DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 145 —


vrstni, možda kem. vezani na druge org. i anorg sastojine
drva. Da u samoj staničnoj membrani proteina nema, razabrali
smo jur na drugom mjestu.


Ugljohidrati.
U drvu imade škroba ; možemo ga jodnim reakcijama
mikrokemijski razabirati. Tako ga je pomno proučavao Harti g


(1. c.) u bukovu drvu, ali samo kvalitativno, dočim ni
kod njega ni kod drugih ne nalazim pokusa za kvantit.
opredjelivanje, do li stupnjevanja po intenzitetu mikroskopom
vidljivih reakcija pa »mnogo«, »više«, »malo« i t. d. Svakako
ga imade relativno vrlo malo i to samo u mladjim
stranicama, pak za to u dubljinu drva izčezava; u drvu je
tranzitoran t j . najviše ga ima kao rezervnoga škroba za trajanja
perioda vegetac. počinka (u nas zimi); nastupom novog
veget. perioda troši se kao plastična gradja. Po tom je škrob
u drvu količinom vrlo promjenljiv.
Kao u drugim biljevnim sokovima, tako bez sumnje i u
drvnom soku imade raznih vrsti sladora , jer u toj formi
putuje genuini a i rezervni škrob a i drugi netopivi ugljohidrati
stablom. Vjerojatno, da je dio sladora vezan u podobi
glikozida, dočim je drugi dio možda slobodan. U pogledu sladornog
sadržaja drvnog soka u obde malo je, a bukova soka
napose nije dosele ništa radjeno. (Iztraživani si sokovi samo
njekog osebujnog drveća n. p, sladkog javora i t d.) Isto vriedi
i 0 sluzi i 0 gumi, kojih tvari će u drvnom soku bukova
drva biti svakako vrlo malo, — koliko — na to pitanje u literaturi
ne nalazim odgovara. (Ovamo ne spada dakako t. z.
drvna guma).


(Konac sliedi.)


Šumarska akademija pred saborom.


u sjednici sabora od 7. ožujka o. g, prigodom specijalne
razprave zakona o zemaljskom proračunu za g. 1907. upotre
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 146 —


bio je narodni zastupnik vinkovacki i kr. sveucilištni profesor


dr. Stjepan Tropsch priliku, da objasni i svoje stanovište u


pogledu pitanja o konačnom uredjenju naše zagrebačke šumar


ske akademije U koliko je gospodin zastupnik pri tom dielo


mice iznio i njeke, do sada u ovome listu još neobjelodanjene


činjenice u tom predmetu — pa kako su mu uz to kao bivšem


svojedobnom dekanu mudroslovnoga fakulteta — odnosno


dakle i te šumarske akademije — i odnosaji iste bar dielomice


i pobližje poznati — to držimo u interesu stvari, da taj njegov


govor, prema odnosnom saborskom stenografskom zapisniku*


i ovdje iznesemo.


Govor u koliko se odnosi na samo pitanje kr. šumar


ske akademije glasi:


Visoki sabore! Prema svojem obedanju, danom u glavnoj
proračunskoj raspravi, Čait mi je uzeti rieč kod ovoga naslova,
da upozorim na neke potrebe u narodnom našem gospodarstvu,
poimence, da progovorim o gospodarskim našim učilištima, koja
su za procvat i napredak našega gospodarstva od veoma velike
važnosti.


Ta naša gospodarska učilišta jesu ova: šumarska akademija
u Zagrebu, prislonjena mudroslovnom fakultetu našega
sveučilišta, zatim kr. gospodarsko učilište u Križevcima, zemaljska
ratarnica u Požegi, vinogradarska i vodarska škola u
Petrinji, vinogradarska škola u Iloku, kr. zemaljska potkivačka
škola u Zagrebu, zatim tečajevi za sirarstvo, mliekarstvo,
za vodarstvo, vinogradarstvo i vrtljarstvo u Božjakovini, te konačno
pokusna gospodarska postaja za gornju Krajinu u Gospidu.


Gospodarskih zavoda i škola imamo dakle prema čednim
pi´ilikama dosta.


Sad je samo pitanje, da li sve te gospodarske škole doista
i odgovaraju gospodarskim našim prilikama i potrebama.


Ja du s dozvolom visoke kude opširnije o tom progovoriti,
a moram to tim više, što se sada radi o reorganizaciji


* Vidi Stenografski zapisnik LVI. sjednice sabora kraljevine Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije držane dne 7. ožujka 1907.


ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 147 -pojelinih
od tih škola. Mislim, da s toga ne će biti od gorega,
ako se o svim tim pitanjima objektivno prozbori.


Ogledajmo najprije šumarsku akademiju. Neposredni povod
utemeljenju ove akademije dao je zakon od ´22. siečnja 1894.
0 uredjenju šumsko-teh ličke službe u kraljevini Hrvatskoj i
Slavoniji, jer u §. 6. toga zakona odredjuje se, da je za šumarsku
službu od X. činovnoga razreda dolje potrebna akademska
naobrazba.


I zato se je u §. 7. zakona od 13. ožujka 1897. o promicanjn
gospodarstva u Hrvatskoj i Slavoniji odredilo, da se u
svrhu polučenja te potrebite akademske naobrazbe ustraja šumarska
akademija, a ta se akademija prislanja — to je službeni
iziaz — uz mudroslovni fakultet našega s/eucilišta. Obuka u
toj šumarskoj akademiji, uredjenje njezino i naučna osnova
nije normirana zakonom, nego provizornom vladinom naredbom
od 7. listopada 1898. Mi tu dakle stojimo pred sigurno velikom
anomalijom, da imamo jednu visoku školu kroz 8 i pol g.,
koja je Uredjeni samo provizorno. A baš poradi toga provizornoga
uredjenja posve je opravdano, ako se nabaci pitanje,
da li je ta akademija nama uopće potrebna; jer već onda, kad
se je ustrajala ta akademija, pa i kasnije, i osobito opet u
najnovije doba, dolazilo je u javnost glasova, koji su tvrdili,
da nama akademije ne treba, da je ona za nas i naše čedne
prilike luksus i preveć skupa institucija. #


Q proračunu za god. 1907. uvrštena je za šumarsku akademiju
stavka u iznosu 59.346 K, a k tomu još dolaze iz
sliedećega naslova pojedine stavke za ekskurzije šumarskih
akademičara, stipendije i drugo. Veli se, da bi bilo jeftinije,
kad bismo ukinuli šumarsku akademiju a mjesto toga, kad
bismo šiljali svoje sinove sa stipeadijama u inozemstvo, da se
tamo izobraze u šumarstvu. Ali nastavnici šumai´ske akademije,
kojih se to pitanje u prvom redu tiče i koji su se zato njime
osobito bavili, izračunali su, kad bismo mi tu akademiju dokinuli,
pa kad bismo šiljali van toliko šumara, koliko nam
treba, da bismo mi na taj način uštedili tek oko 5000 K godišnje.
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 148 —


Ja ne 6n ispitivati je li taj račun ispravan ili nije; ali
du upozoriti na jedno: Sada cieli taj novac, što ga zemlja troši
i na nastavnike i na slušače, ostaje kod nas, ostaje kod kuće; a
osim toga potroše i učitelji i djaci godimice liepu svotu. A sve to
ostaje sada u zemlji; a ja sam izračunao, da tako u Hrvatskoj
ostaje po prilici 150.000 K godišnje. Zar ćemo to sada šiljati
van u inozemstvo?


Ali upozorit du, visoki sabore, i na ovo : Ako se uopde
nabaci pitanje, što je tu skuplije, a što jeftinije, ja du idi i
dalje. Ja onda pitam, što je s našim sveučilištem, imeuito s
filozofskim fakultetom? I tu bi bilo bez sumnje jeftinije, kad
bismo sveučilište ili bar filozofski fakultet napustili, a budude
profesore sa stipendijama šiljali na strana sveučilišta. Jurista
trebamo više, oni bi ostali, ali mjesto juridičkoga fakulteta dobili
bismo pravoslovnu akademija, kako smo ju imali prije
ustrojenja sveučilišta.


Ja sam uvjeren, da nitko ozbiljan ne bi htio na to pristati.
Jer ja kažem, svaka škola, po gotovo visoka škola je
ognjište, odakle se prosvjeta i kultura širi na sve strane. Narod
bez ovakovih važnih kulturnih centra mora izgubiti svoju narodnu
individualnost, a može pri tom izgubiti i narodnu svoju
samostalnost. (Odobravanje ) Mi ne smijemo, visoki sabore, gledajući
samo na materijalnu stranu toga pitanja izgubiti s vida
iđef.lnu stranu. Ili kad to moje stanov šte ne bi bilo opravdano,
pitam ja vas, zašto bi onda naša brada Slovenci i austrijski
Talijani tako uporno tražili za sebe osobita sveučilišta, osobite
visoke škole, a svakako bi i za njih jeftinije bilo, da im sinovi
idu na njemačka sveučilišta, kao danas, ali ipak su oni spremni
na sve žrtve, samo da dodju do sveučilišta.


Ali, visoki sabore, ako i pustimo s vida tu idealnu stranu
toga pitanja, važni su razlozi, koji bi nas morali prisiliti, da
nam šumarska akademija ostane.


Od cjelokupne površine, što ju zaprema kraljevina Hrvatska
i Slavonija, zapremaju naše š´ime oko 367o ili 1,530.447 katastralnih
jutara, a vriednost je tih šuma, kako su stručnjaci
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 149 —


proračuoali, oko 800 miljuiia krana. To ie, gospodo, narodni
imetak. A vise od jedne četvrt ne tih suma zapremaju naši
hrastici; a hrastovim našim šumama nema para na cielome
svietu.


Gospoda koja su upućena, znadu, da to nije nikakva
patrioticka tirada, jer je fakat, da se naše hrastovi prodavaju
na svjetskim tržištima; naročito u Londonu za 207o d) 30"/^
skuplje, nego iz ikoje druge zemlje, (Odobravanje.) Kad dakle
naše šume toliko vriede, bilo bi čudo, da bismo išli ukidati
šumarsku akademiju, koju već imademo.


A da se naši budući šumari izobraze kod kuće, potrebno
je, ne samo radi tih šuma, koje oni tu imaju pred očima,
nego i radi toga, što je položaj tih naših šuma veoma raznolik
i upravo idealan za svestranu naobrazbu.


Mi imademo šuma u svim visinama i svim formacijama
tla. Mi imademo Kras, a pošumljeuje Krasa, to životno pitanje
velikoga broja žiteljstva u našoj domovini, iziskuje osobiti
studij; i naši budući šumari, ako budu van išli na nauke, ne
će imati nigdje zgode, da sve te prilike upoznaju.


A s našim upravo idealnim šumskim prilikama upoznaju
se oni sada na svojim ekskurzijama, koje se u ljetnom semestru
svake godine poduzimlju, i za koje je u naš proračun
uvršten iznos od 2000 K.


Ako mi dakle pošaljemo svoje buduće šumare van,- onda
će oni o svemu biti bolje informirani, nego o našim šumskim
prilikama. Oni će točno znati, kako je u Austriji, Ugarskoj,
Njemačkoj i u Francuskoj, ali o Hrvatskoj ne će znati ništa.
Jer vani se, gospodo, na naše prilike jako malo ili nikako ne
obaziru i to zato, jer za njih većim dielom niti ne znadu.


Dalje ne smijemo smetnuti s uma ni to, da se našim
abiturijentima studij vani sve više oiešćava. U Berlinu, Miinchenu,
Leipzigu, pa i na tehnici u Beču tolika je navala njemačkih
djaka, da se već sada dogadja, da naše djake niti ne
primaju. (Glasovi: Tako je.)


To je osobito kod onih struka, gdje se mnogo radi u institutima
i laboratorijima. Broj tih mjesta u institutima ogra
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 150 —


ničen je dakako. Zato se ved sada đogadja na pojedinim
visokim školama, da se najprije primaju domaći sinovi Niemci,
Austrijanci, što je i sasvim naravno; a tek onda, kad su svi
ovi primljeni, i ako još imade mjesta, dolaze naši na red. Tako
primjerice čujem, da je na jednoj, čini mi se bečkoj visokoj
školi uvedeno da se domaći sinovi upisuju od konca septembra
do 28. oktobra, pa tek onda, ako još imade koje prazno mjesto,
dobivaju ga naši sinovi. To je, gospodo, ozbiljna pogibao, koja
nam s te strane prieti. Veli se dalje, da će i na bečkoj „Hochschule
fiir Bodenkultur" u najkraćem vremenu otešćati se, a
možda i onemogućiti pristup strancima, dakle i našim djacima.


Ako ee zamislimo dublje u taj predmet, moramo priznati
da je sasvim razumljivo i naravno, da će strane visoke škole
prije primati svoje sinove, nego tudje.


Neka re sada uzme u obzir, koliko svaka zemlja na te
škole troši; tako da na primjer mi za svakoga pojedinoga šumarskoga
akademičara trošimo godišnje čini mi se, preko 7000
K, a na pojedine slušače matematičko-prirodoslovnog odjela
trošimo i više, jer je tamo još više zavoda i ptručnih pomagala.


Poradi svega toga ne bi bilo uputno, da se šum. akademija
napusti.


Dalje je pitanje, kako da se šum. akademija definitivno
uredi. Sada traje stadij u našoj akademiji 3 godine, a svakako
ga tret)a još ove godine proširiti na 4 godine, kao sto je u
šumarskoj i rudarskoj akademiji u Šćavnici, po čijem je uzoru
naša akademija u svoje vrieme ustrojena.


To treba čim prije učiniti, a pri tome treba da se držimo,
naučne osnove šćavničke, i to već zato da se apsolventima
naše šumarske akademije omogući, da budu primljeni u državnu
šumarsku službu.


Mi moramo, dakle, apsolviranim našim šumarima omogućiti,
da budu primljeni u državnu službu; pa ako u tome uspijemo,
i ako uredimo svoju akademiju po uzoru šćavniČke.
onda budimo sigurni, da će i zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu
opozvati onu svoju po nas žalosnu naredbu od 14
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 161 —


lipnja 1905., kojom je zakrčila put apsolventima naše šumarske
akademije u zemaljsku službu bosansku.


Kako rekoh svakako treba još ove godine, da se proširi
akademija od 3 na 4 godine, jer de inače i naši domaći vlastelini
dati prrednost stranim šumarim*!.. koji su studirali 4 godine,
svakako više znadu pred našima sa 3 godine. To pitanje
treba svakako urediti još prije naukovne godine 1907 8. Vrlo
je važno dalje pitanje, kako da se šumarska akademija definitivno
uredi. Tu ima raznih predloga:


1. neka se šum. akademija utjelovi filozofskom fakultetu,
a da ne bude, kao što do sada, samo prislonjena; ili
2. neka bude posebni samostalni fakultet u našem sveučilištu,
dakle uz sadašnji fakultet teološki, juridički i filozofski
neka se ustroji novi, to jest tehnički fakulttt. Šumarskom
odjelu imao bi se naime pripojiti i tehnički odjel;
3. da se šum. f-kademija prenese u Križevac, te sa tamošnjim
gospodarskim učilištem spoji u šumarsko-gospodarsku
akademiju.
4. da šum. akademija postane sasvim samostalna visoka
škola u Zagrebu, eventualno sa tehničkim odjelom.
Danas je šum. akademija prislonjena na filozofski fakultet.
To ne valja. To je velika nevolje, i ja ču spomenuti samo to
da ta akademija nema danas ni profesorskoga zb^ra, nego se
0 tekučim njezinim pitanjima raspravlja u sjednicma filozofskoga
fakulteta, dakle pred forumom, pred koji nikako ne
spada. Ja sam sa sam uputio u te poslove tek prije 4 godine
kac dekan filozofskoga fakulteta, ali prije nisam imao ni pojma
0 prilikama šumarske akademije. Pa ipak mi moramo u našim
sjednicama i o tim šumarskim 8t7ariraa raspravljati. To je, dakako,
štetno po razvitak toga zavoda.


Razlog toj anomaliji je taj, da na šumarskoj akademiji
imade samo jedan izvanredni profesor, koji je i na sveučilištu
zaposlen, a sva ostala mjesta zapremaju učitelji lektori, koji
kao takovi u profesorski zbor ne spadaju.


Agende šumarske akademije — dopisivanje s vladom,
predsjedanje kod izpita itd. — vodi dekan filozofskoga fakul
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 152 —


teta, koji — kako rekoh — običao o poslovima i potrebama
sumarake akademije nema ai pojma. Nota beiie, vrši on tu
vrlo nezahvalnu službu bez ikakve nagrade; a fakat je, da
dekanu agende akademije zadaju tri putu tohko posla, koHko
agende njegovoga filozofskog fakulteta.


Svakako dakle ovako prislonjena uz fakultet ta akademija
ne može dulje ostati. Nastavnici šumarske akademije, a
i drugi propagiraju misao, da se šumarska akademija utjelovi
filozofskom fakultetu ili da se posve kao novi fakultet dodade
postojedima. No i to ne bi bilo dobro. Oni, koji to zagovaraju,
upozoruju na to, da je i u Njemačkoj tako, naime u Giessenu,
Miinchenu, Tiibingeuu, Leipzigu, Halli, Bonnu, Vrat.islavi i
Jeni. Zatim je tako na mnogim engleskim, francuskim i.talijanskim
sveučilištim. Ali u cieloj austro-ugarskoj monarkiji pripojeno
je gospodarstvo, a ne šumarstvo samo u Krakova.


Uviek se govori, da je tu gospodarstvo organski^utjelov-
Ijeno u filozofski fakultet. Medjutim to nije tako, kako se evo
vidi iz ovoga reda predavanja krakovskoga sveučilišta. Najprije
dolazi fakultet teološki, onda pravnički, pak medicinski,
filozofski, a onda dolazi kao neki osobiti appendix „Studjum
rolnicze". I tu su tri godišta. To je dakle kao neki´tečaj za
gospodarstvo.


Glavno je dakle, da konstatiramo, da se u Austriji samo


u Krakovu predaje na sveučilištu gospodarstvo, a i to valjda


samo s obzirom na tamošnje prilike. Ali — kako rekoh —


to nije šumarska akademija!


Kod toga fakta moramo se, visoki sabore, zamisliti. Mi


smo u školstvu doduše posve autonomni i neovisni, ali ipak


ne smijemo izgubiti kontakt sa školstvom austro-ugarske mo


narkije.


Mi tražimo, da se svi naši sveučilištui ispiti priznadu u


Austriji. I pravo je to; a kako stvari danas stoje, pouzdano


se nadamo, da demo to u najskorije doba i polučiti, i to tim


više, što je vlada na usta gosp. predstojnika za bogoštovje i


nastavu izjavila, da će što prije uvesti na juridičkom fakultetu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 1´53 ona
predavanja, kojih kod nas nema, a u Austriji ae traže,
tako da de Dalmetinei i Bosanci modi ovdje studirati i ispite
polagati, a s druge strane de i naši sinovi dobjvati namještenja
u Bosni i Dalmaciji, kako to već sada od slučaja do slučaja
biva. Ali čim mi utjelovimo šumarsku akademiju u filozofski
fakultet ili ju pripojimo sveučilištu kao osobiti fakultet, odmah
se mi udaljujemo od tipa austrijskih sveučilišta.


Ja se jako bojim, pače sam siguran, da de se to upotrebiti
kao razlog ili bar kao izlika, da se nama uskrati reciprocitet
ili ravnopravnost. Kazati de se, da je naše sveučilište
nešto drugo, nego austrijsko, da je to nekakav mixtum compositum,
pa da nam uslied toga ne mogu priznati reciprociteta.


A ipak mi s pravom tražimo p)tpunu ravnopravnost s
austrijskicu sveučilištima, i čim se uvedu još neka predavanja
na juridičkom fakultetu i čim naši seminari i iostitutl dobiju
potrebitu doličnu dotaciju, nema sumnje, da de se ta ravnopravnost
i dostići; ali sam siguran, da je ne demo dobiti, ako
budemo šumarsku akademiju pripojili sveučilištu, svejedno u
kojoj formi.


Moglo bi se redi, kad je u Njemačkoj tako, zašto ne bi
bilo dobro i kod nas. Ja se ne du upuštati u razlaganje o šumarskim
odjelima u njemačkim sveučilištima i to s jednostavnog
razloga toga, jer se u njemačke prilike ne razumijem.
Ali upozoriti mi je na to, da se mnogi doktorati, stečeni na
nekim njemačkim sveučilištima, u Austriji ne priznaju. A ne
priznaju se ni kod nas, jer je t. zv. Rigorosenordnung, uvjeti
naime za polučenje doktorata, na nekim njemačkim sveučilištima,
drukčiji nego u Austriji i kod nas. Zahtjevi su naime gore manji.


Tako i ja sam znadem za 4 ili 5 slučajeva, da naš fakultet
nije nostrificirao doktorata, što su ga pojedini Hrvati
stekli na njemačkim nekim sveučilištima. Isto tako znadem za
jedan talijanski doktorat filozofije, koji kod nas nije nostrificiran,
t. j . priznat A to isto dogodit de se, visoki sabore i
nama, ako budemo išli mieiijati išta na današnjem ustrojstvu
našega sveučilišta.


12
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 36     <-- 36 -->        PDF

-154 -


Navadja se dalje i to, da bi se takovim pripojenjem akademije
k sveučilištu prištedilo novaca, jer bi sveučilišni profesori
pojedine zajedničke struke mogli predavati i za filozofe i
za šumare. Ali to ne stoji. Jer, gospodo, botanika, fizika, matematika,
kemija, što je šumari trebaju i koliko je trebaju, to
je nešto sasvim drugo, nego što trebaju filozofi. Filozof sluša
te predmete 4 godine i on se izobrazuje za specialistu. A što
na pr. treba šumar it, zoologije? (Zast. dr. Ante Pavelid: Ali
to ne stoji tako. Na medicinskom fakultetu profesori filozofskog
fakulteta predavaju mineralogiju, fiziku, kemiju i zoologiju.)
Šumari trebaju iz zoologije samo šumske štetnike, pa što 6e
im onda podrobno predavanje, koje je samo za filozofe? Pa
zato vidimo i danas, da se za šumare drže u tim predmetima
posebna predavanja, a od cesti su za te predmete i posebni
učitelji, jer šumar ne može slušati specijalna, stogo znanstvena
predavanja sveučilišnib profesora, jer za njega su ti predmeti
samo pomodne discipline.


Na tome se ništa ne bi promienilo ni onda, kad bi se
šumarska akademija utjelovila sveučilištu. I danas se — kako
već rekoh — drže za šumare posebna predavanja.


Za šumara su osobito važni njegovi stručni nauci, a s
pomodnim disciplinama ne smijemo ga ovako gnjaviti


Poradi svih tih, a i drugih razloga profesorski se je zbor
mudroslovnog fakulteta izjavio u svojoj predstavci od 14. ožujka
1903. proti utjelovljenju i proti pripojenju šumarske akademije
tomu fakultetu, a isto je stanovište zauzeo i akademiČki senat.
I ja sam slobodan, da na ovu predstavku, koja sadržaje točno
obrazloženje, upozorim vis. vladu, te da ona riešavajudi ovo
pitanje ne mimoidje ovaj najvažniji forum.


Ostaju dakle dvie mogudnosti: Ili de šumarska akademija
u Križevce, pa da se spoji s tamošnjim gospodarskim učilištem,
koje bi se imalo onda didi na stepen akademije, ili da ostane
ta akademija u Zagrebu i to kao sasma samostalan zavod, pa
da joj se pripoji tehnički odjel, tehnika.


Ja mislim, da bi ovo potonje najbolje odgovaralo potrebama
našim, jerbo bismo onda imali zavod jak, koji bi svojim
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 155 —


životom živio. Ovo bi bilo i u interesu toga zavoda i u interesu
sveučilišta.


Dakako, da je preka nužda, da se institucija sadanjih
učitelja te akademije dokine, a mjesto toga da se imenuju profesori
u rangu profesora visoke škole, jer 6udno svjetlo baca
na zavod, ako su na jednoj visokoj školi sve sami gimnazijski
profesori i to s naslovom učitelja.


* *
*


Izpustajudi dalnji dio govora g. zastupnika, u koliko se
odnosi na ostale naše razne gospodarske škole i institute, mi
ćemo se, u koliko se u stanovitim točkama ne slažemo sa ovdje
razvitim inazori, po mogudnosti što prije, u kojem sliededih brojeva
ovoga lista na iste još i pobližje osvrnuti.


XJIST.A.K:


Družtvene vijesti.


Upravtti odbor dražtva obđržao je dne 24. ožujka o. g. redovitu
odborsku sjednicu, u kojoj je osim raznih tekućih administrativnih
predmeta, stvorio i zaključak, da se ovogodišnja, po broju XXXI.
redovita glavna skupština obdržaje na dne 14. sr pnj a o. g.
u Zagreb u — i to po mogućnosti, u savezu sa poučnim stručnim
izletom preko Zidanoga mosta u Ljubljanu — zatim preko Bledskoga
jezera i Bohinjske doline u Goricu. Odavle izlet u Trnovansku
državnu šumu — a zatim povratak preko Trsta i Sv. Petra u Zagreb.
Aproksimativni troškovi toga puta iznašati će 80—100 kruna po osobi.
Pobližji program i obavjesti donjeti ćemo u sliedećem
broju o. 1., nu medjutim biti će u interesu stvari, da se p. n. gg. članovi,
koji napose i izletu prisustvovati kane, taj svoj naum
što prije, kratkim putem na dopisnici, jave predsjedničtvu družtva.


zapisnik sjednice upravnoga odbora hrv. slav. šumarskoga
družtva, obdržane 16. prosinca 1906.


Prisutni gg. odbornici: Begna H. Benak V. Dojković V. fc^rnj R.


F. Kesterčenek, D. Laksar, E. Slapničar, L Szentgy6rgy, Rozmanith A.
i Partaš I. Izpričana p. n. gg. Marko grof Bombelles, J. Havas, G. pl.
Zajc i D. Mocnaj.


ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 156 ~
Iza otverenja sjednice po družt podpredsjedniku g. F. Kesterčaneku,
izvješćuje tajnik, da je društvo smrću izgubilo člana nadšumara Slavo-
Ijuba Brosiga u Ogulinu, koje izvješće upr odb. saučešćem prima do
znanja, uz poklik slava mu!


Čita se zapisnik odborske sjednice od 28. listopada 1906. koji bude


p. gg, H. Begni i V. Benaku ovjerovljen.
Tajnik izvješćuje, da se u provedbi glavno skupštinskih zaključaka,
visokoj kr. zem vladi podnašaju danas sliedeće predstavke: br.. 46,
glede izjednačenja beriva kao i putnih paušalija činovnika imovnih obeina
sa berivi kr. državnih zajedničkih šumarskih činovnika, br. 51.
glede oživotvorenja šumsko uzgojne zaklade za siročad autonomneg
šumarskog osoblja, br. 52. u predmetu svojedobnog predloga šumarnika


g. V Benaka glede devastacije šuma u području II. banske im. obćine.
br. 47. glede eventualnog izdanja novih službenih znakova za lugare
i nadzirače lova. br. 48. glede izdanja nove naredbe ob obdržavanju t. v
višjih šumarskih državnih izpita, i br. 44. glede dokinuća i povratka
jur položenih jamčevina za činovnike krajiških imovnih občina.
Prema zaključku točke 5 stvorenom u odbor, sjednici od 28/12 u
pogledu inventiranje šumarskoga doma, inventara muzeja i knjižnice —
izvješćuje se a) da su stanovi šumarskog doma pregledani, pa se o obnalazu
predlaže pismeno izvješće — kao i predloži o promjenama koje
bi valjalo preduzeti, glede stanarine i popravaka u interesu družtva.


Odbor zaključuje da se stavljeni predloži provedu i da se odbornik
kr. šumarnik g. A. Rozmanith umoli, da preuzme brigu i nadzor
nad šumarskim domom, ter da se njemu povjeri razpoložba u pogledu
provedaba onih mjera, koje su potrebne u zaštitu interesa šum. družtva.


Što se tiče inventure društvenoga muzeja, to je takova ostavljena
in suspenso, do riješenja predstavke podnesene vis. vladi u pogledu
predaje muzeja šumarskoj akademiji. Upravni je odbor uz to zaključio
da se međjutim i jur postojeći, našastar muzeja do buduće odborske
sjednice imade definitivno sastaviti,


U pogledu preuzeća družtvene knjižnice i ostaloga inventara prepušteno
bi preuzeće bivšem i sadanjem družtvenom tajniku, time daše
konačno ugljavljeni izkaz knjiga imade onda objelodaniti u Šum. listu.
Predlažu se molbe stigavše predsjedničtvu družtva za podieljenje pod-
pore iz družtvene pripomoćne zaklade kao i inih družtvenih sredstva.
Odbora zaključi, da se iz družtvene KSroskenjijeve zaklade podiele sliedeće
podpore: po 50 K. udovam Julijani Kordić i Petri Simić; po K.


70 udovam Milki Giirtler i Marija Furlan, po 80 K. Dragici Brosig
te sirotama iza pokojnog Leona Šipeka.
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 157 —


Nadalje dopitane su još iz đružtvenib sredstava podpore po 30
K djeci pokojnoga lugara Gjure Mijakovića, siroti Eduardu Piberniku u
Ogulinu i slušaču šum. akademije zagrebačke Vladimiru Turkalju, a po
40 K. udovi Smiljani Guteša, Melaniji Ljubinkovićevoj, Ruži Šeringer,
i Milici Petrovie, a po 50 kruna, Olgi udovi Belamarić, Albini Ćelija i
Emi Lepušić.


Odbor zaključi nadalje ponovno umoliti kr. zemaljsku vladu da
rieši predstavku društva od 30 listopada 1906. glede zajedničkoga podvornika
za šumarski muzej i šum. akademiju.


Molba slušača trečega tečaja kr. šum akademije zagrebačke, za
bezplatno izdanje „Šumarskoga lista" u g. 1907. bude uvažena. Čita se
poziv zemaljskog magjarskog šumarskog družtva u Budimpešti, od 30.
listopada br. 14. k proslavi 40 godišnjice obstanka istoga družtva.
Odbor zaključuje da se magjarskom šumarskom družtvu tim povodom
od strane br. slav. šumar, društva čestita.


Tajnik predlaže, a odbor prihvaća predlog, da se društvo obrati
predstavkom na vis. kr. zem. vladu, u predmetu načelne naredbe glede
izdanja novih šumsko oštećenih cijenika za cielu zemlju.


Riešava se raolba družtvenog podvornika A. Tudjine za podie-
Ijenje podpore — tim, da mu se dopituje 10 K. za to što je ubrao
dužnu članarinu od zagrebačkih đružtvenib članova.


Zapisnik nazočne sjednice, bude u sjednici odbora od 24/3. podpisan,
pročitan i ovjerovljen.


Osobne viesti.


Umro. Na 15. ožujka o. g. umro je u Zagrebu Josip Hren
kr. državni šumarski računarski savjetnik u miru, u 67. godini života,
te je 17. ožujka poslije podne sahranjen na skupnom groblju Laka mu
zemlja.


Imenovanja i promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije, imenovao je šumarskog pristava Stjepan a Simić a privremenim
protustavnikom kod ogulinske imovne obćine — abiturijenta
Emil a Rivosechia , privremenim šumarskim vježbenikom kod otočke
imovne obćine, sa sustavnim berivima, odnosno pripomoći, a premjestio
je iz službenih obzira kotarskog šumara I. razreda Milan a Žibrat a
od kr. kot. oblasti u Karlovcu k onoj u Gabru, kotarskoga šumara IIrazreda
Josipa Heknera od kr. hrv.-slav.dalm. zemaljske vlade
odjela za unutarnje poslove, kr. županijskoj oblasti u Zagrebu.


t Dr. Joeh. Karl. G-ayer, kr tajni savjetnik i bivši javni redoviti
»reudilišni profesor u Munchenu, te posjednik mnogih odlikovanja.
Dne 2. ožujka 1907. preminuo je Miinchenu, u visokoj dobi od
85 godina profesor Dr. Karl. Gayer, gdje su mu mrtvi ostanci dne 4.