DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 4. u ZAGREBU. 1. travnja 1907. God. XXXI.


Pretplata za nečlanove K 12. na godinu. — članovi ^umar. đružtva dobivaju
list bezplatno. — članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove pod upi raju
de K 20. — Za redovite članove I. razreda K 10. i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. :^. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pretplate. — ,Lugarski
viestnik" dobivaju članovi lugari badava, članarinu prima predsjeđničtvo družtva.


U vrst bina oglasa: zal stranicu 16 K.; za ´/, stranice 8 K.; za ´/, stranice
5 K. 20 fil.; za ^|^ stranice 4 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjerena popustbina.


Osnova zakona o kaznenim odredbama u
postupku pred upravnim oblastima napose
kod šumskih prekršaja.


Na strani 78, o. 1. t. g. donjeli smo viest, da je kr.
zemaljska vlada nakana kod nas provesti t. z. mandatarni postupak
u predmetu šumskih prekršaja. Danas pako možemo
ve<5 javiti, da je kr. zemaljska vlada, ved i osnovu toga zakona
predložila saboru na ustavni pretres, a ovaj takovu u sjeduici
od 23. ožujka o. g. u.cielosti prihvatio kako sliedi:


Prema samom obrazloženju te esnove, kani se istom u
kaznenom postupku pred upravnim (redarstvenim) oblastima
u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji uvesti tako zvani »mandatni
postupak« (kaznena odredba) poput onoga, koji ved od
godine 1888. u nas postoji u sudbeno-kaznenom postupku radi
prekršaja, a razlog tomu je taj. što su se poslovi upravnih
oblasti I. molbe tečajem vremena tako umnožali, da one usljed
preobterečenja nisu uvjek kadre redoviti postupak u prekršajima,
kako je propisan, provesti onako brzo, kako to zahtieva interes
službe i stranaka.


Ovaj nedostatak opažen je osobito kod šumskog prekršaja.
Prvostepenim oblastima stižu danomice tolike prijave o šumskim
kvarovima, da i najvećim naporom teŠko mogu svladati posao
oko rješavanja tih upravno kaznenih agenda.
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— i2Ž -
Ptema sakupljenim podatcima bio je u trogodištu 1902.
do 1904. broj prijava o šamskim kvarovima 629.200; a od
tih je ipak uz sve nastojanje oblasti koncem godine 1904.
radi nagomilaaja inih upravnih agenda ostalo neriešenih oko


150.000.
Instutit »kaznene odredbe« po kojoj se stvar rješava
jednim jeditim oblastnim aktom, donosi dvie koristi; s jedne
strane se olakšava i ujednostručuje oblastni postupak i odpadaju
troškovi postupka (pristojbe svjedoka i. t. d.), a s druge strane
se okrivljenik rješava nepogodnosti redovitoga postupka i javne
razprave; a osim toga ustedjuje mu se gubitak vremena, i zarade
i troškovi putovanja k oblasti, koja može biti vrlo daleko
od njegova boravišta.


Da se kod naših upravnih oblasti može kaznena odredba
s umirenjem uvesti, pokazuju primjera radi jasno sliedeei podatci
0 tome, koliko je prvomolbenih presuda odmah pravomodno
postalo, jer se okrivljenici nisu proti njima poslužili
pravnim liekom. Izrečeno je god. 1902. do 1904.;


u županiji požeškoj presuda 44.023, a postalo je odmah
pravomodno 16.223 dakle 36-87o;
u županiji zagrebačkoj 73.004, a postalo je odmah pravomodno
52-321, dakle 71-e7o;
u županiji bjelovarsko-križevačkoj 114 962, a postalo je
odmah pravomodno 104.731, dakle 9l7o;
u županiji varaždinskoj 10.368, a postalo je odmah pra


vomodno 9.335, dakle 907o;


Same ustanove te zakonske osnove glase:


§. 1. Radi prekršaja, koji podpada kaznenoj sudbenosti


upravnih (redarstvenih) oblasti, može se proti okrivljeniku


izredi kazan bez predhodnoga postupka kaznenom odredbom.
1. ako je prijavu učinila na osnovu svoga uredovnog
opažanja;
a) javna oblast;
b) javni urednik ili službenik;
c) po oblasti zaprisegnuta osoba, koja se po postojedim
propisima smatra javnom stražom;
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 5     <-- 5 -->        PDF

~ 18Š —


i ako uema povoda sumnji o izpravnosti prijave;


2. ako se obzirom na dotične kaznene ustanove pokazuje
za prijavljeni prekršaj primjerenom kaznom: ukor, zatvor od
najviše 5 dana ili globa od najviše 50 K.
Obrazloženje . U smislu tog paragrafa se uporaba mandatnog
postupka statuira kao fakultativna, te se prepušta slobodnoj razsudbi
nadležnog upravnog organa, poslužiti se tim priekim postupkom, u koliko
za to postoje zakonski uvjeti.


Mandatnom postupku imade mjesta samo onda, ako je prijavu
dala javna oblast, javni urednik ili službenik, ili po oblasti zaprisegnuta
osoba, koja se po postojećim propisima smatra javnom stražom, i to na
temelju neposrednog vlastitog uredovnog opažaja.


Ova temeljna ustanova ujedno glavni uvjet povedenja mandatnog
postupka, preuzeta je iz zakona o kaznenom postupku (§. 409.), te ne
treba ovdje posebne obrazložbe.


Pozivanje na §. 68. k. z. nije se ipak činilo dovoljnim, budući je
krug osoba povlaštenih u smislu tog §. kasnijim zakonima i propisima
proširen, pa zato je uvrštena ustanova si. c. točka 1., §. 1.


Stavki „i ako nema povoda sumnji o izpravnosti prijave" je
svrha, da se kod uporabe „kaznene odredbe" što rigoroznije postupa.


Da je izmjera kazne (točka 2. §. 1.) stegnuta na ukor, zatvor od
najviše 5 dana ili globu od najviše 50 kruna, opravdava se time, što
mandatnom postupku načelno može biti mjesta samo za manje kažnjive
prekršaje.


§. 2. Ako je upravna oblast nadležna odlučiti o naknadi
štete, nanesene komu prijavljenim kažnjivim činom, a zatražena
odšteta ne iznosi više od 60 K, može se kaznenom odredbom
uz kaznu izreci i dužnost naknade štete.


Premašuje li pako zatražena odšteta 60 K, ili se ne može
smatrati pouzdano ustanovljenom, ne može se u obde izdati
kaznena odredba.


Obrazloženje. Po §. 400. t. 6. kaz. postupnika može se kaznenom
odredbom i iznos odštete ustanoviti. Bez slične ustanove za
mandatni postupak pred upravnim vlastima, sebi se mogla podpunoma
postići svrha ove zakonske osnove, jer nema sumnje, da će se „kaznena
odredba´ rabiti najviše u prijavljenim šumskim prekršajima, a u takovim
prijavama je redovito stavljen i odštetni zahtjev na temelju procjene
stručnjaka, pa ako bi se radi odštete morao voditi redoviti postupak i
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 124 —


đonieti presuda, onda bi bez svake svrhe bilo, posebice liaznenom odredbom
kaznu izreći. Zato se pokazuje opravdanom odredba §. 2.
Ako se traži odšteta veća od 60 kruna, onda se kažnjiv čin ukazuje
težim, pa stoga ima potpasti redovitom postupku.


U 1. alineji tog §-a umetnute su rieči „uz kaznu" radi toga, da ne
bude nikakove dvojbe o tom, da se kaznenom odredbom ne može dosuditi
odšteta sama za sebe bez odredbe kazne.


§. 3. A.ko je upravna oblast za to nadležna, može se kaznenom
odredbom izredi ujedno i gubitak predmeta, koji su
okrivljeniku radi prijavljenoga kažnjivoga čina oduzeti.


§. Kaznenu odredbu vlastni su izdati;


1, kod kr. kotarskih oblastih predstojnik, dotično njegov
zakoniti zamjenik;


2. kod gradskih poglavarstva, koja su ujedno upravne
oblasti, prve molbe, gradski načelnik, dotično njegov zamjenik.
§. 5. U kaznenoj odredbi treba navesti;


1. Upravnu (redarstvenu), oblast, koja izdaje kaznenu
odredbu;
2. javnu oblast ili osobu, koja je učinila prijavu;
3. osobu, proti kojoj se iziaje kaznena odredba;
4. čin ili propust, kojim je počinjen prekršaj, uz navod
mjesta, vremena i t. d. u koliko je to potrebno za jasnu oznaku
učina i za odluku o odštetnom zahtjevu;
5. kazan, uz navod kaznene ustanove, na kojoj se osniva;
— ako se izriče globa, valja navesti i kazan zatvora, koja ju
imade zamieniti u slučaju neućerivosti;
6. iznos odštete, ako ju ostečenik zahtieva (§. 2.), te naznaku
predmeta, kojih se gubitak izriče (§. 3.);
7. da okrivljenik i ostečenik, potonji jedino radi odštete,
mogu u roku od 8 daua iza dostavljene im kaznene odredbe
proti istoj kod oblasti, koja ju je izdala, pismeno ili ustmeno
u zapisnik prigovor dati i ujedno navesti dokazna sredstva za
obranu, dotično za odštetni zahtjev, jer da će kaznena odredba
steci pravnu snagu, ako prigovor ne bude u tom roku predan.


ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 125 —


Obrazloženje . Pravo prigovora, kojemu je posljedica ta, da
se imade povesti redoviti postupak, daje zakonska osnova i okrivljeniku
i oštečeniku, potonjemu jedino radi odštete, i to s razloga, što je ka
znena odredba jedna cjelina i što nebi bilo opravdano, oštečenika staviti
u nepovoljniji položaj no okrivljenika, t. j . uskratiti mu, da o odštetnom
svom zahtjevu izazove redoviti molbeni postupak i presudu.


Ustanova §. 411. kaz, postupnika, koja se izrekom o odšteti nezadovoljnog
oštečenika otpućuje na put gradjanskog prava, nije se mogla
preuzeti u ovu zakonsku osnovu s razloga, što upravne oblasti nisu niti
u redovitom kaznenom postupku vlastne odputiti stranke sa njihovim
odštetnim zahtjevom na put gradjanske pravde u onim slučajevima, gdje
su one prema postojećim propisima nadležne, da odluče o odštetnim
zahtjevima.


§. 6. Kaznenu odredbu treba okrivljeniku i olteČeniku
do.staviti na vlastite ruke.


§. 7. Prigovori li okrivljenik ili oštedeaik kazneuoj odredbi
u odredjenom roku (§. 5. točka 7.) ima se povesti redoviti
postupak.


Ako je prigovor dao samo oštečenik, neće se presudom
modi dosuditi veda kazna od one, koja je izrečena bila kaznenom
odredbom.


Obrazloženje. U drugoj alineji §. 7. sadržana stega glede
odmjere kazni u redovitom postupku zato je ustanovljena, što nebi bilo
opravdano okrivljenika, koji se je zadovoljio kaznenom odredbom, staviti
u nepovoljni položaj, da mu redovitom presudom bude eventualno
dosudjena teža kazan od one, koja je izrečena bila kaznenom odredbom.


§. 8. Okrivljeniku koji je promašio rok za prigovor proti
kaznenoj odredbi, može nadležna prvostepena upravna oblast
na njegovu molbu dozvoliti povratu u prijašnje stanje, ako dokaže,
da je rok promašio sbog neuklonive zapreke bez svoje
krivnje i ako ujedno preda prigovor. (§. 5. točka 7).


Povratnu molbu valja predati kod oblasti, koja je kaznenu
odredbu iidala, pismeno ili ustmeno u roku od 8 dana, iza
kako je zapreka prestala.


Tom molbom ne de se obustaviti ovrha, o?im ako oblast
obuadje prema okolnostima slučaja odrediti, da se s ovrhom
pričeka.
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 126 —


Bude li povrata dozvoljena, ima se povesti redoviti postupak.


Proti uskrati povrate u prijašnje stanje nema pravnoga lieka.


Oštečeniku ne pripada pravo tražiti povratu u stanje prijašnje.


Obrazloženje . Ustanovu, da proti uskrati povrate u prijašnje
stanje radi promašenoga roka za prigovor nema pravnog lieka, sadržaje
i kazneni postupnik, gdje se ipak radi o težim deliktima, no što su
oni, radi kojih će se izreći kaznena odredba po ustanovama ove zakonske
osnove.


Oštedeniku je dano pravo prigovora proti kaznenoj odredbi,
a otvoren mu je i put pravde po smislu §. 11. zakona od


28. veljače 1874. o sudačkoj vlasti (Sbornik g. 1874. komad
VIII), pa mu je tako dovoljno zastiđeno njegovo odštetno pravo,
i pravo tražiti povratu, jer bi se time osujetila intencija ove
zakonske osnove o brzom i priekom postupku radi prekršaja.
Ostale ustanove netrebaju obrazloženja.
§. 9. Provedba ovoga zakona povjerava se banu.


Njemački šumar o slavonskim hrasticima.


u časopisu »Zeitsehrift fur Forst und Jagdwesen« god.
1906. svez. 11. napisao je šumarnik i prof. dr. Martin, niz
članaka pod naslovom »Kritische Vepgleichung der wichtigsten
forsttechnischen und forstpolitischen Massnahmen deutscher
und ausserdeutscher Forstverwaltungen.«


Pisac koji je proputovao u te nauČae svrhe i jedan dio
naše domovine, opisuje u jednom tih članaka, šumarske prilike
u Slavoniji, kako sliedi:


Posebni utisak na stranog šumara čine stare hrastove sastojine,
po kojima Slavonija svoj svjetski glas uživa. Ove su
šume dielom vlastničtvo imovnih opčina, a dijelom i opet državni
posjed. Državnom nadšumarskom uredu u Vinkovcima
podpada šumska površina od 61.801 hektara, a od cijele te
površine zapremaju i opet same hrastove šume 52.948 hektara.