DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 118 Različite
viesti.


Preselettje kr. držaTOO? štiinsko^ ureia iz Otočca na Snšak
kraj Rieke, imalo bi, kako nam javljaju, uzlieđiti već tečajem svibnja


o. g. U savezu s tim imalo bi onda uzsliediti i novo podielenje službenih
područja — sveukupne državne šumske uprave u Hrvatskoj i
Slavoniji.
Bržarni izpit za saiao^^talao vodjenje šamsko^a gospodarstva,
obdržavati će se, po smislu naredbe kr. hrv slav. dalmatinske zemaljske
vlade za unutarnje poslove od 8. veljače t. g. br 8510. na dne 15. i
sliedećih dana mjeseca travnja 1907. u Zagrebu.


Izpit će se i ovaj put još obdržavati po smislu normativne naredbe
od 18. listopada 1886. br 33,0J4 i 21. svibnja 1790 br. 12.782,
pa se odnosne, propisno biljegovane molbenice, imadu neposredno upraviti
na osobu predsjednika izpitnoga povjerenstva gospodina Roberta
Fischbacha, odsječnog savjetnika kr. zemaljske vlade u Zagrebu, i to najkasnije
do I. travnja 1907.


V Hrvatskoj zadnjih deset godina odlikovani šumari. Čitajući
jesenas kako je vlastelinski nađšumar g Dragutin Kadržavek
u Valpovu, u priznanju njegovoga mnogogodišnjega službovanja kod
iste gospoštije, odlikovan previšnjim podieljenjem zlatnoga krsta za zasluge,
išao sam pregleda´i zadnjih deset godišta ovoga lista, da vidim
koji li su još bili domaći šumari — koji su takovimi ili .slićnimi odlikovanji
u posljednjem desetgodištu kod nas odlikovani, te sam pri tom
naišao na sliedeće, svakako takodjer zanimive — statističke podatke:


Godine 1896 podieljeni su u priznanju zasluga, stečenih oko
šumskoga gospodarstva Vilinu Mulleru, šumskome nadzorniku virovitičke
gospoštije kneza Schaumburg-Lippea i Antunu Korab
u šumarniku vukovarske gospoštije grofa Eltza, zlatni krstovi za
zasluge s krunom, a Bogoslavu Hajeku, nadšumaru križevačke imovne
obćine, zlatni krst za zasluge.


Godine 1897. podieljen je za zasluge stečene oko radnja na
milenijskoj izložbi u Budimpešti, tadanjem kr. državnom nadšumaru
Albertu Rosmanithu zlatni krst za zasluge sa krunom a kr. državnom
nadlugaru Luki Kneževiću u Vinkovcih — srebrni krst za
zasluge sa krunom.


Godine 1899. odlikovan je tadanji kr. državni šumarski ravnatelj
Josip Havasu Zagrebu, u priznanju njegovih na polju šumarstva
stečenih zasluga — redom željezne krune III. razreda.


Godine 1901. podieljen je vlasteUnskomu nadšumaru Stjepanu
Matolniku u Dolnjem Miholjcu za mnogogodišnje službovanje kod
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 119 —


istoga vlastelinstva zlatni krst za zasluge — a napokon je i osim jur
napred spomenutog g. Kaderžaveka — prošle godine i šumarnik go~
spoštije Voćin g. Dragutin Koch odlikovan zlatnim krstom za zasluge
s krunom.


Odlikovana su dakle u prošlom deset godištu u nas, ukupno tri
državna, pet gospoštijskih i jedan imovno obćinski šumarski činovnik,
odnosno službenik. S. M.


Peticija kr. kot. šamara bivših križeveana na sabor, imala
bi biti, prema izjavi, narodnoga zastupnika vinkovačkog, profesora Dra.


S. Tropscha, danoj u saborskoj sjednici od 18. veljače t. g. donekle već
i tim uvažena, da je šest kotarskih šumara II. razreda, glasom stavke
23. poglavja III. ovogodišnjeg zemaljskog proračuna, promaknuto u viši
činovni razred — jer da će od sada mjesto dosadanjih 24., biti u prvom
plačevnom razredu njih 30, a u drugom mjesto dosadanjih 25 njih
samo 19.
Po mnienju g. narodnoga zastupnika ovom je ustanovom donekle
većini popravljeno loše materialno stanje tih kotarskih šumara, a i
nepravda koju oni trpe time, da im se krati promaknuće od X činovnog
razreda gore". (Vidi stenografski zapisnik saborske sjednice od 19.
veljače 1907.)


Mi ipak držimo, da je to doista tek vrlo slabo uvažanje
njihovih pravednih želja, a niti^ će tim još biti popravljena
nepravda, koja im je nanesena u pogledu pripadajućeg im promaknuća,
a još manje je tim i samo pitanje već i konačno riešenja?


Važan izum za pilane i ine tvornice. Ravnatelj našičke tvornice
tanina, ing. Ignjat Ađler izumio je aparat, kojim se sprečava naslaganje
skručenog kamena u parnim kotlovima. Ta sprava, da je dosta
jednostavna, a može se smjestiti u svaku vrst kotlova. Korist od ovoga
izuma očita je; ne samo da će se tim prištediti na gorivu i troškovima
oko čišćenja kotlova, već će se umanjiti i smetnja radnje, a uz to izbjeći
i iskvarenju kotla — kao i opasnosti da kotao pukne. Izumitelj dao je
već taj svoj izum patentirati.


Pfodaja šumskog i uresnog: bilja, sa zemaljskog razsadnjaka u
Božjakovini. U smislu oglasa kr. hrv, slav. dalm. zemaljske vlade, odjela
za unut. poslove u Zagrebu, od 28. siečnja 1907. br. III/s 549. razpačavat
če se, čim vrieme to dopustilo bude u proljeće, a kasnije opet u
jeseni t. g. sliedeće šumsko i uresno bilje:


1. Smreke 6 god. po 100 komada za 30 — K komad po 040 K.
2. „ 4 , „ , , , 3--K , , 0-10 K.
3. Crni bor (6. austriaca) od 3 god, „ 4-— K „ , 0-06 K.
4. , , . „ 2 , , 2-K
, , K.
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 120
5. Prosti bor 100 kora. 3 god. za 5-— K komad po 020 K.
6. Weimuthovac (P. Strobus) O u i> — K » n 0-40 K.
7. » " 4 20 — K » » 0-30 K-
8. Ariš (Larix. europea) 4 25-— K H ff 0-30 K.
9.
10.
Simšir (Buxus semp.) 6 „ „
Šimšir stablasti (B. arborescens) 6 g.
25-—
35 K
K
H
T)
M
»
0-30 K
C-40 K-
11. Akacije 2 god. „ 1-80 K » )5 0-02 K.
12. Div kesten 2 3 — K » » 0 04 K.
13. Orah crni O , , 15— K n n 0´06 K.
14. Jasen bieli 3 n I) " » —— K » n 0-40 K-
1516
» «
Hrast lužnjak
46


„ i>
»
»
)l
—_
15-—
K
K
))
»
) j
»
0-20 K.
0-20 K17.
n » 4 ,. » » 6-— K n w 0-08 K.


Te će se biljke razzašiljati po redu stizajućih naručaba uz pouzeće.
Naručbe prima gospodarsko-strukovni odsjek kr. hrv. slav. dalm. zemaljske
vlade (Zagreb. Opatička ulica br. 4) pismeno i usmeno.


U naručbi valja izrično navesti, da li se želi odprema naručenog
bilja u proljeću ili u jeseni t. g.
Naručbe, u kojima glede roka za odpremu nebi bilo ništa rečeno,
efektirati će se u proljeću o. g.


Škole, župni dvori, parohijalna zvanja, obćine, zemljištnc zajednice,
gospodarska društva, te seljačke vjeresijske i zemljoradničke udruge,
mogu te biljke dobiti uz popust od 507o od gore naznačenih ciena, ako
za to zamole kr. zemaljsku vladu.


Jeftine knjige šumarsk e nauke, nudjaju se na prodaju, isiostavštine
blagopokojnog nadšumara V. Gučija. Tko bi si ih htio nabaviti,
neka se obrati na g. gradskog šum. nadzornika Bogdana Svobodu u Varaždinu.


Zakup državnoga lovišta kr. šumarije Raičke, obdržavati će
se dn e 9. ožujk a t. g u 10 sati prije podne, uz primanje pismenih
ponuda, kod kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo, i to u dvorani
šumskog glavnog odsjeka rečenog ministarstva (Kotar V. Zoltan utcza
16 II. kat. vrata br. 6.) Lovište obsiže brdske srezove Muratovica, Bukovica,
Novsko brdo i Krićko brdo, kr. šumarije Raičke sa površinom
6730 rali.


Zakup izdaje se na 10 godina, računajuć od 1. veljače 1907. sa
iskličnom godišnjom zakupninom od 400 kruna.
Potanki uvjeti mogu se uviditi kod kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo
u Budimpešti i kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima.


Uređjuje profesor F. Ž. Kesierčanek. Tiskara C. AIbrecht iMaravić i Dečak.)