DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1907 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 52 —


dehidične grupe n njoj razviju. Reakcija sa HBr dokazuje, da
je celuloza posve drugčije gradjeua od škroba. Napokon i koloidalnu
kemičnu kiseliau i koloidalni alumin. trokis označujemo
jednostavnim formulama SiOg i Alg O3, za što ne
bi smjeli celulozu.


(Nastavak sliedi).


Četrdesetgodišnjica magjarskoga šumarskoga
družtva.


Ove godine obdržavana je glavna skupština madjarskoga
šumarskog družtva, dne 9. prosiaca u Budimpešti, u vlastitom
domu, kojom prigodom je družtvo — ujedno proslavilo 40godišnjicu
svog obstanka. Sakupilo se preko 200 šumara iz
svijuh krajeva Ugarske, a njekoliko i iz Hrvatske.


Od prisutnika iztaknuti nam je: predsjednika družtva
baruna Dezidera Banffija, kr. ug. ministra za poljodjelstvo Dr.
Vatroslava Darany-a, grofa B^lu Keglevicha, bivšeg državnog
tajnika Pavla Kissa, pod predsjednike Dr. Alberta Bedo-a i
Alexandera Horvata, izaslanika austrijskoga državnoga šumarskoga
družtva baruna Vilima Berga, ministerijalne savjetnike
Gjulu Tomc8any-a, Josipa Havasa, Ivana Hirscha, te rektora
visoke šumarske škole u Šdavniei Maksa Hermanna i šumarskog
savjetnikaGjulu Kuzmu, koji je zastupao i hrv.-slav. šumarsko
družtvo.


Dnevni red ove jubilarne glavne skupštine obuhvaćao je:


1. Pogled na 40-godišnje djelovanje družtva, po izvješdu
društvenoga tajnika.
2. Predloži upravnoga odbora:
a) da se iz zahvalne uspomene, dadu, s obzirom na njihove
zasluge stečene oko utemeljenja družtva, za družtvenu
dvoranu izraditi slike: I. podpredsjednika grofa Bele Keglevicha
i bivšeg podpredsjednika Dragutina Vagnera.


b) da se na grobove pred spomenutih zaslužnih muževa
u znak pieteta u ime družtva vienci polože;
ŠUMARSKI LIST 2/1907 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 63 —


c) da se na račuu blagajaickog viška počamši od dojdude
godine postepeno podigne zaklada od 25.000 kruna za bezplatna
mjesta, u kojem srednjoškolskom internatu, za školovanje
djece šumarskih činovnika.


d) da se družtveni ukupni blagajnički višak od ove godine
upotriebi u korist jur postojeće Vagnerove dobrotvorne
zaklade.


3. Izvješde o djelovanju družtva od poslie zadnje glavne,
skupštine.
4. Izbor desetorice odbornika koji u smislu društvenih pravila
0. g. iztupaju, ali se ponovno mogu birati i to p. n. gg,
Gustav Bitner, Imro Csika, Layos Fekete, Jozsef Havas
NS,ndor lUčs, Pavao Kiss, Bela Krajcsovits, Gabor Lž,szloffi;
Izidor Madaja i Gyulu Simona.
5. Izvješće o izpitanju zaključnih računa za god. 1905.
te predlog odnoseči se na proračun za godinu 1907.
6. Predloži glede buduće glavne skupštine i glede mjesta
gdje će se ista 1907. godine obdržavati, te
7. Izvješće o uspjehu razpisanog natječaja iz kamata zaklade
Franjo Deaka.
Skupštinu otvorio je društveni predsjednik barun Desidor
Banfij, te se u svom govoru osvrnuo na povjestni razvitak
družtva. Prije 48 godina nije bilo madjarskog šumarstva, pak
je i upravamadjarskog šumskog posjeda bila u tudjim rukama.
Samo promicanje narodnog života i osvanula ustavnost, doprinesoše
k razvijanju madjarskog šumarstva. Samo patriotičnoj
revnosti Adolfa Divalda, Dragutina Vagnera i Alberta Bedoa
može se zahvaliti, da se je prije četrdeset godina utemeljilo
šumarsko društvo, koje ne samo u vršenju narodno gospodarvenog,
nego i u vršenju patriotičnog rada vazda vršilo svoju
zadaću. Od utemeljitelja koji su prije 40 godina radili oko
osnovanja društva prisutan je još samo Alber Bedo.


Nadalje se osvrće na pogibelj pokazujuće pojave protivne
interesom šumarskog gospodarstva kao i zadaču šumarskog
ŠUMARSKI LIST 2/1907 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 54 —


družtva, da svojom djelovitošdu mađjarsko šumarstvo štiti od


svake pogibelji.


Takova je pogibelj n. pr. je razkomadanje šumarskoga posjeda,
i velika sklonost za krčenje sama, akoprem se dohodak
šumskoga posjeda svakim danom sve većma diže. Nada se, da
de šumarsko društvo kao dosada i u buduće, biti faktorom razvitka
madjarskog obceg gospodarstva i madjarske narodne države.
Zahvaljuje se iskreno u ime družtva ministru poljodjelstva
Dru. Vatroslavu Daranju, što je svojim prisustvom počastio tu
glavnu skupštinu. Pozdravlja nadalje baruna Geizu Podmanickoga
bivšeg vriednog podpredsjednika društva, grofa Ivana Palfya
koji je prije 40 godina prvu skupštinu otvorio, kao i sve ostale
prisutnike.


Družtveni tajnik Dragutin Burda izvješćuje o djelovanju
družtva, od postanka t. j . od 9. prosinca 1866. Prava djelatnost
započela godine 1867. time, što je zajedno sa zemaljskim
madjarskim gospodarskim družtvom, izradilo osnovu
u ono doba vrlo nuždnog šumskog zakona, kog je vladi predložilo.
Ova osnova bila je temeljem šumskog zakona osnovanog
1879. koji je još i sada u krieposti. Sličnu ulugu
igralo je družtvo i kod ustrojenja z. čl. XIX. od god. 1898.
odnosedeg se na državnu upravu obćiitskih šuma. Veliku djelatnost
pokazalo je družtvo i na polju madjarske strukovne literature.
Družtvo je uviek podupirale interese šumskih činovnika,
te je često puta na mjerodavnom mjestu, kada je trebalo
svoju rieč ulagalo. Osim togu je svoje članove kao i njihove
udove i sirodčad neposredno podpomagalo.


članova imade ukupno 1966, od ovih odpada 950 na
utemeljitelje. Družtveni imetak iznaša 875.000 kruna, a uz to
posjeduje več 20 godina i svoj vlastiti domu Budimpešti (Alkotwany
utcza broj 6.) Da je materialni uspijeh tako sjajan imade
se najviše zahvaliti požrtvovnosti madjarskih šumoposjednika
vlastelina i šumarskih činovnika.


Nakon toga uzeo je rieč minister poljodjelstva Dr. Ignac
Darany koj izrazuje veselje što je mogao toj jubilarnoj glavnoj
ŠUMARSKI LIST 2/1907 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 65 skupštini
prisustvovati da može tom prigodom pozdraviti družtvo
i pred-^jednika njegovog, a ujedno zahvaliti mu na patriotičnom
i mudrom vodjenju društva, u kojem je i on suradnikom. Od
srdca želi da društvo k dosadašnjim uspjehom, u buduće nove
uspjehe stiče na polju domadeg šumskog gospodarenja, komu
se danomice važnost sve većma povedava. On osjeća da stojimo
pred novom dobom, da za šumsko društvo i za madjarsko šumsko
gospodarstvo poćimlje novo doba razvitka Šumarstvo da čeka
velika zadača u razvitku madjarskoga naroda. On priznaje, da
sa šumarskim organima simpatizira, jer u njima vidi vjerne apostole
madjarske ideje: prave graničare moderne Madjarske. Veseli
ga, da pred glavnom skupštinom može tajniku Dragutinu
Burdi za stečene zasluge na polju šutn. gospodarstvu po Njegovu
Veličanstvu oodieleni mu viteški krst Franje Josipa na
prsa pričvrstiti.


Nakon što se je tajnik Dragutin Burda zahvalio na tom
odlikovanju, prihvatila je skupština jednoglasno predloge upravnog
odbora, iztaknute u programu dnevnog rada pod a, b, c, d.
Iza toga sliedilo je izvješde tajuika o prošlogodišnjem djelovanju
društva.


^Vlastelinski nadšumar Stjepan Csupor sa oduševljenim riečima
predlaže da se ministru poljodjelstva Dru. Vatroslavu Daranvu
izrazi zipisnički zahvalnost za njegovo blagotvorno djelovanje.
Predlog koji bje po skupatini jednoglasno prihvaćen.


Nakon jednog predloga baruaa Geze Podraaničkog, u predmetu
lovačke obuke, prihvačeno je izvješde tajnika.
Iza toga sliedio je izbor odbornika. Odabrani su ponovno
svi članovi, koji su u smislu pravila izstupili bili.


Zatim su odobreni računi od godine 1905. te ujedno prihvačen
proračun za 1907. godinu. Za obdržavanje budude glavne
skupštine opredjeljen je grad Pfecs, od kuda će se više izleta
produzeti. Uz to dobilo je društvo poziv i od gospoštije Belje,
nadvojvode Friederika i tvrdke H, S. Guttman.


Nakon riešenja još njekojih manje važnih predloga, uzeo je
rieč podpredsjednik AUbert Bedo, kao jedini očevidac četrde
ŠUMARSKI LIST 2/1907 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- S6
set-godišnjice, te se vatrenim i oduševljenim riečima zahvaljio


barunu Desideru Banffju za mudro vodjenje društva, želedi da


družtvo kao dosada tako i nadalje mnogo dobrih uspjeha pod


njegovim vodstvom poluči.


Poslie podne po glavnoj skupštini, obdržavan je u posebnoj
dvorani svratišta „Hungaria" banket, na kojemu je izrečeno
po običaju i mnogo oduševljenih patriotskih zdravica.


C. Zajc, nadšumar.
O uredjenju šuma i sastavku šumsko-gospodarskih
osnova.


(Nastavak III.)


Stabiliziranje triangularnih točaka.


Budud da su triangularne točke za izmjeru najvažnije, to
se one stabiliziraju.


Točke višega reda I. II. III. stabilizuju se odmah prigodom
trigonometričke izmjere, dočim točke IV. reda, koje bas
neposredno za potanku izmjeru služe, stabilizuju oni, koji potanku
izmjeru obavljaju; dakle katastralni mjernici.


Svaka se točka stabilizira, nu bude li stajalište iste u toliko
iskvareno, da se središte iste ne može pronađi onda se ne
stabilizira.


Kod potanke izmjere postavljaju se trigonometričke točke
takodjer i na drveda, i ta se naravno stabilizuju u vertikalnoj
projekciji — od postavljenog znaka na drvu — na zemlju kalamirom.


Kod poljgonalne izmjere (ista se u nekojim občinama u
Ugarskoj*´ provadjala a valjda de se i provadjati, dočim kod
kod nas se za sada ista ne rabi) stabilizuju se osim točaka do


IV. reda i druge glavni je i važnije točke, a te zovemo točkama
V. reda.
") Prelazi se polako k djelomičnoj theodolitnoj poligonalnoj izmjeri poput
sada u Austriji postojećoj.