DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 97 —


Ni novčano pitanje dakle po tom ne može biti
ozbiljna zapreka definitivnom uredjenju visoke
šumarske škole u nas. Zašto se dakle onda ved jednom
ne provedu i intencije zakonodavca, te udovolji opravdanoj, a i
doista prijekoj narodno-kulturnoj potrebi, ter ta t. zv. šumarska
akademija staltio i konaŽno ne utjelovi raudroslovnomn fakultetu
kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu?


Ovo ie tim opravdanije, što je baš i na našemu sveučilištu
pripojenjem t. zv. farrmaceutičkog tečaja, kao i podigaudem
učiteljske stolice za praktično gospodarstvo, ved i
onako učinjen i prvi korak k proširenju djelokruga našega
sveučilišta u smislu naprednom, u smislu modernom, a prema
kojemu BU već po svim naprednim zemljama vrata starih sveučilišta
otvorena i t. zv. primjenjenim naukama, a napose i
nauci o kulturi tla, odnosno dakle i nauci šumarskoj.


B) K pitanju šumarske visoke škole u Hrvatskoj.


Pitanje o šumarskoj obuci u Hrvatskoj veoma je staro.
Prvi su ga potakli Ilirci, koji su u tom, kao i u drugim popručjima
imali izvrsno oko za prave narodne potrebe. No tek
godine 1861. — dakle prije 46 godina! — došlo je do ustrojenja
šumarske škole u Križevcima, koja je imala karakter
srednje šumarske škole, ali je časno vršila svoju zadaću. No
kako je rasla narodno-gospodarstvena važnost šumarstva za
Hrvatsku, kako se nakon spojenja Krajine šumski posjed Hrvatske
i Slavonije razdvojio u zajedničke državne šume i šume
imovnih općina, i kako se počela provoditi segregacija urbarijalnih
šuma, sve se više uvidjela potreba, da se mora i u Hrvatskoj
ustrojiti visok a šumarska škola. I dnevni su i stručni listovi
0 tom već prije 20 i više godina raspravljali. Upozorujem na
pr. na članke prof. F. Z. Kesterčaneka u »Nar. Novinama
« g. 1885. i »Šumajskom Listu« g. 1884., 1885. i 1886.
(»Šumarski institut sveučilišta u Giessenu«) u »Šum. Liatu«


8
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 20     <-- 20 -->        PDF

^ 98 -^


g. 1884. sv. XII,; »K pitanju šumarske obuke u Hrvatskoj«
u »Šum. Listu« god. 1885. sv. XIII.; »Primjedbe k članku
0 šumarskoj obuci« u «Nar. Nov.« br. 184 i 185. god. 1885.
»k pitanju šumske obuke u Hrvatskoj. II« u »Šum. Listu«.
Na osnovi toga raspravljanja bili su već tad a svi zvani
krugovi — navlastito stručni — složni u tom, da Hrvatska
bezuvjetno treba visoku šumarsku školu. Tu potrebu razabira
i nestručnjak. Zemlja, koja ima 2 milijuna i pol jutara
šume — 34% od svega tla, zemlja, kojoj su šume vrijedne
jednu milijardu kruna, a nose godišnje po niskoj katastralnoj
procjeni S´/j mil. K, čistoga zemljišnog dohodka, dužna je,
da tom svom najvedem imutku posveti i naj veću pažnju t. j.
da za upravu, potrebu, uzdržavanje i uvećanje toga imutka uzgaja
i uzdržava stručnjake sa najsa?ršenijom naučno m spremom .
To je tako prirodan postulat, da bi se za pravo čovjek morao
čuditi, sto 0 tom u nas uopće još treba raspravljati. Kraj tolikoga
dohodka pak od svojih šuma ona to očito i može.


No kako u nas mnoga pitanja rado skreću s normalnoga
puta, dogodilo se to i s ovim. Premda su i dva zakona (zakon


o uredjenju šumarko-tehničke službe od 22. siječnja 1894. i
zakon o promicanju gospodarstva od 13. ožujka 1897.) odredila
ustrojenje šumarske visoke škole, pak je na tom temelju
g. 1898. zaista naredbenim putem otvorena takva škola pod
imenom »šumarske akademije« i prislonjena na mudroslovni
fakultet sveučilišta u Zagrebu, došlo je pitanje o toj visokoj
školi ipak u posve nov stadij ponovnim izjavama presvj. gosp.
dra. Vladimira pl. Ni kolica, sadanjega predstojnika unutrašnjega
odjela kr. zem. vlade, u proračunskom odboru.* Kao
da na tom odličnom mjestu prevladava mišljenje, da bi se
poradi skupoće i maloga broja slušača ta škola imala napustiti
i potreba zemlje pokrivati stipendijama za slušače na
visokim šumarskim školama tudjih naroda.
* Isporedi: »Narodne Novine« br. 295. od 22. prosinca 1906. i br. 15. od
18. siječnja 1907.


ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Te sa izjave izazvale članak u »Hrvatskoj br. 10. od 12.
siječnja o. g. »Šumarska akademija i sveučilište«, u kojem je
najpozvaniji stručnjak na to mišljenje reflektirao, pak je taj
članak poradi svoga sadržaja najveće pažnje vrijedan.


Kako je i mene zapala dužnost, da od g. 1899. na toj
šumarskoj akademiji predajem, i kod predloga za njezino definitivno
uredjenje saradjajem, neka mi bude dozvoljeno, da se
i ja u tom pitanju javim za riječ i na taj članak nešto uadovežem.


II.
Ne mogu ni pomisliti, da bi se našla narodna vlada, koja
bi mogla zavod koji stoji 46 godina, naprosto zatvoriti i pomagati
se stipendijama za tako važnu struku, kao što je u
nas šumarstvo. Ne mogu pače ni to pomisliti, da bi mogla —
makar i provizorno uredjenu, visoku šumarsku školu natrag
reformirati u srednju šumarsku školu. Ta mi je misao tako
neobična, da n,e bih rado o njoj raspravljao, sve da nije u
gore spomenutom Članku temeljito oprovrgnuta. Mogu se nadati,
da je definitivno napuštena, ako je u opče postojala.
Raspravljati se danas može tek o tom, kak o da se privremeno
uredjena visoka šumarska škola definitivno uredi. Uz njezinu
vanredno veliku narodno-gospodarstvenu važnost treba, da se
pri tom istakne i njezina osobita i velika naučn a zadada.
Hrvatska ima a svojim hrastovim, bukovim i
kestenovim šumama, pa osobito u Krasu, takove
specijalitete, kakovih nigdje drugdje nema,
pak oni ištu i svoje posebno temeljito naučno istraživanje
, koje će se na drugim visokim školama slične vrsti
uzalud tražiti i kojega one nikada ne de i ne mogu izvesti
mjesto nas. Naša bi visoka šumarska škola s te strane imala
postati i osobiti važan naučni centar šumarstva, u koji
bi poradi izučavanja naših osobitih šuma stručnjaci i sa strane
dolazili. Da nema nikakvoga drugoga argumenta, ovaj bi morao
biti dosta jak, da dovede do ustrojenja čestite šumarske visoke
pkole.
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— loo —
t j raspravu o tom, kako da se ona uredi, mogu utjecati


samo tri alternative: 1. posve samostalna visoka šumarska


škola u Zagrebu, nezavisna od drugih visokih škola; 2. šu


marska visoka škola kao posebni odio filozofskoga fakulteta a


sveučilištu i 3. visoka šumarska škola kao posebni novi fa


kultet u sveučilištu (fakultet šumarsko-tehnički ili tehnički).


Odkada se je god. 1874. velika skupština njemačkih šumara
u Freiburgu (Bavarska) na prijedlog jednoga od najpoznatijih
stručnjaka, bivšega profesoia u Mariabrunnu A. baruna
Seckendorf a odlučila za rezoluciju: »Bududi da osamljeni
šumarski zavodi ne mogu više zadovoljavati zahtjevima


naobrazbe
šumarsko-upravnoga osoblja, pokazuje se prijeka
potreba, da se šumarska obuka prenese na opde visoke škole«,
pretegnulo je u Njemačkoj spajanje visoki h šumarskih škola
sa sveučilištima i politehnikama (sveuč. Miinchen, Tiibingen,
Giessen, politehaika Karlsruhe i t. d.). U Austriji je poznata
škola u Mariabrunnu prenesena u Beč i proširena u posve
samostalnu »visoku školu za kulturu tla«, danas možda
najsavršeniju visoku šumarsku školu. U Ugarsko j je »šumarska
akademija« još i danas spojena s visokom »rudarskom
školom« u bčavnici, spoj, koji mi se ne čini prirodan, pak za
stalno ne utječe najbolje na šumarsku školu. S toga je i razumljiv
ponovni zahtjev ugarskih šumarskih stručnjaka, da ^e
visoka šumarska škola iz Sdavnice prenese u Budimpeštu na
sveučilište ili tehniku. U najnovije se vrijeone pače snuje o
uredjenju posebnoga sveučilišta za šumarstvo i gospodarstvo u
Pešti
Moje je lično mišljenje, da bi za Hrvatsku obzirom na
osobite šume hrvatske, na veličinu toga narodnoga imutka i
na veliki prihod od njega, najbolje pristajala samostalna visoka
šumarska škola, u kojoj bi se uzgajali šumarski upravnici i
tehničari sa što većom naučnom teoretičnom spremom. Bila bi
i prirodni centar za čitavi Balkan. Isplatilo bi se izračunati,
što bi takva škola zemlju stajala i taj trošak isporediti s do
hotkom od šuma. Mislim da bi uzdržavanju te visoke škole
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 101 pored
zemljo imala doprinositi i zajednička ugarskohrvatsk
a vlad a (poradi šumarskih tehničara Zagrebačke
visoke škole, koji službuju u zajedničkoj državnoj službi ; o
tom se naime ne bi smjelo ni raspravljati da u tu službu
ulaze samo Hrvati), i imovne općine. Korist bi za šumarstvo
bila u tom slučaju po mom sudu najveda, pak bi i "znatno
veći trošak bio opravdan, jer bi se u savršenom gojenju suma
obilno isplatio.


No raspravljanje o toj alternativi danas nije više aktuelno,
jer se je zakonodavac u Hrvatskoj zakonom od 13. ožujka
1897. ved oJlueio za drugu alternativu, da visoku šumarsku
školu spoji 8.jedinom opdenom visokom školom u Hrvatskoj


— sa sveučilištem. Nastaje pitanje, kako da se taj spoj izvede.
III.
Prvobitna je misao zakonodavca bila, kako izlazi iz obrazloženja
k napomenutoj zakonskoj osnovi, da se taj spoj izvede
po primjeru sveučilišta u Miinchenu, Tiibingenu i Giessenu,
gdje je šumarska visoka škola poseban odio filozofskoga fakulteta.
Nauke, koje se slušaju na svakoj visokoj šumarskoj školi,
zgodno se dijele: 1. u osnovne nauke, 2. stručne
nauke i 3. pomodne nauke.
Osnovn e su nauke: matematika, fizika, kemija s tloznanstvom,
mehanika, botanika, opdena i šumarska zoologija,
mineralogija i petrografija s geologijom tla.
Stručn e su nauke: Geodezija, procjena šuma, računanje
vrijednosti šuma, uredjenje šuma, uzgoj šuma, čuvanje šuma,
odpreoina sredstva i uredbe u šumarstvu, uporaba šuma i šumska
industrija.
Pomodn e su nauke: gospodarstvena disciplina, pravnički
predmeti, tehnički predmeti i deskriptivna geometrija, konstruktivno
i tehničko crtauje.
Supozicija je hrvatskoga zakonodavca očito bila, da je filozofski
fakultet našega sveučilišta ved tako razvijen, da de
slušači šumar-^ke visoke škole modi direktno slušati svoje osnovne
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 102 —


nauke na redovitim predavanjima prgfesora n matematičkoprirodoslovnom
odjelu toga fakulteta. Ta supozicija žalibože
nije bila ispunjena, pak se je vlada kod prvoga uredjenja pomogla
institucijom »učitelja« za naučne discipline, tek je jednoga
izvanrednoga prof. imenovala. U matematičko - prirodoslovnom
odjelu naime danas još nema takozvanih štandardkolegija
za prvi uvod u te discipline. Ta kolegija se svake
godine ponavljaju, a odredjena su za one slušače, kojima te
discipline nisu glavna struka i za same slušače tih nauka u
prvim semestrima. Ova kolegija zapremaju najviše po dva semestra.


U drugim sveučilištima takva predavanja ved davno postoje,
a drže ih redovit i profesori. Dakako da su poradi toga bar
dva (na većim sveučilištima i tri) redovita profesora tih struka
namještena. Na pr. u Beču ove godine 1906./7-) predavaju
matematiku 3 redovita profesora (Escherich, Mertens i Wirtinger),
pak se svake godine izmjenjuju u spomenutom standard
kolegiju za matematiku. I za fiziku su 3 redovite profesorske
stolice; jedan od njih (Lang) predaje svake godine standard
kolegij iz fizike. U Giessenu (malom sveučilištu) za matematiku
su 2 redovita profesora (Paseh i Netto) i 1 izvanredni;
za fiziku 2 redovita (Konig i Fromme); za kemiju 2 redovita
(Neumann i Elb^) i t. d.


U tako uredjenim filozofskim fakultetima lako je priključiti
visoku šumarsku školu filozofskom fakultetu i s njim posve
stopiti, ali ae ide to na fakultetima poput našega.


Nestašica se spomenutih osnovnih kolegija iz matematičkoprirodoslovnih
nauka u našem filozofskom fakultetu i inače
osjtda veoma štetno kod slušača prirodnih nauka i matematike,
pa farmaceuta i geografa, te bi se naš filozofski fakultet znatno
usavršio uvedenjem ovih predavanja.


Poradi toga bi po mom sudu filozofski fakultet bio i u
svom interesu veoma dobro uradio godine 1898., kada se na
temelju zakona od 13. ožujka 1887. privremeno uza nj prislonila
šumarska akademija, da je tu priliku objeručke prihvatio,
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 103 —


kako bi došao do drugih redovitih profesora za osaovne nauke
u mafcematicko-prirodoslovnom odjelu. Onda je za to bila najbolja
zgoda. Dogodilo se obrnuto: u tom se je fakultetu očitovala
posve jasno odlučna averzija protiv pripojenja šumarske
visoke škole i stopljenja s fakultetom. Ta averzija postoji i
danas, pak se ne ću varati, ako u njoj vidim jedan od glavnih
uzroka, zašto veoma štetni provizorij naše šuniarske visoke škole
evo vfd gotovo decenij traje i na nju destruktivno djeluje. Je
li ta averzija opravdana, to je drugo pitanje. Svakako se može
toliko redi, da je mišljenje, kao da u sveučilište spadaju samo
čiste teoretieke nauke, danas zastarjelo, i mi vidimo, kako u
velikih kulturnih naroda sveučilišta redom otvaraju vrata priraijenjim
naukama, koje se osnivaju na matematičko-prirodoslovnim
naukama, a u te idu svakako i šumarske discipline
bar u tolikoj mjeri kao farmaceutski odio fil. fakulteta.


Pisac spomenutoga članka »Šumarska akademija i sveučilište
« takodjer još stoji na stajalištu, da bi »slušači šumarstva
mogli na matematičko-prirodoslovnom odjelu mudroslovaog fakulteta
našega sveučilišta slušati predmete: višu matematiku,
fiziku i mehaniku, deskriptivnu geometriju, opdu botaniku, mineralogiju
i petrografiju, opdu i agrikulturnu kemiju, geologiju
i tloznanstvo«.


To po sadaujem ustrojstvu toga odjela mudroslovnoga fakulteta,
kako sam čas prije pokazao, ne može biti, jer za šumare
nema zgodnih kolegija gotovo ni iz jedne od navedenih
nauka, I pisac članka to osjeda, jer dodaje »u koliko se sadanji
raspored i opseg tih predavanja na sveučilištu ne bi mogao
nikako dovesti u sklad sa naukovnom osnovom odjela za šumarstvo
na mudroslovnom fakultetu, imale bi se u tu svrhu
osnovati posebne docenture i učiteljska mjesta. A
pošto takvih privatnih docenata ved i danas na svenčilištu
imade . . ., to bi se valjda i goraje pitanje dalo i bez osobitih
poteškoda i u korist šumarske obuke riješiti.


Čini se dakle, da pisac želi predavanje osnovnih nauka
šumarskih predati u ruke privatnih docenata i učitelja,. U tom
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 26     <-- 26 -->        PDF

__ 104 -


vidim fundamentalnu pogrješku njegove čitave osnove. Ako se
naime i dopusti, da bi se pomoćne nauke (s malim brojem
sati za svaku) mogle povjeriti docentima i učiteljima, prtmda
bi i tu bilo bolje, da se od nekoliko srodnih disciplina složi
po jedna stalna stolica profesorska, ne bi se to moglo nikako
dopustiti za osnovne nauke. One su za naučnu spremu budućega
šumara tehničara tako važne, da moraju biti u rukama
stalnih redovitih profesora tih struka. Pa tako i jest na svim
sveučilištima, gdje je šumarstvo s njima spojeno (Miinchen,
Tubingen, Giessen). Pogotovo bi bila u našim prilikama za
naučni razvoj šumarstva kobna pogrješka, osnovne nauke, potrebne
šumaru, predati u ruke privatnih docenata. Ti su docenti
u nas bez izuzetka srednjoškolski profesori, koji su na
svom zavodu zaposleni 12—16 sati na nedjelju; oni su tek
na početku naučnoga svoga rada, pak poradi toga i u sveučilištu
predaju samo ograničene partije svojih nauka i to samo
do 2—3 sata. Bi li bilo razborito njima na to sve još dati da
predavaju po 8 —10 sati na nedjelju osnovne nauke šumarske?*
Ne znači li to unaprijed raditi aa štetu šumarske obuke ? Za
bujniji se naučni razvoj šumarstva hode, da se i osnovne nauke
sto više priljube stručnim naukama, a da to bude, treba da
ih predavaju stručnjaci, koji nipošto ne smiju biti još drugdje
zaposleni. A ulazi amo i druga okolnost: privatni docenti ne
raspolažu sa zbirkama redovitih profesorskih stolić . No posebne
zbirke opet ištu i stalne predstojnike.


Ako dakle na filozofskom fakultetu nema redovitih profesora
koji bi osnovne nauke predavali u op egu i po načinu za šumare
potrebnom, treba ne samo za stručne nauke šumarske
urediti redovite (izvanredne) stolice, nego bar i za najvaž


nij e osnovn e nauke ; matematiku, fiziku i mehaniku, kemiju,
zoologiju, opću botaniku.
Ne učiniti to odmah kod uredjenja visoke šumarske škole,


znači podrezati joj krila u prvom razvoju. Za prve je tri nauke


* To zagovarati đašto ni nama nije bilo kraj pameti, već smo predmjevali, da
ge takove stolice u koliko ih još nema, a treba ih i u interesu samoga sveučilišta, i
bez obzira na šumarstvo ovako i onako kreirati moraju. Opazka uredničtva.


ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 105 —


vlada doista ved kod privremenoga uređjenja postavila posebne
sile, koje nisu drugdje zaposlene. Prema tomu bi se odmah kod prvoga
definitivnogo uređjenja šumarskoga odjela na našem filozofskom
fakultetu prema današnjim prilikama u tom fakultetu
imale ustrojiti ove redovite (izvanredne) stolice:


A) Za osnovne nauke:


1. Jedna stolica za matematiku i fiziku, kojoj bi se eventualno
pripojila klimatologija i elektrotehnika.
2. Jedna stolica za kemiju; njoj bi se moglo dodati tlo
znantvo i agrik. kemijska analiza.
3. Jedna prirodopisna. stolica, kojoj bi pripala op<5ena i
šumska zoologija i mineralogija i petrografija, pa geologija.
četvrta posebna stolica za botaniku ovaj čas otpada, jer
ju ispunjuje redoviti profesor botanike u sveučilištu.
B) Za stručne nauke, po predlogu pisca 4 redovite (izvanredne)
stolice:


1. Za uzgoj šuma i neke discipline s njom u svezi;
2. za čuvanje šuma i s njom u svezi druge discipline;
3 za procjenu,šuma i s njom u svezi druge neke discipline;
4 za geodoziju i tehničke predmete, koji su joj blixu.
C) Za pomodne nauke mogli bi se, kako i pisac članka
predlaže, namjestiti honorirani docenti ili učitelji, koji su specijalisti
u tim naukama, a zaposleni su i drugdje, ako se ne
bi htjelo i te nauke (a to bi po mom mišljenju bilo bolje)
složiti u tri redovite profesorske stolice.


Kod definitivnoga spojenja šumarske visoke škole s našim
filozofskim fakultetom kraj njegova današnjega uređjenja, ne
može se dakle izbječi ustrojenju bar triju redovitih (izvanrednih)
stolica za osnovne nauke i četiriju stolica za stručne
nauke, ako se hode, da joj se osigura zdrav naučni razvitak.
Stolice za osnovne nauke došle bi veoma dobro i nekim
kategorijama slušača mat.-prirodo si. odjela filozofskoga fakulteta,
pak bi se tim fakultet znatno usavršio.


IV.
Preostaje još treda alternativa, da se visoka šumar.^ka
škola pripoji sveučilištu kao poseban fakultet šumarsko teh
ŠUMARSKI LIST 3/1907 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 106 —


pički, koji bi se kasnije eventualno mogao raširiti s inžinirskim
odjelom tehnike u tehnički fakultet.


Sto se troška prvoga uredjenja tiče, on bi se spram predjašnje
alternative uvećao za jednu stoHcu kod osnovnih nauka
(botanika) i njesto administrativnih troškova. Kako su posebni
kabineti za pojedine struke ved osnovani u privremenoj šumarskoj
akademiji, ne bi ni s te strane bilo zapreke urediti visoku šumarsku
školu kao posebni fakultet, koji bi sa sveučilištem imao jednu biblioteku,
jer S8 i ova za šumarsku akademiju već sada posebno dotira.
Taj bi fakultet u prvi mah imao 8 redovitih (izvanrednih) profesora
i od prilike 10 hon. docenata i učitelja, eventualno još redodovite
i izvanredne stolice. No ni na koji se način ne bi smio
učiniti junctim izmedju definitivnoga uredjenja šumarske visoke
škole i inžinirskog odsjeka tehnike, pak uredjenjem prve opet
još dalje odgadjati. Jedan decenij provizornoga uredjenja njezinoga
dosta je bio, da se pitanje svestrano razjasni i prouči,
pak je te teško razumjeti potrebu još daljega proučavanja,
koja je ponovno u proračunskom odboru u sjednici od 16.
siječnja 1907. istaknuta.


Proučavati već nema ništa u toj stvari sa stručne strane.
Još se može samo pitati; ie li u interesa zemlje, prijeko potreban
trošak, koji je spojen s definitivnim uredjenjem poštene
šumarske visoke škole u Zagrebu. Na to će pitanje, nadam
se, svatko odgovoriti jestno: i najvitalniji narodno gospodarstveni
i veoma važni naučni interesi šumarstva
već davno ištu kategorički, da se uredi
visoka šumarska škola u Hrvatskoj i to u Zagrebu
, sve ako se i neobaziremo ništa na čast narodnju i na
okolnost, da visoke škole inozemstva sve više oteščavaju primanje
inostranih slušača. Svaki dan otezanja donosi zemlji
velike materijalne i naučne štete. Ako to stoji, moraju se naći
i sredstva za tu školu, koja vodi brigu o najvećem narodnjem
imutku, da se ona uredi prema uzorima Bečke i Šćavničke
visoke škole u svojoj naukovnoj osnovi i trajanju nauka, a
prema Miinchenu, Tiibingenu i Giessenu u svojoj organizaciji
spram sveučilišta. Završujem s opomenom: Caveaut consules,
no quid detrimenti capiat respttblica! Br. Oton Kučera.