DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1907 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Usušenje papira proračunava se za svaku sekciju (jer je
u svakoj različito), tako, da se iznjere dulje i krade stranice
sekcionalnog okvira sa t. zv. Auftragslinealom. (recimo »Prenosnim
iliti nanašajućim crtalom") Pri tom de se pokazati na
duljoj stranici sekcionalnog okvira razlike od 1000*" i na kradoj od
800", razlike u duljini biti će krade. Pomnožimo li razliku
(arit. sredinu) daljih stranica sa razlikom (arimetičkom sredinom)
kračili stranica, dobijemo površinu za koju se ciela sekcija
umanjuje, razdjelimo li pako tu površinu sa 600, dobijemo
koliko odpada na jedno jutro. Može se popriečn o uzeti
da je usuh papira na jedno jutro 10—15D" a
može i preko 200° biti.


Površine obdine dobljene prigodom prediducih izmjera se
obično pridržavaju, ako nema vedih razlika, u protivnom se sludaju
imadu podatci računjanja preračunavanjem na staroj mapi
polag novog izpraviti, i površine il starim elaboratima izpraviti.


Razumije se samo sobom, da se proračunavanjem površina
nik da ne dobije skroz ista površina obdine, nego se kod


male razlikelike razlike,
boratima.
uviek
koje se
na staru površinu i/.pravi,
prema gornjem izpravljaju
(Nastavak sliedi.)
ako
u
to nisu
starim
veelaLIST-
AJEC-


Društvene viesti.


Umro. Na dne 7 siječnja o. g. umro je u Topolju kod Ivaniegrada,
šumar vlastelinstva nadbiskupije zagrebačke Josip Silvester,
u 35. godina života. Pokojnik bio je križevački djak, a služio je njeko
vrijeme i u Srbiji — Njegovom ranom smrću gubi naše družtvo opet
jednoga svojih redovitih članova. Pokoj mu duši i dug spomen.


Iz upravne prakse.


Ovlištcinietvo ^rčko-iztočiie obćine u zem^alj. zajednici bivših
krajišnika. Grčko iztoSna crkvena obćina u P. zamolila je, da joj se
prizna ovlašteničtvo u zemljištnoj zajednici P.
ŠUMARSKI LIST 2/1907 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 64 —


Kr. kot. oblast u Z odlukom od 28 kolovoza 1903. br. 10016
odbila je molbeni zahtjev s razloga, što moliteljica nije vlastnicom obligatne
krajiške kuće.


Upravni odbor županije, s odlukom 18 studenoga br. 2753. potvrdio
je prvostepenu odluku.


Kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, riješitbom od II. kolovoza
1904 br. 49.2i8. preinačila je doinjostepene odluke i odlučila,
da spomenutoj crkvenoj obćini pripada jedno cielo real lo ovlašteničko
pravo u zemljištnoj zajednici P. s razloga, što je crkvena obćina vlastnica
nastanjene kuće u por obćini P , u kojoj kući vazdanji paroli
stanuje, a osim toga upisana je ista crkvena obćina u pravoužitni katastar
imovne obćine, s toga joj je valjalo prizaati ovlašteničtvo u
zemljištnoj zajednici P. temeljem §. 18. t. 3, slova b provedbene naredbe
od 19. rujna 1897. br. 54 540. k zakonu od 25 travnja 1894 o
uredjenju zemlj. zajednice. D. A. Goglia.


Mjesečnik prav družtva.


Župnici (parohi) i učitelji iuiadu po razmjeru obsega svojif
ovlašteničtva u zemljištnoj zajednici sva prava na crpljene koristi,
dakle i na kamate od glavnice zem. zajednice. Kr kot. oblast
u N. odlukom od 21. travnja 1905. br 5.478. odbila je zahtjev zastupstva
zem´jištne zajednice S. da se parohu parohije u G. te učitelju
u R. ne izplati njihov dio kamata od šumske glavnice pomenute zem-
Ijištne zajednice za g. 1903. i 1904, prema obsegu njihova ovlaštenja
u zemljištnoj zajednici, te ujedno odredila neka se dio kamata izplati
parohu, a dio kamata za učitelja izplati obć. blagajni kao prihod za
uzdržavanje škole; a žup. upravni odbor u 0. odlukom od 8. srpnja
1´,´05. br. 1.490. prvomolbenu odluku potvrdio.


Kr. hrv.-slav.-dalra. zem. vlada, odjel za unutarnje poslov
e rješitbom od 25. listopada 1905. br. 64.056. odputila je utok
zastupstva zem. zajednice S. i potvrdila doinjostepene odluke u koliko
se tiču izplate kamata parohu parohije G.; — a onaj dio dolnjostepenih
odluka, kojom je odredjeno, da kamate za učitelja u K. valja izplaćivati
obć. blagajni kao njezin prihod za uzdržavanje škole, — preinačila
je i odredila, da se ti kamati imadu izplaćivati učitelju u K. u njegovu
ličnu korist, u ovom slučaju onom učitelju, koji je god. 1903 i 1904.
služio na dotičnoj školi.


Po oglasu §. 4. pravilnika zem. zajednice S. je prilikom segregacije
vlastelinstva N., osudom kr. sudb. stola kao urbarskog suda u


O. od 5. veljače 1868. br. 479., potvrdjenom osudom kr. ban stola od
13. studenoga 1868. br. 7.234. zajedno s podanicima iz sela S., nadieljen


ŠUMARSKI LIST 2/1907 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 66


paševinom i šumskom pripadnosti župnik (paroh) s jednim selištem, a
učitelj s polovinom selišta.


Zakon od 25 travnja 1894. o uredjenju zem. zajednica ne pravi
nikakove razlike izmedju prava župnika (paroha) i učitelja s jedne i
ostalih ovlaštenika s druge strane. — Stoga i župnik (paroh) i učitelj
imaju po razmjeru obsega svog ovlaštenja sva prava na crpljene koristi
i sve dužnosti na prinose k teretima, spojenim sa zajedničkom
imovinom, dakle i na kamate od novčanih glavnica, jednako kao i
ostali ovlaštenici.


Da duhovnicima, koji su prigodom segregacije nadieljeni šumskom
paševinskom pripadnosti, pripada takodjer pravo na prihode od novčanih
glavnica, izrečeno je jur vrhovnom rješitbom od 14. siečnja 1896.
broj 40.120.


Da pak dio kamatnog prihoda, koji od novčanih glavuica zem.
zajednice odpada na učitelja, valja izplaćivati jedino učitelju, a ne obć.
blagajni, vidljivo je jasno i iz druge stavke § 127. zakon od 31. listopada
1888 0 uredjenju pučke nastave i obrazovanju pučkih učitelja
po kojoj užitci i koristi od zemljišta, koja učitelji uživaju kao takovi,
ostaju učiteljima netaknuti.


„Mjesečnik prav. druž.° D A Goglia.


Po §. 44. šumsko? zakona nadležne su upravne oblasti suditi
o odštetnim zahtjevima, koji nastaju usljed požarom nastale
štete i onda, ako proti krivcu ne bude podjedno poveden redarstveno
kazneni postupak. Presudom kr. kot. oblasti u Z. od 24. kolovoza
r.´Ol. br. 318 presudjen I je trgovačka tvrđka V. V. iz B radi
prek´šaja § 44. zakona, počinjenog na štetu G. imovne obćine, na
kazan globe od 10 K i na platež odštete od 203 K 19. fil.


Povodom molbe V. V. za obnovu postupka, dozvolila je spo
menuta kot. oblast odlukom od 5. veljače 1904 br- 11 733 zamoljenu
obnovu te stavila izvan krieposti svoju presudu od 24 kolovoza 1901.
br. 318. time, da će nakon pravomoćnosti odluke odrediti novu razpravu
u stvari.


Kr. žup. oblast u V. odlukom od 24. travnja 1904. br. 8.165
ukinula je spomenutu presudu i odluku kr. kot oblasti kao nenadležno
donesene i odputila G. imovnu obćinu njezinim odštetnim zahtjevom
na put redovite pravde.


Kr zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove rješitbom od 18.
studenoga 1904. br 7S 323 , ukinula je đrugostepenu odluku i odredila,
da kr. žup. oblast mimo po njoj iztaknutog ukidnog razloga nenadležnosti,
— stvar u drugoj molbi rieši.
ŠUMARSKI LIST 2/1907 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 66 -
Razloz i Po §. 44. šumskog zakona nadležne su upravne oblasti
suditi vrhu odštetnih zahtjeva, koji nastaju usljed štete, nastale
šumskim požarom, kako se naime iz stilizacije U. alineje citirane ustanove
vidi, vlastne su upravne oblasti takovu odštetnu presudu izreci i
onda, ako ne bude proti krivcu podjedno proveden redarstveno-kazneni
postupak, jer zakon na citiranom mjestu izrično veli „da se krivac uz
odštetu može" dakle nemora zajedno i kazneno progoniti.


Ovakav kazneni progon i nije moguć u onim slučajevima, kad za
štetu odgovara koja juridička osoba, kao što u nazočnom slučaju trgovačka
tvrdka, pošto se kazneno postupati može samo proti fizičkim osobama.


Ustanovom §. 44 ž. z. ustanovljena je dakle iznimka od ustanove
§. 1,348. 0. g. z po kojoj se odšteta ima redovito tražiti pred
redovitim sudom.


Redoviti sud dakle nije nadležan suditi o odštetnom zahtjevu,
koji se osniva na šumskom požaru, negu su o takovom zahtjevu nadležne
suditi jedino upravne oblasti


Iz tih razloga, te pošto se prema duhu §. 46 gradj. sudovnika
dobrovoljni položaj stranaka pod neku sudbenost može kretati samo
u granicama sudbenosti kako je obćim propisima ustanovljena, — to
se podložaj stranaka pod sudbenost kr. kot. suda u V. kako ga odrcdjuje
§. 23. dražbenih uvjeta, ne odnosi i ne može odnositi na nazočni
odštetni zahtjev imovne obćine, jer su o tome zahtjevu po §. 44. š. z.
nadležne suditi izključivo upravne oblasti.


„Mjesečnik prav. družtva."


Djeca člana stanovite ovlaštene krajiške zadruse, rodjcna
prije imenovanja njihovog otca javnim činovnikom, nesube usljed
tog imenovanja, osobnu kvalifikaciju za stečenje krajiškog pravoužitničtva.
Odlukom, gospodarstvenog ureda brodske imovne obćine
od 14. ožujka 1902. br. 1685. određjeno je da se zadruga L. imade
brisati iz pravoužitnog katastra s razloga što je zadnji njezin član J. K.
kr. kotarski akcesista — dakle javni činovnik.


Zup. upravni odbor u V. odlukom od 18. Iistopadal904.br. 1916.
potvrdio je prvostepenu odluku.


Kr. zem. zem. vlada odjel za unutarnje poslove vrhovnom
riešidbom od 20. lipnja 1905. br. 2G 838 preinačio je doljnomolbene
odluke te odlučila, da se upitna zadruga ne ima brisati iz pravoužinog
katastra — samo joj se pravoužitna kompetencija ne ma
doznačivati sve dotle dok koji njezin ćlan ne bude stalno prebivao u
području imovne obćine.


Razlozi ; Iz razpravnih spisa proizlazi da zadruga L. još uvjek
obstoji, buduć da su L. i M. L. rodjeni prije imenovanja njihovoga
ŠUMARSKI LIST 2/1907 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 67


otca kr. kot. akcesistom t. j . javnim činovnikom imadu smatrati članovima
te zadruge.
Obzirom na to ne imade se ta zadruga brisati iz pravoužitnog
katastra.


Nu iz izvješća ob. poglavarstva u B. od 8. lipnja 1801. proizlazi,
da svi članovi te zadruge obitavaju u 0. dakle izvan područja brodske
imovne obćine — Za to pravoužitno pravo te zadruge imade tako dugo
mirovati dok koji član te zadruge ne odabere za stalno boravište ko;e
mjesto ležeće u području brodske imovne obćine. (Naredbe kr. zem.
vlade odjela za unut. poslove 18. prosinca 1889. 32.299).


(Iz mjesečnika prav. dr.)


Kod propisavanja nameta u s mislu §. 14. zakona


od 26. travnja 1894. (o uredjenju z. z.) ne može vriediti
drugi ključ doprinosa nego alikvotni dielovi ovlaštenički
h prav a — nipošto pako imovinsko stanje ovlaštenika, odnosno
broj njegove marve, (Rješitbe kr. z vi. o. za unut. poslove od 22. pro
sinca 1905 h. 35.559.)
Riešavajuć izvješće od 3. svibnja 1905. br. 526/u o. u predmetu
razpisa nameta u zemlj. zajednici K. u kojem je kr. kot. oblast u L.
odlukom od 10. listopada 1904. br. 8487. odputila pritužbu T. J. iz K.
proti zaključku glavne skupštine zem. zajednice K. od 26. lipnja 1904.
kojim je zaključeno razpisati urbarski namet na pašno blago ovlaštenika
bez obzira na to, je li se to blago tjera na zajednički pašnjak ili
ne, i zaključak taj potvrdila; — a žup. upravni odbor, odpučenjem´´
utoka T. J. odlukom od 10. ožujka 1905. br. 95/u. o. prvomolbenu
odluku potvrdio; — kr. zem. vlada, odjel za unut. poslove, obnalazi
uvaženjem utoka nižestepene odluke preinačiti i povodom pritužbe
T. J, zaključak glavne skupštine zem. zajednice K. od 26. lipnja
1904´u napadnutom dielu t. j . u koliko odredjuje, da se ima pašarina
propisati i od one stoke, koja se netjera na zajednički pašnjak, — ukinuti
i to iz slieđećih razloga;


Glavna skupština zem. zajednice može u slučaju potrebe pritegnuti
na platež urbarskog nameta i one ovlaštenike, koji se faktično
nesluže ili ne u pođpunoj mjeri sa koristima što ih zajednica pruža.
Nu zem. zajednica može svoje članove obvezati samo s naslova njihovog
ovlašteničtva, od kuda sliedi, da u tom slučaju ne može vriediti drugi
kljuć doprinosa, nego alikvotni dielovi ovlašteničkih prava nipošto pako
imovinsko stanje zajedničara u obče ili broj njegove marve kako je u
nazočnom slučaju uzeto.


S toga razloga valjalo je soomenuti zaključak, u koliko je istim
ustanovljen za pritužitelja nepravedan ključ doprinosa zajedničkim teretimo,
ukinuti. Mjesečnik p. d. br. 1. 1907.