svaku zaporku potvrdi likvidator podpisom. Za stalne
pristojbe (beriva) naznači se list knjige A i H, a za druge
promieuljive pristojbe samo list knjige H.


(Za stalne pristojbe vidi prilog na bi. čl. 890., a za druge
na bi. čl. 892.)
Koliko je potrebno, dužna je stranka dokazati ovlast i istovjetnost
osobe, likvidatoru i organu, koji izpladuje.


Likvidiranoj dokaznici ima se na gornjem lievom uglu


priliepiti ili prišiti doznačni nalog i izprave, koje pripadaju.


Ako doznačni nalog leži uz koji predjašnji članak, tad se
na izpravi naznači dan i članals, uz koji je doznaka.
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 9     <-- 9 -->        PDF

~ 207 —


Nakon sto su izprave obistinjene, dolazi zaračunavanje u
blagajnički dnevnik i obistimbene knjige.


U. Zaračunavanje novčanih vrednota.
(kronoložki)
a) u blagajnički dnevnik.
Blagajna sumsko-gospodarstvenog ureda vodi tri blagajnička
dnevnika;
A) za imovno-obćinsku imovinu,
B) za tudje novce i pologe, te
C) za lugarsku mirovinsku zakladu.
U blagajnički dnevnik imovno-obdinske imovine A) pripadaju
samo oni primitci, koji čine realnu imovno-občinsku
imovinu, i oni izdatci, koje je dužna nositi imovna obćina.
U blagajnički dnevnik za tudje novce i pologe B) pripadaju
novci ili vriednostni papiri, koji se smatraju u strogom
smislu tudjima, kao tecivarina IV, razreda, jamčevine drvotržaca,
poduzetnika, činovnika, prinos uzgojnoj zakladi za djecu
šumarskih činovnika, pogriješno stigli novac i drugo.
U blagajnički dnevnik lugarske mirovinske zaklade C) pripadaju
novci i vrednote, koje sačinjavaju realnu imovinu lugarske
mirovinske zaklade.
Blagajnički se dnevnik imovno-obdinske imovine osnuje,
ako se prema izkustvu uzme potrebni broj propisanih tiskanica,
šasije u svezak, pričvrsti pečatom i paginira, t. j . označi
rednim brojevima.
Na vanjskoj se strani napiše naslov dnevnika, mjesec i
godina, a pod tim se ubilježi ime, prezime i čin odgovornih
računopoložitelja.
Odgovorni računopoložitelji jesu organi, kojima je povjerena
uprava imovinskih sastojina.
Svaki poslovni slučaj, čim se dogodi, valja unesti u blagajnički
dnevnik Cžurnalizirati) pod posebnim člankom.
Članci dnevnika teku aritmetičkim redom od početka do
konca kalendarske godine.
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 208 —


Svaki se članak primitka ili izdatka ima obložiti dokaznicom;
položnicom, protunamirom, namirom i drugim.


Sadržaj stavaka bilo primitka ili izdatka ubilježi se kratko
i jezgrovito, naznači se broj doznake, naslov tražbine, vrieme
pripadnosti ime i značaj onog, koji polaže ili prima, a broika
se jasno upiše.


Primitak, koji se osniva na prvašnjem izdatku, ili obrnuto
izdatak, koji se osniva na prvašnjem primitku, označi se
izpod sastavka u kratko saveznim člankom, mjesecom i godinom
Izdatne stavke za nabavljene predmete sadržavaju izpod sastavka
tekući broj našastara, pod kojim je unesen nabavljeai
predmet.


Ima poslovnih slučajeva, koji se moraju žurnalizirati, a
da se nikakova novčana vrednota ne izvadi iz blagajne niti
stavi u blagajnu, n. pr. zaslužbe prigodom odradjivanja dužne
šumske odštete, izždrebani ili novo nabavljeni vriednostni papiri
nepotrosive šumske glavnice, koja je pohranjena u kr.
hrv.-slav. zemaljskoj blagajni u Zagrebu, zatim odpis dosudjenih,
a neutjerivih tražbina za šumsku štetu i t. d.


Na odradjeni iznos, koji se prema odradnom izkazu odpiše
u očevidniku i obdinskoj zabilježnici za šumsku odštetu,
sastavi se protunamira.


U protunamiri se ima dodati zaporka, da je sbrojni iznos
odradjene odštete istovjetan sa odpisanim i u protunamiri izkazanim.
Na temelju takove protunamira zaračuna se u primitak
odradjena svota u odnosnoj političkoj obdini pod naslovom
šumske odštete, a odmah pod narednim člankom provede
se u izdatak isti iznos na temelju iste protunamire pod
naslovom one radnje, koja se izvela, bilo šumskih puteva,
ogojnih radnja, omedjašivanja ili drugog česa. (Vidi prilog na
bi. čl. 893. i 894.).


Protuna-nira se uloži medju priloge blagajničkog dnevnika.
Odradni izkaz se označi člankom i pohrani u gospodarstvenom
uredu, da posluži kao dokaz za razjašnjenje valjanog odpisa,
ako se slučajno stranka prituži.
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 209 —


Izmjenu izždrebanih ili nabavu novih vriednostnih papira
od nepotrošive šumske glavnice priobdi kr. zemaljska vlada
naredbenim putem gospodarstvenom uredu. Kao što se odradjena
svota, tako se i promjena provede u dnevniku na temelju
ovjerovljenog prepisa naredbe, koji se uloži medju blagajničke
priloge. (Vidi u dnevniku čl. 895. i 896.)


Izvorne se naredbe pohranjuju u tresoru imovne blagajne
kao dokaz o stanju nepotrošive šumske glavnice.


Ovakovo se žurnaliziranje naziva »provedba«.


Svaki unos u blagajnički dnevnik odgovara podmirbi. Tim


nastaje promjena imovinskog stanja, dolazi naime primitak ili
izdatak. Provedbom se ne mienja stanje blagajne, ali je potrebna
za to, što u blagajnički dnevnik kao temelj sustavnog
knjigovodstva moraju biti uneseni svi poslovni slučajevi, koji
dolaze do izražaja promjene bilo ma koje imovinske sastojine.


Da se pronadje stanje blagajne to se blagajnički dnevnici
za ključuju. Redovito se obavlja zaključak svake sedmice radi
medjusobnog pregledanja, zatim koncem svakog mjeseca i
koncem svake kalendarske godine. Izvanredni zaključak nastaje
prigodom povjerenstvenog pregledanja ili primopredaje bilo
protustavničkih agenda bilo ključeva od blagajne.


Mjesečni se i godišnji zaključak obavi tako, da se iza posljednje
stavke sbrojno izkažu u svakom stupcu primitci i izdatci,
Nastala aritmetička razlika nakon odbitka izdataka od
primitaka pokazuje blagajnički ostatak. (Vidi blagaj. dnevnik
iza čl. 896.).


Za ostale slučajeve napiše se zaključna zaporka »intra
maginem« u koloni predmeta. Zaključna zaporka sadržaje
uspjeh prometa novčane vrednote, i to u prvom redu primitak,
u drugom redu izdatak, a izpod toga razliku kao ostatak; (Vidi
blagaj. dnevnik iza čl. 891.).


Prigodom primopredaje agenda imaju se nad zaporkom
naznačiti članci, i to početni i posljednji članak u mjesečnom
svezku blagajničkog dnevnika. (Vidi blagaj. duevniik za čl.
894.) U primopredajnom zapisniku valja iztaknuti primljene
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 12     <-- 12 -->        PDF

--- 210 —


blagajničke dnevnike i priloge, koji nisu odaslani na cenzuru,
zatim iztaknuti one članke, koji nemaju blagajničkih priloga.


Od mjesečnog i godišnjeg zaključka prenosi se izkazani
ostatak, a u ostalim slučajevima iz zaključne zaporke sbrojni
iznosi primitaka i izdataka.


Sbrojni iznos od sva tri blagajnička dnevnika A) B) i C)
mora biti suglasan sa stanjem gotovine i vriednostnih papira,
koje se ustanovi brojenjem vrednota. Suglasno stanje s tim
mora pokazivati i novčana listina.


Novčana listina je tiskanica od jednog arka odredjena za
jedan mjesec, kao i svezci za blagajničke dnevnike. Sadržaje
uz vrstu novca stanje blagajne, te sbrojne iziiose dnevnih primitaka
i izdataka kako gotovine, tako vriednostnih papira.
Kadgod se preko dana iz blagajne što izdaje ili u blagajnu
meće, tad se prigodom redovitog dnevnog zaključka izkazuje u
novčaj listini un šli ili izdani razvrstani i sbrojni iznos novčanih
vrednota.


Blagajnički dnevnici za tudje novce i pologe B), te za
lugarsku mirovinsku zakladu C) vode se poput opisanog načina
za dnevnik imovno-občinske imovine.


Zaračunavanje novčanih vrednota.


(sistematski)
b) u obistimbene knjige
Obistimbene knjige se osnivaju po iskustvu prošlih godina,
moraju biti čvrsto vezane, paginirane is kazalom (index).
U glavnom postoje dvie vrste obistimbenih knjiga, i to :


1. Likvidacionalne knjige za stalne pristojbe i
2. Glavne obistimbene knjige za stalne i promjenljive^
pristojbe.
1. Likvidacionalne knjige za stalne pristojbe.
U likvidacionalne knjige stalnih pristojba unose se takove
pristojbe, koje se doznače jednom za svagda, te se podmiruju
u mjesečnim ili četvrt godišnjim rokovima. Takova se knjiga
vodi za beriva aktivnog osoblja i nosi naslov »Likvidacionalna
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 211 —


knjiga A«. — Slično se osnuje i za umirovljenike s naslovom
»Likvidacionalna knjige P«.
Gdje je potrebno osnuju se poput ovih i likvidacionalne
knjige za najamnine i zakupnine.


Knjige A i P vode se jednako, te su tako uredjene, da
je za svakog vlastnika berivnog prava otvoren poseban list ili
folio (posebni račun). Na čelu lista se ubilježi za svakoga vlastnika
berivnog prava njegovo ime, prezime i značaj privremenog
ili stalnog (definitivnog) svojstva. Lieva strana sadržaje
stupce za propis, a desna za podmirbu.


Odredba gospodarstvenog ureda, kojom se u tečaj stavlja
stanovita pristojba, zove se u praksi doznačna naredba —
kratko »doznaka«, a ona, kojom se obustavlja daljnja podmirba,
pristojbe obustavna naredba ili »obustava«.


Plaća odredjena za više mjesta ne može se doznačiti jednoj
te istoj osobi, naime urednik ili službenik ima upravo uživati
samo jednu pladu, nipošto dvie ili više plaća,


Doznaka mora sadržavati.


1. Broj i naslov ureda;
2. naslov blagajne, koja ima realizovati doznaku;
3. ime, prezime i značaj stranke;
4. pravni naslov pristojbe;
5. iznos napisan brojkama i slovima;
6. uvjete i opreze, uz koje se može izvršiti doznaka i
7. način zaračunavanja, te proračunski naslov.
Ako doznaka sadržaje preizdatak napram proračunskoj
veresiji ili neprelimiranl izdatak, zatim kad nije suglasna sa
postojećim propisima, dužan je protustavnik na to upozoriti
upravitelja. Ako bi upravitelj ipak i dalje zahtievao, da se doznaka
realizira, to je protustavnik dužan prema okolnostimavisini doznačene svote stvar prosuditi i eventualno provesti,
ali u tom slučaju učinjeno odmah prijaviti posebnim izvješćem
kr. zemaljskoj vladi.
U računskim i sumsko-gospodarstvenim predmetima ima
protustavnik savjetujući glas.
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 212 —


Na sjednice gospodarstvenog odbora i zastupstva nije obvezan
dolaziti, osim kad je naročito pozvan. Ako nadje povoda
dužan je na vlastitu pobudu iznesti svoje ranienje bilo pred
gospodarstveni odbor ili zastupstvo.


Svaka doznaka zastaruje u roku od jedne godine dana.
Zastastarjele se doznake vradaju gospodarstvenom uredu kao
bezpredmetne


Ustmene doznake nema.


Na lievoj strani lista propisu se točno na temelju doznake
sva beriva i odbitci, kao što i kasnije nastale promjene. Osobito
valja iztaknuti godišnji, zatim Četvrtgodišnji ili mjesečni
iznos beriva te početno vrieme pripadnosti, a kod uzgojnog
prinosa još dobu, kada prestaje.


Isto se tako za odbitke propise godišnji i mjesečni iznos
tecivarine IV. razreda, prinos mirovinskoj zakladi, sudbene zabrane
i druge naknade.


Kod predujmova na plaću valja naznačiti dan i broj vladine
naredbe, iznos predujma, obročni iznos i broj obroka opredieljenih
za odplatu te članak blagajničkog dnevnika, pod kojim
je izpladen predujam. Desna strana lista za podmirbu izpunjava
se točno polag propisa na lievoj strani lista i u vrieme, kad
dospieva. Likvidator na koncu svakog redka potvrdi podpisom
izpunjenu podmirbu, a nakon žurnaliziranja naznači
Članak dnevnika u opredieljenom stupcu. Na koncu kalendarske
godine, ili ako prije dodje obustava, izpuni se zaključak,


t. j . izkaže se ukupni sbroj po stupcima, zatim se naznači pristojba
i nastala razlika bilo kao tražbina ili dug.
Za tražbine se obaviesti vlastnik berivnog prava, da ih
podigne, a glede duga ima se odrediti naknada, gdje je mogude,
a kad nije, tada treba putem gospodarstvenog odbora
izhoditi privolu kr. zemaljske vlade za odpis duga.


Kad se jedan ili drugi slučaj konačno provede u blagajničkom
dnevniku naznače se u zaključku pokraj iznosa tražbine
ili duga članci blagajničkog dnevnika.


Ako se stalna beriva obustave ili brišu, tad se zaključkom
na listu ustanovi stanje tražbine ili dugovine.
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 213 --
Na temelju toga stanja sastavi se po propisanom obliku
svjedočba pravosti (dugovni izvadak) te pri pošalje onomu, kojemu
su obustavljena beriva.


Ako se koja osoba umirovi, tad se prenesu bilježke iz
knjige A u knjigu P.


Iza umrlih osoba sastavi se svjedoČba pravosti u dva primjerka
i odasalje nadležnoj ostavinskoj oblasti, koja uruči jedan
primjerak nasljednicima.


Kad obustavni nalog ne sadržaje odredbe, da se naknadi
dugo vina tada blagajnička uprava odredi, da se podmiri dugovina,
a gdje nije moguće, izhodi se putem gospodarstvenog
odbora privola kr. zemaljske vlade za odpis.


Sve do obustave narasli odbitci sbog zabrane drže se u
očevidnosti, dok ih ne podigne vlastnik, koji se pravodobno
obaviesti.


2.
Glavne obistimlbeiie knjige za stalne i promjenljive
pristojbe.
Svi primitci i izdatci, koii u obče utječu na stanje mirovine,
unose se u glavne obistimbene knjige koje se vode posebno
za primitke i posebno za izdatke, a naslov im je
„Obistimbena knjiga H za primitke, odnosno za izdatke".


Beriva i odbitci izkazuju se razvrstano u likvinacionalnoj
knjizi A, dok se ukupno unose s ostalim pristojbama u glavnu
knjigu H.


Obistimbene kajige H sadržaju na početku kazalo za prihod
i za razhod.


Prema podatcima godišnjeg proračuna imovne občine osnuju
se knjige H, te se za svaku etatnu stavku otvori poseban
račun. Medju pojedinim etatnim stavkama ostavi se potrebni
broj praznih listova. Tekudi brojevi svakog računa poČimlju
sa 1, a redaju se po nastalim slučajevima.


Svaki se račun etatne stavke dieli na propis i podmirbu,
a osim tekučeg broja pokazuje zaostatak prošle godine, propis
tekuće godine, odpad prošle i tekuće godine, čisti propis,
podmirenje i zaostatak koncem godine. Obistimbene knjige
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 214 —


H* poznate su u računovodstvu pod obdim nazivom glavne ili kontovne
knjige.


Prenošenje poslovnih slučajeva iz blagajničkog dnevnika
u knjige H naziva se kontiranjem. Kontiranje se obavlja uzporedo
s vodjenjem blagajničkog dnevnika. Svi poslovni se slučajevi
iz dnevnika unesu redom u knjige H na onaj list, na
kojem je za pojedine proračunske stavke otvoren račun.


Prigodom kontiranja valja paziti:


1. da bude propisana podmirba;
2. da li je došao do podmirbe onaj iznos, koji je doznačen;
3. da li je svim uvjetima doznake podpuno udovoljeno;
4. da se podmirba upiše u istu vodoravnu crtu, u kojoj
je propisana pristojba;
5. da li su članku dnevnika priložene sve izprave, koje
dokazuju izpravnost podmirbe, te da li su podpune i istinite.
Drugi slučajevi, koji nisu u blagajničkom dnevniku, ne
smiju se unositi u knjige H. Predujmovi na pladu vode se
individualno a očevidnosti u knjigi H o prijetci. Za svaku je
osobu otvoren posebni račun. Propis se izpuni suglasno s propisom
u likvidarionalnoj knjizi A.


Obistimbenim knjigama H za dnevnik imovno-obdinske
imovine odgovara pologovna knjiga P, za dnevnik tudjih novaca
B i dnevnik lugarske mirovinske zaklade C, te se vodi
na isti način.


Za beriva umirovljenika vodi se likvidacionalna knjiga P
posve suglasno s knjigom A za beriva osoblja, koje je u
aktivnoj službi.


Itl. Veresijsko poslovanje.


U veresijsko poslovanje pripada:


1. Kupovanje vriednostnih papira, koristonosno ulaganje
razpoložive gotovine kod novčanih zavoda, izdavanje zajmova
na kamate;
2. realiziranje i zaračunavanje dospjelih kamata;
* H je početno slovo njemačke rieči „Hauptbuch", a zadržano je, jer je piopisano
u naputku C zakona od 11. srpnja 1881.


ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 215 —


3; rukovanje glavnica, koje se odplaćuju na obroke po
stanovitoj osnovi;


4. vinkuliranje i devinkuliranje vriednostnih papira ;
Kupovanje vr ednostnih papira, koristonosno ulaganje
razpoložive glavnice u novčane zavode i izdavanje zajmova na
kamate biva na posebni nalog.


Ako se ne realiziraju dospjeli kamati ili se ne prijave
dospjeli kamati i anuiteti, koji nisu pladeni, dužni su odgovorni
računopoložitelji naknaditi nastalu štetu.


Vriednostni papiri (efekti) jesu tražbine, koje se moguprenesti
na drugu osobu bez ikakove pripreme. U efekte pripadaju državne
obveznice, zadužnice, ^založnice, srećke, dionice i drugi papiri.


Državne zajamne obveznice nastaju, kad država posudjuje
novaca, da pokrije manjak u državnom gospodarstvu.


Državne zadužnice nastaju, kad se država prigodom sklapanja
novčanog zajma obveze na platež stanovite svote u gotovom
novcu.


Dionice su izprave, koje dokazuju da je stanoviti iznos
glavnice uložen u poduzeće.
Vriednostni se papiri zaračunavaju po nominalnoj vriednosti,


t. j . po novčanom iznosu, na koji glase.
Vriednostni papir sastoji iz obveznice i kuponskog arka.
Kuponski arci izdaju se na 10 godina s 20 kupona, koji se
plaćaju naknadno i dospievaju svake pol godine.


Kuponski arak ima talon, na temelju kojeg se nakon
izmaka posljednjeg kupona dobije novi kuponski arak prema
potrebi a novim talonom. Brojevi obveznice se moraju slagati
s brojevima na talonu i kuponima. Ako se talon nakon dospjelog
posljednjeg kupona ne predoči u roku od tri godine,
tada se na osnovu odredbe §. 44 poglavlja II. zakonskog
članka XXXIII. g. 1881. samo onda izruči, kad se s talonom
predloži obveznica ili drugi vriednostni papir.


Kamati se izplaćuju na temalju kupona, ako nisu oštećeni
i zastarjeli.
Glavna obilježja kupona jesu broj obveznice ili slovo i
broj obveznice, stupanj vriednosti kupona, vrieme dospjelosti i
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 18     <-- 18 -->        PDF

izbočeni pecat. Tražbina označena na kuponu zaetaruje nakon
šest godina poslie dospjelosti u smislu odredbe §. 40. poglavlja


II. zakonskog članka XXXni . g. 1881. obveznice di^žavnog
duga.
Manjkave ili oštedene vriednostne papire zabranjeno je
primati u ime jamčevine ili drugčije.
Svaka se zadužnica može na ime stanovite zaklade moralne
ili privatne osobe vinkulirati. Blagajne vinkuliraju efekte
samo takovih zaklada, za koje se zna, da su trajne, te da ne
ce morati u ?koro vrieme prodavati svoje vriednostne papire.


Vinkuliranje se obavlja neposredno kod onog zavoda, koji
je izdao vriednostne papire. Zavod zadrži kuponski arak, a
vinkuliranu obveznicu uruči vlastniku =! platežnim arkom, na
temelju kojeg sastavlja namire i podiže dospjele kamate.


Zadužnice državne papirne i srebrne rente šslju se iznimna
na vinkulaciju putem kr. državne blagajne.
Više zadužnica iste vrsti može se prigodom vinkulacije
skupa spisati (uninficirati) u jednu zadužnicu.


Sredke i zadužnice, koje su podvržene ždrebanju ne mogu se
unificirati, ved se mora vinkulirati napose svaka pojedina zadužnica.
Od toga se izuzimlju, može se naime unificirati zemljorazteretnice
i zemljoodkupne zadužnice, te odkupnice vinske
desetine i regalnog prava.


Unificirane zadužnice dobivaju novi broj, a datirane su
ovog dana, kad su sastavljene. ZJ dužnice, koje se ne mogu
unificirati prigodom vinkulacije, pridrže isključivo svoj prvobitni
datum i broj.


Odprema efekta na vinkulaciju ima se tako udesiti, da
mu se priloži prvi naredni kupon, te da se za vreraenii odpreme
tako, da se može prije obaviti vinkuliranje, nego što
dospjeva prvi kupon u zadužnici.


Tim se ukloni tako zvanom izravnanju kamata, koje uvieK
prouzrokuje komplicirano provedbu u dnevniku. Stoga je najbolje,
da se ove zadužnice, koje su vučenju podvržene, odmah
odpreme na vinkulaciju, čim je nakon ždrebanja konstatovano,
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 217 —


da nijedna od njih nije izvučena. Ostale se zadužnice, koje nisu
podvržene vučenju, odpremaju na vinkulaciju nakon realizovanja
posljednjeg dospjelog kupona. — Primjerice odpremaju
se na vinkulaciju zemljorazteretniee oko 10. svibnja i 10. studenoga
svake godine, jer se do tog vremena pregledan izkaz
vučenih razteretnica. — Kad je više zemljorazteretnica, popisu
se u jedan primjerak izkaza po priloženom obrazcu B, koji s^e
uviek sa zemljorazteretnicama u izvoru odprema — kr. zemaljskom
vladinom unutarnjem odjelu kao zemljorazteretnom ravnateljstvu
u Zagrebu — bilo prigodom vinkuliranja, bilo prigodom vučenja,
kad se ima podignuti cieli ili dioni iznos nominalne
vriednodti.


U svakom slučaju prigodom vinkuliranja i unificiranja
zemljorazteretnica plača se bjelična pristojba od 20 filira, koja
se priloži pošiljki. Namira za taj iznos nije potrebna, jer se
prije plateža bljelične pristojbe ne može dobiti vinkulirana
zemljorazteretnica.


Kod vinkuliranja zemljorazteretnica mora se dobro paziti,
da li je ona izvučena u cieloj nominalnoj vriednosti ili samo
u dionom iznosu. Ako je s cielim iznosom izvučena, onda se
ima podignuti uz uredovnu namiru poslie šest mjeseci nakon
obavljenjog vučenja ciela nominalna vriednost. Namira glasi :


Namira
na K (slovom) koju je svotu
podpisana blagajna u gotovom primila iz kr. drž. kao zemljorazteretne
blagajne u Zagrebu u irae odpadajučeg iznosa za
realizovanu dne 30. travnja 190. izždrebanu zemljorazteretnicu
(dtto) broj . . . list A vrhu ili (dtto) broj . . . vrhu s kuponi
od ... .
Isto se tako na uredovnu namiru podigne dioni iznos izždrebane
zemljorazteretniee. Kad je samo dioni iznos zemljo


razteretniee izvučen, onda se dobije na neizždrebanu svotu
zemljorazteretnica sa novim brojem, a za izždrebanu gotov
novac.
17
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 218 -1Y.
Rukovanje novčanih vrednota.


Rukovanje se sastoji iz preuzeda i polirane gotovog novca
ili novčane vrednote. Imovna blagajna prima ili izdaje (rukuje)
samo na temelju naputka C) zakona od 11. srpnja 1881. ili
izricne naredbe višje oblasti.


Kad stranka ue polaže novac u neku svrhu, zašto ne
postoji doznaka, niti ima oslona u naputku, tad se uplata
primi kao polog´ i zaračuna u dnevnik za tudje novce do razjašnjenja.


Na namiri se u tora slučaju doda, da imovna obćina nema
nikakove štete preuzimanjem te vrednote.
Novce i druge vrednote preuzima samo za to dekretom
namješteni činovnik ili privreno posebnim nalogom opredieljeni.
Kad se novci uruče drugoj osobi, te ne prispiju u posjed
imovne obdine, smatraju se, kao da nisu primljeni.
Namire i potvrde izdane u tom preuzedu nemaju krieposti
za imovnu obdinu.


Obdinstvo valja upozoriti oglasom na sgodnom mjestu u
uredu na imena i svojstva činovnika, koji su ovlašteni primati
novac i izdavati potvrde.


U imovnu se blagajnu moga pohraniti samo novci i vrednote,
koje su provedene u računu gospodarstvenog ureda.


Na svaku uplatu dužna je blagajna izdati stranki uredovnu
namiru. Ako stranka zahtieva, dužni su joj računopoložitelji
izdati protunamiru s pečatom za podignuti novac ili
vrednost.


U blagajnu može prispjeti novac u zlatu i srebru, sitni
novac u srebru i bakru, te papirni novac od austro-ugarske
banke.


Blagajna smije primati samo onaj novac, koji je sadržan
11 zakonitom novčanom tarifu. Svaki drugi novac ima se vratiti
bilo uredu ili stranki, da ga zamieni tekudim novcem.


Narezani, probušeni i oštedeni kovani novac, zatim izrab-
Ijeni i razderani papirni novac kad manjka važni dio na
njemu, ne smije se primati u blagajnu.
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 219 —


Kad stigne pošiljka u zlatu, vagau se pojedini dukati i
izluče oni, koji nemaju propisane težine.


Ako stigne novac od javnih ureda i blagajna, pa nije
prema vrsti spremljen u kese, a na kesicama nema cedulje i
uredovnog pečata, tad ga valja prebrojiti.


Gdje je sve u redu, vagne se pošiljka. Ako je vise kesa
u bačvici, onda se pojedine kese vagnu. Kad im je težina jednaka,
ne broje se komadi, ali se kese izprazne, da se ustanovi,
nisu li s novcem pomiesani drugi predmeti. Ako se kesa,
koja stigne od javnog ureda, ne slaže u težini s vriednošdu
označenom na cedulji, tad se povrati ili prebroji, da se ustanovi
pravi sadržaj. — Gdje označena svota nije podpuna, mora
odprematelj pošiljke naknaditi manjak.


Kad primatelj kod vaganja ne konstatira naznačene težine
na cedulji, dužan je odprematelj i onda naknaditi manjak
makar se takav ustanovio kasnije prigodom brojenja. Odpretnn
ured ili blagajna traži naknadu u tom slučaju od onoga, koji
je brojio novac i spremao u kesu.


U obadva slučaja zabilježi se manjak na cedulji, koja je
pričvršćena na kesi. Takovu cedulju podpišu dva blagajnička
činovnika, te odmah ili najdulje narednog dana vrate oprematelju
pošiljke, koji će sbog toga naknaditi manjak.


Na takovoj se cedulji napiše: »Dva (tri) puta prebrojeno
i pronadjen manjak od ... K.— Blagajna imovne občine u . . . ."
dolaze dva podpisa N. N. i N. N.


Iznosi li manjak više od 4 K., može tražiti odprematelj
pošiljke, koji ji? dužan pokriti manjak, da mu se povrati ciela
novčana pošiljka.


Odmah se broji novac, koji stranke predaju u blagajnu.
Iznimice može se primiti bez brojenja sitni novac u omotu ili
kesi zapečaćen, ako potiče od trgovačkih kuća i poznatih osoba,
koje se obvežu, da će pokriti nastali manjak prigodom brojenja.
Novci u kesama moraju biti zapečaćeni i s ceduljom, na
kojoj je ubilježena težina.
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 220 -
Stranka je dužna nepravilacsti odmah izravnati, ili joj se
novac povrati. Ako se kasnije nadje manjak kod brojenja novca,
koji je primljen po težini, tad se kesa povrati stranki kratkim
putem s ceduljom i zapečadena. Ako stranka nije u mjestu,
tad se po pošti pribavi pokride. Dok ne stigne pokride, provede
se manjak u blagajničkom dnevniku u izdatak pod naslovom
osobnih beriva onih, koji aktivno služe.


Od nepoznatih i onih, koji ne primaju naknadne obveze,
prebroji se novac pred njima samima.


Zlatni, srebrni i sitni novac, koji nije predan u kesama,
sortira se po vrsti u kese ili omote i pohrani u blagajnu.
Svaka vredica se vague, i na nju se metne cedulja na kojoj
je vrst novca, težina i ime činovnika, koji je brojio, te preuzima
jamstvo.


Velike se svote kovanog novca odpremaju u bačvicama
ili škrinjicama, koje ne smiju biti velike. Dobro se napune i
male praznine izpune slamom ili sienom. U takove se pošiljke
ue smije spremiti papirni novac. Na pošiljke se nabiju obruči,
a na dno se pribiju prečke, u više se mjesta zapečati uredovnim
pečatnikom.


Na pošiljki se i tovarnom listu naznači naslov, svota i
težina.


Papirni se novac odprema u omotu od čvrstog papira ili
voštanog platna. Sitniš izpod 10 K. zamota se u papir i voskom
])ričvrsti u listu.


U obde se prigodom odpreme drže poštanski propisi.
Za papirne patvorene novce ima se tražiti naknada od
odprematelja, ako se pronadju kod primanja pošiljke.
Patvoreni se novci ne smiju vratiti odprematelju, ved se
zadrže, te mu se potvrde.


Predavatelj se presluša zapisnički i novac se sa zapisnikom
pošalje nadležnoj oblasti. Ako se naknada ne zahtieva odmah,,
čim se ustanovi kod brojenja i pregledanja, onda se kasnije
više ne može tražiti.
ŠUMARSKI LIST 6/1907 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 221 —


Kod primanja novca moraju biti dva činovnika. Svaku
potvrdu podpisuju dva činovnika, ako nije to iznimno povjereno
jednom.


Kod primanja efekta sravne se brojevi na obveznici, kuponu
i talonu s prispjelim dopisom ili izkazom.
Kod primanja nadjeni višak vrati se odprematelju Ako se
odmah ne može uručiti, zaračuna se u dnevnik za tudje novce.


Sadržaj novčane pošiljke broji se komad po komad, te
pred dvama činovnicima stavi u omot i pecati. Na spisu zabilježe
prisutni datum i vrst novca i podpisu.


Strankama se izloži na uvid objava, da primljeni novac
broje na blagajničkom stolu, jer se kasnije reklamacije ne
uvažuju.


Imovna blagajna nije dužna privatnim strankama mienjati
novce, te je to slobodno objaviti oglasom na uredskim vratima.
(Svršit de se.)


Osvrt na šumsko industrijalne prilike.


Poznati drvotržac i drug tvrdke Vuk i sin u Budimpešti,


g. Julije Vuk, objelodanio je nedavna pod naslovom »Ungarns
Waldindustrie u »Pester-Lojdu« o razvitku i sadanjem stanju
šumske trgovine u Ugarskoj, a napose i u Hrvatskoj i Slavoniji,
zanimivi i poučni osvrt, sliededeg sadržaja: U nikojoj
grani proizvodnje nije posljednjih godina bilo toliko govora o
mnogim transakcijama, utemeljenjima i senzacionalnim dražbenim
uspjesima, koliko u drvarskoj struci, odnosno drvnoj
industriji. S tih je razloga onda vrijedno, da se i toj grani domaćega
narodnog gospodarstva posveti osobita pozornost, koju
ona ved i radi medjunarodne razgranjenosti i važnosti zaslužuje.
Šumarska industrija i s tim u savezu stoječe trgovačko
unovčenje njenih proizvoda, razpadaju se u bitnosti u dva
diela: u trgovinu tvrdim drvom t. j . hrastovinom, briestovinom,
jasenovinom i bukovinom i onda u trgovinu mehkim drvom,
kamo spadaju omorikovina, jelovina, borovina i druge vrsti
mehkoga drva.