DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1907 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 199 —


Oni upravljaju pod državnim zemaljskim nadzorom javnom (obcinskom)
imovinom, koja je po §. i:0. ces. i kr. naredbe od n./7. 1881.
za sva vremena naročitoj posveti njenoj zajamčena, pa imadu kako je
to u opetovnim slučajevima naglašeno, a napose naredbama od 2.12.
1893. broj 18Ž93. ex 1890., i od 2./6. 189iJ. broj 2661. ex 1890., nesumnjivo
značaj urednika označenih u §. 101. i 181 kazn zak.


Pošto po ustanovi §. 3 toč. d) i §, U. zak. od 30./4. 1880. ob
uredjenju zavičajnih odnošaja u kraljevina Hrvatskoj i Slavoniji, stiču
zavičajno pravo u onoj obćini u kojoj im je stalno uredovno sjedište
naznačeno, medju ostalim „zemaljski i obć. činovnici", to je jasno, da
i njihov značaj imajući činovnici kraj. imov. obć. stiču zavičajno pravo
u onoj obćini, u kojoj im je stalno uredovno sjedište naznačeno.


Priobćujem ovo riešenje znanja radi činovnikom imov. obćina.


Brag. Laksar.


Različite viesti.


Preselcnje kr. državnog šumarskog ureda iz Otočca na
Sušak, (Školska ulica br. 63.^ uzslieđilo je sa 1. svibnjem o. g. time
je i opet nastala jedna važna promjena u državnoj šumskoj upravi kod
nas, dali i u korist stvari, pokazati će budućnost. ´


Višji šumarski državni ispiti u Zagrebu, obrdržavani su od


15. do uključivo 22. travnja o g. Povjerenstvu je predsjedao p. n. g.
kr. odsječni savjetnik Robert Fischbach, a prisustvovahu kao povjerenici
p. n. g. Borošić Andrija kr. zem. šum. nadzornik, Ivan Partaš kr. profesor
šumarstva i Dragutin Trotzer vlastelinski nadšumar. Izpitu je pristupilo
od 15 pripuštenih — 12 kandidata, od ovih bila su tri bivša križevčana,
7 zagreb. 1 bečki akademičar i jedan absolventa bivše sarajevske
šumarske škole. Uspjeh izpita bio je —^ 3 su kandidata osposobljena
sa odlikom, 4 dobrim a 6 dovoljnim uspjehom.
Udruga bosanskih nadlugara. bivših abiturienata srednje
šumarske škole u Sarajevu. Pišu nam, da su se o uzkrsu (na t. travnja)
u Sarajevu sastali, sada u državnoj šumarskoj službi stojeći pitomci
bivše sarajevske srednje šumarske škole, ter nadležnom dozvolom
vlasti zaključili, osnovati družtvo, kojemu bi imala biti glavna svrha
nastojati oko poboljšanja socialnog i materijalnog stanja svojih članova.


Odnosna su pravila takodjer već podnesena na odobrenje. Bilo bi
nam drago, da nam svojedobno koji tamošnjih prijatelja, i koju obširniju
0 tom naumu i družtvu, njegovim pravilima, odboru i zaključcima
ŠUMARSKI LIST 5/1907 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 200 —
javi, za sada pako želimo tom novom šumarskom družtvu u Bosnoj,
najbolji uspjeh i što ljepšu budućnost.


Lugarska škola u Sarajevu. Kako nam prijatelj javlja nakana je
bosanska vlada, na ruševinama svojedobne t. z srednje lehničko-šumarske
škole, sada podignuti lugarsku ško´u sa jednogodišnjom obukom.
Glavni kontigenat polaznika imali bi sačinjavati i ovdje, izsluženi podćastnici
— kako je to bitnosti slučaj i u Magjarskoj. Da će valjano
izučeno lugarsko osoblje biti bosanskoj šumskoj upravi od velike koristi
nejma dvojbe, a pošto bi se na toj lugarnici, onda eventualno i
njeki naši kandidati mogli svrsi shodno naobraziti, to i mi taj naum
bosanske vlade načelno radostno pozdravljamo. Saznamo li pako još i
koju pobližu, saobčiti ćemo naknadno.


Provedbeni naputak glede izvršivanja ribolova i zabrane ribobolova
— prama ustanovama zakona od 6 travnja 1906. o ribarstvu
u sladkim vodama u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, izdan je u
»Sborniku i naredaba" br. 12. t. g. od 20. ožujka — na što napose
ovime i posjednike ribnih voda i prava upozorujemo tim, da si počam
od 1. svibnja o. g. to jest od dana nastupa kreposti gori rečene
naredbe, mora svaki onaj, koji želi, da lovi ribe, rake, školjke ili
ine vodne životinje, kod nadležne upravne oblasti prve molbe nabaviti
t. ZV. ribolovnicu ili ribolovnu izkaznicu. Ove izkaznice vriede
za jednu godinu, a stoje 4 krune, te glase uvjek samo na stanovitu
osobu.


Podjedno je ovom naredbom uredjena na novo i lovostaja za pojedine
vrsti riba.


Eksploitacija državnih šuma u kraljevini Srbiji. Državne
šume zapremaju u Srbiji oko 550.000 hektara ili 36´27o svih šuma u
zemlji u obće (koje zapremaju oko 1,517.000 hektara). Po vrstima drveća
zapremaju bukvici oko 557oi hrastici 257oi a crnogorice 157o


Prema izkazu objelodanjenome nedavno u beogradskom časopisu
„TEIKAK" došlo je u gori spomenutim državnim šumama g. 19,5.
ukupno, što putem koncesije, što putem dražbe do prodaje i sječe:


17.764 komada čamovine, u prodajnoj vriednosti 180.517 dinara, 10 556
komada hrastovih stabala u vrednosti od 96.600 dinara, 1250 bukovih
stabala za gradju, za 8100 dinara i 70.000 kub. metara bukovog gorivog
drva u vrednosti od 80.800 dinara, dakle je u svemu sječeno i
izdano drva za 866.017 dinara. K tome valja ipak onda još dotati i
oko 200.000 kub. metara onoga drva, što se svake godine iz državnih
šuma doznačuje seljacima za domaću porabu.
Uređjuje profesor F. Ž. Kesterčanek. Tiskara C. AIbrecht ^Maravić i Oečak.)