DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Broj 1088. ex 1907.


Oglas dražbe.


Kod podpisanog kr. šumarskog ureda prodavati će se dne 24.
travnja 1907. u 10 sati do podne Uh putem pismenih ponuda jur konsignirani
i procienjeni drvni etat sliedećih kr. šumarija i to:


1. U kr. šumariji u Ljeskovcu: 6791 kom. jelovih i 1553
smrekovih stabala sa 32386 m^ drvnom gromadom sposobnom za gradju
i tvorivo, te 10410 bukovih stabala sa 12572 m´ drvnom gromadom
sposobnom za tvorivo i 1283 m´ drvnom gromadom za ogriev. Procienbena
vriednost kao izklična ciena 171.223 K. (u 19 česticah).
2. Ukr. šumariji u Škarama: 8359 kom. jelovih i 1194
smrekovih stabala sa 38620 m* drvnom gromadom sposobnom za gradju
i tvorivo, 2865 borovih stabala, sa 2199 m^ drvnom gromadom sposobnom
za gradju i tvorivo, te 8540 bukovih stabala sa 7805 m^ drvnom
gromadom sposobnom za gradju i tvorivo i 22984 m^ drvnom
gromadom za ogriev. Procienbena vriednost kao izklična ciena 187.593 K.
(u 16 česticah).
3. U kr. šumariji u Brlogu: 1^96 kom. jelovih i 120 smrekovih
stabala sa 2920 m^ drvnom gromadom sposobnom za gradju i
tvorivo, te 11.101 bukovih stabala sa 2677 m´drvnom gromadom sposobnom
za gradju i tvorivo i 17623 m^ drvnom gromadom za ogriev.
Procienbena vriednost kao izklična ciena 34 426 K (u 9 česticah)
4. U kr. šumariji u Krasnu: 10.706 kom. jelovih i 3216 smrekovih
stabala sa 33.192 m´ drvnom gromadom sposobnom za gradju i
tvorivo, te 20 357 bukovih stabala sa 4292 m^ drvnom gromadom sposobnom
za gradju i tvorivo i 39.239 m´ drvnom gromadom za ogriev.
Procienbena vriednost kao izklična ciena 164.083 K. (u 19 česticah).
5. U kr. šumariji na Udbini: 587 kom. jelovih i 186 smrekovih
stabala sa 3194 m´ drvnom gromadom sposobnom za gradju i
tvorivo, te 459 bukovih stabala sa 826 m* drvnom gromadom za gradju
i tvorivo i 1848 m´ drvnom gromadom za ogriev. Procienbena vriednost
kao izklična ciena 18275 K. (u 1 čestici).
Ponuda stavljena posebno na pojedine čestice ima se obložiti sa


odgovarajućom žaobinom od 10% izklične ciene.


Njegova Preuzvišenost gospodin kr ug. ministar za poljodjelstvo,


imati će pravo, izmedju ponudah slobodno izabirati za prihvat onu, koju


bez obzira na visinu ponude, po vlastitoj uvidjavnosti pronadje naj


prikladnijom, ili sve ponude odbiti.


Podatci, tičući se drvne gromade i izklične ciene pojedinih sječina,


kao i potanki dražbeni i ugovorni uvjeti, mogu se ugledati kod podpi


satog kr. šumarskog ureda u Otočcu i kod gore navedenih kr. šumarija,


te će se na zahtjev i dostaviti.


U Otočcu, u mjesecu ožujku 1907.


Kr. šumarski ured.


P. n. gg. članovi, koji još ni do sada svojoj dužnosti ^lede uplate
dužne članarine za t. g udovoljila nisu (§§. 6. i 7. družtv. pravila)
neka izvole toj svojoj dužnosti što prije udovoljiti.
Predsj.dničtvo druMva.